Tải bản đầy đủ

Lớp 12 DAO ĐỘNG cơ học 147 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 lize vn image marked

Câu 1 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc là v =
2cos2t (cm/s). Chọn gốc tọa độ là vị trí cân bằng. Mốc thời gian là lúc
A. chất điểm đi qua VTCB

B. chất điểm ở biên dương

C. chất điểm ở biên âm

D. chất điểm qua vị trí có li độ x = 1 cm

Đáp án A
Tại thời điểm ban đầu t = 0 → vận tốc cực đại → vật qua VTCB.
Câu 2 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường
thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Tần số góc của dao động điều hòa bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều
B. Lực kéo về trong dao động điều hòa có độ lớn bằng độ lớn lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều
C. Tốc độ cực đại của dao động điều hòa bằng tốc độ dài của chuyển động tròn đều
D. Biên độ của dao động điều hòa bằng bán kính của chuyển động tròn đều
Đáp án B
Độ lớn lực kéo về Fkv  kx  m 2 x
Độ lớn lực hướng tâm Fht  m 2 R  m 2 A

Câu 3 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây sai ?
A. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian
B. Vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thời gian
C. Hợp lực tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian
D. Cơ năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian
Đáp án D
Cơ năng bảo toàn.
Câu 4 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một con lắc lò xo gồm vật nặng gắn vào một lò xo nhẹ có độ cứng 100
N/m, dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật nặng cách vị trí
biên 4 cm thì động năng của con lắc có giá trị
A. 3,2 mJ

B. 0,32 J

C. 4,2 mJ

D. 0,42 J

Đáp án B
Cơ năng của con lắc W 

1 2
kA
2

Khi vật nặng cách biên 4 cm thì li độ x = 6 cm → thế năng tại vị trí này là Wt 
Bảo toàn cơ năng W  Wt  Wd  Wd 

1 2
kx
2

1
1
k  A2  x 2   .100  0,12  0, 062   0,32 J .
2
2


Câu 5 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Điểm sáng A đặt trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 30


cm. Chọn trục tọa độ Ox vuông góc với trục chính, gốc O nằm trên trục kính của thấu kính. Cho A dao
động điều hòa theo phương của trục Ox. Biết phương trình dao động của A và ảnh A’ của nó qua thấu
kính được biểu diễn như hình vẽ. Tiêu cự của thấu kính là

A. -10 cm

B. 15 cm

C. 10 cm

D. -15 cm

Đáp án C
Từ đồ thị thấy AA  4cm; AA  2cm và khi xA có li độ dương thì xA' có li độ âm → ảnh bằng một nửa vật
và ngược chiều vật → Thấu kính là thấu kính hội tụ.
d  A 1

  d   15cm
d
A 2

Ta có

1 1 1
1 1 1
  
   f  10 cm
d d f
30 15 f

Câu 6 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Hai vật A và B có cùng khối lượng 1 kg và có kích thước nhỏ được nối
với nhau bởi sợi dây mảnh, nhẹ dài 5 cm, hai vật được treo vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m tại nơi có
gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Lấy π2=10, khi hệ vật và lò xo đang ở vị trí cân bằng, người ta đốt sợi
dây nối hai vật làm vật B rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa. Lần đầu tiên vật A lên đến vị trí cao
nhất thì khoảng cách giữa hai vật bằng
A. 70 cm

B. 75 cm

C. 65 cm

D. 80 cm

Đáp án B
+ Sau khi vật B tách rời, vật A dao động với chu kì T  2
A

m 
 s
k
5

và biên độ

mg
 0,1m  10cm. .
k

Khi A lên đến điểm cao nhất thì đi được quãng đường S A  2 A  20cm trong thời gian t 
+ Trong khoảng thời gian t = π/10 (s) vật B rơi tự do được quãng đường

gt 2 10  0,1 
SB 

 0,5m  50cm.
2
2
2

T 
 s .
2 10


→ khoảng cách giữa hai vật là L    S A  S B  5  20  50  75cm
Câu 7 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Hai chất điểm dao động điều hòa dọc theo trên 2 đường thẳng song
song cạnh nhau, có cùng vị trí cân bằng là gốc tọa độ có phương trình dao động lần lượt là


2 


x1  8cos  t   cm và x2  6 cos  t 
 cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa
3
3 


hai chất điểm là
A. 2 cm

B. 5 cm

C. 14 cm

D. 10 cm

Đáp án C
Khoảng cách của hai chất điểm: Δx  x1  x2
x2  6 cos(t 

2
2

)  x2  6 cos(t 
  )  Δx  14 cos(t  )  Δxmax  14cm
3
3
3

Câu 8 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 10 N/m và vật nặng có khối
lượng 100 g dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 8 cm. Tại thời điểm ban đầu t = 0 vật nặng qua vị trí có li
độ -2 cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
A. x = 4cos(10t + 2π/3) cm

B. x = 8cos(10t + π/3) cm

C. x = 8cos(10t - π/3) cm

D. x = 4cos(10t - 2π/3) cm

Đáp án D
Ta có biên độ dao động A = 8/2 = 4 cm.



k
 10
m

Tại t = 0 vật qua vị trí x = -2 cm = -A/2 và theo chiều dương → o 

2
3

→ Phương trình dao động của vật là x = 4cos(10t - 2π/3) cm.
Câu 9 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi nói về năng lượng trong dao động điều hoà, phát biểu nào dưới
đây là đúng ?
A. Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì thế năng của vật tăng
B. Khi vật chuyển động ra vị trí biên thì động năng của vật tăng
C. Khi động năng của vật tăng thì thế năng cũng tăng
D. Khi vật qua vị trí cân bằng thì động năng của hệ lớn nhất
Đáp án D
Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì ly độ của vật giảm (độ biến dạng giảm)→ thế năng của vật
giảm.
Cơ năng trong dao động điều hòa lý tưởng được bảo toàn nên khi động năng tăng thì thế năng giảm.


Khi vật chuyển động ra vị trí biên thì tốc độ của vật giảm → động năng của vật giảm.
Khi vật ở vị trí cân bằng thì tốc độ của vật lớn nhất → động năng của hệ lớn nhất.
Câu 10 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Dao động điều hòa của con lắc lò xo đổi chiều khi hợp lực tác dụng
lên vật
A. đổi chiều

B. bằng không

C. có độ lớn cực tiểu

D. có độ lớn cực đại

Đáp án D
Dao động điều hòa của lò xo đổi chiều khi lực hồi phục có độ lớn cực đại.
Câu 11 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một con lắc đơn có chiều dài 16 cm dao động trong không khí. Cho g
= 10 m/s2 và π2=10. Tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến thiên tuần hoàn với biên độ có giá trị không
đổi, nhưng tần số f có thể thay đổi được. Khi tần số của ngoại lực lần lượt có giá trị f1 = 0,7 Hz và f2 = 1,5
Hz thì biên độ dao động của vật tương ứng là A1 và A2. Kết luận nào dưới đây là đúng ?
A. A1≥A2

B. A1 > A2

C. A1 < A2

D. A1 = A2

Đáp án C
Tần số dao động riêng (tần số cộng hưởng): f  2

l
 1, 25 Hz
g

Vì f2 gần f hơn nên → A1 < A2.
Câu 12 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Ở một nơi có gia tốc trọng trường g, con lắc đơn có dây treo dài l dao
động với tần số góc là
A.

l
g

B.

g
l

C.

1
2

l
g

D. 2

g
l

Đáp án B
Tần số góc  

g
.


Câu 13 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Hai chất điểm dao động điều hòa có cùng vị trí cân bằng trên trục Ox.
Đồ thị li độ theo thời gian của hai chất điểm được biểu diễn như hình vẽ. Chu kì dao động của vật 1 là

A. 2,5 s

B. 3,0 s

C. 3,5 s

D. 1,5 s


Đáp án A
Ta thấy tại t = 0, vật 2 qua vị trí 4 cm theo chiều âm, tại t = 1,75 s thì vật 2 qua VTCB theo chiều dương
suy ra 1, 75 

T2 T2
  T2  3, 0 .
12 2

Ta quan sát tại giao điểm cuối cùng của 2 chất điểm trên đồ thị, khi đó chất điểm 1 qua VTCB theo chiều
dương còn chất điểm hai qua VTCB theo chiều âm nên 2,5T1 

T2
5
 2T2  T1  T2  2,5 s
12
6

Câu 14 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ bằng 3 cm. Xét trong
cùng một khoảng thời gian như nhau, nếu chất điểm đi được quãng đường dài nhất là 3 2 cm thì quãng
đường ngắn nhất mà chất điểm đi được là
A. 3 2 cm

C. 6  3 3 cm

B. 3 cm

D. 6  3 2 cm

Đáp án D
Ta có S max  2.3.sin


2

 3 2  sin


22

2
 cos 
2
2
2



2

 S min  2.3 1  cos   2.3. 1 
  6  3 2 cm
2
2Câu 15 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng. Phát biểu nào
sau đây là đúng.
A. lực đàn hồi bằng 0 khi vật qua vị trí cân bằng
B. lực hồi phục (lực kéo về) cũng là lực đàn hồi
C. lực hồi phục bằng 0 khi vật qua vị trí cân bằng
D. lực đàn hồi tác dụng vào vật nặng luôn khác 0
Đáp án C
- Khi vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng (vị trí chiều dài tự nhiên) thì lực đàn hồi bằng 0.
- Với con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo bị giãn 1 đoạn nhất định nên lực đàn
hồi khác 0.
- Lực đàn hồi và lực phục hồi là hai loại lực khác nhau, lực đàn hồi luôn hướng về vị trí lò xo không biến
dạng còn lực hồi phục luôn hướng về vị trí cân bằng của vật. Trong trường hợp con lắc lò xo nằm ngang
dao động không có ma sát thì 2 lực này mới giống nhau.
- Lực hồi phục có biểu thức: F = -kx → khi vật ở vị trí cân bằng thì x = 0 nên lực hồi phục cũng bằng 0.
Câu 16 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt + 5π/6) cm.
Trong 1 s đầu tiên số lần vật đi qua vị trí có vận tốc cực đại là
A. 2 lần

B. 1 lần

C. 4 lần

D. 3 lần


Đáp án B
Vật đạt vận tốc cực đại khi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Trong một chu kỳ, vật đạt vận tốc cực
đại 1 lần. → Trong t = 1 s = 1 T thì vật đạt vật tốc cực đại 1 lần.
Câu 17 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi nói về dao động cưỡng bức của một vật ở giai đoạn ổn định, phát
biểu nào sau đây là sai ?
A. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì tần số dao động riêng của vật đạt cực đại
B. Biên độ dao động cưỡng bức của vật ở giai đoạn ổn định không đổi
C. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì biên độ dao động của vật đạt cực đại
D. Tần số dao động của vật là tần số của ngoại lực cưỡng bức
Đáp án A
Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì tần số của dao động riêng bằng tần số của ngoại lực, tần số dao
động riêng của mỗi hệ là không đổi.
Câu 18 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng
là gốc tọa độ O dọc theo quỹ đạo là đoạn thẳng MN dài 8 cm. Thời điểm ban đầu, t = 0, được chọn lúc vật
cách O một đoạn 2 cm và đang chuyển động nhanh dần theo chiều dương. Pha ban đầu của dao động
bằng
A. - 2π/3

B. π/6

C. - π/3

D. π/3

Đáp án A
Biên độ A = 8/2 = 4 cm.
Vật chuyển động nhanh dần khi vật chuyển động từ biên về cân bằng.
Mặt khác ta lại có khi đó vật chuyển động qua vị trí cách O 2 cm và đi theo chiều dương
→ Vật đi qua vị trí có li độ x = -4 theo chiều dương ( góc phần tư thứ 3)
Dùng đường tròn lượng giác → φ = - 2π/3 (rad).
Câu 19 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một con lắc đơn gồm một vật nặng có khối lượng m treo vào một sợi
dây, dao động điều hòa với tần số f. Nếu tăng khối lượng của vật nặng thành 4m thì tần số dao động của
vật là
A. 0,5f

B. f

C. 2 f

D. 4f

Đáp án B
Ta có f 

1
2

g
→ khối lượng tăng 2 lần thì f không đổi.
l

Câu 20 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một con lắc dao động tắt dần chậm, cứ sau mỗi chu kỳ dao động thì
biên độ giảm 2%. Sau khoảng thời gian 5 chu kỳ thì năng lượng còn lại của con lắc xấp xỉ bằng
A. 80,00%
Đáp án B

B. 81,71%

C. 18,29%

D. 20,00%


Giả sử biên độ ban đầu của con lắc là A0
Sau 1 chu kỳ biên độ của con lắc còn lại là A1 = 0,98A0;
Sau 2 chu kỳ biên độ của con lắc còn lại là A2 = 0,98A1 = 0,982A0
... tổng quát, sau 5 chu kỳ biên độ còn lại là A5 = 0,985A0
Năng lượng còn lại của con lắc so với ban đầu là

1 2
2
E5 2 kA5  A5 

    0,9810  0,8171  81, 71%
E0 1 kA2  A0 
0
2
Câu 21 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một vật nhỏ khối lượng 500g dao động điều hòa trên trục Ox có đồ
thị của thế năng và động năng theo thời gian được mô tả như hình vẽ. Độ dài quĩ đạo chuyển động của vật


A. 8 cm
Đáp án D

B. 2 cm

C. 4 cm

D. 16 cm


Ta biểu diễn đồ thị trên vòng tròn lượng giác trục của li độ
Tại thời điểm ban đầu, động năng tăng dần đến cực đại nên vật đang tiến dần đến VTCB.
Tại thời điểm 1/15 (s) vật vừa đi qua VTCB và có động năng như ban đầu nên 2 thời điểm li độ đối xứng
qua VTCB.
Tại thời điểm 11/60 (s) động năng bằng thế năng lần thứ 2 tại vị trí A2.T


t1  2t  15
A
t  

Ta có: 
12 30  x 
2
t  t  T  T  11 
T  0, 4

2

8 4 60
Tại t  0 thì x 

 A

A
4
1
, Wd  0, 03( J )  W  Wd  0, 04  m 2 A2  0, 04
2
3
2

2.0, 04
 0, 08(m)
0,5.25

Suy ra độ dài quỹ đạo của vật là: S  2 A  8.2  16(cm)
Câu 22 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương
trình lần lượt là x1  3cos  2 t  1  cm và x2  4 cos  2 t  2  , biên độ dao động tổng hợp không thể
nhận giá trị
A. 5 cm

B. 12 cm

C. 1 cm

Đáp án B
Ta có biên độ dao động tổng hợp A  A12  A22  2 A1 A2 cos 
Do 1  cos   1  A1  A2  A  A1  A2  1  A  7

D. 7 cm


→ biên độ dao động không thể là 12 cm.
Câu 23 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật nặng có
khối lượng m = 250 g dao động điều hòa trên một đoạn thẳng dài 12 cm. Tại thời điểm ban đầu t = 0, vật
qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong π/10 s đầu tiên là
A. 24 cm

B. 9 cm

C. 6 cm

D. 12 cm

Đáp án A
Biên độ dao động A = 12/2 = 6 cm.
Chu kì dao động của vật là 2

m
0, 25 
 2
 s.
k
100 10

Thấy t = π/10 s = T
→ quãng đường vật đi được là s = 4A = 4.6 = 24 cm.
Câu 24 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong dao động cơ điều hòa , các đại lượng không thay đổi theo thời
gian là
A. biên độ, tần số, năng lượng toàn phần

B. biên độ, tần số, gia tốc

C. gia tốc, chu kì, lực

D. vận tốc, lực, năng lượng toàn phần

Đáp án A
Đại lượng không thay đổi theo thời gian là A, ω, W.
Câu 25 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Cơ năng của con lắc lò xo và con lắc đơn không có cùng tính chất
nào sau đây ?
A. Tỉ lệ thuận với khối lượng của vật nặng

B. Phụ thuộc vào kích thích ban đầu

C. Được bảo toàn trong điều kiện lý tưởng

D. Tỉ lệ với bình phương biên độ

Đáp án A
Cơ năng của con lắc lò xo là W1 
Cơ năng của con lắc đơn là W2 

kA2
2

1
mgl o2
2

Vậy cơ năng của con lắc lò xo và con lắc đơn không có cùng tính chất “tỉ lệ thuận với khối lượng” của vật
nặng.
Câu 26 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ A. Tốc độ trung
bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian
A.

3 3A
T

Đáp án A

B.

3A
T

C.

4 2A
T

T

3

D.

9A
2T


Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian Δt 

T
S
bằng
.
3
t

Với S là quãng đường vật đi trong thời gian Δt.
⇒Tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong khoảng thời gian đó bằng
Trong cùng thời gian t 

S max
Δt

T
vật đi được quãng đường dài nhất khi đi quanh vị trí cân bằng, đi từ điểm
3

P1 đến điểm P2 (P1 và P2 là hai điểm đối xứng nhau qua vị trí cân bằng O của vật). Sử dụng mối quan hệ
giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều.
→ thời gian ngắn nhất vật đi từ P1 đến O bằng thời gian ngắn nhất vật đi từ O đến P2 và bằng
OP1  OP2 

T

6

A 3
 S max  P1 P2  A 3
3

→ Tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong khoảng thời gian đó bằng

S max A 3 3 3 A
.


T
Δt
T
3

Câu 27 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Cho một chất điểm đang dao động điều hòa. Đồ thị phụ thuộc của li
độ (x) vào thời gian (t) được mô tả như hình vẽ. Biểu thức của vận tốc tức thời của chất điểm có dạng

A. v = 4πcos(2πt/3 + 5π/6) cm/s

B. v = 4πcos(2πt/3 + π/6) cm/s

C. v = 4π2cos(2πt/3 + 5π/6) cm/s

D. v = 4πcos(πt/3 + π/6) cm/s

Đáp án B
Ta có T/6 = 1/2 s → T = 3 s → ω = 2π/3 rad/s.
Tại t = 0: x = A/2 theo chiều dương → φ = π/3.
Phương trình li độ x = 6cos(2πt/3 – π/3) cm.
→ v = 4πcos(2πt/3 + π/6) (cm/s).


Câu 28 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 150 g và lò xo có độ
cứng 30 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt
giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,5. Lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Đưa vật tới vị trí lò xo bị nén 9 cm rồi
buông nhẹ. Sau một thời gian dao động, vật dừng lại lần cuối cùng tại vị trí
A. lò xo nén 2,5 cm

B. lò xo giãn 4 cm

C. lò xo giãn 1 cm

D. lò xo giãn 1,5 cm

Đáp án C
Gọi O là vị trí mà lò xo không biến dạng, A0 là vị trí lò xo nén 9 cm, x0 là vị trí tại đó Fdh  Fms max .
 kx0   mg  x0 

 mg
k

= 0,025 m = 2,5 cm.

→ 2x0 = 5 cm.
Nhận thấy A0 = 9 cm > 2x0= 5 cm.
→ vật đi qua vị trí cân bằng lần thứ nhất và đến vị trí A1= A0 - 2x0= 4 cm.
Do A1= 4 cm < 2x0 → vật không qua được vị trí cân bằng lần thứ hai.
→ vật dừng lại tại vị trí 2x0 - A1= 5 – 4 = 1 cm.
Vậy vật dừng lại lần cuối tại vị trí lò xo giãn 1 cm.
Câu 29 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khi tăng khối lượng vật nặng của con lắc đơn lên 2 lần và giữ nguyên
điều kiện khác thì
A. chu kì dao động bé của con lắc tăng 2 lần

B. biên độ dao động tăng lên 2 lần

C. năng lượng dao động của con lắc tăng 4 lần D. tần số dao động của con lắc không đổi
Đáp án D
ta có


1

2 2

g
 m → tăng khối lượng vật lên 2 lần thì tần số dao động của con lắc không đổi.


Câu 30 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại VTCB lò xo giãn 3 cm. Đưa
vật tới vị trí lò xo bị nén 7 cm rồi buông nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Biên độ dao động của con lắc

A. 7 cm

B. 4 cm

C. 10 cm

D. 3 cm

Đáp án C
Khi cân bằng lò xo giãn 3 cm → để tới vị trí nén 7 cm thì phải nâng vật lên khỏi vị trí cân bằng 10 cm. →
A = 10 cm.
Câu 31 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Pha dao động của một vật dao động điều hòa
A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian

B. tỉ lệ bậc nhất với thời gian

C. là hàm bậc hai theo thời gian

D. không đổi theo thời gian

Đáp án B
Pha của vật trong dao động điều hòa là (ωt + φ) → là hàm bậc nhất theo thời gian.


Câu 32 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào
A. hệ số lực cản của môi trường
B. tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
C. biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
D. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
Đáp án D
Biên độ dao động cưỡng bức tỉ lệ thuận với biên độ F0 của ngoại lực và phụ thuộc vào tần số góc Ω của
ngoại lực, lực cản tác dụng lên vật mà không phụ thuộc vào pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng
lên vật.
Câu 33 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một vật dao động điều hòa có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ
theo thời gian như hình vẽ . Phương trình dao động của vật là



A. x  3cos  2 t   cm
3



 2
B. x  3cos 
t   cm
3
 3



C. x  3sin  2 t   cm
3



 2
D. x  3sin 
t   cm
6
 3

Đáp án A
Từ đồ thị ta thấy biên độ dao động A = 3 cm.
Tại thời điểm t = 0 s vật đang ở vị trí A/2 và đang đi về vị trí cân bằng → pha ban đầu φ = -π/3.
Thời gian vật đi từ vị trí ban đầu đến biên lần thứ nhất là T/6 = 1/6 s → T = 1 s → ω = 2π rad/s.



→ Phương trình dao động của vật là x  3cos  2 t   cm.
3

Câu 34 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k và vật nặng có khối
lượng 100 g, dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Chọn mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Biết tốc
độ trung bình lớn nhất của chất điểm giữa hai thời điểm động năng bằng thế năng là 40 cm/s. Độ lớn lực
đàn hồi của lò xo khi động năng của chất điểm bằng 1/3 lần thế năng là
A. 0,171 N

B. 0,217 N

C. 0,347 N

D. 0,093 N


Đáp án A

 Wd  Wt
1
1
A
2. kx 2  kA2  x 

2
2
2
 Wd  Wt  W
Tốc độ cực đại → vật đi từ x  

T
A
A
đến x 
; thời gian t 
4
2
2

2A

v 
 40cm / s  T  2 s . Khi
T
2.
4
1
A 3
Wd  Wt  x  
 Fdh  k x  m 2 x  0,171N
3
2

Câu 35 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Hai chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng
chung là gốc tọa độ O với biên độ dao động bằng nhau. Chu kỳ dao động của hai chất điểm lần lượt là 1 s
và 0,8 s. Thời điểm ban đầu, t = 0, được chọn là lúc hai chất điểm đồng thời ở biên dương. Từ sau thời
điểm ban đầu, trong 5 s đầu tiên, số lần hai chất điểm gặp nhau khi đang chuyển động cùng chiều nhau là
A. 2 lần

B. 0 lần

C. 22 lần

D. 24 lần

Đáp án B
Ta có: 1 

2
2
 2 ; 2 
 2,5
T1
T2

t = 0 lúc 2 chất điểm đồng thời có mặt tại biên dương nên pha ban đầu của 2 chất điểm đều bằng 0.
Phương trình dao động của 2 vật có dạng: x1 = Acos2πt, x2 = Acos2,5πt
Để 2 chất điểm gặp nhau khi chúng đang chuyển động cùng chiều thì:
2,5 tc  2 tc  k 2  0,5 tc  k 2  tc  4k  5  k  1, 2

Với k = 1 thì tc = 4s, thay t vào phương trình của x1 và x2 thì ta thấy tại t = 4s hai chất điểm đều ở biên
dương, tức chúng đang không chuyển động
→ trong 5 s đầu tiên không có lần nào 2 vật gặp nhau khi đang chuyển động cùng chiều.
Câu 36 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong dao động cơ tắt dần, một phần năng lượng đã chuyển thành
A. quang năng

B. nhiệt năng

C. hóa năng

D. điện năng

Đáp án B
Trong dao động cơ tắt dần, một phần năng lượng đã chuyển thành nhiệt năng.
Câu 37 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một chất điểm dao động điều hòa, khi gia tốc có giá trị cực đại thì
chất điểm cách biên dương 10 cm. Biên độ dao động của chất điểm là
A. 5 cm

B. 20 cm

C. 10 cm

Đáp án A
Gia tốc trong dao động điều hòa có giá trị cực đại ở vị trí biên âm.

D. 15 cm


→ Khoảng cách giữa hai biên là 10 cm → Biên độ dao động của chất điểm là 5 cm.
Câu 38 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Đồ thị hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của li độ theo thời gian của
một vật dao động điều hòa. Đoạn PR trên trục thời gian biểu thị

A. hai lần tần số

B. một phần tư chu kỳ C. một nửa chu kì

D. hai lần chu kỳ

Đáp án C
Tại vị trí P vật có li độ cực tiểu, tại vị trí R vật có li độ cực đại → khoảng thời gian từ P tới R đúng bằng
T/2.
Câu 39 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong dao động điều hòa, lực kéo về luôn hướng về vị trí có
A. gia tốc cực tiểu

B. vận tốc bằng không C. gia tốc cực đại

D. vận tốc cực đại

Đáp án D
Lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng.
- Gia tốc cực đại tại biên âm và cực tiểu tại biên dương (a = −ω2A).
- Vận tốc bằng 0 tại biên.
- Vận tốc cực đại tại VTCB theo chiều dương.
(vận tốc cực tiểu tại VTCB theo chiều âm, tốc độ (độ lớn vận tốc) cực đại tại VTCB và cực tiểu ở 2 biên.
Câu 40 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình
x1  A1cos t   / 3 cmx2  8cos(t   )cm .

Dao

động

tổng

hợp

x  A cos t   / 2  cm . Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực đại là

A. 8 2 cm

B. 8 3 cm

C. 16 cm

Đáp án C
Áp dụng định lý hàm sin cho tam giác OAA1 ta được
A
A
 2  16  A  16sin   16
sin  sin 
6
 Amax  16cm

D.

16
cm
3phương

trình


Câu 41 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Hai con lắc lò xo giống nhau, đều có khối lượng của vật nhỏ là m.
Chọn mốc thế năng tại VTCB và π2 = 10. x1 và x2 lần lượt là đồ thị li độ theo thời gian của con lắc thứ
nhất và con lắc thứ hai (hình vẽ). Khi thế năng của con lắc thứ nhất bằng

9
J thì hai con lắc cách nhau
400

5 cm. Khối lượng m là

A. 1,00 kg

B. 1,75 kg

C. 1,25 kg

D. 2,25 kg

Đáp án C
Chu kì dao động T = 1 s.





Phương trình dao động: x1  15cos  2 t   cm và x2  10 cos  2 t   cm.
2
2


Hai con lắc có ngược pha nên:
Suy ra:

x1
x
x x
5 1
 2  1 2 

A1
A2 A1  A2 25 5

W
x1 1
1
  t1 
 W1  0,5625 J.
A1 5
W1 25

Vậy: W1 

m 2 A12
 m  1, 25 kg.
2

Câu 42 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một con lắc lò xo lí tưởng treo thẳng đứng, đầu trên của lò xo được
giữ cố định, đầu dưới treo một vật nhỏ có khối lượng m = 100 g, lò xo có độ cứng k = 25 N/m. Từ vị trí
cân bằng nâng vật lên theo phương thẳng đứng một đoạn 2 cm rồi truyền cho vật một vận tốc 10 3
cm/s theo phương thẳng đứng, chiều hướng xuống dưới. Chọn gốc thời gian là lúc truyền vận tốc cho vật,


trục tọa độ có gốc trùng vị trí cân bằng của vật, chiều dương thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10 m/s2; π2
= 10. Thời điểm lúc vật qua vị trí mà lò xo bị dãn 6 cm lần thứ hai là
A. t = 0,2 s

B. t = 0,4 s

C. t 

2
s
15

D. t 

1
s
15

Đáp án A
+ Ta tính được  

k
25
2

 5  T  s  0, 4 s
m
0,1
5

+ Độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là Δ 0 

g210
 0, 04 m  4 cm
(5 ) 2

+ Từ VTCB, nâng vật lên 2 cm, tức là vật cách vị trí cân bằng 2 cm, suy ra |x| = 2 cm.
2

v
Áp dụng hệ thức liên hệ ta tính được biên độ dao động A  x     4  12  4cm
 
2

+ Sơ đồ chuyển động của vật được minh họa trên hình vẽ. Từ đó thay thấy thời điểm mà lúc vật qua vị trí
lò xo dãn 6 cm lần hai (ở li độ x = 2 cm lần hai) là t 

T T T T
    0, 2( s )
12 4 6 2

Câu 43 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một vật đao dộng điều hòa với biên độ A và tần số f. Thời gian ngắn
nhất để vật đi được quãng đường có độ dài A là
A.

1
6f

B.

f
4

C.

1
4f

D.

1
3f

Đáp án A
Thời gian ngắn nhất vật đi được quãng đường A là Δtmin

ΔΔ
1


 3 
 2 f 2 f 6 f

Câu 44 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một vật dao động điều hòa, mỗi chu kì vật qua vị trí có tốc độ cực đại
A. 1 lần
Đáp án C

B. 4 lần

C. 2 lần

D. 3 lần


Trong 1 chu kì có 2 lần vật đạt tốc độ (độ lớn vận tốc) cực đại tại VTCB.
Câu 45 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong dao động tắt dần, không có đặc điểm nào sau đây?
A. Chuyển hoá từ nội năng sang thế năng.
B. Có sự chuyển hoá từ thế năng sang động năng.
C. Vừa có lợi, vừa có hại.
D. Biên độ giảm dần theo thời gian.
Đáp án A
Trong dao động tắt dần, chỉ có động năng và thế năng chuyển hóa sang công của lực ma sát biến thành
nhiệt tỏa ra môi trương, còn nhiệt năng không thể chuyển hóa ngược lại sang động năng và thế năng.
Câu 46 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Hai vật nhỏ dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng vị trí
cân bằng, với biên độ dao động là 3 cm và 5 cm. Khi một vật đổi chiều chuyển động thì vật kia cũng đổi
chiều chuyển động. Khoảng cách xa nhất giữa hai vật trong quá trình dao động có thể là
A. 3 cm

B. 7 cm

C. 2 cm

D. 5 cm

Đáp án C
Hai vật dao động cùng pha hoặc ngược pha nên khoảng cách xa nhất trong quá trình dao động có thể là δ
= 3 + 5 = 8 cm hoặc δ = 5 − 3 = 2 cm.
Câu 47 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa. Khi vật nặng
cách vị trí cân bằng 10 cm thì lò xo không biến dạng và vận tốc của vật nặng bằng 0. Lấy g=10m/s2. Tốc
độ của vật nặng ở vị trí độ lớn lực đàn hồi bằng độ lớn hợp lực là
A. 5 3 cm/s

B. 50 3 cm/s

C. 5 2 m/s

D. 50 2 cm/s

Đáp án B
Độ lớn lực kéo về: F  k x ; độ lớn lực đàn hồi: F’ = k(∆l + x). Coi chiều dương hướng xuống.
Khi F = F’  x  Δl  x  x  

Δl
; Khi lò xo không biến dạng, vận tốc của vật bằng 0
2

→ x = -A = -∆l

g  2  A
→ A = ∆l  v   A  x  v 
A  
Δl 
2
2

2

2


  50 3 cm / s


Câu 48 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có vận tốc bằng 0 tại
hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75 s và t2 = 2,5 s, tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16 cm/s. Tọa
độ chất điểm tại thời điểm t = 0 là
A. –3 cm
Đáp án A

B. –4 cm

C. 0 cm

D. –8 cm


Ta có v = 0 khi chất điểm ở 2 biên → t2  t1 

T
T
  2,5  1, 75  0, 75s.
2
2

→ ω = 4π/3 rad/s.
v

s
→ s = 2A = vt ↔ 2A = 16.0,75 = 12 cm → A = 6 cm.
t

→ Từ thời điểm ban đầu t = 0 s đến thời điểm t1 = 1,75 s
Δ1  t1 

4
7

.1, 75 
 2 
3
3
3

→ thời điểm t1 = 1,75 s chất điểm có thể ở vị trí x = A hoặc x = -A thì thời điểm t = 0 chất điểm ở vị trí x
= A/2 = 3 cm hoặc x = -A/2 = -3 cm.
Câu 49 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8
m/s2 với dây dài 1 m, quả cầu con lắc có khối lượng 80 g. Cho con lắc dao động với biên độ góc 0,15 rad
trong môi trường có lực cản tác dụng thì nó chỉ dao động được 400 s thì ngừng hẳn. Duy trì dao động
bằng cách dùng một hệ thống lên dây cót sao cho nó chạy được trong một tuần lễ với biên độ góc 0,15
rad. Biết 75% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát do hệ thống các bánh răng cưa. Công cần thiết
để lên dây cót là
A. 17,79 J

B. 106,72 J

C. 89,2 J

D. 53,36 J

Đáp án D
Năng lượng của con lắc là W 

mgl 02
 8,82.103 J
2

Chu kì dao động của con lắc là T  2

l
 2s
g

Sau 400 s tức là 100 lần dao động toàn phần thì con lắc dừng hẳn.
Cứ 400 s cần cung cấp cho con lắc một năng lượng W  8,82.103 J .
Sau một tuần = 604800 s = 1512.400 s
→ Năng lượng cần cung cấp trong 1 tuần lễ là W   1512.8,82.103  13,34 J  A i
Công cần thiết để lên dây cót là A 

Ai 13,34

 53,36 J
H 0, 25

Câu 50 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Có ba con lắc đơn có chiều dài dây treo giống nhau và ba quả cầu đặc
cùng kích thước làm bằng các vật liệu khác nhau: Một bằng chì, một bằng nhôm và một bằng gỗ nhẹ treo
trên cùng một giá đỡ ở cạnh nhau (Bỏ qua sức cản không khí). Cả ba con lắc cùng được kéo lệch ra khỏi
vị trí cân bằng góc α rồi thả nhẹ thì
A. con lắc gỗ về đến vị trí cân bằng đầu tiên
B. con lắc chì về đến vị trí cân bằng đầu tiên


C. con lắc nhôm về đến vị trí cân bằng đầu tiên
D. cả ba con lắc về đến vị trí cân bằng cùng nhau
Đáp án D
Do chiều dài dây treo 3 con lắc như nhau nên 3 con lắc có cùng chu kì dao động. Trong quá trình dao
động chúng không chịu tác dụng của lực cản nên cả 3 con lắc đến vị trí cân bằng như nhau.
Câu 51 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một chất điểm chuyển động trên trục Ox theo phương trình x =
Acos(ωt) + B, trong đó A, B, ω là các hằng số. Chuyển động của chất điểm là một dao động
A. điều hòa với vị trí biên có tọa độ là (B – A) hoặc (B + A)
B. tuần hoàn với vị trí cân bằng nằm tại tọa độ B/A
C. tuần hoàn và biên độ bằng (A + B)
D. tuần hoàn với vị trí cân bằng nằm tại gốc tọa độ
Đáp án A
Đây là vật dao động điều hòa với vị trí cân bằng tại B → biên dương có tọa độ A +B, biên âm có tọa độ B
– A.
Câu 52 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa có
phương trình lần lượt là x1  3cos10 t (cm) và x2  4sin10 t (cm). Vận tốc cực đại của vật là
A. 3,14 m/s

B. 12,6 m/s

C. 1,57 m/s

D. 1,26 m/s

Đáp án C
Hai dao động vuông pha → A  A12  A22
→ vận tốc cực đại vmax   A  1,57 m / s
Câu 53 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = cos(5πt +
π/3), với x tính bằng cm và t tính bằng giây. Trong giây đầu tiên tính từ thời điểm ban đầu (t = 0), chất
điểm đi qua vị trí có li độ x  
A. 4 lần

3
cm bao nhiều lần ?
2

B. 6 lần

C. 7 lần

D. 5 lần

Đáp án B
T = 2π/ω = 0,4 s
t = 1 s = 2T + T/2
Trong mỗi chu kì, có 2 lần chất điểm đi qua vị trí có li độ 

3
→ 2T đi qua 4 lần.
2

Ban đầu chất điểm ở vị trí1/2 cm theo chiều âm, sau T/2 chu kì, chất điểm ở vị trí -3 cm theo chiều dương
→ có 2 lần đi qua vị trí 

3
cm.
2


→ có tất cả 6 lần.
Câu 54 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một con lắc đơn gồm dây treo nhẹ gắn với một vật nhỏ có khối lượng
100 g được tích điện 10−5C. Treo con lắc đơn trong điện trường đều với véc tơ cường độ điện trường
hướng theo phương ngang và có độ lớn bằng 7.103V/m. Kích thích cho con lắc dao động trong mặt phẳng
thẳng đứng song song với đường sức của điện trường. Trong quá trình dao động, dây treo của con lắc hợp
với phương thẳng đứng một góc lớn nhất bằng 80. Góc nhỏ nhất giữa dây treo và phương thẳng đứng
trong quá trình dao động bằng
A. 30

B. 20

C. 00

D. 10

Đáp án C
Khi có điện trường con lắc lệch đến vị trí O’ lệch một góc α so với phương thẳng đứng.
Con lắc chịu tác dụng của trọng lực và lực điện.
qE 7.103.105
→ tanα =

 0, 07
mg
0,1.10

→ α = arctan 0,07 = 40.
Nếu kích thích thì vật dao động quanh vị trí O’, góc φmax = 80.
→ β = φmax - α = 40.
→ φmin = 00.
Câu 55 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Hai vật nhỏ có cùng khối lượng m = 100 g dao động điều hòa cùng
tần số, chung vị trí cân bằng trên trục Ox. Thời điểm t = 0, tỉ số li độ của hai vật là

x1
6

. Đồ thị biểu
x2
2

diễn mối quan hệ giữa thế năng của hai vật theo thời gian như hình vẽ. Lấy π2 = 10. Khoảng cách giữa hai
chất điểm tại thời điểm t = 3,69 s gần giá trị nào sau đây nhất ?

A. 4 m

B. 6 m

C. 7 m

Đáp án D
Phương trình li độ: x1  A1 cos t  1  và x2  A2 cos t  2 

D. 5 m


Ta có:

W1 6
A
6
  1 
.
W2 4
A2
2

Mà tại t = 0,

  2
x1
x
x
6

 1  2  cos 1  cos 2   1
x2
2
A1 A2
1  2

Vì quan sát đồ thị ta thấy hai đồ thị dao động không đồng biến nên hai dao động này không phải cùng pha
nhau nên loại trường hợp 1   2 suy ra 1  2 .
Trong 1 s ban đầu, vật một từ vị trí ban đầu đến vị trí có thế năng bằng 0 (x1 = 0), vật hai từ vị trí ban đầu
đến vị trí có cùng thế năng.
Mặt khác quan sát đồ thị, tại t = 0, Wt1 giảm (x1 giảm) và Wt2 tăng (x2 tăng)→ ta biểu diễn trên VTLG
(như hình).


Tại t = 1 s, vật 2 quay trở về vị trí ban đầu lần đầu tiên nên vecto A2 đối xứng qua trục hoành
   2 2

Vì hai vật cùng tần số nên trong 1 giây ban đầu góc quay α = β.
Suy ra   2 2 mà ta có 1  2    21 và   1  90  1  30 ,     30 .
Góc quay α = ωt = π/3 → T = 6 s và vật một dao động sớm pha π/3 so với vật hai.
Biên độ dao động: A1 

2W1
2W2
 6 3 m và A2 
6 2
2
 m
 2m

Khoảng cách giữa hai vật: Δ  6 3 30  6 2  30  9,5822 80
Suy ra tại t = 3,69 s thì ∆ ≈ 5 m.

Câu 56 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong dao động duy trì, năng lượng cung cấp thêm cho vật có tác
dụng
A. làm cho tần số dao động không giảm đi
B. làm cho động năng của vật tăng lên
C. bù lại sự tiêu hao năng lượng vì lực cản mà không làm thay đổi chu kì dao động của vật
D. làm cho li độ của dao động không giảm xuống


Đáp án C
Trong dao động duy trì, năng lượng cung cấp thêm cho vật có tác dụng bù lại sự tiêu hao năng lượng vì
lực cản mà không làm thay đổi chu kì dao động của vật.
Câu 57 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Con lắc lò xo treo vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa trên
quỹ đạo dài 8 cm có năng lượng được mô tả như hình vẽ. Chu kì dao động của con lắc là

A. 0,6π s

B. 0,4π s

C. 0,2π s

D. 0,8π s

Đáp án B
Con lắc dao động trên quỹ đạo dài 8 cm → biên độ dao động là A = 4 cm.
Từ đồ thị ta thấy thế năng cực đại của con lắc là Et max  2mJ →
Et max 

1
1
m 2 A2  2.103  .0,1. 2 .0, 042
2
2

→ ω = 5 rad/s.
Chu kì dao động của con lắc là T 

2

2
 0, 4  s 
5

Câu 58 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Đối với dao động cơ điều hòa của một chất điểm thì khi chất điểm đi
đến vị trí biên nó có
A. vận tốc bằng không và gia tốc cực đại

B. vận tốc cực đại và gia tốc cực đại

C. vận tốc bằng không và gia tốc bằng không D. vận tốc cực đại và gia tốc bằng không
Đáp án A
Khi chất điểm đến vị trí biên thì động năng của nó bằng 0 → vận tốc bằng 0 và gia tốc cực đại.
Câu 59 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Cho hai chất điểm dao động điều trên trục Ox, quanh vị trí cân bằng
chung là gốc tọa độ O. Biết hai dao động có cùng tần số, vuông pha nhau, và có biên độ là 6 cm và 2 3
cm. Vị trí hai chất điểm gặp nhau trong quá trình dao động cách điểm O một đoạn bằng
A. 3/2 cm

B. 32 cm

C. 3 cm

D. 33/2 cm

Đáp án C
Gọi x là vị trí hai chất điểm có cùng vị trí. Hai dao động vuông pha nhau nên ta có


2
2

 x  x 
1
2 1
    1 x  2 
 A1   A2 
6
2 3  1  x 2  9  x  3cm.
2 → Vị trí hai chất điểm gặp nhau cách O một đoạn 3 cm.
Câu 60 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một con lắc gồm lò xo có độ cứng bằng 20 N/m gắn với một vật nhỏ
có khối lượng 50 g. Con lắc được treo thẳng đứng vào một điểm treo cố định. Từ vị trí cân bằng, đưa vật
nhỏ xuống phía dưới một đoạn A rồi thả nhẹ. Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 và bỏ qua mọi ma sát
trong quá trình dao động. Biết rằng, trong mỗi chu kỳ dao động, quãng thời gian mà lực đàn hồi của lò xo
và lực kéo về tác dụng lên vật cùng chiều nhau là π/12 s. Giá trị của A là
A. 5 cm

B. 2,5 cm

C. 10 cm

D. 7,5 cm

Đáp án A
Ta có ∆l = mg/k = 0,025 m = 2,5 cm.



k
20

 20 rad / s
m
0, 05

T 
t 

2 
 s
20 10


125T
6

→ quãng thời gian Fdh và Fkv ngược chiều nhau là T/6 → vật đi từ
vị trí π/2 đến 2π/3 và -2π/3 đến –π/2.
→ -A/2 = 2,5 cm.
→ A = 5 cm.
Câu 61 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Chất điểm P đang dao động điều hoà trên đoạn thẳng MN, trên đoạn
thẳng đó có bảy điểm theo đúng thứ tự M, P1,P2,P3,P4,P5, N với P3 là vị trí cân bằng. Biết rằng từ điểm
M,cứ sau 0,25 s chất điểm lại qua các điểm P1,P2,P3,P4,P5, N. Tốc độ của nó lúc đi qua điểm P1 là 4π
cm/s. Biên độ A bằng
A. 12 cm

B. 4 cm

C. 42 cm

D. 123 cm

Đáp án A
Chất điểm chuyển động chia đường tròn thành 12 cung, thời gian chuyển động trên mỗi cung tròn là 0,25
s.
→ chu kì dao động của chất điểm là T = 12.t = 12.0,25 = 3 s.
→ tần số góc ω = 2π/3 rad/s.


Lại có  

v
2 
A 3
  xP1 
 vP1  0  v0  8 cm/s.
12 6
2
2

Mà v0  A  A 

v0

8 .3
 12cm
2

Câu 62 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường
kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Tần số góc của dao động điều hòa bằng tần số góc của chuyển động tròn đều
B. Lực kéo về trong dao động điều hòa có độ lớn bằng lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều
C. Biên độ của dao động điều hòa bằng bán kính của chuyển động tròn đêu
D. Tốc độ cực đại của dao động điều hòa bằng tốc độ dài của chuyển động tròn đều
Đáp án B
Độ lớn lực kéo về Fkv  kx  m 2 x ; độ lớn lực hướng tâm Fht  m 2 R  m 2 A
Lực kéo về là đại lượng thay đổi theo li độ còn độ lớn lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều không
đổi.
Câu 63 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Tần số góc trong dao động điều hòa có đơn vị
A. m/s

B. Hz

C. rad.s

D. rad/s

Đáp án D
Đơn vị tần số góc ω là rad/s.
Câu 64 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một vật coi như một chất điểm dao động điều hòa với tốc độ cực đại
100 cm/s. Tốc độ của chất điểm khi chất điểm qua vị trí có động năng bằng một nửa cơ năng là
A. 80cm/s

B. 50cm/s

C. 50 3 cm/s

Đáp án D
W  Wdmax 
v 

1 2
1
1
1 1
mv max . Khi Wd  W  mv 2  . mv 2 max
2
2
2
2 2

vmax
 50 2 cm / s
2

D. 50 2 cm/s


Câu 65 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một vật đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương có



phương trình x1  3cos 5t  cm  ; x2  4sin  5t    cm  . Biên độ dao động tổng hợp là
2

A. 5 cm

B. 7 cm

C. 3,5 cm

D. 1 cm

Đáp án B



Ta có x2  4sin  5t    4 cos  5t  cm 
2

→ x1, x2 cùng pha → biên độ dao động tổng hợp là A = 3 + 4 = 7 cm.
Câu 66 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một vật có khối lượng 100 g được tích điện 2.10−6 C gắn vào lò xo có
độ cứng bằng 40 N/m đặt trên mặt phẳng ngang không ma sát. Ban đầu người ta thiết lập một điện trường
nằm ngang, có hướng trùng với trục của lò xo, có cường độ bằng 6.105 V/m, khi đó vật đứng yên ở vị trí
cân bằng. Người ta đột ngột ngắt điện trường. Sau khi ngắt điện trường vật dao động điều hoà với biên độ
bằng
A. 2,5 cm

B. 3 cm

C. 6 cm

D. 5 cm

Đáp án B
- Khi đặt trong điện trường thì vật đứng yên ở VTCB → Fd = Fdh → qE = k∆l.
Khi đó lò xo giãn một đoạn Δl 

qE 2.106.6.105

 0, 03m  3cm
k
40

- Sau khi ngắt điện trường vật sẽ dao động với biên độ A = ∆l = 3 cm.
Câu 67 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một vật có khối lượng m1 = 800 g mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k =
200 N/m, đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang có ma sát
không đáng kể. Đặt vật thứ hai có khối lượng m2 = 2400 g sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật sao
cho lò xo nén lại 10 cm. Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động về một phía. Lấy π2 =10, khi
lò xo giãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách xa nhau một đoạn là
A. 2,9 cm

B. 8,5 cm

C. 3,5 cm

D. 7,9 cm

Đáp án A
Sau khi thả hai vật sẽ cùng chuyển động nhanh dần đến vị trí lò xo không biến dạng (VTCB). Tại VTCB
2 vật sẽ tách nhau ra, vật 1 dao động điều hòa còn vật 2 chuyển động thẳng đều theo chiều cũ với vận tốc
bằng vận tốc khi vừa tách nhau.
- Từ lúc thả vật đến lúc lò xo đến VTCB, hệ 2 vật dao động với tần số góc 1 
(rad/s).
- Tại VTCB 2 vật tách ra, khi đó

k
200
5 10


m
0,8  2, 4
2


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×