Tải bản đầy đủ

MI THUAT DAN MACH LOP 6 TRON BO

1


KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
MÔN: MĨ THUẬT - LỚP 6
Năm học : 2017 - 2018
Tiết học
1

4
5
6

Tên chủ đề
Chủ đề 1: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam thời
đại Đồ đá, Đồ đồng
Chủ đề 1: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam thời
đại Đồ đá, Đồ đồng
Chủ đề 1: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam thời
đại Đồ đá, Đồ đồng
Chủ đề 2: Khối hộp trong không gian

Chủ đề 2: Khối hộp trong không gian
Chủ đề 2: Khối hộp trong không gian

7

Chủ đề 2: Khối hộp trong không gian

8
9
10
11

Chủ đề 3: Màu sắc
Chủ đề 3: Màu sắc
Chủ đề 3: Màu sắc
Chủ đề 3: Màu sắc

12
13
14

Chủ đề 4: Trang trí đường diềm và ứng dụng
Chủ đề 4: Trang trí đường diềm và ứng dụng
Chủ đề 4: Trang trí đường diềm và ứng dụng

15

Chủ đề 4: Trang trí đường diềm và ứng dụng

16

Chủ đề 5: Tạo sản phẩm và quảng cáo trang
phục
Chủ đề 5: Tạo sản phẩm và quảng cáo trang
phục
Chủ đề 5: Tạo sản phẩm và quảng cáo trang
phục
Chủ đề 5: Tạo sản phẩm và quảng cáo trang
phục
Chủ đề 6: Tranh tĩnh vật


Chủ đề 6: Tranh tĩnh vật

2
3

17
18
19
20
21
2

Nội dung
Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam
thời đại Đồ đá, Đồ đồng
Tìm hiểu hiện vật tiêu biểu
thời đại Đồ đá, Đồ đồng
Mô phỏng họa tiết trên trống
đồng Đông Sơn
Vẽ khối hộp
Vẽ các đồ vật dạng khối hộp
Sắp xếp đồ vật trong căn
phòng
Trưng bày và giới thiệu sản
phẩm
Tìm hiểu về màu sắc
Tìm hiểu về hòa sắc
Vẽ tranh
Trưng bày và giới thiệu sản
phẩm
Vẽ họa tiết trang trí
Trang trí đường diềm
Trang trí đường diềm trên đồ
vật
Trưng bày và giới thiệu sản
phẩm
Tạo nền trang trí bằng hình
thức in
Tạo sản phẩm thời trang
Thiết kế sản phẩm quảng cáo
trang phục
Trưng bày và giới thiệu sản
phẩm
Vẽ theo mẫu
Trang trí đồ vật


22

Chủ đề 6: Tranh tĩnh vật

23

27
28
29

Chủ đề 7: Vẻ đẹp của tranh dân gian Việt
Nam
Chủ đề 7: Vẻ đẹp của tranh dân gian Việt
Nam
Chủ đề 7: Vẻ đẹp của tranh dân gian Việt
Nam
Chủ đề 7: Vẻ đẹp của tranh dân gian Việt
Nam
Chủ đề 8: Ngôi nhà yêu thích
Chủ đề 8: Ngôi nhà yêu thích
Chủ đề 8: Ngôi nhà yêu thích

30

Chủ đề 8: Ngôi nhà yêu thích

31
32

Chủ đề 9: Tranh chân dung
Chủ đề 9: Tranh chân dung

33

Chủ đề 10: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam thời

Chủ đề 10: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam thời

Chủ đề 10: Sơ lược mĩ thuật Việt Nam thời


24
25
26

34
35

Vẽ tranh tĩnh vật theo hình
thức trang trí
Tìm hiểut tranh dân gian Việt
Nam
Xem tranh dân gian Hàng
Trống và Đông Hồ
Vẽ tranh đề tài “ Ngày Tết và
mùa xuân”
Trưng bày và giới thiệu sản
phẩm
Vẽ ngôi nhà
Tạo mô hình ngôi nhà
Tạo bối cảnh không gian cho
ngôi nhà
Trưng bày và giới thiệu sản
phẩm
Vẽ tranh chân dung
- Vẽ tranh chân dung biểu
cảm
- Trưng bày và giới thiệu sản
phẩm
Tìm hiểu sơ lược mĩ thuật
Việt Nam thời Lý
Mô phỏng hoa văn thời Lý
Trưng bày và giới thiệu sản
phẩm

GIÁO ÁN MĨ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 6
3


BÀI 1 : CHỦ ĐỀ 1 : SƠ LƯỢC MĨ THUẬT VIỆT NAM
THỜI ĐẠI ĐỒ ĐÁ, ĐỒ ĐỒNG
(Thời lượng 3 tiết)
Thứ
Ngày soạn : 00 / 00 / 2000
Ngày giảng : Tuần 1 - Bài 1
Tuần 2 - Bài 1
Tuần 3 - Bài 1

ngày

tháng

năm 2000

Tel: 0905 225088

- 00 / 00 / 2000
- 00 / 00 / 2000
- 00 / 00 / 2000

I. MỤC TIÊU CHUNG :
- Kiến thức: Hiểu được sơ lược về mĩ thuật Việt Nam thời đại Đồ đá, Đồ đồng.
- Kĩ năng: Mô phỏng được hoa văn trên trống đồng Đông Sơn. Giới thiệu, nhận
xét, nêu được cảm nhận về sản phẩm.
- Thái độ: Cảm thụ được vẻ đẹp, có ý thức giữu gìn và trân trọng những giá trị
nghệ thuật cha ông để lại.
II. PHƯƠNG PHÁP - HÌNH THỨC TỔ CHỨC :
1. Phương pháp
- Phương pháp trực quan gợi mở
- Phương pháp quan sát
- Phương pháp luyện tập thực hành sáng tạo
2. Hình thức tổ chức:
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm
III. ĐỒ DÙNG – PHƯƠNG TIỆN :
1. GV chuẩn bị:
- Hình ảnh phù hợp với chủ đề:
+ Tranh, ảnh về một số hiện vật thời đại Đồ đá, Đồ đồng
+ Các tư liệu có liên quan đến mĩ thuật Việt Nam thời đại Đồ đá, Đồ đồng.
- Sách hoc mĩ thuật 6 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
2. HS chuẩn bị:
- Sách học mĩ thuật lớp 6.
- Tranh, ảnh, tư liệu về mĩ thuật thời đại Đồ đá, Đồ đồng
4


- Giấy vẽ, bút chì, màu vẽ, kéo, hồ dán…
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động 1:
(Tiết 1) Tìm hiểu vài nét về mĩ thuậtViệt Nam thời đại Đồ đá, Đồ đồng.
Mục tiêu

Kết quả

GV khuyến khích HS

Cuối hoạt động HS có khả năng

- Kiến thức: Hiểu được khái quát về mĩ - Kiến thức: Hiểu được vài nét khái
thuật cổ đại Việt Nam thời đại Đồ đá, quát về mĩ thuật Việt Nan thời đại Đồ
Đồ đồng.
đá, Đồ đồng.
- Kĩ năng: Cảm thụ được vẻ đẹp của các - Kĩ năng: Cảm thụ được vẻ đẹp của
di cổ vật còn lại của mĩ thuật Việt Nam những cổ vật còn lại.
thời đại Đồ đá, Đồ đồng.
- Thái độ: Nêu được cảm nhận về vẻ
- Thái độ: Có ý thức học tập, giữ gìn và đẹp của những cổ vật. Có ý thức học
phát triển những giá trị nghệ thuật cha tập, giữ gìn và phát triển những giá trị
ông để lại.
nghệ thuật cha ông để lại.
Nội
dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của
HS

Đồ dùng/
phương tiện
/sản phẩm của
HS

1.1. Sơ
lược về

thuật
Việt
Nam
thời
đại Đồ
đá, Đồ
đồng

- GV yêu cầu học sinh quan
sát một số hình ảnh và các tư
liệu đã sưu tầm được để nhận
bết về một số hiện vật.

Rìu tay thời đại Đồ đã cũ
( núi Đọ - Thanh Hóa)

5

- Quan sát hình - Tranh, ảnh, tư
ảnh và thảo luận liệu sưu tầm
nhóm.
được


Trống đồng Đông Sơn
+ Em nhận ra những hiện vật
gì?
+ Hiện vật đó thuộc thời đại
nào? Được làm bằng chất liệu
gì?
- GV yêu cầu HS đọc nội dung
trong sách học mĩ thuật Tr 6,
7, 8, 9 để nắm được những nét
khái quát về mĩ thuật Việt - Đọc nội dung
Nam thời đại Đồ đá, Đồ đồng. trong sách học mĩ
thuật để nhận biết
+ Khoảng thời gian
thêm kiến thức.
+ Địa danh khảo cổ.
thảo luận nhóm,
+ Thể loại hiện vật (công cụ
ghi lại những đặc
sinh hoạt, vật dụng sinh hoạt,
điểm chính ra
vũ khí, trang sức…
giấy.
+ Chất liệu
+ Đặc điểm hình thức (hình
dạng, hoa văn…)

- Quan sát

6


Hình mặt người, mặt thú

Hoa văn trên gốm(Thanh Hóa)

Hoa văn trên gốm Mai Pha
( Lạng Sơn)

Đồ gốm ở Minh Cầm
( Bàu Tró, Quảng Bình)

Đồ trang sức băng đá
7


( Hòa Bình- Bắc Sơn)

Đồ trang sức bằng vỏ sò, ốc
( Hạ Long)

Công cụ bằng đồng
( Gò Mun – Phú Thọ)

Tượng đất nung
( Đồng Đậu – Vĩnh Phúc)

Hoa văn trên gốm
( Đồng Đậu – Vĩnh Phúc)

8


Trống đồng- GV hướng dẫn
HS thảo luận tóm tắt lại ý
chính.

1.2.
Tìm
hiểu
hiện
vật
tiêu
biểu
thời
đại Đồ
đá và
Đồ
đồng

- GV yêu cầu học sinh đọc - Đọc thông tin Tranh, ảnh một
thông tin trang 9, 10, 11 trong tìm hiểu.
số hiện vật
sách học mĩ thuật và sử dụng
các tư liệu, hình ảnh sưu tầm
được để tìm hiểu về một số
hiện vật tiêu biểu.

Hình mặt người trên vách hang
Đồng Nội – Hòa Bình

Họa tiết trang trí trên trống
đồng Đông Sơn
- Giáo viên nhấn mạnh: Hình
khắc mặt người trên vách hang - Lắng nghe
Đồng Nội ( Hòa Bình) được
coi là dấu ấn đầu tiên của nghệ
thuật tạo hình thời đại Đồ đá.
9


Trống đồng là hiện vật tiêu
biểu về nghệ thuật tạo hình,
thể hiện đỉnh cao của kĩ thuật
chế tác kim loại thời đại Đồ
đồng ở Việt Nam. Các hiện vật
trên cho thấy nghệ thuật tạo
hình thời này ở Việt Nam đã
phát triển không ngừng qua
các thời đại và là một nền nghệ
thuật đặc sắc mà đỉnh cao là
nghệ thuật tạo hình thời Đông
Sơn.

.

Hoạt động 2: (Tiết 2) Mô phỏng họa tiết trên trống đồng Đông Sơn
Mục tiêu

Kết quả

GV khuyến khích HS

Cuối hoạt động HS có khả năng

- Kiến thức: Hiểu được khái quát trống - Kiến thức: Hiểu được khái quát về
đồng Đông Sơn và hình thức trang trí hình thức trang trí trên trống đồng
trên trống đồng Đông Sơn.
Đông Sơn.
- Kĩ năng: Mô phỏng được họa tiết trên - Kĩ năng: Mô phỏng được họa tiết
trống đồng theo ý thích.
trên trống đồng theo ý thích.
- Thái độ: Có ý thức học tập, giữ gìn và - Thái độ: Có ý thức học tập, giữ gìn
phát triển những giá trị nghệ thuật cha và phát triển những giá trị nghệ thuật
ông để lại.
cha ông để lại.
Nội
dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của
HS

Đồ dùng/
phương tiện
/sản phẩm của
HS

- Giáo viên yêu cầu học sinh - Quan sát hình và Hình minh họa
quan sát hình 1.3 trang 12 – thảo luận nhóm
các bước mô
sách học mĩ thuật và thảo luận
phỏng, tranh vẽ
10


nhóm để tìm hiểu thêm về
đường nét, hình dạng của một
số họa tiết trên trống đồng
Đông Sơn.
+ Các hoa văn thể hiện hình
ảnh gì?
+ Hình ảnh, đường nét của các
hoa văn như thế nào?

của học sinh.

- Trả lời

- Giáo viên nhấn mạnh: Hoa
văn trên trống đồng Đông Sơn
thường là hình người, chim,
thú, sóng nước, … được thể
hiện đơn giản, chắt lọc mang
tính cách điệu bằng những
đường kỉ hà.
- Giáo viên yêu cầu học sinh
- Quan sát hình
quan sát hình 1.4 trang 12 –
sách học mĩ thuật và nêu lại
các bước mô phỏng.
- Giáo viên cho học sinh quan
sát một số tranh mô phỏng các - Quan sát
họa tiết trên trống đồng.
Hoạt động 3: (Tiết 3) Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
Mục tiêu

Kết quả

GV khuyến khích HS

Cuối hoạt động HS có khả năng

- Kiến thức: Trưng bày và giới thiệu - Kiến thức: Trưng bày và giới thiệu
được sản phẩm.
được sản phẩm.
- Kĩ năng: Nêu được cảm nhận, đánh giá - Kĩ năng: Nêu được cảm nhận, đánh
và nhận xét, chia sẻ ý tưởng, kĩ năng giá và nhận xét, chia sẻ ý tưởng, kĩ
thực hiện sản phẩm.
năng thực hiện sản phẩm.
- Thái độ: Có ý thức học tập, giữ gìn và - Thái độ: Có ý thức học tập, giữ gìn
11


phát triển những giá trị nghệ thuật cha và phát triển những giá trị nghệ thuật
ông để lại.
cha ông để lại.
- Giáo viên hướng dẫn học - Trưng bày tranh Tanh mô phỏng
sinh trưng bày bài vẽ ở vị trí theo hướng dẫn họa tiết trên
thuận lợi để cả lớp quan sát.
của giáo viên
trống đồng của
- Hướng dẫn học sinh quan sát, - Quan sát, nhận học sinh
nhận xét và góp ý cho bài vẽ xét bài vẽ của bạn
của bạn
+ Nội dung tranh mô phỏng
+ Bố cục tranh?
+ Đường nét, tỉ lệ, màu sắc
trong tranh.
- Giáo viên nhận xét, góp ý, - Lắng nghe
tuyên dương những bài vẽ đẹp,
chính xác, động viên hướng
dẫn những bạn còn vẽ bài
chậm
* Phát triển – mở rộng
Sưu tầm tư liệu, hình ảnh, bài
viết về mĩ thuật Cổ đại Việt - Lắng nghe
Nam để có thêm những hiểu
biết về mĩ thuật Việt Nam thời
kì Cổ đại.
Rút kinh nghiệm:………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
12


……………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………..

GIÁO ÁN MĨ THUẬT ĐAN MẠCH LỚP 6
BÀI 2 : CHỦ ĐỀ 2 : KHỐI HỘP TRONG KHÔNG GIAN
(Thời lượng 4 tiết)
Thứ
Ngày soạn : 00 / 00 / 2000
Ngày giảng : Tuần 4 - Bài 2
Tuần 5 - Bài 2
Tuần 6 - Bài 2
Tuần 7 - Bài 2

-

ngày

tháng

năm 2000

00 / 00 / 2000
00 / 00 / 2000
00 / 00 / 2000
00 / 00 / 2000

I. MỤC TIÊU CHUNG :
- Kiến thức : Học sinh nhận biết được đặc điểm của khối hộp trong không gian.
- Kĩ năng: Vẽ được khối hộp với các mặt sáng, tối trong không gian và vận
dụng vào tạo hình đồ vật có dạng khối hộp. Giới thiệu, nhận xét, nêu được cảm
nhận về sản phẩm.
- Thái độ: Làm việc tập trung và yên lặng. Thêm hứng thú với việc học tập theo
quy trình hợp tác.
13


II. PHƯƠNG PHÁP - HÌNH THỨC TỔ CHỨC :
1. Phương pháp :
- Phương pháp quan sát
- Phương pháp luyện tập thực hành sáng tạo
2. Hình thức tổ chức :
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm
III. ĐỒ DÙNG - PHƯƠNG TIỆN :
1. GV chuẩn bị :
- Hình ảnh phù hợp với chủ đề:
+ Tranh, ảnh hình khối hộp trong không gian, đồ vật có dạng hình khối hộp.
+ Hình vẽ minh họa các vẽ hình, vẽ màu.
- Sách học mĩ thuật 6 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
2. HS chuẩn bị:
- Sách học mĩ thuật 6 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Tranh, ảnh một số đồ vật trong gia đình có dạng hình khối hộp.
- Giấy vẽ, bút chì, màu vẽ, kéo, hồ dán…
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động 1: (Tiết 1) Vẽ khối hộp
Mục tiêu

Kết quả

GV khuyến khích HS

Cuối hoạt động HS có khả năng

- Kiến thức: Quan sát và sử dụng thị - Kiến thức: Biết cách quan sát, phân
giác để nhận biết đặc điểm của khối tích và nhận biết các đặc điểm của
hộp
khối hộp.
- Kĩ năng: Hiểu được cấu tạo và đặc - Kĩ năng: Vẽ được hình khối hộp tại
điểm của khối hộp. Vận dụng được vị trí mình quan sát. Hiểu được các
các kiến thức đã học để vẽ khối hộp bước vẽ khối hộp theo không gian xa
14


theo vị trí mình quan sát. Phát triển – gần.
khả năng kết hợp mắt và tay vẽ hình - Thái độ: Nêu được cảm nhận về bài
liền mạch.
vẽ, biểu đạt được ý kiến của bản thân
- Thái độ: Làm việc tập trung và yên dueja trên những kiến thức đã được
lặng. Thêm hứng thú với việc học tập học. Thêm yêu thích việc học tập theo
theo quy trình hợp tác.
quy trình hợp tác.
Nội
dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của
HS

Đồ dùng/
phương tiện
/sản phẩm của
HS

1.1
Tìm
hiểu

- Giáo viên hướng dẫn học - Tìm hiểu nội Tranh, ảnh minh
sinh tìm hiểu nội dung chủ dung chủ đề.
họa.
đề.
- Quan sát hình,
- Giáo viên hướng dẫn học nhắc lại những
sinh quan sát hình 2.1 trang kiến thức đã học.
14 – sách học mĩ thuật, nhắc
lại những kiến thức cơ bản đã
được học về khối hộp lập
phương.

- Giáo viên yêu cầu học sinh
- Quan sát hình
quan sát mẫu khối hình lập
khối lập phương.
phương.
- Trả lời
+ Tại vị trí em quan sát các
15


mặt của khối hình lập phương
có bằng nhau không? Các mặt
có hình dạng thế nào?
+ Cắc cặp canh đối diện nhau
có song song không? Vì sao?
- Giáo viên yêu cầu học sinh
quan sát hình 2.2 trang 15 –
- Quan sát
sách học mĩ thuật để thấy
được sự thay đổi hình dang
khối lập phương ở các góc
nhìn khác nhau.
- Giáo viên giải thích: Cùng
một sự vật nhưng cho những - Lắng nghe
hình ảnh khác nhau khi thay
đổi góc nhìn là do đường tầm
mắt và điểm tụ ở mỗi góc
- Quan sát hình
nhìn khác nhau.
- Giáo viên yêu cầu học sinh
quan sát hình 2.3 và 2.4 Trang
15 – sách học mĩ thuật để
hiểu rõ hơn về đường tầm mắt
và điểm tụ.

16


+ Đường tầm mắt nằm như
- Lắng nghe
thế nào?
- Giáo viên giới thiệu về
đường tầm mắt: Là đường
thẳng nằm ngang với mắt của
người nhìn, phân chia mặt
nước với bầu trời hoặc mặt
đất với bầu trời, còn được gọi - Trả lời
là đường chân trời.
- Lắng nghe
+ Các cạnh song song theo
hướng mắt nhìn thay đổi như
thế nào?
- Giáo viên giới thiệu về điểm
tụ: Điêm tụ là điểm gặp nhau - Quan sát, nhận
17


của tất cả các đường thẳng xét
song song hướng về phía
đường tầm mắt.
- Giáo viên đặt khối lập - Lắng nghe
phương ở ba vị trí khác nhau
để học sinh quán sát và nhận
xét.
- Giáo viên nhấn mạnh: Khi
vật mẫu nằm phía dưới đường
tầm mắt thì các cạnh song
song có hướng đi lên và gặp
nhau tại điểm tụ. Khi vật mẫu
nằm phía trên đường tầm mắt
thì các cạnh song song có
hướng chạy xuống dưới và
gặp nhau tại điểm tụ. Các
đường thẳng song song theo
chiều thẳng đứng thì không
bao giở gặp nhau.
1.2
Vẽ
khối
hộp

- Giáo viên bày vật mẫu, yêu - Quan sát mẫu
cầu học sinh quan sát vật
mẫu.
+ Xác định vị trí của vật mẫu - Trả lời
so với đường tầm mắt.
+ So sánh chiều cao và chiều
ngang, xác định tỉ lệ khung
hình chung tương ứng với
mẫu và tỉ lệ của các mặt của
khối hộp.
+ So sánh kích cỡ của các mặt
khối hộp và hướng của các
cạnh song song.

18

Vật mẫu, hình
minh họa bước
vẽ


+ Xác định các mặt sáng, tối,
trung gian.
- Giáo viên thị phạm trên
bảng theo từng bước vẽ.
- Quan sát giáo
viên thị phạm

+ Vẽ phác khung hình chung
cân đối trên giấy.
+ Phác hình các cạnh dựa trên
điểm xác định tỉ lệ.
+ Chỉnh sửa hình, xác định
hướng ánh sáng vẽ đậm nhạt
để diễn tả khối và không gian
- Giáo viên yêu cầu học sinh - Quan sát hình
quan sát hình 2.6 trang 18 –
sách học mĩ thuật tìm hiểu
thêm về đạm nhạt thay đổi ở
các góc nhìn khác nhau.
- Quan sát vật mẫu
- Yêu cầu học sinh quan sát
thực hành
vật mẫu và thực hành.
1.3 - Giáo viên yêu cầu học sinh - Dán bài lên bảng Bài vẽ khối hộp
Nhận dán bài lên bảng.
của học sinh.
xét - Hướng dẫn học sinh quan - Quan sát, nhận
sát, nhận xét bài vẽ của mình xét bài vẽ.
và của bạn.
+ Bố cục hình trong tờ giấy
+ Tỉ lệ chung, tỉ lệ giữa các
19


mặt của hình hộp.
+ Đậm nhạt.
- Giáo viên nhận xét, khen - Lắng nghe
ngợi những bài vẽ tốt, thể
hiện sát vật mẫu, động viên,
khuyến khích những bài thực
hành còn chậm.
Hoạt động 2: (Tiết 2) Vẽ các đồ vật dạng khối hộp
Mục tiêu

Kết quả

GV khuyến khích HS

Cuối hoạt động HS có khả năng

- Kiến thức: Quan sát và sử dụng thị - Kiến thức: Biết cách quan sát, phân
giác để nhận biết đặc điểm của các tích và nhận biết các đặc điểm của các
đồ vật
đồ vật
- Kĩ năng: Nói về hình dáng, chức
năng của từng đồ vật. Tập trung quan
sát và lắng nghe nhau. Chia sẻ kinh
nghiệm từ ý kiến cá nhân. Phát triển
kĩ năng thuyết trình và lắng nghe

- Kĩ năng: Vẽ/ tạo hình được đồ vật có
dạng hình khối hộp.

Nội
dung

Hoạt động của HS

- Thái độ: Nêu được cảm nhận về bài
vẽ, biểu đạt được ý kiến của bản thân
dựa trên những kiến thức đã được học.
- Thái độ: Nêu được cảm nhận về bài Thêm yêu thích việc học tập theo quy
vẽ, biểu đạt được ý kiến của bản thân trình hợp tác.
dựa trên những kiến thức đã được
học. Thêm yêu thích việc học tập
theo quy trình hợp tác.
Hoạt động của giáo viên

Đồ dùng/
phương tiện
/sản phẩm của
HS

2.1
Tìm
hiểu
20

- Giáo viên cho học sinh - Quan sát
quan sát một số đồ vật trong
gia đình có dạng hình khối
hộp.

Tranh, ảnh một
số đồ vật có
dạng hình khối
hộp


+ Các đồ vật cố hình dạng,
cấu trúc và chức năng gì?
+ Ngoài những đồ vật này ra
em còn thấy có những đồ vật
nào trong gia đình có dạng
hình khối hộp.

- Trả lời

- Giáo viên yêu cầu học sinh
quan sát tranh minh họa, nêu - Quan sát tranh
minh họa nêu lại
lại các bước vẽ.
các bước vẽ.

21


- Giáo viên thị phạm lên
bảng theo từng bước.
+ Xác định bố cục bài vẽ trên
tờ giấy sao cho hợp lí

- Quan sát giáo
+ Vẽ phác hình dáng chung viên thị phạm.
và các bộ phận của đồ vật
dưới dạng hình cơ bản.
+ Vẽ chi tiết các bộ phận, thể
hiện đặc điểm đồ vật.
+ Chỉnh sửa hình, vẽ màu.
2.3 - Giáo viên yêu cầu học sinh - Thực hành vẽ đồ Tranh, ảnh một
Thực quan sát hình ảnh một số đồ vật
số đồ vật dạng
hành vật để vẽ bài hoặc nhớ lại đặc
khối hộp
điểm của đồ vật ở nhà để vẽ
bài.
- Yêu cầu học sinh thực hành
- Thảo luận nhóm
cá nhân trên cơ sở thảo luận
thống nhất nọi
nhóm thống nhất nội dung
dung thể hiện.
thể hiện.
2.4 - Giáo viên yêu cầu học sinh
Nhận dán bài vẽ lên bảng.
xét - Hướng dẫn học sinh quan
sát, nhận xét, góp ý cho các
22

- Dán bài vẽ lên Bài vẽ đồ vật của
bảng
học sinh
- Quan sát, nhận
xét, góp ý cho các


bài vẽ.

bài vẽ.

- Giáo viên nhận xét, khen - Lắng nghe
ngợi những bài hoàn thiện
tốt, gợi ý, động viên những
học sinh vẽ còn chậm.
Hoạt động 3: (Tiết 3) Sắp xếp đồ vật trong căn phòng.
Mục tiêu

Kết quả

GV khuyến khích HS

Cuối hoạt động HS có khả năng

- Kiến thức: Quan sát và nhớ lại
những cách sắp xếp đồ vật trong gia
đình. Chia sẻ và thảo luận với các
thành viên trong nhóm về ý kiến của
bản thân.

- Kiến thức: Biết cách quan sát và nhớ
lại cách sắp xếp đồ vật trong gia đình.

Nội
dung

Hoạt động của HS

- Kĩ năng: Sắp xếp được những đồ vật
trong một căn phòng cụ thể.

- Thái độ: Biểu đạt được ý kiến của
- Kĩ năng: Trải nghiệm việc hợp tác bản thân dựa trên những kiến thức đã
và có sự giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau được học. Thêm yêu thích việc học tập
trong hoạt động nhóm.
theo quy trình hợp tác.
- Thái độ: Biểu đạt được ý kiến của
bản thân dựa trên những kiến thức đã
được học. Thêm yêu thích việc học
tập theo quy trình hợp tác.
Hoạt động của giáo viên

Đồ dùng/
phương tiện
/sản phẩm của
HS

3.1
Tìm
hiểu

- Giáo viên yêu cầu học sinh
quan sát hình 2.11 trang 21sách học mĩ thuật để tìm hiểu
thêm về cách sắp xếp đồ vật
tạo không gian cho căn
phòng.
- Trong gia đình em phòng

23

- Quan sát hình Tranh, ảnh minh
trong sách học mĩ họa.
thuật
- Nhớ lại và trả lời


khách (phòng riêng, phòng
học, ..) đồ vật được sắp xếp
như thế nào?
- Quan sát hình
- Giáo viên yêu cầu học sinh
quan sát hình ảnh tham khảo
một số cách sắp xếp đồ vật
trong gia đình.

- Giáo viên hướng dẫn học
- Quan sát và lắng
sinh cách mô phỏng căn
nghe.
phòng 3 chiều theo không
gian 2 chiều
+ Cắt rời các hình vẽ từ tiết
học trước. Lựa chọn kích
thước phù hợp để sắp xếp
thành hình ảnh căn phòng.
+ Vẽ thêm các chi tiết, màu
sắc tạo không gian cho căn
phòng.
3.2 - Giáo viên yêu cầu học sinh - Thực hành theo Bài vẽ đồ vật từ
Thực thực hành theo nhóm.
nhóm
tiết học trước.
hành - Hướng dẫn học sinh cách
sử dụng bài vẽ đồ vật từ tiết
24


học trước để sắp xếp tạo hình
căn phòng.
Hoạt động 4: (Tiết 4) Trưng bày và giới thiệu sản phẩm
Mục tiêu

Kết quả

GV khuyến khích HS

Cuối hoạt động HS có khả năng

- Kiến thức: Trưng bày và giới thiệu - Kiến thức: Trưng bày và giới thiệu
được sản phẩm.
được sản phẩm.
- Kĩ năng: Nêu được cảm nhận, đánh
giá và nhận xét, chia sẻ ý tưởng, kĩ
năng thực hiện sản phẩm. Lắng nghe
và phản hồi tích cực từ phần thuyết
trình của nững học sinh khác.

- Kĩ năng: Nêu được cảm nhận, đánh
giá và nhận xét, chia sẻ ý tưởng, kĩ
năng thực hiện sản phẩm.
- Thái độ: Thêm yêu thích quy trình
học tập hợp tác

- Thái độ: Thêm yêu thích quy trình
học tập hợp tác
Nội
dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của HS

Đồ dùng/
phương tiện
/sản phẩm của
HS

- Giáo viên hướng dẫn học - Trưng bày sản
sinh trưng bày sản phẩm ở phẩm ở vị trí thích
vị trí thích hợp để cả lướp hợp.
quan sát.
- Gợi ý cho học sinh cách - Lắng nghe
trình bày, giới thiệu, nhận
xét, góp ý cho các sản phẩm.
+ Bố cục, hình dáng và màu
sắc trên từng sản phẩm của
nhóm.
+ Cách sắp xếp đồ vật và sử
dụng màu sắc để tạo không
gian cho căn phòng.
25

Sản phẩm sắp
xếp đồ vật trong
căn phòng của
học sinh.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×