Tải bản đầy đủ

Lớp 12 DAO ĐỘNG và SÓNG điện từ 58 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 lize vn image marked

Câu 1 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 5 nF và một
dây thuần cảm có độ tự cảm L. Biết tần số dao động riêng của mạch là 100 kHz. Giá trị của độ tự cảm L

A. 5. 10−3 H

B. 5.10−4 H

C. 5.10−5 H

D. 2. 10−4 H

Đáp án B
Ta có f 

1
2 LC

L

1
1


 5.104 H .
2
2
2

9
3
4 f C 4 .5.10 100.10 
2

Câu 2 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?
A. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường xoáy ở các điểm lân cận
B. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra điện trường xoáy ở các điểm lân cận
C. Điện trường xoáy có các đường sức là các đường thẳng song song, cách đều nhau
D. Điện từ trường bao gồm điện trường biến thiên và từ trường biến thiên
Đáp án C
Điện trường xoáy có các đường sức là các đường cong kín.
Câu 3 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có L = 5 μH và tụ điện
có hai bản A,B với C = 8 nF. Tại thời điểm t1 (s), bản A của tụ có q = 24 nC. Đến thời điểm
t2=(t1+0,6.10−6π) s, hiệu điện thế giữa hai bản A,B là
A. 3 2 V

B. 3 2 V

C. 3 V

D. 3V

Đáp án C
Chu kì dao động T  2 LC  2 5.106.8.109  4.107   s 
→ 0, 6.106   T 

T
→ tại thời điểm t2 điện tích trên bản A bằng điện tích trên bản B ở thời điểm t1.
2

→ q A 2  qB 2  qB1  24nC.
→ U AB 


q 24.109

 3V .
C
8.109

Câu 4 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một mạch dao động điện từ có chu kì dao động riêng là T. Tụ điện của
mạch là một tụ phẳng, khi khoảng cách giữa hai bản tụ giảm đi hai lần thì chu kì dao động riêng của mạch
bằng
A. T/2

B.

T
2

Đáp án C
Ta có C 

S
→ d giảm 2 lần thì C tăng 2 lần.
4 kd

C. T 2

D. 4T


Mà T 

2

2
 T   2T
LC

Câu 5 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì xung quanh đó
xuất hiện một điện trường
A. không đổi theo thời gian
B. biến thiên theo thời gian
C. có các đường sức là đường cong kín
D. có cường độ phụ thuộc thời gian theo hàm sin
Đáp án C
Từ trường biến thiên sinh ra điện trường xoáy mà đường sức điện trường là những đường cong kín, không
có điểm khởi đầu và điểm kết thúc.
Câu 6 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong mạch chọn sóng vô tuyến, khi chọn được sóng thì xảy ra hiện
tượng
A. cộng hưởng

B. giao thoa

C. phản xạ sóng

D. tổng hợp sóng

Đáp án A
Trong mạch chọn sóng khi chọn được sóng thì sẽ xảy ra cộng hưởng: tần số sóng tới bằng tần số riêng
của mạch dao động.
Câu 7 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với
cường độ dòng điện i = 0,02cos2000t (i tính bằng A, t tính bằng s). Trong một chu kỳ khoảng thời gian để
độ lớn điện tích của tụ không vượt quá 5.10−6C là
A. π/2000 s

B. π/1000 s

C. π/3000 s

D. π/1500 s

Đáp án C
Q0 

I0 105 C

Trong 1 chu kì q 
T

Q0
4T T

là 4t0  t 
2
12 3

2s  t 
s
3 1000
3000

Câu 8 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L
và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch được tính bởi công thức
A. T 

2
LC

B. T  2

C
L

Đáp án C
Chu kì dao động riêng của mạch là T=2πLC.

C. T  2 LC

D. T  2

L
C


Câu 9 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Sóng âm và sóng điện từ không có cùng tính chất nào sau đây ?
A. tốc độ truyền phụ thuộc vào môi trường
B. truyền được trong chân không
C. truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí
D. là sóng ngang
Đáp án B
Sóng âm là sóng cơ, sóng cơ không truyền được trong chân không.
Câu 10 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong sóng điện từ,
A. dao động từ trường trễ pha π/2 so với dao động điện trường
B. dao động điện trường trễ pha π/2 so với dao động từ trường
C. dao động điện trường sớm pha π/2 so với dao động từ trường
D. dao động điện trường tại một điểm cùng pha với dao động từ trường
Đáp án D
Trong dao động sóng điện từ tại một điểm, dao động điện trường cùng pha với dao động từ trường.
Câu 11 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do.
Trong quá trình mạch dao động thì thấy cứ sau những khoảng thời gian nhỏ nhất bằng nhau và bằng Δt,
độ lớn điện tích trên tụ lại có giá trị như nhau. Trong một chu kỳ dao động của mạch, khoảng thời gian
nhỏ nhất giữa hai lần độ lớn điện tích trên tụ bằng một nửa giá trị cực đại là
A.

4t
3

B.

2t
3

C. 3t

D.

t
3

Đáp án B
Cứ sau Δt 

T
q
4

là bằng nhau →T = 4∆t. Thời gian nhỏ nhất giữa hai lần q 

Q0
là:
2

T
4Δt 2Δt


6
6
3

Câu 12 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một hệ dao động lý tưởng như hình vẽ với hai tụ điện giống hệt nhau.
Ban đầu khóa K ngắt, khi cường độ dòng điện trong mạch bằng không thì điện áp trên tụ điện C1 bằng Uo.
Khi cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại thì đóng khóa K. Điện áp trên các tụ điện khi dòng
trong mạch lại bằng không là


A. U 0

B. U 0 2

C. 2U 0

D.

U0
2

Đáp án D
+ Khi ngắt khóa K mạch gồm L và C1.
Ban đầu khi dòng điện qua mạch bằng 0 thì điện áp trên tụ C1 là Uo.
C1.U o2
Năng lượng trong mạch là W 
2

+ Khi đóng khóa K mạch gồm L và C1//C2.
Khi dòng điện qua mạch cực đại thì đóng khóa K năng lượng W lúc đó chuyển hết về cuộn dây. Đóng
khóa K thì lúc đó hai tụ song song nên Cb=C1+C2=2C1.
Năng lượng trong mạch vẫn bảo toàn nên ta có W 
Mà Cb=2C1 nên  U1 

Cb .U12 C1.U o2

2
2

Uo
.
2

Do hai tụ mắc song song nên điện áp trên hai tụ bằng nhau và bằng

Uo
.
2

Câu 13 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Sơ đồ khối của một máy phát thanh đơn giản gồm
A. ống nói (micrô); mạch dao động cao tần; mạch chọn sóng; mạch khuếch đại cao tần; angten phát
B. ống nói (micrô); mạch dao động cao tần; mạch biến điện; mạch khuếch đại cao tần; angten phát
C. ống nói (micrô); mạch dao động cao tần; mạch chọn sóng; mạch tách sóng; angten phát
D. ống nói (micrô); mạch tách sóng; mạch biến điện; mạch khuếch đại cao tần; angten phát
Đáp án B
Sơ đồ khối của một máy phát thanh đơn giản gồm:
Ống nói (micrô); mạch dao động cao tần; mạch biến điện; mạch khuếch đại cao tần; angten phát.
Câu 14 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong mạch LC lý tưởng đang có dao động điện từ khoảng thời gian
giữa hai lần liên tiếp điện áp tức thời trên tụ có độ lớn bằng 4 V đều bằng nhau và bằng 0,25 µs. Điện áp
cực đại trên cuộn dây có thể là
A. 4 2 V

B. 1V

C. 2V

D. 2 3 V


Đáp án A
Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp điện áp tức thời trên tụ có độ lớn bằng 4 V đều bằng nhau và bằng
0,25 µs nên có

Uo
 4V hoặc U o  4V .
2

→ U o  4 2V hoặc U o  4V .
Câu 15 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L
không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì tần
số dao động riêng của mạch là f1. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C2 thì tần số dao động
riêng của mạch là 2f1. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C=C1+C2 thì tần số dao động riêng
của mạch là
A.

2 f1
5

B.

f1
5

C.

5 f1

D. 5 f1

Đáp án A
Tần số mạch dao động f 
→ f1 

1
2 LC

C
1
1
; f 2  2 f1 
 C2  1
4
2 LC1
2 LC2

→ C  C1  C2 

5C1
1
 f 

4
2 LC

1
2 L

5C1
42 f1
5

Câu 16 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong hệ thống phát thanh và hệ thông thu thanh hiện đại đều phải có
bộ phận
A. khuếch đại

B. tách sóng

C. biến điệu

D. chuyển tín hiệu âm tần thành tín hiệu điện

Đáp án A
Trong hệ thống phát thanh và hệ thông thu thanh hiện đại đều có bộ phận khuếch đại.
Câu 17 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện trường biến thiên và từ
trường biến thiên ?
A. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện điện trường xoáy
B. Điện từ trường là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là
điện trường biến thiên và từ trường biến thiên
C. Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện từ trường xoáy
D. Dao động của điện trường và từ trường trong sóng điện từ luôn lệch pha nhau π/2
Đáp án D


Dao động của điện trường và từ trường trong sóng điện từ luôn cùng pha.
Câu 18 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một mạch dao động điện từ lí tưởng có C  5 F mắc với một cuộn
cảm có L  0,5mH . Đặt giữa hai bản của tụ điện một nguồn điện không đổi có suất điện động E = 3V và
điện trở trong r  5 . Khi dòng điện qua cuộn cảm ổn định thì ngắt nguồn điện khỏi mạch, để mạch thực
hiện dao động. Hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu cuộn cảm trong khi mạch dao động là
A. 3 V

B. 4 V

C. 6 V

D. 5 V

Đáp án C
Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là: I 0 

E 3
  0, 6 A
R 5

1
1
L
Khi mạch ổn định  CU 0 2  LI 0 2 U 0 
.I 0  6V
2
2
C

Câu 19 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong mạch dao động LC lí tưởng có i và u là cường độ dòng điện
trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây tại thời điểm t; I0 là cường độ dòng điện cực đại trong
mạch. Hệ thức biểu diễn mối liên hệ giữa i, u và I0 là
A.  I 02  i 2 

C
 u2
L

B.  I 02  i 2 

L
 u2
C

C.  I 02  i 2 

C
 u2
L

D.  I 02  i 2 

L
 u2
C

Đáp án D
2

2

 i   u 
i2
u2
L
L
 1  i 2 .  u 2  I 02 .
Ta có u và i vuông pha với nhau →       1  2 
I0 I 2 . L
C
C
 I0   U 0 
0
C
  I 02  i 2 

L
 u2
C

Câu 20 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một mạch dao động LC có điện tích cực đại trên tụ và dòng cực đại
qua cuộn cảm có giá trị lần lượt là 10−6C và 10 A. Nếu dùng mạch này để thu sóng điện từ thì bước sóng
mà mạch thu được là
A. 188 m

B. 162 m

C. 154 m

D. 200 m

Đáp án A
Năng lượng điện trường cực đại ở tụ điện và năng lượng từ trường cực đại ở cuộn cảm là
Ed 

Q02
LI 2
; Et  0 .
2C
2

Áp dụng bảo toàn năng lượng có:

Q02 LI 02
Q

 LC  0 1
2C
2
I0

Bước sóng điện từ do khung phát ra là  

c
 c.2 LC  2 
f


Từ (1)(2) →  

c.2 .Q0 3.108.2 .106

= 60π = 188,5 m.
I0
10

Câu 21 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong mạch dao động LC với độ tự cảm L không đổi, để tần số góc
dao động của mạch giảm xuống n lần thì cần
A. tăng điện dung lên n2 lần

B. tăng điện dung lên n lần

C. giảm điện dung xuống n lần

D. giảm điện dung xuống n2 lần

Đáp án A



1
→ C tăng n2 lần thì ω giảm xuống n lần.
LC

Câu 22 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong quá trình lan truyền sóng điện từ. Kết luận nào sau đây là đúng


khi nói về liên hệ giữa vectơ cường độ điện trường E và vectơ cảm ứng từ B của điện từ trường


A. E và B biến thiên tuần hoàn có cùng tần số


B. E và B biến thiên tuần hoàn vuông pha


C. E và B biến thiên tuần hoàn ngược pha nhau


D. E và B có cùng phương
Đáp án A



Vectơ cường độ điện trường E và vectơ cảm ứng từ B biến thiên cùng tần số, cùng pha và vuông

phương với nhau.
Câu 23 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Xét một mạch dao động LC lí
tưởng. Ban đầu nối mạch với nguồn điện một chiều có suất điện động E
và điện trở trong r = 10 Ω bằng khóa cách đóng K. Khi dòng điện trong
mạch đã ổn định, ngắt khóa K. Trong khung có dao động điện từ tự do
với chu kì 10−4 s. Biết điện áp cực đại ở hai đầu tụ điện lớn gấp 5 lần
suất điện động E. Giá trị điện dung của tụ điện là
A. 318 μF

B. 3,18 μF

C. 31,8 μF

D. 0,318 μF

Đáp án D
Ta có T  2 LC  LC 

T2
 2,53.1010 .(1)
2
4

Ban đầu K mở, tụ chưa tích điện → trong mạch chỉ có L và C và điện áp cực đại trên tụ là
U 0  5E  E 

U0
.
5

Khi đóng khóa K, tụ được tích đến điện áp U 0  5 E , dòng điện trong mạch lúc này là I 0 

E U0

r 5r


→ Bảo toàn năng lượng

LI 02 CU 02
U
L

 0 
 5r  L  25r 2C  2500C (2)
2
2
I0
C

Từ (1)(2) → 2500C 2  2,53.1010  C  3,18.107 F  0,318 F .
Câu 24 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một sóng điện từ truyền theo hướng Nam–Bắc. Khi véc–tơ từ trường
hướng sang Tây thì véc–tơ điện trường hướng
A. về Nam

B. sang Đông

C. lên trên

D. xuống dưới

Đáp án D

  
Ba véc tơ E , B, v tạo thành một tam diện thuận nên khi véc-tơ từ trường hướng sang Tây thì véc-tơ điện

trường hướng xuống Dưới.
Câu 25 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một mạch dao động điện từ LC có biểu thức của điện tích trên tụ là

 06 
q  36 cos 
t  nC. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây có giá trị
 6 
B. 6.106 A

A. 32 mA

C. 6 mA

D. 32 A

Đáp án A
Ta có I  Qo

1 106
36

.109.
 3 2.103 A  3 2mA.
6
2
2

Câu 26 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Sóng ngắn dùng trong truyền thông vô tuyến là sóng
A. ban ngày bị tầng điện li hấp thụ mạnh nên không truyền được đi xa
B. không bị tầng điện li hấp thụ hoặc phản xạ
C. ít bị nước hấp thụ nên được dùng để thông tin dưới nước
D. bị phản xạ liên tiếp nhiều lần giữa tầng điện li và mặt đất
Đáp án D
Sóng ngắn là sóng bị phản xạ liên tiếp nhiều lần giữa tầng điện li và mặt đất nên có thể truyền đi rất xa.
Câu 27 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Mạch dao động LC thực hiện dao động điện từ tự do với điện áp cực
đại trên tụ là 12 V. Tại thời điểm điện tích trên tụ có giá trị 6.10−9 C thì cường độ dòng điện qua cuộn dây
là 3 3 mA. Biết cuộn dây có độ tự cảm là 4 mH. Tần số góc của mạch là
A. 5.104 rad/s

B. 5.105 rad/s

Đáp án B
+ Bảo toàn năng lượng ta được
CU 02 144C
LI  CU  I 

 36000C
L
4.103
2
0

2
0

2
0

+ Do i và q vuông pha nên

C. 25.105 rad/s

D. 25. 104 rad/s


2

2

 i   q 
27.106 36.1018
27.106 36.1018


11


1
   
2
2
2
I
Q
I
36000
C
144
C
CU


0
 0  0
0


Đặt

0, 75.109 0, 25.1018

1
C
C2
109
 t  0, 75t  0, 25t 2  1  0  t  1  C  109 ( F )
C

+ Khi đó  

1
1

 5.105 rad/s.
3
9
LC
4.10 .10

Câu 28 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch
(tầng)
A. tách sóng

B. biến điệu

C. phát dao động cao tần

D. khuếch đại

Đáp án A
Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch tách sóng.
Mạch tách sóng chỉ có ở máy thu sóng.
Câu 29 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L
không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi điện dung của tụ là C1 thì tần số dao động riêng
của mạch là 30 MHz. Từ giá trị C1 nếu điều chỉnh tăng thêm điện dung của tụ một lượng ΔC thì tần số
dao động riêng của mạch là f. Nếu điều chỉnh giảm tụ điện của tụ một lượng 2ΔCthì tần số dao động riêng
của mạch là 2f. Từ giá trị C1 nếu điều chỉnh tăng thêm điện dung của tụ một lượng 9ΔCthì chu kỳ dao
động riêng của mạch là
A.

20 8
.10 s
3

B.

2 8
.10 s
3

C.

40 8
.10 s
3

D.

4 8
.10
3

Đáp án A
Điều chỉnh tăng ∆C  f 

1
2 L(C1  ΔC )

Điều chỉnh giảm 2∆C 2 f 

1
2 L(C1  2ΔC )

1
C1  2ΔC
C
1
 
 ΔC  1 . Khi chưa điều chỉnh: 30 
;
2
C1  ΔC
3
2 LC1
Khi tăng 9∆C
Câu 30 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây không đúng ?


A. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ
trường
B. Điện từ trường xuất hiện xung quanh một chỗ có tia lửa điện
C. Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy
D. Nếu tại một nơi có một điện trường không đều thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường xoáy
Đáp án D
- Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ
trường.
- Nguồn phát sóng điện từ: (còn gọi là chấn tử) rất đa dạng, có thể là bất cứ vật nào tạo ra một điện trường
hoặc từ trường biến thiên (tia lửa điện, dây dẫn điện xoay chiều, cầu dao đóng ngắt mạch điện…).
- Trong vùng không gian có từ trường biến thiên theo thời gian thì trong vùng đó xuất hiện một điện
trường xoáy.
- Tương tự, điện trường biến thiên theo thời gian sẽ làm xuất hiện từ trường. Nên nếu nói tại một nơi có
một điện trường "không đều" thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường xoáy là không đúng.
Câu 31 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Mạch dao động điện từ tự do lí tưởng được dùng làm mạch chọn
sóng máy thu. Mạch thứ nhất, mạch thứ hai và mạch thứ ba có cuộn cảm thuần với độ tự cảm lần lượt là
L1, L2, L3 và tụ điện với điện dung lần lượt là C1, C2, C3. Biết rằng L1 > L2 > L3 và

1
C1  0,5C2  C3 .
3

Bước sóng điện từ mà mạch thứ nhất, mạch thứ hai và mạch thứ ba có thể bắt được lần lượt là λ1, λ2 và λ3.
Khi đó
A. λ3 > λ1 > λ2

B. λ1 > λ3 > λ2

C. λ1 > λ2 > λ3

D. λ3 > λ2 > λ1

Đáp án C

C1  3C3
1

+ Ta có: C1  0,5C2  C3  C1  1,5C2  C1  C2  C3
3
C  2C
3
 2
8
  2 .3.10 LC
 1  2  3
+ Mặt khác, 
 L1  L2  L3

Câu 32 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong việc nào sau đây, người ta dùng sóng điện từ để truyền tải
thông tin ?
A. Xem băng video

B. Điều khiển tivi từ xa

C. Nói chuyện bằng điện thoại để bàn

D. Xem truyền hình cáp

Đáp án B
Điều khiển tivi từ xa hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện và sự bức xạ sóng điện từ (tia hồng ngoại).


Câu 33 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do.
Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại
là t. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ có độ lớn giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó

A.

4t
3

B. 2t

C.

3t
4

D.

t
2

Đáp án A
+ Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực
đại là, tức là

Q02
Q 
1 Q02
T

Δt :

  q  Q0    q  0   Δt   T  8Δt
2C
2 2C
8
2

+ Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ có độ lớn giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực
đại, tức là
Q 
T 8Δt 4Δt

Δt  :  q  Q0    q  0   Δt   

2 
6
6
3


Câu 34 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây ?
A. Phản xạ

B. Truyền được trong chân không

C. Mang năng lượng

D. Khúc xạ

Đáp án B
Sóng điện từ truyền được trong chân không còn sóng cơ học thì không.
Câu 35 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong mạch dao động lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết
tụ điện có điện dung C = 2 nF. Tại thời điểm t1, cường độ dòng điện trong mạch là 5 mA. Tại thời điểm
t2  t1 

T
, điện áp giữa hai bản tụ là u = 10 V. Độ tự cảm của cuộn dây là
4

A. 1,00 mH

B. 2,50 mH

C. 8,00 mH

Đáp án C

Q

u  cos t
Gọi q = Qcosωt → 
C
i  Q sin t
Tại thời điểm t1 có i  5.103  Q sin t
Tại thời điểm t2  t1 


T
Q
T  Q

có u  cos  t  .  
sin t  10
4
C
4 C


i
i2 C
Cu 2 2.109.100
 C  2   L  2 
 8.103 H .
u
u
L
i
25.106

D. 0,04 mH


Câu 36 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C không đổi
và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh độ tự cảm của cuộn dây đến giá trị L1 thì
tần số dao động riêng của mạch là f1. Để tần số dao động riêng của mạch là

f1
thì phải điều chỉnh độ tự
3

cảm của cuộn dây đến giá trị
A. 3L1

B.

L1
3

C.

L1
3

D.

3L1

Đáp án A
Tần số dao động riêng của mạch dao động lí tưởng f 
⇒Ltỉ lệ nghịch với f2.Ta có f 2 

1
2 LC

f1
f2
 f 22  1  L2  3L1
3
3

Câu 37 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do.
Trong quá trình mạch dao động thì thấy cứ sau những khoảng thời gian nhỏ nhất bằng nhau và bằng Δt,
độ lớn điện tích trên tụ lại có giá trị như nhau. Trong một chu kỳ dao động của mạch, khoảng thời gian
nhỏ nhất giữa hai lần độ lớn điện tích trên tụ bằng một nửa giá trị cực đại là
A.

2Δt
3

B.

Δt
3

C.

4Δt
3

D. 3Δt

Đáp án A
Cứ sau Δt 

Q
T
T
4Δt 2Δt

là bằng nhau →T = 4∆t. Thời gian nhỏ nhất giữa hai lần q  0 là: 
4
2
6
6
3

Câu 38 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây thuần cảm
có độ tự cảm bằng 2.10−5 H và một tụ xoay có điện dung biến thiên trong khoảng từ 10 pF đến 500 pF khi
góc xoay của tụ biến thiên từ 0o đến 180o. Cho tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Khi góc
xoay của tụ bằng 90o thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng là
A. 107,522 m

B. 188,4 m

C. 134,613 m

D. 26,644 m

Đáp án C
Khi tụ xoay 10 thì điện dung biến thiên một lượng là

500  10 49

pF ,
180  0 18

Điện dung của tụ khi góc xoay của tụ là 900 là C  10  90.

49
 255 pF .
18

Bước sóng của song điện từ mạch thu được là   2 c. LC  134, 613m.
Câu 39 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một mạch dao động gồm cuộn dây mắc với tụ điện phẳng có điện
môi bằng mica. Nểu rút tấm mica ra khỏi tụ thì tần số dao động điện từ trong mạch sẽ


A. không xác định

B. tăng

C. không đổi

D. giảm

Đáp án B
Điện dung của tụ C 
Mà f 

1
2 LC

S
, mica có điện môi   1 → khi rút tấm mica ra thì C giảm.
4 kd

→ f tăng.

Câu 40 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Cho hai mạch dao động lý tưởng L1C1 và L2C2 với L1 = L2 và C1 = C2
= 1 C. Tích điện cho hai tụ C1 và C2 thì đồ thị điện tích của chúng được biểu diễn như hình vẽ. Kể từ thời
điểm t = 0, thời điểm lần thứ 2018 hiệu điện thế trên hai tụ C1 và C2 chênh nhau 3 V là

A. 124/125 s

B. 126/125 s

C. 1009/1000 s

D. 121/120 s

Đáp án D L1  L2 vC1  C2T1  T2
Do Dễ thấy từ thời điểm t = 0 đến t = 2 ms là 1 chu kì → T  2.103 s → = 1000 rad/s.
Tại thời điểm t = 0, và đang giảm → q1  4.106 cos(1000 t ) (C).
1
T

Và từ t = 0 đến t  ms =
thì q2 = 0 và đang giảm → q2  2.106 cos(1000 t  ) (C)
6
12
3

Suy ra phương trình điện áp của 2 bản tụ:
u1 

q1
 4 cos(1000 t )(V )
C1

v2 

q2

 2 cos(1000 t  )
C2
3


Độ chênh lệch điện áp giữa hai bản tụ: u  u1  u2  2 3 cos(1000 t  ) = 3 (V)
6


3
Suy ra : cos(1000 t  ) 
$.
6
2
Dựa vào vòng tròn lượng giác ta có: 1 chu kì có 4 vị trí thỏa mãn đề bài
Ta có: 2018 = 2016 + 2 t =

2016
T 121
T 
s.
4
6 120


Câu 41 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Xét một sóng điện từ đang truyền từ dưới lên trên theo phương thẳng
đứng. Tại một điểm trên phương truyền sóng, khi véc tơ cảm ứng từ có độ lớn bằng

1
giá trị cực đại và
2

hướng về phía Đông thì véc tơ cường độ điện trường có
A. độ lớn bằng

3
giá trị cực đại và hướng về phía Nam
2

B. độ lớn bằng

1
giá trị cực đại và hướng về phía Nam
2

C. độ lớn bằng

1
giá trị cực đại và hướng về phía Bắc
2

D. độ lớn bằng

3
giá trị cực đại và hướng về phía Bắc
2

Đáp án B

 
B có độ lớn bằng 1/2 giá trị cực đại, mà B, E luôn cùng pha với nhau.

→ E có độ lớn bằng 1/2 giá trị cực đại.
  

Có E , B, v luôn tạo thành một tam diện thuận → E hướng về phía Nam.

Câu 42 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung
C và cuộn thuần cảm với độ tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Nếu mắc song song với
tụ điện của máy thu vô tuyến nói trên một tụ điện có điện dung C’= 3C thì mạch sẽ thu được sóng điện từ
có bước sóng bằng
A. 80 m

B. 40 m

C. 30 m

D. 10 m

Đáp án B
Do λ = vT = v.2π LC
Khi C1 = C thì λ = λ1 = 20 m
→ khi C2 = C + 3C = 4C thì λ = λ2 = 2λ1= 40 m.
Câu 43 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Hệ thống phát thanh gồm
A. ống nói, dao động cao tần, tách sóng, khuyếch đại âm tần, ăngten phát.
B. ống nói, dao động cao tần, chọn sóng, khuyếch đại cao tần, ăngten phát.
C. ống nói, dao động cao tần, biến điệu, khuyếch đại cao tần, ăngten phát.
D. ống nói, chọn sóng, tách sóng, khuyếch đại âm tần, ăngten phát.
Đáp án C
Hệ thống phát thanh gồm ống nói, dao động cao tần, biến điệu, khuyếch đại cao tần, ăngten phát.


Câu 44 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có L = 5µH, có đồ thị như hình
vẽ. Lấy π2 = 10. Tụ có điện dung là

A. C = 25μF

B. C = 50µF

C. C = 20 nF

D. C = 40nF

Đáp án C
Gọi T là chu kỳ dao động của cường độ dòng điện, ta có T  2 LC  C 

T2
1
4 2 L

Nhìn vào đồ thị của cường độ dòng điện theo thời gian.
 Thời gian i tăng từ 2mA đến giá trị cực đại 4 mA là
không là

T
, thời gian tiếp theo i giảm từ 4mA về giá trị
6

T
.
4

⇒Tổng hai khoảng thời gian đó là t 

T T 5T 5 6
 
 .10 s  T  2.106 s . Thay các giá trị của L và T
6 4 12 6

vào (1)⇒C = 20nF
Câu 45 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 4.1014Hz đến
7,5.1014Hz. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang
sóng điện từ ?
A. Vùng ánh sáng nhìn thấy

B. Vùng tia tử ngoại

C. Vùng tia hông ngoại

D. Vùng tia Rơnghen

Đáp án A
Ta có λ = c/f
→ dải sóng trên có bước sóng

3.108
3.108 4.107 m    7,5.107 m
7,5.1014
4.1014

Dải sóng trên thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.
Câu 46 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong mạch dao động lí tưởng LC. Lúc t0 = 0 bản tụ A tích điện dương,
bản tụ B tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm từ B sang A. Sau 3/4 chu kì dao động của mạch thì
A. dòng điện đi theo chiều từ B đến A, bản A tích điện âm
B. dòng điện đi theo chiều từ B đến A, bản A mang điện dương


C. dòng điện qua L theo chiều từ A đến B, bản A tích điện âm
D. dòng điện đi theo chiều từ A đến B, bản A tích điện dương
Đáp án A
Chiều dòng điện cùng chiều với chiều dịch chuyển của các điện tích dương. Dòng điện ra khỏi bản nào sẽ
làm điện tích bản đó giảm.
Tại thời điểm t = 0 dòng điện đi qua cuộn cảm từ B → A → điện tích bản A tăng.
→ Điện tích bản A là dương và đang tăng (góc phần tư thứ IV).
Sau 3T/4 điện tích ở góc phần tư thứ III
→ Điện tích bản A âm và đang tăng dần về cân bằng.
→ Dòng đi về A (dòng đi từ B qua cuộn dây sang A).
Câu 47 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Sóng điện từ
A. là sóng dọc hoặc sóng ngang
B. có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương
C. là điện từ trường lan truyền trong không gian
D. không truyền được trong chân không
Đáp án C
Sóng điện từ
- là điện từ trường lan truyền trong không gian.
- là sóng ngang.
- truyền được trong chân không.
- có thành phần điện trường và từ trường tại một điểm dao động trên 2 phương vuông góc với nhau và
vuông góc với phương truyền sóng.
Câu 48 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại
thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất Δt thì điện tích trên
bản tụ này có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại và đang tăng. Chu kì dao động riêng của mạch dao động
này là
A. 6∆t

B. 1,2∆t

C. 12∆t/11

Đáp án B
Khoảng thời gian ngắn nhất ∆t là thời gian từ vị trí M 0  M1
→ Δ 

5
5T
6Δ t
Δt 
T
 1, 2 Δ t.
3
6
5

D. 12∆t


Câu 49 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai ?
A. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không
B. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ luôn cùng
phương
C. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường
D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng
Đáp án B
Trong quá trình truyền sóng điện từ, vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ luôn dao động
trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau.
Câu 50 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến có điện dung C thay đổi
trong phạm vi từ 1 pF đến 1600 pF. Khi điều chỉnh điện dung C đến giá trị 9 pF thì máy thu được sóng có
bước sóng 18 m. Dải sóng mà máy thu thu được có bước trong
A. Từ 12 m đến 180 m B. Từ 2 m đến 3200 m C. Từ 6 m đến 240 m D. Từ 6 m đến 180 m
Đáp án C
Bước sóng mà máy thu được:   2 .c LC (c = 3.108m/s)
Khi C = 9 pF thì   2 .c LC  18 m
Khi C = C1 = 1 pF thì 1  2 .c LC1 

1
C1

 1  6 (m)

C

Khi C = C2 = 1600 pF thì 2  2 .c LC2 

2
C2

 2  240 (m)

C

Câu 51 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Sóng điện từ được dùng trong liên lạc giữa mặt đất và vệ tinh thuộc
dải sóng nào ?
A. Sóng dài

B. Sóng trung

C. Sóng ngắn

D. Sóng cực ngắn

Đáp án D
Sóng cực ngắn không bị phản xạ mà đi xuyên qua tâng điện li nên được dùng để truyền tin qua vệ tinh.
Câu 52 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Dòng điện trong mạch LC lí tưởng có đồ thị như hình vẽ. Biết tụ có
điện dung 25 nF, điện tích cực đại trên một bản tụ bằng
A. 3,2 nC

B. 6,4 nC

C. 2,4 nC

D. 4,2 nC

Đáp án B
Từ đồ thị ta có tại thời điểm t = 0 thì i =

I0
và đang tăng → ∆t = 5/6 μs = T/3 → T = 2,5 μs.
2


→

2
2

 8.105  (rad/s)
6
T
2,5.10

16.103
→ Q0  
 6, 4nC.
 8.105 
I0

Câu 53 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do
A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra trong mạch dao động.
B. Nguồn điện không đổi tích điện cho tụ điện.
C. Hiện tượng tự cảm.
D. Hiện tượng cảm ứng điện từ.
Đáp án C
Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng tự cảm.
Câu 54 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong một mạch LC lý tưởng đang có dao động điện từ với q =
4cos(1000πt + π/3) (µC) là phương trình dao động của điện tích tức thời trên tụ điện. Lượng điện tích
dịch chuyển qua một tiết diện thẳng của dây dẫn theo cả hai chiều sau 3,5 ms dao động kể từ t = 0 là
A. 10 + 2 3 µC.

B. 10 - 2 3 µC.

C. 28 µC.

D. 26  2 3 µC.

Đáp án D
Chu kì của mạch LC là T = 2π/ω = 2π/1000π = 2 ms.
→ 3,5 ms = T + T/2 + T/4
Tại t = 0 thì q 

Q0
và đang giảm.
2

→ sau 3,5 ms điện tích q có giá trị q 

Q0 3
và đang tăng.
2

→ Lượng điện tích dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây


q  4Q0  2Q0 

Q0 Q0 3

 26  2 3 μC .
2
2

Câu 55 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Micro là thiết bị
A. trộn sóng âm với sóng cao tần.
B. biến đổi dao động điện âm tần thành sóng âm.
C. biến đổi sóng âm thành dao động điện âm tần.
D. làm tăng biên độ của âm thanh.
Đáp án C
Micro đổi sóng âm thành dao động điện âm tần.

sau 3,5 ms


Câu 56 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một mạch dao động LC lí tưởng có tụ điện C = 2 nF, cuộn dây có L =
20 μH. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là U 0  4 V. Nếu lấy gốc thời gian là lúc điện áp giữa hai
bản tụ điện u = 2 V và tụ điện đang được tích điện thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là



A. i  4.102 cos  5.106 t   A .
2




B. i  4.102 cos  5.106 t   A .
6




C. i  4.102 cos  5.106 t   A .
3




D. i  4.103 cos  5.106 t   A .
6


Đáp án B
Chọn t  0 khi u 


1
LC

U0


và đang tăng nên u    i 
3
6
2

 5.106 (rad/s). I0  U 0

C
 4.102 A .
L



Vậy i  4.102 cos  5.106 t   A .
6

Câu 57 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong sơ đồ khối của máy phát vô tuyến điện không có bộ phận nào
dưới đây ?
A. Mạch tách sóng.

B. Mạch phát dao động điều hòa.

C. Mạch khuếch đại.

D. Mạch biến điệu.

Đáp án A
Trong sơ đồ khối máy phát vô tuyến điện không có mạch tách sóng.
Câu 58 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong một mạch dao động LC lý tưởng gồm tụ điện có điện dung

C  2nF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L đang có dao động điện từ tự do. Nếu tại một thời điểm có
cường độ dòng điện trong mạch là 3 mA thì sau thời điểm đó 5/4 chu kỳ, điện áp tức thời trên hai bản tụ
bằng 6 V. Độ tự cảm L của cuộn dây là
A. 4 mH.

B. 8 mH.

C. 6 mH.

Đáp án B
Tại thời điểm t : i  t   I0 cos  t   3mA.

 u  t 5T/4  U 0 cos(t  .5T / 4 –  / 2)  U 0 cos(t  5 / 2 –  / 2)
u  t 5T/4  U 0 cos(t  2)  U 0 cos(t )  ZC .I0 cos(t ).

 6  ZC .3.103  ZC  2000  1 / (C)


L
 2000  L  8.103 H  8mH.
C

D. 10 mH.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×