Tải bản đầy đủ

MI THUAT DAN MACH LOP 8 TRON BO

1


KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
MÔN: MĨ THUẬT - LỚP 8
Năm học : 2017 - 2018
Tiết học
1

2

Tên chủ đề
Chủ đề 1: Tết trung thu

Nội dung
Kí họa

2

Chủ đề 1: Tết trung thu


Tạo hình

3
4

Chủ đề 1: Tết trung thu
Chủ đề 1: Tết trung thu

5

Chủ đề 2: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam thời Lê

6

Chủ đề 2: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam thời Lê

7

Chủ đề 3: Thầy cô và mái trường

8

Chủ đề 3: Thầy cô và mái trường

9

Chủ đề 3: Thầy cô và mái trường

10
11
12
13

Chủ đề 4: Thế giới cổ tích
Chủ đề 4: Thế giới cổ tích
Chủ đề 4: Thế giới cổ tích
Chủ đề 4: Thế giới cổ tích

14


Chủ đề 5: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam giai
đoạn 1954 – 1975

15

Chủ đề 5: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam giai
đoạn 1954 – 1975

16

Chủ đề 5: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam giai
đoạn 1954 – 1975

17

Chủ đề 6: Hội hoa xuân

Tạo hoạt cảnh
Trưng bày và giới thiệu sản
phẩm
Tìm hiểu mĩ thuật Việt Nam
thời Lê (từ thế kỷ XV đến đầu
thế kỷ XVIII)
Thể hiện nội dung bài học
bằng sơ đồ tư duy
Làm bưu thiếp chào mừng
ngày Nhà giáo Việt Nam
Vẽ/ Xé dán tranh theo chủ đề
“thầy cô và mái trường”
Trưng bày và giới thiệu sản
phẩm
Vẽ minh họa truyện cổ tích
Vẽ minh họa truyện cổ tích
Trình bày bìa cuốn truyện
Trưng bày và giới thiệu sản
phẩm
Tìm hiểu sơ lược mĩ thuật
Việt Nam giai đoạn 1954 –
1975
Mô phỏng lại tác phẩm yêu
thích của mĩ thuật Việt Nam
giai đoạn 1954 – 1975
Phát triển mở rộng: Đọc thêm
về một số tác giả tiêu biểu của
mĩ thuật Việt Nam giai đoạn
1954 – 1975
Vẽ hình tĩnh vật


18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35

Chủ đề 6: Hội hoa xuân
Chủ đề 6: Hội hoa xuân

Vẽ màu tranh tĩnh vật
Tạo dáng và trang trí chậu
cảnh/ lọ hoa
Chủ đề 6: Hội hoa xuân
Trưng bày và giới thiệu sản
phẩm
Chủ đề 7: Tỉ lệ cơ thể người
Tìm hiểu tỉ lệ cơ thể người và
kí họa dáng người
Chủ đề 7: Tỉ lệ cơ thể người
Tạo hình dáng người bằng dây
thép
Chủ đề 7: Tỉ lệ cơ thể người
Tạo đặc điểm nhân vật theo
chủ đề gia đình
Chủ đề 7: Tỉ lệ cơ thể người
Trưng bày và giới thiệu sản
phẩm
Chủ đề 8: Sơ lược mĩ thuật phương tây thế kỉ Mô phỏng tác phẩm của họa sĩ
XIX – XX
Vincent van Gogh
Chủ đề 8: Sơ lược mĩ thuật phương tây thế kỉ Tìm hiểu sơ lược về trường
XIX – XX
phái ấn tượng
Chủ đề 8: Sơ lược mĩ thuật phương tây thế kỉ Tìm hiểu sơ lược một số
XIX – XX
trường phái hội họa hiện đại
phương tây
Chủ đề 9: Tỉ lệ mặt người
Tìm hiểu tỉ lệ mặt người
Chủ đề 9: Tỉ lệ mặt người
Tập vẽ chân dung theo tỉ lệ cơ
bản
Chủ đề 9: Tỉ lệ mặt người
Mô phỏng mặt nạ tuồng
Chủ đề 9: Tỉ lệ mặt người
Trưng bày và giới thiệu sản
phẩm
Chủ đề 10: Tạo hình và trang trí trại
Tìm hiểu về trại
Chủ đề 10: Tạo hình và trang trí trại
Tạo hình trại
Chủ đề 10: Tạo hình và trang trí trại
Tạo hình nhân vật
Chủ đề 10: Tạo hình và trang trí trại
Trưng bày và giới thiệu sản
phẩm

GIÁO ÁN MĨ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 8
3


BÀI 1 : CHỦ ĐỀ 1: TẾT TRUNG THU
(Thời lượng 4 tiết)
Thứ
Ngày soạn : 00 / 00 / 2000
Ngày giảng : Tuần 1 - Bài 1
Tuần 2 - Bài 1
Tuần 3 - Bài 1
Tuần 4 - Bài 1

ngày

tháng

năm 2000

Tel: 0905 225088

-

00 / 00 / 2000
00 / 00 / 2000
00 / 00 / 2000
00 / 00 / 2000

I. MỤC TIÊU CHUNG :
- Kiến thức: Biết cách kí họa dáng người, tạo hình được dáng người phù hợp
với bối cảnh Tết Trung thu bằng các hình thức khác nhau.
- Kĩ năng: Tạo được sản phẩm theo chủ đề Tết Trung thu. Hiểu thêm về ý
nghĩa và các hoạt động của Tết Trung thu. Giới thiệu, nhận xét, nêu được cảm
nhận về sản phẩm.
- Thái độ: Cảm nhận được nét đẹp truyền thống trong ngày tết trung thu,
thêm yêu thích sáng tạo, tìm tòi để trau dồi kiến thức trong học tập.
II. PHƯƠNG PHÁP - HÌNH THỨC TỔ CHỨC :
1. Phương pháp
- Phương pháp quan sát
- Phương pháp trực quan gợi mở
- Phương pháp luyện tập, thực hành sáng tạo
2. Hình thức tổ chức
+ Hoạt động cá nhân
+ Hoạt động nhóm
III. ĐỒ DÙNG - PHƯƠNG TIỆN :
1. GV chuẩn bị:
- Hình ảnh phù hợp với chủ đề:
+ Tranh, ảnh về Tết Trung thu.
4


- Sách hoc mĩ thuật 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
2. HS chuẩn bị:
- Sách hoc mĩ thuật 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Tranh, ảnh, tư liệu sưu tầm về Tết Trung thu
- Giấy vẽ, bút chì, màu vẽ, kéo, hồ dán, giấy báo, bìa cứng, …
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động 1: (Tiết 1) Kí họa
Mục tiêu

Kết quả

GV khuyến khích HS

Cuối hoạt động HS có khả năng

- Kiến thức: Biết cách để kí họa được - Kiến thức: Nắm được cách để kí họa
dáng người ở các hoạt động khác nhau. được dáng người ở các hoạt động khác
- Kĩ năng: Kí họa được một số dáng nhau như: đi, đứng, chạy, nhảy, …
người cơ bản như đi, đứng, chạy, nhảy - Kĩ năng: Kí họa được một số dáng
với tỉ lệ hợp lí.
người cơ bản với tỉ lệ hợp lí cho từng
- Thái độ: Thêm hứng thú học tập theo lứa tuổi
quy trình trải nghiệm sáng tạo. Có ý - Thái độ: Thêm hứng thú học tập theo
thức học tập nghiêm túc, tiến bộ.
quy trình trải nghiệm sáng tạo. Có ý
thức học tập nghiêm túc, tiến bộ.
Nội
dung
1.1
Tìm
hiểu

Hoạt động của giáo viên

Đồ dùng/
phương tiện/sản
phẩm của HS

- GV cho học sinh quan sát - Quan sát tranh, - Tranh, ảnh về
một số hình ảnh về hình dáng ảnh và thảo luận các dáng người
người trong các hoạt động, nhóm tìm hiểu.
khác nhau.
yêu cầu học sinh thảo luận
nhóm tìm hiểu:
+ Hoạt động của các nhân
vật.
+ Sự thay đổi về tư thế, động

5

Hoạt động của HS


tác của dáng người trong mỗi
hoạt động.

1.2.
Cách
Thực
hiện

6

- Giáo viên yêu cầu học sinh - Quan sát hình, so - Tranh minh họa
quan sát hình 1.2 trang 6 – sánh và thảo luận.
sách học mĩ thuật để so sánh
và thảo luận:


+ Động tác tư thế của đầu,
thân, tay, chân
+ Hướng nhìn của mặt
+ So sánh để nhận biết tỉ lệ
giữa các bộ phận trên cơ thể - Lắng nghe
- GV nhấn mạnh: Để kí họa
được dáng người chúng ta
tiến thành theo các bước.
+Quan sát đặc điểm, hình
dáng của đối tượng.
+ Nắm bắt tư thế, ước lượng
7


tỉ lệ các các bộ phân cơ thể.
+ Vẽ phác nét chính của dáng
người đang hoạt động trước
rồi vẽ các chi tiết sau.
1.3
Thực
hành

- GV yêu cầu mỗi nhóm cử 2 - Thực hành kí họa
bạn lên tạo dáng, các bạn dáng người.
khác quan sát dáng hình và kí
họa lại dáng người trên khổ
giấy A4.

- Giấy, bút chì

- GV lưu ý: Nên tạo dáng về
chủ đề Tết Trung thu: đang
rước đèn, múa lân, …
1.4
Nhận
xét

- GV hướng dẫn học sinh
trình bày bài vẽ trên bảng.
Yêu cầu học sinh quan sát,
nhận xét bài vẽ của mình và
của bạn:

- Dán bài lên bảng

Bài vẽ kí họa của
- Quan sát nhận xét học sinh
bài vẽ của mình và
của bạn.

+ Bài vẽ đã thể hiện được
dáng hoạt động chưa?
+ Tỉ lệ dáng người và các bộ
phận trên cơ thể được thể
hiện đã hợp lí chưa?
Hoạt động 2: (Tiết 2) Tạo hình
Mục tiêu

Kết quả

GV khuyến khích HS

Cuối hoạt động HS có khả năng

- Kiến thức: Biết cách tạo hình nhân - Kiến thức: Nắm được cách tạo hình
vật trong các hoạt động khác nhau.
nhân vật trong các hoạt động khác
- Kĩ năng: Tạo hình được một số hoạt nhau.
động của con người.

- Kĩ năng: Có khả năng tạo hình được
- Thái độ: Phát triển tư duy sáng tạo, một số hoạt động của con người như:
8


học sinh thêm hứng thú và yêu thích đi, đứng, chạy, nhảy, …
học tập trải nghiệm sáng tạo.
- Thái độ: Phát triển tư duy sáng tạo,
học sinh thêm hứng thú và yêu thích
học tập trải nghiệm sáng tạo.
Nội
dung
2.1
Tìm
hiểu

Hoạt động của giáo viên

9

Đồ dùng/
phương tiện/sản
phẩm của HS

- GV cho học sinh quan sát - Quan sát các hình
một số dáng hình được làm dáng người.
bằng các chất liêu khác nhau

- Có thể tạo hình dáng người
bằng những cách nào?
2.2
Thực

Hoạt động của HS

- Tranh, ảnh về
tạo hình dáng
người.

- Vẽ, xé dán, làm
mô hình …

- GV hướng dẫn học sinh lựa - Lựa chọn hình kí - Giấy bìa, keo
chọn hình kí họa trong kho họa trong kho hình dán, bìa cứng …


hành

hình ảnh, dựa vào đó tạo của
nhóm.Thảo
hình dáng người hoạt động luận, lựa chọn hình
bằng các hình thức vẽ tranh, thức thực hành.
xé dán tranh hay làm mô
hình.
- GV lưu ý: Thể hiện các - Lắng nghe
dáng người có tỉ lệ kích
thước tương đồng với nhau
trong mỗi nhóm để dễ kết
hợp trong những hoạt động
sau.

2.2
Nhận
xét

- GV hướng dẫn học sinh - Trình bày sản - Sản phẩm sáng
trình bày các hình dáng phẩm của nhóm.
tạo của học sinh
người đã làm được.
- Yêu cầu học sinh quan sát,
nhận xét , góp ý cho hình
dáng của nhóm mình và
nhóm bạn.

- Quan sát, nhận
xét, góp ý cho phần
tạo hình của nhóm
mình và nhóm bạn.

+ Các dáng người đã thể hiện
những tư thế, động tác gì?
+ Tỉ lệ giữa các bộ phận cơ
thể đã cân đối chưa?
Hoạt động 3: (Tiết 3) Tạo hoạt cảnh
Mục tiêu

Kết quả

GV khuyến khích HS

Cuối hoạt động HS có khả năng

- Kiến thức: Biết cách tạo hoạt cảnh - Kiến thức: Nắm được cách tạo hoạt
phù hợp cho nội dung tranh.
cảnh phù hợp cho nội dung tranh.
- Kĩ năng: Có khả năng tạo hoạt cảnh - Kĩ năng: Có khả năng tạo hoạt cảnh
cho tranh theo chủ để tết trung thu.
cho tranh theo chủ để tết trung thu.
- Thái độ: Cảm nhận được nét đẹp - Thái độ: Cảm nhận được nét đẹp
10


truyền thống trong ngày tết trung thu, truyền thống trong ngày tết trung thu,
thêm yêu thích sáng tạo, tìm tòi để trau thêm yêu thích sáng tạo, tìm tòi để trau
dồi kiến thức trong học tập.
dồi kiến thức trong học tập.
Nội
dung
3.1
Tìm
hiểu

Hoạt động của giáo viên

Đồ dùng/
phương tiện/sản
phẩm của HS

- GV cho học sinh quan sát - Quan sát tranh
một số tranh, ảnh về Tết
Trung thu.

+ Các nhân vật trong mỗi
hình đang thực hiện hoạt
động gì?
+ Ngoài những hoạt động
11

Hoạt động của HS

Tranh, ảnh về các
hoạt động trong
Tết Trung thu.


trong hình, em còn biết
những hoạt động nào? Em đã
từng tham gia hoạt động nào
vào dịp Tết Trung thu?
- GV nhấn mạnh: Có rất
nhiều hoạt động diễn ra trong
- Lắng nghe
dịp Tết Trung thu như: rước
đèn, bày cô trông trăng, múa
sư tử, thiếu nhi múa
hát….Dựa vào các hoạt động
đó, có thể tạo hình các sản
phẩm mĩ thuật về Tết Trung
thu bằng hình thức như: vẽ
tranh, xé dán, tạo hình ba
chiều.
3.2
Cách
thực
hiện

12

- Giáo viên cho học sinh - Quan sát
quan sát một số sản phẩm tạo
hình của học sinh về Tết
Trung thu để học sinh có
thêm ý tưởng thực hiện.

- Một số sản
phẩm tạo hình
của học sinh lớp
trước.


- Quan sát
- GV hướng dẫn học sinh
theo từng bước.
+ Lựa chọn các dáng người
trong kho hình.
+ Sắp xếp các dáng người
thành bố cục theo nội dung
câu chuyện ( rước đèn, múa
sư tử, …)
+ Thêm các chi tiết để làm rõ
hơn hành động của nhân vật
và nội dung chủ đề.
3.3
Thực
hành

3.4
Nhận
xét

- Giáo viên yêu cầu học sinh
hoạt động nhóm thảo luận,
thống nhất nội dung để tạo
hình hoạt cảnh về tết Trung
thu bằng một trong các hình
thức: vẽ tranh, cắt dán tranh,
tạo mô hình.

- Hoạt động nhóm. - Hình dáng
Thảo luận thống người ở bài kí
nhất nội dung.
họa tiết học
- Thực hành theo trước.

- Giáo viên hướng dẫn học
sinh trưng bày sản phẩm, yêu
cầu các bạn khác quan sát,
nhận xét, gó ý cho sản phẩm
hoàn thiện hơn.

- Trưng bày sản - Sản phẩm tạo
phẩm
hình của học
- Quan sát, nhận sinh.

nhóm

xét, góp ý cho sản
phẩm của nhóm
+ Sản phẩm đã thể hiện rõ mình và nhóm bạn
được hình ảnh chính, phụ
13


chưa?

hoàn thiện hơn.

+ Màu sắc được thể hiện như
thế nào?
+ Các hoạt động của nhân
vật đã thể hiện rõ được nội
dung chủ đề chưa?
Hoạt động 4: (Tiết 4) Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
Mục tiêu

Kết quả

GV khuyến khích HS

Cuối hoạt động HS có khả năng

- Kiến thức: Trưng bày và giới thiệu - Kiến thức: Trưng bày và giới thiệu
được sản phẩm.
được sản phẩm.
- Kĩ năng: Nêu được cảm nhận, đánh - Kĩ năng: Nêu được cảm nhận, đánh
giá và nhận xét, chia sẻ ý tưởng, kĩ giá và nhận xét, chia sẻ ý tưởng, kĩ
năng thực hiện sản phẩm.
năng thực hiện sản phẩm.
- Thái độ: Có ý thức học tập, giữ gìn và - Thái độ: Có ý thức học tập, giữ gìn và
phát triển những giá trị nghệ thuật cha phát triển những giá trị nghệ thuật cha
ông để lại.
ông để lại.
Nội
dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

Đồ dùng/
phương tiện/sản
phẩm của HS

- Giáo viên hướng dẫn học - Trưng bày sản - Sản phẩm tạo
sinh trưng bày sản phẩm ở vị phẩm theo hướng hình của học sinh
trí thích hợp.
dẫn của giáo viên.
- Hướng dẫn học sinh quan - Quan sát, nhận
sát các sản phẩm nhận xét, xét, gps ý cho các
góp ý cho nhóm mình và sản phẩm.
nhóm bạn.
+ Ý tưởng tạo sản phẩm
+ Bố cục ( các mảng hình,
chính, phụ) màu sắc.
14


+ Cách thể hiện ( vẽ, cắt dán,
mô hình)
* Phát triển – mở rộng

- Lắng nghe

- Sử dụng kiến thức kĩ năng
của bài để làm những sản
phẩm như mặt nạ, đồ chơi
hay tự trang trí, bày mâm cỗ
trung thu để tham gia các
hoạt động trong dịp tết Trung
thu sắp tới.

GIÁO ÁN MĨ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 8
BÀI 2 : CHỦ ĐỀ 2 : SƠ LƯỢC MĨ THUẬT VIỆT NAM THỜI LÊ
(Thời lượng 2 tiết)
Thứ

ngày

tháng

năm 2000

Ngày soạn : 00 / 00 / 2000
Ngày giảng : Tuần 5 - Bài 2 - 00 / 00 / 2000
Tuần 6 - Bài 2 - 00 / 00 / 2000

I. MỤC TIÊU CHUNG :
- Kiến thức: Tìm hiểu sơ lược mĩ thuật Việt Nam thời Lê.
- Kĩ năng: Trình bày được một số nét khái quát về mĩ thuật thời Lê bằng sơ
đồ tư duy. Giới thiệu, nhận xét, nêu được cảm nhận về sản phẩm.
- Thái độ: Cảm thụ được vẻ đẹp, có ý thức giữ gìn và trân trọng những giá trị
nghệ thuật mà cha ông để lại.
II. PHƯƠNG PHÁP - HÌNH THỨC TỔ CHỨC :
1. Phương pháp
- Phương pháp quan sát
- Phương pháp trực quan gợi mở
- Phương pháp luyện tập, thực hành sáng tạo
15


2. Hình thức tổ chức
+ Hoạt động cá nhân
+ Hoạt động nhóm
III. ĐỒ DÙNG - PHƯƠNG TIỆN :
1. GV chuẩn bị:
- Hình ảnh phù hợp với chủ đề:
+ Tranh, ảnh về mĩ thuật Việt Nam thời Lê
- Sách học mĩ thuật 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
2. HS chuẩn bị:
- Sách học mĩ thuật 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Tranh, ảnh, tư liệu sưu tầm về mĩ thuật Việt Nam thời Lê
- Giấy vẽ, bút chì, màu vẽ, …
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động 1: (Tiết 1) Tìm hiểu mĩ thuật Việt Nam thời Lê ( từ thế kỉ XV đến
đầu thế kỉ XVIII)
Mục tiêu

Kết quả

GV khuyến khích HS

Cuối hoạt động HS có khả năng

- Kiến thức: Nắm được những nét - Kiến thức: Nhận biết được sơ lược về
chính về mĩ thuật Việt Nam thời Lê.
mĩ thuật Việt Nam thời Lê.
- Kĩ năng: Trình bày được một số nét - Kĩ năng: Trình bày được một số nét
khái quát về mĩ thuật thời Lê bằng sơ khái quát về mĩ thuật thời Lê bằng sơ
đồ tư duy. Giới thiệu, nhận xét, nêu đồ tư duy. Giới thiệu, nhận xét, nêu
được cảm nhận về sản phẩm.

được cảm nhận về sản phẩm.

- Thái độ: Cảm thụ được vẻ đẹp, có ý - Thái độ: Cảm thụ được vẻ đẹp, có ý
thức giữ gìn và trân trọng những giá trị thức giữ gìn và trân trọng những giá trị
nghệ thuật mà cha ông để lại.
nghệ thuật mà cha ông để lại.
16


Nội
dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

Đồ dùng/
phương tiện/sản
phẩm của HS

- Giáo viên hướng dẫn học - Thảo luận nhóm, - Tranh, ảnh, tư
sinh tìm hiểu về mĩ thuật Việt cử đại diện lên liệu học sinh sưu
Nam thời Lê
trình bày phần tầm
- Yêu cầu các nhóm lên trình chuẩn bị của nhóm
bày phẩn chuẩn bị của nhóm mình.
mình theo nhiệm vụ được
phân công.
+ Kiến trúc
+ Điêu khắc
+ Chạm khắc
+ Nghệ thuật gốm.
- Giáo viên yêu cầu học sinh
đọc nội dung trong sách học
mĩ thuật 8 trang 12, 13, 14,
15 tìm hiểu thêm về mĩ thuật
thời Lê.
+ Nghệ thuật kiến trúc

Chùa Keo – Thái Bình
17


Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh

Đình Chu Quyến – Hà Tây

Đình Bảng – Bắc Ninh
+ Nghệ thuật điêu khắc

Tượng Phật Bà Quan Âm
18


nghìn mắt nghìn tay
(chùa Bút Tháp – BN)

Tượng voi ( Lăng miếu Lam
Kinh)

Bệ rồng điện Kính Thiên
+ Nghệ thuật chạm khắc

Hình rồng – Bia Vĩnh lăng
+ Nghệ thuật gốm

19


Lư hương

Bát gốm

Nhóm bình, lọ men trắng

Nhóm đồ sứ hoa lam
- Giáo viên nhấn mạnh: Mĩ
thuật thời Lê có sự phát triển
bề rộng so với thời Lý, Trần,
20

- Lắng nghe


Lan tỏa tới các tầng lớp nhân
dân, thể hiện nhu cầu về đời
sống văn hóa của người dân
lao động. Đình làng được chú
trọng xây dựng với nghệ
thuật chạm khắc tinh xảo,
công phú. Tranh dân gian
phát triển mạnh đặc biệt là
dòng tranh Đông Hồ và Hàng
Trống. Dòng gốm hoa lam
trở nên phổ biến.
Hoạt động 2: (Tiết 2) Thể hiện nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.
Mục tiêu

Kết quả

GV khuyến khích HS

Cuối hoạt động HS có khả năng

- Kiến thức: Biết cách thể hiện nội - Kiến thức: Biết cách vẽ được sơ đồ tư
dung bài học bằng sơ đồ tư duy.
duy thể hiện nội dung bài học.
- Kĩ năng: Vẽ được sơ đồ tư duy thể - Kĩ năng: Vẽ được sơ đồ tư duy thể
hiện những nét chính về mĩ thuật Việt hiện những nét chính về mĩ thuật Việt
Nam thời Lê.
Nam thời Lê.
- Thái độ: , có ý thức giữ gìn và trân - Thái độ: , có ý thức giữ gìn và trân
trọng những giá trị nghệ thuật mà cha trọng những giá trị nghệ thuật mà cha
ông để lại.
ông để lại.
Nội
dung
2.1
Thực
hành

21

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

Đồ dùng/
phương tiện/sản
phẩm của HS

- Giáo viên yêu cầu học sinh - Quan sát hình
quan sát hình tham khảo về
thể hiện nội dung bài học
bằng sơ đồ tư duy

Tranh vẽ thể hiện
sơ đồ tư duy


- Thảo luận nhóm
lựa chọn cách trinh
- Yêu cầu học sinh thảo luận
bày.
nhóm lựa chọn cách trình bày
nội dung bài học để thực hành
thể hiện kiến thức khái quát về
mĩ thuật thời Lê bằng sơ đồ tư
duy.
+ Các loại hình nghệ thuật của
mĩ thuật thời Lê
+ Tên, địa điểm các công trình
mĩ thuật tiêu biểu.
+ Đặc điểm của các công trình
mĩ thuật tiêu biểu thời Lê.
- Lắng nghe
- Giáo viên lưu ý: Thể hiện sơ
đồ tư duy bằng màu sắc và hình
ảnh giúp tăng cường sự biểu
đạt tới người học. Các nét cong,
mềm luôn hấp dẫn, cuốn hút thị
giác hơn các nét thẳng.

2.2
Nhận
xét

- Giáo viên yêu cầu các - Giới thiệu sơ đồ - Sản phẩm vẽ sơ
nhóm giới thiệu nhanh về sơ tư duy của nhóm.
đồ tư duy của
đồ tư duy của nhóm mình.
học sinh
- Yêu cầu các nhóm quan sát, - Quan sát, nhận
nhận xét, góp ý cho nhóm xét, góp ý.
mình và nhóm bạn.
+ Nội dung kiến thức bài học
+ Cách thể hiện sơ đồ tư duy

22


* Phát triển – mở rộng
- Tìm kiếm và sưu tầm bài - Lắng nghe
viết, tranh ảnh liên quan đến
mĩ thuật thời Lê. Cũng chia
sẻ thông tin, tranh ảnh hoàn
thiện bộ sưu tập về mĩ thuật
thời Lê.
- Trao đổi với bạn bè những
phát hiện của mình về di tích
lịch sử địa phương
-Tạo tập san, trang thông tin
tuyên truyền về mĩ thuật thời
Lê, cũng như hoạt động bảo
vệ di sản nghệ thuật trong
cộng đồng.
Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

GIÁO ÁN MĨ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 8
BÀI 3 : CHỦ ĐỀ 3 : THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG
(Thời lượng 3 tiết)
23


Thứ

ngày

tháng

năm 2000

Ngày soạn : 00 / 00 / 2000
Ngày giảng : Tuần 7 - Bài 3 - 00 / 00 / 2000
Tuần 8 - Bài 3 - 00 / 00 / 2000
Tuần 9 - Bài 3 - 00 / 00 / 2000

I. MỤC TIÊU CHUNG :
- Kiến thức: Hiểu và biết cách khai thác nội dung, hình thức tạo hình từ chủ
đề “Thầy cô và mái trường”
- Kĩ năng: Tạo hình được các sản phẩm mĩ thuật chào mưng ngày Nhà giáo
Việt Nam 20/11. Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm.
- Thái độ: Cảm nhận được vẻ đẹp của sản phẩm mĩ thuật và thể hiện được
tình cảm của mình đối với thầy cô giáo và bạn bè
II. PHƯƠNG PHÁP - HÌNH THỨC TỔ CHỨC :
1. Phương pháp
- Phương pháp quan sát
- Phương pháp trực quan gợi mở
- Phương pháp luyện tập, thực hành sáng tạo
2. Hình thức tổ chức
+ Hoạt động cá nhân
+ Hoạt động nhóm
III. ĐỒ DÙNG - PHƯƠNG TIỆN :
1. GV chuẩn bị:
- Hình ảnh phù hợp với chủ đề:
+ Tranh, ảnh, bưu thiếp về Ngày Nhà giáo Việt Nam
- Sách học mĩ thuật 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
2. HS chuẩn bị:
- Sách học mĩ thuật 8 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Một số mẫu bưu thiếp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
- Tranh, ảnh về đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam.
24


- Giấy vẽ, bút chì, màu vẽ, bìa màu, một số vật liệu tìm được như: lá khô, dây
trang trí, hoa khô…
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động 1: (Tiết 1) Làm bưu thiếp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Mục tiêu

Kết quả

GV khuyến khích HS

Cuối hoạt động HS có khả năng

- Kiến thức: Hiểu và biết cách khai thác - Kiến thức: Biết cách khai thác nội
nội dung, hình thức tạo hình từ chủ đề dung, hình thức tạo hình từ chủ đề
“Thầy cô và mái trường”
“Thầy cô và mái trường”
- Kĩ năng: Tạo hình được bưu thiếp chào
mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm
nhận về sản phẩm.

- Kĩ năng: Tạo hình được bưu thiếp
chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11. Giới thiệu, nhận xét và nêu
được cảm nhận về sản phẩm.

- Thái độ: Cảm nhận được vẻ đẹp của - Thái độ: Thể hiện được tình cảm
sản phẩm mĩ thuật và thể hiện được tình của mình đối với thầy cô giáo và bạn
cảm của mình đối với thầy cô giáo và bạn bè. Thêm yêu quý, trân trọng, biết

ơn thầy cô giáo.
Nội
dung

1.1
Tìm
hiểu

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của
HS

- Giáo viên yêu cầu học sinh - Quan sát
quan sát một số mẫu bưu thiếp
chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt
Nam.
- Yêu cầu học sinh thảo luận
- Thảo luận nhóm
nhóm tìm hiểu về:
+ Hình dáng, màu sắc của bưu
thiếp
+ Hình ảnh, họa tiết, kiểu chữ

25

Đồ dùng/
phương
tiện/sản phẩm
của HS
- Một số mẫu
bưu thiếp chúc
mừng ngày Nhà
Giáo Việt Nam


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×