Tải bản đầy đủ

Lớp 11 từ TRƯỜNG 11 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 các sở giáo dục đào tạo image marked

Từ trường

Câu 1 (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2018) : Một electron sau khi được tăng tốc bởi hiệu
điện thế U = 40 V, bay vào một vùng từ trường đều có hai mặt biên phẳng song song, bề dày

h = 10 cm. Vận tốc của electron vuông góc với cả cảm ứng từ B lẫn hai biên của vùng. Với
giá trị nhỏ nhất Bmin của cảm ứng từ bằng bao nhiêu thì electron không thể bay xuyên qua
vùng đó? Cho biết tỉ số độ lớn điện tích và khối lượng của electron là   1, 76.1011 C/kg
A. Bmin  2,1.103 T

B. Bmin  2,1.104 T

C. Bmin  2,1.105 T

D. Bmin  2,1.102 T

Đáp án B
+ Vận tốc của electron khi bay vào từ trường

1
mv 02  qU  v 0 

2

2qU
 2 U.
m

+ Trong từ trường lực Lorenxo tác dụng lên electron đóng
vai trò là lực hướng tâm:
FL  ma ht  qv 0 B  m

v 02
1 2U
R
.
R
B 

 Để electron không bay ra khỏi vùng từ trường thì
Rh B

1
h

2U
1
.  Bmin 

h

2U
 2,1.104 T.


Câu 2 (Sở GD&ĐT Lào Cai năm 2018) : Chọn phát biểu sai khi nói về lực Lorenxơ? Độ

lớn của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động với vận tốc v trong từ trường

đều có vectơ cảm ứng từ B tỉ lệ với
A. độ lớn điện tích của hạt.


B. độ lớn vận tốc của hạt.

C. độ lớn cảm ứng từ.



D. góc hợp bởi v và B .

Đáp án D
Câu 3 (Sở GD&ĐT Lào Cai năm 2018) : Khung dây MNP mang dòng điện I = 10A đặt
trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4mT với các đường sức từ song song với cạnh MN.
Cho MP = 5cm và tam giác vuông tại M. Lực từ tác dụng lên cạnh PN bằng
A. 0,02N.

B. 0,002 N.

Đáp án B
+ Lực từ tác dụng lên đoạn PN:

C. 0,001N.

D. 0,01N.


F  IBPMsin=IBPM

PN
 IBPN  0, 002 N
PM

Câu 4 (Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2018) : Một đoạn dây dài
l = 50 cm mang dòng điện cường độ I = 5 A được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B =
0,2T, sao cho đoạn dây dẫn vuông góc với đường sức từ. Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây
dẫn bằng:
A. 0,4 N

B. 0,2 N

C. 0,5 N

D. 0,3 N

Đáp án C
+ Độ lớn của lực từ tác dụng lên dây dẫn F  IBl  5.0, 2.0,5  0,5N.
Câu 5 (Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2018) : Trong một từ trường đều có chiều hướng lên,
một điện tích dương chuyển động theo phương ngang từ Đông sang Tây. Nó chịu tác dụng
của lực Lo – ren – xơ hướng theo hướng
A. Tây.

B. Bắc.

C. Đông.

D. Nam.

Đáp án B
+ Lực Lorenxo hướng về hướng Bắc theo quy tắc bàn tay trái
Câu 6 (Sở GD&ĐT Ninh Bình năm 2018) : Một electron bay vuông góc với các đường sức
vào một từ trường đều độ lớn 100 (mT) thì chịu một lực Lorenxơ có độ lớn 1,6.10-14 N. Vận
tốc của electron là
A. 1,6.106 m/s.

B. 109 m/s.

C. 1,6.109 m/s.

D. 106 m/s.

Đáp án D
+ Lực Lorenxo tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường được xác định bởi biểu

f
1, 6.1014

 106 m / s
thức f  vqB  v 
19
3
qB 1, 6.10 .100.10
Câu 7 (Sở GD&ĐT Ninh Bình năm 2018) : Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên: L là một
ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, gồm 1000 vòng dây, không có lõi, được đặt trong không khí;
điện trở R= 5 Ω; nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r = 1 Ω. Biết đường kính
của mỗi vòng dây rất nhỏ so với chiều dài của ống dây. Bỏ qua điện trở của ống dây và dây
nối. Khi dòng điện trong mạch ổn định thì cảm ứng từ trong ống dây có độ lớn là 2,51.10-2 T.
Giá trị của E là


A. 8V.

B. 24 V.

C. 6 V.

D. 12V.

Đáp án D
+ Cảm ứng từ trong lòng óng dây khi có dòng điện I chạy qua được xác định bởi biểu thức:
NI
2,51.102.0,1
B  4.10
I
 2A
l
4107.1000
7

 Suất điện động của nguồn   I  R  r   2.  5  1  12V

Câu 8 (Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2018) : Tương tác từ không xảy ra khi
A. một thanh nam châm và một thanh đồng đặt gần nhau.
B. một thanh nam châm và một thanh sắt non đặt gần nhau.
C. hai thanh nam châm đặt gần nhau.
D. một thanh nam châm và một dòng điện không đổi đặt gần nhau.
Đáp án A
Tương tác từ không xảy ra khi đặt một thanh nam châm gần một thanh đồng
Câu 9 (Sở GD&ĐT Thái Bình năm 2018) : Một đoạn dây dẫn có dòng điện I nằm ngang
đặt trong từ trường có đường sức từ thẳng đứng từ trên xuống như hình vẽ. Lực từ tác dụng
lên đoạn dây dẫn có chiều

A. thẳng đứng hướng từ dưới lên.

B. thẳng đứng hướng từ trên xuống dưới.

C. nằm ngang hướng từ trái sang phải.

D. nằm ngang hướng từ phải sang trái.


Đáp án D
+ Lực từ tác dụng lên dòng điện có chiều nằm ngang, hướng từ phải sang trái.
Câu 10 (Sở GD&ĐT Thái Bình năm 2018) : Hình nào dưới đây kí hiệu đúng với hướng của
từ trường đều tác dụng lực Lorenxo lên hạt điện tích q chuyển động với vận tốc
đạo tròn trong mặt phẳng vuông góc với đường sức từ.

A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

trên quỹ

D. Hình 4.

Đáp án C
+ Lực Lorenxo tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường đều có chiều tuân theo
quy tắc bàn tay trái  Hình 3 (đặt bàn tay trái sao cho vectơ cảm ứng từ xuyên qua lòng bàn
tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay chỉ chiều chuyển động của hạt mang điện dương 
ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của lực Lorenxo).
Câu 11 (Sở GD&ĐT Thái Bình năm 2018) : Một hạt mang điện 3,2.10-19 C được tăng tốc
bởi hiệu điện thế 1000 V rồi cho bay vào trong từ trường đều theo phương vuông góc với các
đường sức từ. Tính lực Lorenxơ tác dụng lên nó biết m = 6,67.10-27 kg, B = 2 T, vận tốc của
hạt trước khi tăng tốc rất nhỏ.
A. 3,4.10-13 N.

B. 1,93.10-13 N.

C. 3,21.10-13 N.

D. 1,2.10-13 N.

Đáp án B
+ Vận tốc của hạt sau khi được tăng tốc.

1
2qU
2.3, 2.1019.1000
2
mv  qU  v 

 301761 m/s.
2
m
6, 67.1027

 Lực Lorenxo tác dụng lên hạt F  qvB  3, 2.1019.301761.2  1,93.1013 N.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×