Tải bản đầy đủ

Lớp 11 từ TRƯỜNG 29 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên hoàng sư điểu image marked

TỪ TRƯỜNG
Câu 1(thầy Hoàng Sư Điểu 2018). Một sóng điện từ có chu kỳ T, truyền qua điểm M trong
không gian, cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại
lần lượt là E0 và B0 . Tại thời điểm t = t0 cường độ điện trường tại M có độ lớn bằng 0,96E0 .
Đền thời điểm t = t0 + 0,75T , cảm ứng từ tại M có độ lớn bằng
A. 0,28B0.

B. 0,75B0.

C. 0,71B0.

D. 0,866B0.

Đáp án A

t1  t0  3.

T
 Hai thời điểm vuông pha nhau.
4


E 2  t0   E 2  t1   E02   0,96 E0   E 2  t1   E02  E  t1   0, 28 E0
2

Tại thời điểm t1 ta có

E  t1  B  t1 
0, 28 E0 B  t1  B  t1   0, 28 B0
E0
B0
E0
B0
Câu 2(thầy Hoàng Sư Điểu 2018): Khi một electron bay vào vùng từ trường theo quỹ đạo
vuông góc với các đường sức từ, thì
A. chuyển động của electron tiếp tục không bị thay đổi.
B. hướng chuyển động của electron bị thay đổi.
C. độ lớn vận tốc của electron bị thay đổi.
D. năng lượng của electron bị thay đổi.
Đáp án B
Khi một electron bay vào vùng từ trường theo quỹ đạo vuông góc với các đường sức từ,
thì hướng chuyển động của electron bị thay đổi.
Câu 3(thầy Hoàng Sư Điểu 2018). Cho mạch điện
ống dây dài l = 25 cm và   3V ; R  r  3 (Bỏ qua
dây) chạy qua đặt trong không khí. Cảm ứng từ bên
6,28.10-3 T. Số vòng dây được quấn trên ống dây là
A. 1250 vòng.

B. 2500 vòng.

C. 5000 vòng.

D. 10000 vòng.

Đáp án B

như hình vẽ, biết
điện trở của cuộn


trong ống dây là


*Cường độ chạy qua mạch chính I 

B  4 .107.


Rr3
 0,5 A
33

N
N
.I  6, 28.103  4 .107.
.0,5  N  2500 vòng.
l
25.102
n

Câu 4(thầy Hoàng Sư Điểu 2018). Từ trường của một thanh nam châm thẳng giống với từ
tường tạo bởi
A. một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.
B. một chùm electron chuyển động song song với nhau.
C. một ống dây có dòng điện chạy qua.
D. một vòng dây có dòng điện chạy qua.
Đáp án C
Từ trường của một thanh nam châm thẳng giống với từ tường tạo bởi Một ống dây có dòng
điện chạy qua.
Câu 5(thầy Hoàng Sư Điểu 2018): Cho 3 hạt nhân: α ( 42 He), proton ( 11 H) và triti ( 31 H) có cùng

vận tốc ban đầu v0 bay vào một vùng không gian có từ trường đều B sao cho vecto cảm ứng từ

B vuông góc với vận tốc ban đầu vo, thì ba hạt nhân chuyển động tròn trong từ trường với bán
kính quỹ đạo tương ứng là Ra, Rp, Rt. khi đó có mỗi liên hệ
A. Rp> RT > Ra .

B. Ra > RP > RT . C. RT > Ra > RP .

D. Ra > RT > Rp .

Đáp án C
 Khi hạt nhân có vận tốc ban đầu v0 bay vào một vùng không gian có từ trường đều



B có vecto cảm ứng từ B vuông góc với vận tốc ban đầu vo, hạt nhân chuyển động tròn

đều trong từ trường với bán kính quỹ đạo là R. Lực hướng Cu-Lông đóng vai trò là lực
hướng tâm giữ cho vật luôn chuyển động tròn đều.



q 2 mv 2
mv
mv
m
F CL  maht  FCL  Fht  k 2 
 R
R
 R ~ 1
R
R
qB
Ze.B
Z

 R m .Z p 4 1

 . 2

 R  0,5
2
 RP m p .Z 1 2
R 1
 R  2 RP  RT 
 P

3
 RT  1,5
 R  m .ZT  4 . 2  2
 RT mT .Z 3 5 3
 R p  R  RT


Chú ý: Ở đây ta đã chuẩn hóa R  1 để dễ so sánh. (e là điện tích nguyên tố).
Câu 6(thầy Hoàng Sư Điểu 2018): Cho dòng điện có cường độ 20A chạy qua một dây đồng có
tiết diện 1,0mm2 được uốn thành một vòng tròn đặt trong không khí. Khi đó cảm ứng từ tại tâm
vòng dây có độ lớn bằng 2,5.10-4T. Cho biết dây đồng có điện trở suất 1,7.108 .m . Hiệu điện
thế hai đầu dây đồng bằng
A. 34,2mV.

B. 215,0mV.

C. 5,4mV.

D. 107mV.

Đáp án D


2 .107 I
4 2 .107.I
7 I
B

2

.10
.

r


l

2

r


r
B
B

2
7

4 .10 .I

U
l
4 2 .107.I 2
B
 U  .
 107 mV
R   .  .
I
S
S
S .B

Câu 7(thầy Hoàng Sư Điểu 2018): Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các
đường
A. song song.
B. thẳng song song
C. thẳng.
D. Thẳng song song và cách đều nhau.
Đáp án D
*Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường thẳng song song và cách đều
nhau.
Câu 8(thầy Hoàng Sư Điểu 2018). Kim nam cham của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc Nam địa lí vì
A. lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.
B. lực điện của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.
C. từ trường của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.
D. vì một lí do khác chưa biết.
Đáp án C
Kim nam cham của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc - Nam địa lí vì từ trường của Trái Đất
tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.
Câu 9(thầy Hoàng Sư Điểu 2018): Chỉ ra phát biểu sai ?


A. Điện trường gắn liền với điện tích.
B. Từ trường gắn liền với dòng điện.
C. Điện từ trường gắn liền với điện tích và dòng điện.
D. Điện từ trường xuất hiện ở chỗ có điện trường hoặc từ trường biến thiên.
Đáp án C
Điện từ trường gắn liền với điện tích và dòng điện là sai. Điện trường gắn liền với điện tích còn
từ trường gắn liền với dòng điện.
Câu 10(thầy Hoàng Sư Điểu 2018): Khi động cơ không đồng bộ hoạt động ổn định với tốc độ
quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của roto
A. luôn bằng tốc độ quay của từ trường
B. lớn hơn tốc độ quay của từ trường
C. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường
D. có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường, tùy thuộc tải sử dụng
Đáp án C
Khi động cơ không đồng bộ hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc
độ quay của roto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
Câu 11(thầy Hoàng Sư Điểu 2018): Một ống dây dài 20 cm, có 2400 vòng dây đặt trong không
khí. Cường độ dòng điện chạy trong các vòng dây là 15 A. Cảm ứng từ bên trong ống dây là
A. 28. 10-3 T.

B. 56. 10-3 T.

C. 113. 10-3 T.

D. 226. 10-3 T.

Đáp án D

B  4 .107.

N
2400
.I  4 .107.
.15  0, 226T  226.103 T
l
0, 2

Câu 12(thầy Hoàng Sư Điểu 2018): Khi một lỏi sắt từ được luồn vào trong ống dây dẫn diện,
cảm ứng từ bên trong lòng ống dây
A. bị giảm nhẹ chút ít.

B. bị giảm mạnh.

C. tăng nhẹ chút ít.

D. tăng mạnh.

Đáp án D
Khi một lỏi sắt từ được luồn vào trong ống dây dẫn diện, cảm ứng từ bên trong lòng ống dây
tăng mạnh.
Câu 13(thầy Hoàng Sư Điểu 2018): Một khung dây dẫn có dòng điện chạy qua nằm trong từ
trường luôn luôn có xu hướng quay mặt phẵng của khung dây đến vị trí


A. Vuông góc với các đường sức từ.
B. Song song với các đường sức từ.
C. Song song hoặc vuông góc với đường sức từ tuỳ theo chiều dòng điện chạy trong khung dây.
D. Tạo với các đường sức từ góc 450.
Đáp án B
Sóng cơ la truyền thì sườn trước sẽ đi lên và sườn sau sẽ đi xuống.

AC 


2

v  f
   2 AC  2.40  80  cm  
 v  80.10  800  cm/s   8  m/s  Do đó sóng sẽ

truyền từ phải sang trái và tốc độ sóng sẽ là 8 m/s.
Câu 14(thầy Hoàng Sư Điểu 2018): Đoạn dây dẫn dài 10cm mang dòng điện 5 A đặt trong từ
trường đều có cảm ứng từ 0,08 T. Đoạn dây đặt hợp với các đường sức từ góc 300. Lực từ tác
dụng lên đoạn dây là
A. 0,01 N.

B. 0,02 N.

C. 0,04 N.

D. 0,05 N.

Đáp án B

F  IBl sin   5.0, 08.0,1.sin 30  0, 02 N
Câu 15(thầy Hoàng Sư Điểu 2018): Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát
A. các điện tích tự do được tạo ra trong vật.

B. các điện tích bị mất đi.

C. eletron chuyển từ vật này sang vật khác.

D. vật bị nóng lên.

Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát eletron chuyển từ vật này sang vật khác. Chọn C.
Câu 16(thầy Hoàng Sư Điểu 2018): Một electron bay vuông góc với các đường sức vào một từ
trường đều độ lớn 100 mT thì chịu một lực Lo – ren – xơ có độ lớn 1,6.10-12 N. Vận tốc của
electron là
A. 108 m/s.

B. 1,6.109 m/s.

C. 1,6.106 m/s. D. 106 m/s.

Đáp án A

f  v q B sin   v 

f
f
 90

v 
 108 m / s
q e
q B sin 
e.B


Câu 17(thầy Hoàng Sư Điểu 2018): Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện. Khi điểm ta xét
gần dây hơn 2 lần và cường độ dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ
A. tăng 4 lần. B. giảm 4 lần. C. không đổi. D. tăng 2 lần.
Đáp án A

B
r I
I
I
B  2.107.  B ~  2  1 . 2  2.2  4 => Tăng 4 lần
r
r
B1 r2 I1
Câu 18(thầy Hoàng Sư Điểu 2018). Nhận xét nào sau đây không đúng về từ trường Trái
Đất?
A. Từ trường Trái Đất làm trục các nam châm thử ở trạng thái tự do định vị theo phương
Bắc Nam.
B. Cực từ của Trái Đất trùng với địa cực của Trái Đất.
C. Bắc cực từ gần địa cực Nam.
D. Nam cực từ gần địa cực Bắc.
Đáp án B
Cực từ của Trái Đất lệch góc 110 với địa cực của Trái Đất (Xem SGK lớp 11).
Câu 19(thầy Hoàng Sư Điểu 2018). Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1m mang dòng điện 10 A,
dặt trong một từ trường đều 0,1 T thì chịu một lực 0,5 N. Góc lệch giữa cảm ứng từ và chiều
dòng điện trong dây dẫn là
A. 0,50.

B. 300.

C. 450.

D. 600.

Đáp án B

F  IBl sin   sin  

F
0,5
1

    30
IBl 10.0,1.1 2

Câu 20(thầy Hoàng Sư Điểu 2018). Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không
gian có từ trường sao cho
A. pháp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
B. tiếp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
C. pháp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.
D. tiếp tuyến tại mọi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.


Đáp án B
Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến tại
mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
Câu 21(thầy Hoàng Sư Điểu 2018). Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M trong
không gian, cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại
lần lượt là E0 và B0 . Thời điểm t = t0 , cường độ điện trường tại M có độ lớn bằng 0,5E0 . Đến
thời điểm t = t0 + 0,25T, cảm ứng từ tại M có độ lớn là
A.

2B0
.
2

B.

2B0
.
4

C.

3B0
.
4

D.

3B0
.
2

Đáp án D
Trong sóng điện từ thì E và B luôn dao động cùng pha nhau.
Tại t0  E  0,5 E0  B  0,5 B0

t  t0  0, 25T  t  t0 

T
=> Hai thời điểm vuông pha.
4

Do đó,  B 2  t   B 2  t0   B02  B 2  t    0,5 B0   B02  B  t  
2

B0 3
2

Câu 22(thầy Hoàng Sư Điểu 2018). Electron quang điện khi bật ra khỏi kim loại thì bay vào
-5

từ trường đều với cảm ứng từ B = 10 T theo quỹ đạo tròn mà hính chiếu của electron lên một
đường kính sẽ dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Cho khối lượng electron là 9,1.10-31
kg và điện tích của electron là –1,6.10-19 C. Vận tốc của electron có độ lớn là
A. 3,52.106 m/s
B. 3,52.105 m/s
C. 1,76.105 m/s

D. 1,76.106 m/s

Đáp án A
* Khi electron bay vào tong từ trường đều thì lực Loren đómg vai trò là lực hướng tâm giữ
cho electron chuyển động tròn đề

q B.2 A
mv 2
mv 2
R2 A
 v q B 

v q Bv
 3,52.105 m / s
Khi đó:
R
2A
m


Câu 23(thầy Hoàng Sư Điểu 2018). Một ống dây được cuốn bằng loại dây mà tiết diện có
bán kính 0,5 mm sao cho các vòng sát nhau. Khi có dòng điện 20 A chạy qua thì độ lớn cảm
ứng từ trong lòng ống dây là
A. 4 mT.

B. 8 mT.

C. 8 π mT.

D. 4 π mT.

Đáp án C
Cảm ứng từ của ống dây được xác định B  4 .107.

N
.I 1
l

Trong đó: N là số vòng dây.
l là chiều dài của ống dây.

l  N .d 

N 1 1
1
20
  B  4 .107. .I  4 .107.
 8 .103 T
l d
d
0,5.2.103

Chú ý: d là đường kính của dây dẫn.

Câu 24(thầy Hoàng Sư Điểu 2018). Một ống dây được quấn với mật độ I(A)
2000 vòng/mét. ống dây có thể tích 500 (cm3). ống dây được mắc vào một
5
mạch điện. Sau khi đóng công tắc, dòng điện trong ống biến đổi theo thời
gian như đồ trên hình bên . Suất điện động tự cảm trong ống từ sau khi
đóng công tắc đến thời điểm 0,05s là
A. 0,25V. B. 5V.
C. 100V. D. 10V.
Đáp án A
Hệ số tự cảm của ống dây được xác định

L   .4 .107.

2
N2
V
V  S .l
7 N
.S 

L


.4

.10
.
.   .4 .107 n 2 V
N
n
l
l l
l

Thay số: L   .4 .107.n 2 V  1.4 .107.20002.500.106  8 .104 H

tc  L.

i i
i
50
 L. 2 1  8 .104.
 0, 25V
t
t2  t1
0, 05  0

O

t(s)
0,05


Câu 25(thầy Hoàng Sư Điểu 2018). Một dây dẫn rất dài căng thẳng, ở giữa dây
được uốn thành vòng tròn bán kính R = 6cm, tại chỗ chéo nhau dây dẫn được cách
điện. Dòng điện chạy trên dây có cường độ 4 A và chiều được minh họa bằng mũi
tên như hình bên. Cảm ứng từ tại tâm vòng tròn do dòng điện gây ra có độ lớn là
A. 7,3.10-5T. B. 6,6.10-5 T. C. 5,5.10-5T. D. 2,86.10-5 T.
Đáp án C
7
Cảm ứng từ do dây dẫn thẳng dài gây ra tại tâm là B1  2.10 .

7
Cảm ứng từ do dây dẫn tròn gây ra tại tâm là B2  2 .10 .

I
R

I
  B1
R

*Áp dụng quy tắc nắm tay phải và nguyên lý chồng chất từ trường ta tính được cảm ứng từ tại
5
tâm O là B  B2  B1  B1   1  5,5.10 T .

Câu 26(thầy Hoàng Sư Điểu 2018): Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, cảm ứng từ B và
cường độ điện trường E luôn
A. biến thiên không cùng tần số với nhau.
B. cùng phương với nhau.
C. biến thiên vuông pha với nhau.
D. biến thiên cùng pha với nhau.
Đáp án D
Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, cảm ứng từ B và cường độ điện trường E luôn biến
thiên cùng pha với nhau.
Câu 27(thầy Hoàng Sư Điểu 2018). Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải
nằm trong một từ trường có chiều từ dưới lên thì lực từ có chiều
A. từ trái sang phải.

B. từ trên xuống dưới.

C. từ trong ra ngoài.

D. từ ngoài vào trong.

Đáp án C


Theo quy tắc bàn tay trái ta xác định được lực F hướng từ trong

ra

ngoài.

Câu 28(thầy Hoàng Sư Điểu 2018). Chọn câu phát biểu không đúng?
A. Bão từ là sự biến đổi của từ trường trái đất xảy ra trong một khoảng thời gian rất dài.
B. Bão từ là sự biến đổi của từ trường trái đất xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn.
C. Bão từ là sự biến đổi của từ trường trái đất trên qui mô hành tinh.
D. Bão từ mạnh ảnh hưởng đến việc liên lạc vô tuyến trên hành tinh.
Đáp án A
Bão từ là sự biến đổi của từ trường trái đất xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đáp án
A sai.
Câu 29(thầy Hoàng Sư Điểu 2018) Tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang
dòng điện 5 A thì có cảm ứng từ 0,4 μT. Nếu cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng thêm
10 A thì cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị là
A. 0,8 μT.

B. 1,2 μT.

D. 0,2 μT.

Đáp án B

B
I
B
I
5  10
B  2.107.  B ~ I  2  2  2 
 1, 2 T
r
B1 I1
0, 4
5

D. 1,6 μT.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×