Tải bản đầy đủ

Kế hoạch thể dục giữa giờ

SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT TÂYTRÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tây Trà, ngày 03 tháng 09 năm 2018

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÀI THỂ DỤC GIỮA GIỜ
TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM 2018 -2019
- Căn cứ công văn số 1357/SGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 09 năm 2018
về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2018 –
2019.
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 của Trường THPT Tây
Trà.
- Tổ Sinh - Địa - Thể dục – Ban TD giữa giờ triển khai, tổ chức thực hiện
bài thể dục giữa giờ trong nhà trường năm học 2018 – 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CÂU
1. Mục đích:
- Nhằm góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tạo thói quen luyện tập
thể dục hàng ngày cho học sinh.

- Tạo tinh thần thoải mái, thư giản sau các tiết học giúp học sinh có tinh
thần học tập tốt hơn.
- Góp phần thúc đẩy phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực”.
2. Yêu cầu:
- Ban TD giữa giờ hướng dẫn, tập luyện, sửa động tác cho học sinh nhằm
đảm bảo thực hiện đúng các bài tập do Sở GD&ĐT tập huấn;
- Học sinh cần nhận thức đúng và thực hiện đúng yêu cầu của giáo viên
khi học tập; tác phong phải khẩn trương khi ra tập trung; thực hiện đúng động
tác, tập đều theo nhịp trống hoặc nhạc.
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN
1. Thời gian:
- Từ ngày 04 đến ngày 22/09/2018: Đ/c Phước Thanh và đ/c Như hướng
dẫn tập luyện, chỉnh sửa động tác cho học sinh và triển khai thực hiện đồng bộ.
- Ngày 24/09/2018: Ban TD triển khai bài thể dục giữa giờ, bài nhảy Cha
Cha Cha và bài Disco.
- Đ/c Thanh hướng dẫn học sinh khối 10 + 11, đ/c Như hướng dẫn học sinh
khối 12.
- Lịch tập luyện cụ thể:


+ Lúc 14h 00 ngày 13/9/2018: Mỗi lớp chọn 3 học sinh đại diện lớp tập trung
tại sân trường để tập huấn các bài TD, nhảy giữa giờ.
+ Từ thứ 5 ngày 13/09/2018 đến ngày 19/109/2018: GVCN nhắc nhở ban đại
diện lớp về tập lại cho toàn bộ học sinh trong lớp.
+ Lúc 14h 00 ngày 20/09/2018: Ban TD giữa giờ và học sinh toàn trường tập
trung tại Sân trường để ráp nhạc và chỉnh sửa động tác.
- Lịch triển khai :

Thời gian
Nội dung

Thứ 3
Bài TD

Thứ 5
Bài Disco

Thứ 7
Bài Cha Cha Cha2. Nội dung:
- Bài thể dục giữa giờ, bài Disco và bài Cha Cha Cha theo quy định của Sở
GD & ĐT.
- Thi đua: Bài thể dục giữa giờ được đưa vào đánh giá thi đua của các lớp
trong quá trình thực hiện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Tổ Sinh – Địa – TD, Ban TD giữa giờ xây dựng kế hoạch trình Ban giám
hiệu duyệt và chỉ đạo, triển khai kế hoạch tới toàn trường; kiểm tra giám sát việc
thực hiện kế hoạch của giáo viên và học sinh.
- Đ/c Phước Thanh lựa chọn học sinh các lớp, tổ chức luyện tập theo đúng
Bài Thể dục giữa giờ do sở GD & ĐT tập huấn; thực hiện dạy, tập luyện cho học
sinh đảm bảo đúng động tác, đúng yêu cầu.
- Đoàn thanh niên cần phối hợp làm tốt công tác tổ chức, đôn đốc học sinh
tập trung, phân công đội cờ đỏ trực kiểm tra (việc tập trung, xếp hàng, thực hiện
bài tập) và đánh giá thi đua nghiêm túc khi thực hiện hoạt động tập thể dục giữa
giờ.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp cần quan tâm nhắc nhở học sinh tích cực thực
hiện, kiểm tra đôn đốc học sinh thực hiện Bài tập thể dục giữa giờ, có hình thực
động viên, phê bình, kiểm điểm kịp thời.
Trên đây là kế hoạch triển khai và thực hiện bài thể dục giữa giờ của Tổ
Sinh – Địa - TD năm học 2018-2019. Kế hoạch này là sự định hướng cho giáo
viên phụ trách và học sinh thực hiện bài thể dục giữa giờ trong năm học 2018 –
2019.
Kính mong BGH phê duyệt để công tác thể dục giữa giờ được tiến hành kịp thời
và đạt hiệu quả.
Phê duyệt của BGH

TTCMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×