Tải bản đầy đủ

Chuyên đề 2 LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ CÂU TƯỜNG THUẬT

2018 - 2019

I. Câu tường thuật (Reported Speech = Indirect Speech):
Khi tường thuật một câu từ trực tiếp sang gián tiếp ta cần chú ý đến động từ tường thuật. Có 2 trường hợp:
+ Nếu động từ tường thuật ở các thì hiện tại và tương lai [say(s), tell(s), will ask, ...] thì khi tường thuật ta chỉ cần
thay đôi ngôi ( thay đổi ngôi thứ nhất (I, we) và ngôi thứ 2 (you) còn ngôi thứ 3 (he, she, it, they) không đổi).
Ex 1: “ I will visit you tomorrow”, he says to me.
 He tells me (that) he will visit me tomorrow.
+ Nếu động từ tường thuật ở thì quá khứ (said, told, asked, ...) thì khi tường thuật, ta cần phải thay đổi thì, thay đổi
trạng từ chỉ thời gian - nơi chốn - từ chỉ định (nếu có).
Ex 2: She said to him “ I met your parents yesterday”.
 She told me (that) she had met his parents the day before.
Thay đổi thì:

- Ta giữ nguyên thì HTĐ khi diễn tã những
sự thật hiển nhiên, chân lí.

TRỰC TIẾP

GIÁN TIẾP


HTĐ

QKĐ

HTTD

QKTD

HTHT

QKHT

HTHTTD

QKHTTD

QKĐ

QKHT

QKTD

QKTD/ QKHTTD

QKHT

QKHT

TLĐ

Would + V0

Tương lai gần

Was/ were going to + V0

Shall

Should


Can

Could

May

Might

Must

Had to/ would have to + V0

Ex: “Water boils at 1000C”, my teacher told us.
 My teacher told us (that) water boils at 1000C

- Khi kết hợp mệnh đề thời gian có sử dụng
thì QKĐ với QKHT hoặc QKĐ với QKTD
thì ta cũng giữ nguyên dạng của động từ.
Ex: “After I had finished my homework, I went to
bed last night”
 He said after he had finished his homework, he
went to bed the night before.

- Với câu điều kiện loại II, III; các loại câu
mong ước thì khi tường thuật ta giữ nguyên
dạng của động từ.
Ex: “If I had money, I would buy a new house”, he
said
 He told me (that) if he had money, he would buy
a new house.

* Note:

1 | Page

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019
 Thay đổi từ thời gian – nơi chốn – từ chỉ định:

II.

TRỰC TIẾP
Tomorrow
Yesterday

GIÁN TIẾP
The next day/ the following day/ the day after
The day before/ the previous day

Next ......
Last ......

The next ...... / the ...... after/ the following ......
The ...... before/ the previous ......

Now

Then

Ago

Before

Today

That day

Tonight
Here

That night
There

This
These

That
Those

Các loại câu tường thuật:
Say(s)/ said + to + O

Nói

Tell(s)/ told + O

Bảo

Report(s)/reported

S+

Rumour(s)/ rumoured
Expect(s)/ expected
Warn(s)/ warned
Moan(s)/ moaned
Allege(s)/ alleged

Tường thuật
Đồn đại
Mong đợi

+ (that) + ....

Cảnh báo
Rên rỉ
Cho là

1. Câu kể/ câu trần thuật (Statements):
Ex: “I’m so tired”, she moaned.  She moaned (that) she was so tired.

2. Questions (Câu hỏi):
Ask(s)/ asked + O
(Hỏi)

2 | Page

a) Wh – questions:

+ Từ hỏi

+ S + V ...

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019

S+

Want(s) to know
Wanted to know
(Muốn biết)

(what, when, where,
which, who, how, why, ...)

Wonder(s)/ wondered
(Tự hỏi)

b) Yes/ No questions:

+ IF/ WHETHER

Ex 1: “What is your name?” Tom asked Susan
 Tom asked Susan what her name was.
Ex 2: “Are you going on a holiday tomorrow?” she asked me
 She asked me if/ whether I was going on a holiday the next day.
* Note: Trong trường hợp câu trực tiếp có cả câu trần thuật và câu hỏi thì khi đổi sang câu gián tiếp phần nào vẫn
cứ đi phần ấy.
Ex: “I have left my watch at home. Can you tell me the time?”
 He said (that) he had left his watch at home and asked me if I could tell him the time.

3. Commands (Câu mệnh lệnh):

S+

Tell(s)/ told + O

Bảo ai (đừng) làm gì

Advise(s)/ advised + O

Khuyên ai (đừng) làm gì

Remind(s)/ reminded + O

Nhắc nhở ai làm gì

Persuade(s)/ persuaded + O

Thuyết phục ai (đừng) làm


Encourage(s)/ encouraged + O

Khuyến khích ai làm gì

Warn(s)/ warned + O

Cảnh báo ai (đừng) làm gì

Ask(s)/ asked + O
Request(s)/ requested + O

Yêu cầu ai (đừng) làm gì

Order(s)/ ordered + O

Ra lệnh ai (đừng) làm gì

Beg(s)/ begged + O

Van nài ai ai (đừng) làm gì

Urge(s)/ urged + O

Hối thúc ai làm gì

+ to_V ...

+ not + to_V ...

Ex: “ Don’t forget to have your hair cut”  His mother reminded him to have his hair cut.

4. Câu tường thuật với động từ nguyên mẫu có TO (reported speech with to-inf):
a) Lời khuyên:
- S + should(n’t)/ ought not to/ had better (not) + V0 ...
- If I were you, I would(n’t) + V0 ...
- Why don’t you + V0 ...

 Tường thuật:

S +
3 | Page

Advise(s)/ advised
Recommend(s)/ recommended
(khuyên ai (đừng) làm gì)

+ O (+not) + to_V ...

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019
Ex: “If I were you, I would confess my love to him”, she said
 She advised me confess my love to him.

b) Lời nhắc nhở:

- Don’t forget + to_V ...
- Remember + to_V ...

 Tường thuật:

S +

+ O + to_V ...

Remind(s)/ reminded
(nhắc nhở ai làm gì)

Ex: “Remember to lock the door before leaving home”, my mother said.
 My mother reminded me to lock the door before leaving home.

c) Lời mời:

- Would you like + to_V ... ?

 Tường thuật:

S+

Invite(s)/ invited
(mời ai làm gì)

+ O + to_V ...

Ex: “Would you like to go for a walk”, Lan said to Nam
 Lan invited Nam to go for a walk.

d) Lời yêu cầu, ra lệnh:

- Would you mind + V_ing ... ?
- Would/ Could you please + V0 ... ?

S+

Ask(s)/ asked
Request(s)/ requested

(Yêu cầu ai (đừng) làm gì)

Order(s)/ ordered

+ O (+ not) + to_V ...

(Ra lệnh ai (đừng) làm gì)
 Tường thuật:
Ex: “Would you mind waking me up tomorrow, Hoa?”, Lan says.
 Lan asks Hoa to wake her up tomorrow.

e) Lời đề nghị làm giúp:
- Would you like me + to_V ... ?
- Shall I + V0 ... (for you) ?
- Let me + V0 ...

 Tường thuật:

S
4 | Page

+

Offer(s)/ Offered
(đề nghị giúp làm gì)

+

to_V ...

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019
Ex: “Would you like me to make you a glass of milk, son?”, Mrs. Nhung said.
 Mrs. Nhung offered to make her son a glass of milk.
* Notes:
- Ta còn dùng cấu trúc sau:

S

+

Offer(s)/ offered
(đề nghị mang cho ai cái gì)

+ S.O + S.Th

Ex: “Would you like a cup of coffee, Nam?”, Minh said.
 Minh offered Nam a cup of coffee.
- Một số động từ tường thuật được dùng ngay sau nó là một to_V chứ không có O liền sau:Hope, agree, volunteer,
promise, threaten, refuse, ...
Ex: “I will help you under any circumstances, Lan”
 Hoa promised to help Lan under any circumstances.

5. Câu tường thuật với danh động từ (V_ing) (Reported speech with Gerund):
a) Dạng 1: Không có tân ngữ:

S+

Admit (to)
Confess to
Deny
Suggest
Dream of
Mention
Look forward to
Advise = recommend
Permit = allow
Think of
Insist on

Thừa nhận về việc gì
Thú nhận về việc gì
Phủ nhận việc gì
Đề nghị làm gì
Mơ về việc gì
Đề cập đến việc gì
Mong đợi điều gì

+ V_ing ...

Khuyên làm gì
Cho phép làm gì
Nghĩ về việc gì
Khăng khăng, nài nỉ về việc gì

Ex:
Lời đề nghị:
- Let’s + V0 ...
- Why don’t we + V0 ...
- Shall we + V0 ...
- What about + V_ing ...
- How about + V_ing ...

 Tường thuật:

S +

Suggest(s/ed)

+ V_ing ...
(that) + S (+ should) + V0 ...

b) Dạng 2: Có tân ngữ:
5 | Page

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019

S

+

V +

O

+ V_ing ...

* Một số thành ngữ được dùng trong dạng này:

Thank S.O for S.Th
Apologize to S.O for S.Th
against S. Th
not to do S.Th
Warn S.O
about S.Th
Forgive S.O for S.Th
from S.Th
Forbid S.O
to do S.Th
Prevent S.O from S.Th
Stop S.O from S.Th
Suspect S.O of S.Th
Compliment S.O on S.Th
Praise S.O for S.Th
S.O for S.Th
Blame
S.Th on S.O
S.Th for S.th
Congratulate S.O on S.Th
Criticize S.O for S.Th
Accuse S.O of S.Th
Ex:

Cảm ơn ai về việc gì
Xin lỗi ai về việc gì
Cảnh báo ai đùng làm gì
Cảnh báo ai về việc gì
Tha thứ cho ai về việc gì
Cấm ai làm gì
Ngăn cản ai làm gì
Nghi ngờ ai về việc gì
Khen ngợi ai về việc gì
Đổ lỗi cho ai về việc gì
Đổ lỗi việc gì cho ai
Đổ lỗi việc gì cho việc gì
Chúc mừng ai về việc gì
Chỉ trích ai về việc gì
Buộc tội ai về việc gì

My mother congratulated me on having passed the exam.
He warned the children not to swim in that lake.

6 | Page

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019

A.
1. Julia said that she ___________ there at noon.
A. is going to be
B. was going to be
C. will be
D. can be
2. He _______ that he was leaving way that afternoon.
A. told me
B. told to me
C. said me
D. says to me
3. She said to me that she __________ to me the Sunday before.
A. wrote
B. has written
C. was writing
D. had written
4. I _________ him to sell that old motorbike.
A. said to
B. suggested
C. advised
D. recommended
5. My parents reminded me ________ the flowers.
A. remember to plant
B. plant
C. to plant
D. planting
6. I asked Martha ______ to enter law school.
A. are you planning
B. is she planning
C. was she planning
D. if she was planning
7. Nam wanted to know what time ________.
A. does the movie begin B. did the movie begin
C. the movie begins
D. the movie began
8. I wondered_______ the right thing.
A. whether I was doing B. if I am doing
C. was I doing
D. am I doing
9. The scientist said the earth ________ the sun.
A. goes round
B. is going around
C. went around
D. was going around
10. Peter said that if he ________rich, he _________ a lot.
A. is – will travel
B. were- would travel
C. had been – would have travelled
D. was – will travel
11. They said that they had been driving through the desert__________.
A. the previous day
B. yesterday
C. the last day
D. Sunday previously
12. He asked the children _________too much noise.
A. not to make
B. not making
C. don’t make
D. if they don’t make
13. The man said that money ___________ the passport to everything.
A. will be
B is
C. was
D. can be
14. The teacher said Columbus _________America in 1942.
A. discovered
B. had discovered
C. was discovering
D. would discover
15. John said he _________ her since they ________ school.
A. hasn’t met – left
B. hadn’t met - had left
C. hadn’t met left
D. didn’t meet – has left
16. The woman asked __________get lunch at school.
A. can the children
B. whether the children could C. if the children can
D. could the children
17. Laura said that when she_________ to school, she saw an accident.
A. was walking
B. has walked
C. had been walking
D. has been walking
18. He asked, “Why didn’t she take the final exam?” - He asked why __________ the final exam.
A. she took
B. did she take
C. she hadn’t taken
D. she had taken
19. Ba said he__________ some good marks the semester before.
A. gets
B. got
C. had gotten
D. have got

7 | Page

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019
20. They told their parents that they___________ their best to do the test.
A. try
B. will try
C. are trying
D. would try
21. She asked me where I___________ from.
A. come
B. coming
C. to come
D. came
22. She_________ me whether I liked classical music or not.
A. ask
B. asks
C. asked
D. asking
23. He asked me who____________ the editor of that book.
A. was
B. were
C. is
D. has been
24. He wants to know whether I ___________ back tomorrow.
A. come
B. came
C. will come
D. would come
25. I wonder why he___________ love his family.
A. doesn’t
B. don’t
C. didn’t
D. hasn’t
26. They asked me how many children___________.
A. if I had
B. had I
C. I have
D. have I
27. Thu said she had been___________ the day before.
A. here
B. there
C. in this place
D. where
28. The student said that the English test_______ the most difficult.
A. is
B. was
C. will be
D. have been
29. He wanted to know _______ shopping during the previous morning.
A. if we had been going B. that if we had been going C. we were going
D. that we were going
30. He asked me _______ Robert and I said I did not know _______.
A. that did I know / who were he
B. that I knew / who he had been
C. if I knew/ who he was
D. whether I knew / who had he been
31. The mother asked her son _______.
A. where he had been
B. whether I had been
C. where has he been
D. where had he been
32. Martin asked me _______.
A. how is my father
B. how my father is
C. how was my father
D. how my father was
33. The host asked Peter _______ tea or coffee.
A. whether he preferred B. that he preferred
C. did he prefer
D. if he prefers
34. She asked me _______ my holidays _______.
A. where I spent / the previous year
B. where I had spent/ the previous year
C. where I spent / last year
D. where did I spend / last year
35. He advised _______ too far.
A. her did not go
B. her do not go
C. her not to go
D. she did not go
36. John often says he _______ boxing because it _______ a cruel sport.
A. doesn’t like/ is
B. did not like / were
C. not liked / had been
D. had not liked / was
37. Nancy asked me why I had not gone to New York the summer _______.
A. before
B. ago
C. last
D. previous
38. He asked _______ him some money.
A. her to lend
B. she to lend
C. she has lent
D. she lends
39. Andrew told me that they _______ fish two _______ days.
A. have not eaten / ago B. had eaten/ previous
C. did not eat / before
D. would not eat / last
40. Jason told me that he _______ his best in the exam the _______ day.
A. had done / following B. will do / previous
C. would do/ following
D. was going / previous
41. John asked me _______ in English.
A. what does this word mean
B. what that word means

8 | Page

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019
D. what that word meant

C. what did this word mean
42. The mother told her son _______ so impolitely.
A. not behave
B. not to behave
C. not behaving
D. did not behave
43. She said she _______ collect it for me after work.
A. would
B. did
C. must
D. had
44. She said I _______ an angel.
A. am
B. was
C. were
D. have been
45. I have ever told you he _______ unreliable.
A. is
B. were
C. had been
D. would Be
46. I told him _______ the word to Jane somehow that I _______ to reach her during the early hours.
A. passing / will try
B. he will pass / tried
C. to pass/ would try
D. he passed / have tried
47. Laura said she had worked on the assignment since _______.
A. yesterday
B. two days ago
C. the day before
D. the next day
48. John asked me _______ interested in any kind of sports.
A. if I were
B. if were I
C. if was I
D. if I was
49. John asked me _______ that film the night before.
A. that I saw
B. had I seen
C. if I had seen
D. if had I seen
50. The guest told the host that _______.
A. I must go now
B. he must go now
C. he had to go now
D. he had to go then

B.
I. Choose the best answer A, B, C or D that best to complete each of the following sentences.
1. She asked me where I _______ from.
A. come
B. coming
C. to come
D. came
2. I asked Martha _______ to enter law school.
A. are you planning
B. if she is planning C. was she planning
D. if she was planning
3. Nam wanted to know what time _______.
A. the movie began
B. the movie begins
C. does the movie begin
D. did the movie begin
4. Julia said that she _______ there at noon.
A. is going to be
B. was going to be
C. will be
D. can be
5. Paul asked her, “Have you got 20 pounds?”
 Paul asked her _______ 20 pounds.
A. if she got
B. if she had got
C. whether she got
D. whether had she got
6. He told me _______ him up at six o'clock.
A. please pick
B. to pick
C. should pick
D. I can pick
7. He said that Linda and John _______ married _______.
A. were getting / tomorrow
B. are getting / the next day
C. were getting / the next day
D. will getting / the day after
8. They asked me when _______.
A. did I arrive
B. will I arrive
C. I had arrived
D. I can arrive
9. The farmer said, “I didn’t see her.”  The farmer said _______ her.
A. he had seen
B. I hadn’t seen
C. she didn’t see
D. he hadn’t seen
10. I wondered _______ the right thing.
A. if I am doing
B. was I doing
C. am I doing
D. whether I was doing
11. Charlie _______ that his father was in hospital.

9 | Page

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019
A. told me
B. told to me
C. said me
D. asked me
12. Mr. Brown said, “I watched TV last night.”  Mr. Brown said that he _______ TV the night before.
A. was watching
B. watched
C. had watched
D. has watched
13. “I'll never make that mistake again”, Robert said.  Robert promised _______ that mistake again.
A. no making
B. not made
C. never to make
D. never made
14. “I'd like you to tell me the truth,” Lara said.  Lana wanted _______ her the truth.
A. I to tell
B. me to tell
C. me telling
D. me tell
15. “You should quit smoking and eat more vegetable”, said the doctor.
 The doctor advised him _______ more vegetable.
A. to quit smoking and eat
B. quit smoking and eat
C. to quit smoking and to eating
D. quitting smoking and eating
16. “Please come and join our party tonight”, said Lana.  Lana invited us_______.
A. to come and join our party tonight
B. to their party that night
C. to come and join their party that night
D. to our party tonight
17. “Be aware of the dog,” said Tom.  Tom warned us _______.
A. to be aware of the dog
B. being aware of the dog
C. we should be aware of the dog
D. aware of the dog
18. He asked _______ him some money.
A. her to lend
B. her lending
C. she has lent
D. she lends
19. Andrew told me that they _______ fish two_______ days.
A. have not eaten / ago
B. had not eaten / previous
C. did not eat / before
D. would not eat / last
20. John often says he _______ boxing because it _______ a cruel sport.
A. does not like / is
B. did not like / were
C. not liked / had been
D. had not liked / was
21. The host asked Peter _______ tea or coffee.
A. whether he preferred
B. that he preferred
C. did he prefer
D. if he prefers
22. The mother asked her son _______.
A. where he has been
B. where he had been
C. where has he been
D. where had he been
23. “Please don't tell anyone what happened," Ann said to me.
A. Ann said to me please don't tell anyone what happened.
B. Ann told me didn't tell anyone what had happened.
C. Ann said me not to tell anyone what happened.
D. Ann told me not to tell anyone what had happened.
24. “Would you like to go to the cinema with me tonight?” he said.
A. He invited me to go to the cinema with him that night.
B. He offered me to go to the cinema with him tonight.
C. He asked me if I'd like to go to the cinema with him tonight.
D. He would like me to go to the cinema with him this night.
25. “Remember to pick me up at 6 o'clock tomorrow afternoon” she said.
A. She told me to remember to pick her up at 6 o'clock tomorrow afternoon.
B. She reminded me to pick her up at 6 o'clock the following afternoon.
C. She reminded me to remember to pick her up at 6 o'clock the next afternoon.

10 | P a g e

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019
D. She told me to pick her up at 6 o'clock the next day afternoon.
26. “If I were you, I'd tell him the truth,” she said to me.
A. She said to me that if I were you, I'd tell him the truth.
B. She will tell him the truth if she is me.
C. She suggested to tell him the truth if she were me.
D. She advised me to tell him the truth.
27. “I'm really sorry for being late again,” said Ann.
A. I felt sorry for Ann's being late again.
B. Ann was sorry for my being late again.
C. Ann excused for my being late again.
D. Ann apologized for being late again.
28. “How beautiful the dress you have just bought is!” Peter said to Mary.
A. Peter promised to buy Mary a beautiful dress.
B. Peter said thanks to Mary for her beautiful dress.
C. Peter complimented Mary on her beautiful dress.
D. Peter asked Mary how she had just bought her beautiful dress.
29. “Can I bring a friend to the party?” Nancy wanted to know.
A. Nancy asked me if she could bring a friend to the party.
B. Nancy wanted to ask someone to bring her friend to the party.
C. Nancy knew that bring a friend to the party was good.
D. Nancy wanted to invite her friend out and to the party.
30. She asked me, "How high is the church?"
A. She asked me how high the church was.
B. She asked me how high is the church.
C. She asked me how high the church had been.
D. She asked me how high the church is.
II. Choose the word or phrase in each of the following sentences that needs correcting.
31. I asked him how far was it to the station if I went there by taxi.
A
B
C
D
32. They asked me that I could do the shopping for them.
A
B
C
D
33. Her mother ordered her do not go out with him the night before.
A
B
C
D
34. She said that the books in the library would be available tomorrow.
A
B
C
D
35. He advised her thinking about that example again because it needed correcting.
A
B
C
D
III. Change each of the following sentences into reported speech.
36. John said, “I want to attend a famous university.”
 John said ________________________________________________
37. “I’m looking for the book you gave me last week,” Mary said to Peter.
 Mary told Peter_____________________________________________

11 | P a g e

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019
38. Janet said to John, “I did not promise to send you a telegram.”
 Janet _____________________________________________________
39. “I will get myself a drink,” she said.
 She said ___________________________________________________
40. “I cannot drive them home,” he said.
 He said _____________________________________________________
41. “Peter, do you prefer tea or coffee?” she said.
 She _______________________________________________________
42. “The film began at seven o'clock,” he said.
 He said ____________________________________________________
43. The father said, “I was on a business trip the whole day yesterday.”
 The father ___________________________________________________
44. “My brother will get married next month,” James said.
 James ______________________________________________________
45. Henry said to his mother, “Come and spend a week with us.”
 Henry told __________________________________________________
46. He said to me, “Keep a seat for me in the lecture hall.”
 He _________________________________________________________
47. Mike said to Henry, “Give me my book back, please.”
 Mike ______________________________________________________
48. “Don't play on the grass, boys,” she said.
 She _________________________________________________________
49. “Don't make so much noise,” he said.
 He ___________________________________________________________
50. Jane said to Mary, “Will you be free tomorrow?”
 Jane asked _____________________________________________________

12 | P a g e

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

C.
13 | P a g e

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019
1. “Open the door,” he said to them.
- He told them_____________________________________________________________
2. “Where are you going?” he asked her.
- He asked her where_______________________________________________________
3. “Which way did they go?” he asked.
- He asked________________________________________________________________
4. “Bring it back if it doesn’t fit”, I said to her.
- I told________________________________________________________________
5. “Don’t try to open it now,” she said to us.
- She told________________________________________________________________
6. “Is it going to be a fine day today?” I asked her.
- I asked her________________________________________________________________
7. “He’s not at home”, she said.
- She said that________________________________________________________________
8. “Is the bus station far away?” the girl asked.
- The girl wanted to know___________________________________________________________
9. “Don’t stay out late, Ann” Tom said.
- Tom told Ann________________________________________________________________
10. “Please let me borrow your car,” he said to her.
- He asked________________________________________________________________
11. “Jean, have you seen my gloves?” Thomas asked.
- Thomas asked Jean___________________________________________________________
12. Don’t leave the window open, Mary”, I said.
- I told Mary________________________________________________________________
13. “I’ll have a cup of tea with you,” she said.
She said that___________________________________________________________
14. “I’ll pay him if I can” she said.
- She said that_________________________________________________________________
15. “What are you going to do next summer?” she asked.
- She asked us_________________________________________________________________
16. “I’ll phone you tomorrow,” he told Jack.
- He told Jack that___________________________________________________________
17. “Can I sit beside you, Jean?” Tom asked.
- Tom asked Jean___________________________________________________________
18. “I want a camera for my birthday,” he said.
- He said that._________________________________________________________________
19. “Don’t keep the door locked,” he said to us.
- He told us._________________________________________________________________
20. “How long are you going to stay?” I asked him.
- I asked him how long___________________________________________________________
21. “Are you going by train?” she asked me.
- She wanted to know___________________________________________________________
22. “Don’t use too much hot water,” she said to us.
- She asked us___________________________________________________________
23. “Will you come to my party?” she said to me.
- She invited me___________________________________________________________

14 | P a g e

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019
24. “Don’t do it again,” she said to them.
She told them___________________________________________________________
25. “ Did Mr Brown send the potatoes to you?” she asked.
- She asked___________________________________________________________
26. “Don’t get your shoes dirty, boys,” she said.
- She told___________________________________________________________
27. “What do you want for lunch today, Peter?” Mary asked.
- Mary asked___________________________________________________________
28. “Can I borrow your typewriter, Janet?” asked Peter.
- Peter asked if___________________________________________________________
29. “Why didn’t I get a computer before?” thought the office manager.
- The office manager wondered______________________________________________________
30. “You had better not lend him any more money, Elizabeth,’’ said John.
- John advised Elizabeth___________________________________________________________
31. “You stole my best cassette, Amanda!” said John.
- John accused___________________________________________________________
32. “ You damaged my bicycle, John!” said Mary.
- Mary accused___________________________________________________________
33. “When was your little boy born?” said the nurse to Mrs. Bingley.
- The nurse asked Mrs. Bingley____________________________________________________
34. “You should take more exercise, Mr. Robert,” the doctor said.
- The doctor advised___________________________________________________________
35. “Will I find a job?”, Tim said to himself.
- Tim wondered___________________________________________________________
36. “I’m sorry I gave you the wrong number,” said Paul to Susan.
- Paul apologized___________________________________________________________
37. “When is the first day of your holiday, Peter?” Martha asked.
- Martha asked Peter when___________________________________________________________
38. “Can I have a new bicycle?” said Anna to her mother.
- Anna asked___________________________________________________________
39. “Don’t leave the house until I get back, William”, his mother said.
- William’s mother told___________________________________________________________
40. “Don’t bite your nails,” said Mrs. Rogers to her son.
- Mrs. Rogers told___________________________________________________________
41. “I’ve seen the film three times, Mary” said George.
- George said___________________________________________________________
42. “I’m sorry, Angela,” said Martin, “I’m afraid I’ve damaged your car.
- Martin apologized___________________________________________________________
43. “Have you had enough for lunch?” the landlady asked us.
- The landlady asked___________________________________________________________
44. “ John, please don’t tell anyone my new address,” said Mary.
- Mary asked___________________________________________________________
45. “Breakfast will not be served after 9. 30” said the notice.
- The notice said that___________________________________________________________
46. “Where is the best place to buy souvenirs?”
- I asked___________________________________________________________

15 | P a g e

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019
47. “Don’t forget to bring your passport with you tomorrow”
- She reminded me___________________________________________________________
48. “Do not write on the wall,” said the teacher to the boys.
- The teacher told the boys___________________________________________________________
49. “How many jobs have you had since 2000?” the interviewer asked Mr. Simpson.
- The interviewer asked ___________________________________________________________
50. “Why didn’t you report the incident to the police?” the officer asked the frightened witness.
- The officer wanted to know___________________________________________________________
51. "Where is my umbrella?" she asked.
She asked___________________________________________________________
52. "How are you?" Martin asked us.
Martin asked us__________________________________________________________
53. He asked, "Do I have to do it?"
He asked__________________________________________________________
54. "Where have you been?" the mother asked her daughter.
The mother asked her daughter__________________________________________________________
55. "Which dress do you like best?" she asked her boyfriend.
She asked her boyfriend__________________________________________________________
56. "What are they doing?" she asked.
She wanted to know__________________________________________________________
57. "Are you going to the cinema?" he asked me.
He wanted to know__________________________________________________________
58. The teacher asked, "Who speaks English?"
The teacher wanted to know__________________________________________________________
59. "How do you know that?" she asked me.
She asked me__________________________________________________________
60. "Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me.
My friend asked me__________________________________________________________
61. "What's the time?" he asked.
→ He wanted to know __________________________________________________________
62. "When will we meet again?" she asked me.
→ She asked me __________________________________________________________
63. "Are you crazy?" she asked him.
→ She asked him __________________________________________________________
64. "Where did they live?" he asked.
→ He wanted to know __________________________________________________________
65. "Will you be at the party?" he asked her.
→ He asked her __________________________________________________________
66. "Can you meet me at the station?" she asked me.
→ She asked me __________________________________________________________
67. "Who knows the answer?" the teacher asked.
→ The teacher wanted to know __________________________________________________________
68. "Why don't you help me?" she asked him.
→ She wanted to know __________________________________________________________
69. "Did you see that car?" he asked me.
→ He asked me __________________________________________________________

16 | P a g e

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019
70. "Have you tidied up your room?" the mother asked the twins.
→ The mother asked the twins __________________________________________________________
71. "Stop talking, Joe," the teacher said.
→ The teacher told Joe __________________________________________________________
72. "Be patient," she said to him.
→ She told him __________________________________________________________
73. "Go to your room," her father said to her.
→ Her father told her __________________________________________________________
74. "Hurry up," she said to us.
→ She told us __________________________________________________________
75. "Give me the key," he told her.
→ He asked her __________________________________________________________
76. "Play it again, Sam," she said.
→ She asked Sam __________________________________________________________
77. "Sit down, Caron" he said.
→ He asked Caron __________________________________________________________
78. "Fill in the form, Sir," the receptionist said.
→ The receptionist asked the guest __________________________________________________________
79. "Take off your shoes," she told us.
→ She told us __________________________________________________________
80. "Mind your own business," she told him.
 She told him _______________________________________________________
81. "Don't touch it," she said to him.
→ She told him __________________________________________________________
82. "Don't do that again," he said to me.
→ He told me __________________________________________________________
83. "Don't talk to me like that," he said.
→ He told her __________________________________________________________
84. "Don't repair the computer yourself," she warned him.
→ She warned him __________________________________________________________
85. "Don't let him in," she said.
→ She told me __________________________________________________________
86. "Don't go out without me," he begged her.
→ He begged her __________________________________________________________
87. "Don't forget your bag," she told me.
→ She told me __________________________________________________________
88. "Don't eat in the lab," the chemistry teacher said.
→ The chemistry teacher told his students _____________________________________________________
89. "Don't give yourself up," he advised her.
→ He advised her __________________________________________________________
90. "Don't hurt yourselves, boys," she said.
→ She told the boys __________________________________________________________
91. She said, "Go upstairs."
→ She told me __________________________________________________________
92. "Close the door behind you," he told me.
→ He told me __________________________________________________________

17 | P a g e

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019
93. "Don't be late," he advised us.
→ He advised us __________________________________________________________
94. "Stop staring at me," she said.
→ She told him __________________________________________________________
95. "Don't be angry with me," he said.
→ He asked her __________________________________________________________
96. "Leave me alone," she said.
→ She told me __________________________________________________________
97. "Don't drink and drive," she warned us.
→ She warned us __________________________________________________________
98. "John, stop smoking," she said.
→ She told John __________________________________________________________
99. "Don't worry about us," they said.
→ They told her __________________________________________________________
100.
"Meet me at the cinema." he said.
→ He asked me __________________________________________________________
101.
He said, "I like this song."
→ He said __________________________________________________________
102.
"Where is your sister?" she asked me.
→ She asked me __________________________________________________________
103.
"I don't speak Italian," she said.
→ She said __________________________________________________________
104.
"Say hello to Jim," they said.
→ They asked me __________________________________________________________
105.
"The film began at seven o'clock," he said.
→ He said __________________________________________________________
106.
"Don't play on the grass, boys," she said.
→ She told the boys __________________________________________________________
107.
"Where have you spent your money?" she asked him.
→ She asked him __________________________________________________________
108.
"I never make mistakes," he said.
→ He said __________________________________________________________
109.
"Does she know Robert?" he wanted to know.
→ He wanted to know __________________________________________________________
110.
"Don't try this at home," the stuntman told the audience.
→ The stuntman advised the audience __________________________________________________________
111.
"I was very tired," she said.
→ She said __________________________________________________________
112.
"Be careful, Ben," she said.
→ She told Ben __________________________________________________________
113.
"I will get myself a drink," she says.
→ She says __________________________________________________________
114.
"Why haven't you phoned me?" he asked me.
→ He wondered __________________________________________________________
115.
"I cannot drive them home," he said.
→ He said __________________________________________________________

18 | P a g e

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019
116.
"Peter, do you prefer tea or coffee?" she says.
→ She asks Peter __________________________________________________________
117.
"Where did you spend your holidays last year?" she asked me.
→ She asked me __________________________________________________________
118.
He said, "Don't go too far."
→ He advised her __________________________________________________________
119.
"Have you been shopping?" he asked us.
→ He wanted to know __________________________________________________________
120.
"Don't make so much noise," he says.
 He asked me ___________________________________________________________

D.
1. Nam said “I am told to be at school before 7 o’clock”
_____________________________________________________________________________
2. Thomas said “All the students will have a meeting next week”
_____________________________________________________________________________
3. She said “My parents are very proud of my good marks”
_____________________________________________________________________________
4. The teacher said “All the homework must be done carefully”
_____________________________________________________________________________
5. Her father said to her “You can go to the movie with your friend”
_____________________________________________________________________________
6. She said “I may visit my parents in summer”
_____________________________________________________________________________
7. The teacher said “We can collect old book for the poor students”
_____________________________________________________________________________
8. She said “I don’t buy this book”
_____________________________________________________________________________
9. The boys said “We have to try our best to win the match”
_____________________________________________________________________________
10. Her classmate said “Ha is the most intelligent girl in our class”
_____________________________________________________________________________
11. “Do you enjoy reading?” Mike asked Peter
_____________________________________________________________________________
12. “Do you like sports?” Hang asked Nam
_____________________________________________________________________________
13. “Do your sister and brother go to the same school?” She asked Nam
_____________________________________________________________________________
14. “Are there some oranges in the fridge?” She asked her mom
_____________________________________________________________________________
15. “Will it rain tomorrow morning?” He asked his friend
_____________________________________________________________________________
16. “Did you go to Hue three years ago?” Tam asked Peter
_____________________________________________________________________________
17. “Are Tam and Hoa late for class?” Tuan asked Lan
_____________________________________________________________________________

19 | P a g e

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019
18. She said to me “Can you speak Chinese?”
_____________________________________________________________________________
19. “Will you be here for five days?” Tam asked Thu
_____________________________________________________________________________
20. “Were you reading this book at 8 o’clock last Sunday?” She asked Ba
_____________________________________________________________________________
21. “Where does your father work?” The teacher asked me
_____________________________________________________________________________
22. “How many people are there in your family?” She asked John
_____________________________________________________________________________
23. Tam’s friend asked him “How long will you stay in England?”
_____________________________________________________________________________
24. “What time does the film begin?” She asked her mom
_____________________________________________________________________________
25. The teacher said to Lien “What‘s your hobby?”
_____________________________________________________________________________
26. “How do you go to the airport?” His friend asked him
_____________________________________________________________________________
27. “How much does this dress cost?” Ann asked her mother
_____________________________________________________________________________
28. Mary asked David “How often do you wash your clothes?”
_____________________________________________________________________________
29. “When will your father leave Vietnam for the USA?” Phong asked Thu
_____________________________________________________________________________
30. “How many books do the students need?” The librarian asked my teacher
_____________________________________________________________________________
31. “If I had any money I'd buy you a drink,” she said to me.
She told me _______________________________________________________________
32. “If I catch the plane I'll be home by five,” he said.
He said if _________________________________________________________________
33. “You should stay in bed if you feel unwell.” my mother said.
My mother said that if _______________________________________________________
34. “What would you do if you were having a problem with grammar, Jane?” Anne asked.
Anne asked Jane what she ____________________________________________________
35. “If I'd had my mobile yesterday, I could have contacted you,” Matthew said.
Matthew said if he __________________________________________________________
36. “If I were you, I'd stop smoking,” she said to her brother.
She advised _______________________________________________________________
37. “If the baby is a girl what will they call her?” he wondered.
He wondered what _________________________________________________________
38. “If I don't practise my English I won't get any better,” she said.
She said if she _____________________________________________________________
39. “I'd have been in bad trouble if Jane hadn't helped me,” he said.
He said he ________________________________________________________________
40. “If the door is clocked what shall I do?” she asked.
She asked what she _________________________________________________________

20 | P a g e

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019
41. “I’ll wait for you. I promise,” he said to me.
He promised __________________________________________________________________
42. “Please, please turn off the T.V, John,” said Tom.
Tom begged __________________________________________________________________
43. His mother said to him: “Open the window please!”
His mother told _______________________________________________________________
44. He said to me: “Shut the door after you”.
He told ______________________________________________________________________
45. The captain said to them: “Wait here still I come back”.
The captain ordered ____________________________________________________________
46. “Mr. Brown, this is Miss White,” he said.
He introduced _________________________________________________________________
47. He said to me: “Don’t come back before one o’clock”.
He asked ______________________________________________________________________
48. My mother said: “Don’t forget to lock the door”.
My mother told ________________________________________________________________
49. “Don’t touch that switch, Peter.” I said
I warned_____________________________________________________________________
50. “Come and have dinner with us” Rosy said to John.
Rosy persuaded _______________________________________________________________
51. “Remember to write to me soon,” she said to me.
She reminded _________________________________________________________________
52. “You’d better spend more time learning to write,” I said to the boy.
I advised _____________________________________________________________________
53. “Don’t lean your bicycle against my windows, boys,” said the shopkeeper.
The shopkeeper warned _________________________________________________________
54. Would you like me to help you with the cooking, Tom?” Laura said.
Laura offered ________________________________________________________________
55. Would you like to go camping with us next weekend?” said John to Ann.
John invited _________________________________________________________________
56. “Shall we go for a swim now?”
She suggested _______________________________________________________________
57. “I know I’m wrong,” he said.
He admitted_________________________________________________________________
58. “I didn’t say that,” He said.
He denied__________________________________________________________________
59. “If only I had told him the true!”
Jane regrets_________________________________________________________________
60. “I haven’t finished the assignment yet. I’m really sorry”.
The boy apologized __________________________________________________________
61. “It’s you who took my bag,” said the man to the boy.
The man accused ____________________________________________________________
62. “No, no .I really must sit for the test.”
She insisted on ______________________________________________________________
63. “What I always want is to become a doctor,” she said.
She dreamt _________________________________________________________________

21 | P a g e

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019
64. “I can’t let you use the mobile phone,” his mother said.
His mother prevented _________________________________________________________
65. “It’s really nice of you to visit me,” she said to him.
She thanked ________________________________________________________________
66. “I like the car. I’ll buy it.”
The woman thought __________________________________________________________
67. “I feel like going to America soon.”
She looked forward to ________________________________________________________
68. “Whatever you do, don’t walk on the grass” the safeguard said to the tourists.
The safeguard warned ________________________________________________________
69. “It was you and only you who stole the cake from the fridge” my mother told my sister.
My mother accused __________________________________________________________
70. “I’m sorry that I broke the glass,” said Peter.
Peter apologized ____________________________________________________________

22 | P a g e

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019

Choose the best answer for each of the following sentences:
1. He said he _____ at the “Ritz” Hotel.
A. is staying
B. has stayed
2. He asked me where I ______

C. was staying

D. will stay

A. have studied
B. study
3. Tina asked me how long I ______ a teacher.

C. am studying

D. studied

A. have been
B. had been
4. She asked me ________ I liked pop music.

C. am

D. will be

A. if
B. whether
C. that
5. The students asked if I was going to teach them physics _______

D. A&B

A. the next day
B. next day
6. John asked me _______ in English.

C. day next

D. the day next

A. what does this word mean
C. what did this word mean
7. She said I _____ an angel.

B. what that word means
D. what that word meant

A. am
B. was
C. were
8. Laura said she had worked on the assignment since

D. have been
.

A. yesterday
B. two days ago
C. the day before
9. John asked me ____ interested in any kind of sports.

D. the next day

A. if I were
B. if were I
10. John asked me that film the night before.

C. if was I

D. if I was

A. that I saw
B. had I seen
11. “Go home,” said the teacher to us.

C. if I had seen

D. if had I seen

A. The teacher told us to go home
B. The teacher said us to go home
C. The teacher told us go home
D. The teacher told to us to go home
12. “Please bring me some fish soup,” he said to the waitress.
A. He asked the waitress bring him some fish soup.
B. He asked the waitress to bring her some fish soup.
C. He asked the waitress to bring him some fish soup.
D. He asked the waitress bring her some fish soup.
13. I said to Nick: “Where are you going?”
A. I asked Nick where was he going.
B. I asked Nick where he was going.
C. I asked Nick where is he going.
D. I asked Nick where he is going.
14. “You’d better apologise for being late,” said my mother.
A. My mother advised me to apologise for being late.
B. My mother suggested me to apologise for being late.

23 | P a g e

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019
C. My mother suggested apologising for being late.
D. My mother warned me to apologise for being late.
15. “Don’t open your books,” the teacher said to the pupils.
A. The teacher told the pupils to not open their books.
B. The teacher told the pupils did not open their books.
C. The teacher told the pupils not open their books.
D. The teacher told the pupils not to open their books.
16. He said, “My wife has just bought a diamond ring.”
A. He said that his wife had just bought a diamond ring.
B. He said that my wife had just bought a diamond ring.
C. He said that his wife has just bought a diamond ring.
D. he said that his wife just bought a diamond ring.
17. “I will come with you as soon as I am ready”, she said to Philip.
A. She said to Philip he will come to see you as soon as he I am ready.
B. She told Philip she will come to see her as soon as she was ready.
C. She told Philip she would come to see you as soon as she was ready.
D. She told Philip she would come to see him as soon as she was ready.
18. “I wrote to him yesterday”
A. She said to me I wrote to him the day before.
B. She told me she wrote to him yesterday.
C. She told me she had written to him yesterday.
D. She told me she had written to him the day before.
19. “He is talking to your sister”, She said to me.
A. She told me he was talking to your sister.
B. She told me she was talking to my sister.
C. She told me he was talking to my sister.
D. She told me he was talking to her sister.
20. Miss White said to him, “ Why are you so late? Did your car have a flat fire?”
A. Miss White told him why was he so late and did your car have a flat fire
B. Miss White asked him why was he so late and did your car have a flat fire.
C. Miss White asked him why was he so late and if your car have a flat fire.
D. Miss White asked him why he was so late and whether his car had a flat fire.
21. He said "If I had enough money, I could buy that dictionary."
A. He said if he had enough money, he could buy that dictionary
B. He said if he had had enough money, he could buy that dictionary.
C. He said if he had enough money, he could have bought that dictionary.
D. He said if he had had enough money, he could have bought that dictionary.
22. Tom: “ Why don’t you study hard for the coming exam, Ba”
A. Tom advised me not to study hard for the coming exam
B. Tom advised me to study hard for the coming exam
C. Tom advised Ba not to study hard for the coming exam
D. Tom advised Ba to study hard for the coming exam.
23. He asked me what………………………………………..
A. time was it
B. time is it
24. She asked me……..the seat………..or not

C. time it was

A. If / had occupied
C. If / has been occupied

B. Whether / was occupied
D. Whether / occupied

24 | P a g e

D. none is correct.

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


2018 - 2019
25. The policeman asked us………..
A. had any of us seen the accident happen.
B. If had any of us seen the accident happen
C. Whether any of us had seen the accident happen
D. that if any of us had seen the accident happen
26. I asked him………..,but he said nothing
A. what the matter was
B. what was the matter
C. the matter was what
D. what’s the matter was
27. James………..him up when the bus reached the square
A. told me wake
B. asked me to wake
C. said me to wake
D. requested me waking
28. I wonder………….we’ll catch the bus………we’ll take a taxi
A. if / and whether
C. if / or that
29. Excuse me. Could you tell me………………?

B. whether / or that
D. whether / or whether

A. what time is it
B. what is the time
C. what time it is
D. it is what time
30. We wonder……….from his office after that scandal
A. why did he not resign
C. why he not resign
31. Jeff wanted to know……………..

B. why he did not resign
D. why didn’t he resign

A. that why were his friends laughing
B. why were his friends laughing
C. why his friends were laughing
D. the reason why his friends laughing
32. Mr Hawk told me that he would give me his answer the………..day
A. previous
B. following
C. before
33. She…………him whether he liked the steak she cooked

D. last

A. asks
B. wondered
C. wanted to know
34. His neighbours sometimes wondered……….he did for a living

D. asked

A. why
B. when
35. Could you please tell me……………?

D. what

C. where

A. It is how far to the nearest bus stop
B. how far is it to the nearest bus stop
C. how far to the nearest bus stop is it
D. how far it is to the nearest bus stop
36. Marigold wondered………..Kevin and Ruth would be at the party
A. that
B. whether
37. He asked me…………….

C. if

A. How long you have studied English.
C. How long you had study English
38. The passenger asked…………….we landed

B. How long had you studied English
D. How long you had studied English

A. what
B. when
C. if
39. “I’ll tell you about this tomorrow, Mary.” said Tom.

D. B & C

D. why

A. Tom said to Mary that he will tell her about that the next day.
B. Tom told Mary that I would tell you about that the next day.
C. Tom told Mary that he would tell her about that the next day.
D. Tom told Mary that she would tell him about that the next day.

25 | P a g e

N g u y e n Tr a n M i n h T i e n – 1 2 C 3


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×