Tải bản đầy đủ

Lớp 11 KHÚC xạ ÁNH SÁNG 8 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên đỗ ngọc hà hocmai vn image marked

KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Câu 1(thầy Đỗ Ngọc Hà 2018): Từ không khí, chiếu chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai
bức xạ đơn sắc màu đỏ và màu tím tới mặt nước với góc tới 53° thì xảy ra hiện tượng phản xạ và khúc
xạ. Biết tia khúc xạ màu đỏ vuông góc với tia phản xạ, góc giữa tia khúc xạ màu tím và tia khúc xạ màu
đỏ là 0,5°. Chiết suất của nước đối với tia sáng màu tím là
A. 1,343

B. 1,312

C. 1,327

D. 1,333

Đáp án A

Do JP là tia phản xạ nên : IJN=NJP=53


Mà PJD=90  rd  MJD  90  53  37

rt  37  0,5  36,5
Theo định luật về khúc xạ ánh sang thì : sin i  n t .s inrt  n t 

sin i
 1,343
sin rt

Câu 2(thầy Đỗ Ngọc Hà 2018): Một tia sáng đơn sắc truyền từ môi trường (1) có chiết suất tuyệt đối
n1 sang môi trường (2) có chiết suất tuyệt đối n2 thì tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới. Hiện
tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra không nếu chiếu tia sáng theo chiều từ môi trường (2) sang môi
trường (1)?
A. Không thể, vì môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (1).
B. Có thể, vì môi trường (2) chiết quang kém môi trường (1).
C. Có thể, vì môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (1).
D. Không thể, vì môi trường (2) chiết quang kém môi trường (1).
Đáp án D
Câu 3(thầy Đỗ Ngọc Hà 2018): Chiếu tia sáng đơn sắc từ không khí vào nước với góc tới i thì thấy tia
khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Chiết suất của nước đối với tia sáng đơn sắc chiếu vào là
A. sin i

B. cos i

• ĐLKXAS: sin i  n sin r

C. tan i

D.

1
sin i

• Tia khúc xạ  tia phản xạ

 i  r  90


 n  tan i . Chọn C.
Câu 4(thầy Đỗ Ngọc Hà 2018): Một miếng gỗ hình tròn, bán kính R; ở tâm O, cắm thẳng góc một đinh
OA dài 6 cm. Thả miếng gỗ nổi trong một chậu nước có chiết suất n = 1,3. Đinh OA ở trong nước, mắt
phải đặt sát ở mặt nước của chậu mới thấy đầu A của đinh A. Giá trị R là
A. 2,95 cm.

B. 10,95 cm.

C. 7,22 cm.

+ Tia sáng truyền từ đỉnh A đi qua mép miếng gỗ và đập vào mắt.
Vì mắt đặt sát mặt nước nên góc khúc xạ là 900

D. 8,37 cm.


 1,3.sini = 1.sin900
+ sin i 

R
2

R  62

 R = 7,22 cm
 Đáp án C
Câu 5(thầy Đỗ Ngọc Hà 2018): Khi chiếu chùm sáng trắng, hẹp, song song xuống mặt nước yên lặng,
theo phương hợp với mặt nước góc 30° thì góc hợp bởi tia khúc xạ màu đỏ và tia khúc xạ màu tím trong
nước 0°30'28". Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng tím bằng 1,342. Trong nước tốc độ truyền ánh
sáng đỏ
A. lớn hơn tốc độ truyền ánh sáng tím 2356 km/s.
B. nhỏ hơn tốc độ truyền ánh sáng tím 4943 km/s.
C. nhỏ hơn tốc độ truyền ánh sáng tím 2354 km/s.
D. lớn hơn tốc độ truyền ánh sáng tím 4926 km/s.
+ sini = nt.sinrt  sin rt 

sin i sin 600
 rt

nt
1,342

+ rđ = rt + 0030’28’’  n d 

 1
1
vd  v t  c  
 nd n t

sin i
sin 600

 1,328
sinrd sin rt  0030'28''


  2356 km/s  vđ > vt


 Đáp án A
Câu 6(thầy Đỗ Ngọc Hà 2018): Chiếu chùm tia sáng hẹp đơn sắc từ không khí vào nước với góc tới i
thì thấy tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Chiết suất của nước đối với ánh sáng chiếu vào là
A. sin i

B. tan i

C. cos i

D.

1
sin i

+ sini = nsinr
+ Vì tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ nên i’ + r = 900 = i + r
 sini = n.sin(900  i) = n.cosi
 n = tani
 Đáp án B
Câu 7(thầy Đỗ Ngọc Hà 2018): Chiếu ba tia sáng truyền từ không khí đến ba môi trường trong suốt 1,
2, 3 dưới cùng góc tới i thì góc khúc xạ lần lượt trong ba môi trường là r1 , r2 , r3 với r1  r2  r3 . Hiện
tượng phản xạ toàn không thể xảy ra khi ánh sáng truyền từ môi trường
A. 2 vào 1.

B. 1 vào 3.

C. 3 vào 2

D. 3 vào 1.


+ Ta có: sini = n1sinr1 = n2sinr2 = n3sinr3
+ Vì r1 > r2 > r3  n1 < n2 < n3
+ Phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi truyền từ môi trường có chiết quang hơn sang môi trường chiết
quang kém.
Nên nó không xảy ra khi ta truyền từ môi trường 1 vào 3.
 Đáp án B
Câu 8(thầy Đỗ Ngọc Hà 2018): Một tia sáng đơn sắc truyền từ môi trường (1) có chiết suất tuyệt đối
n1 sang môi trường (2) có chiết suất tuyệt đối n2 thì tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới. Hiện
tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra không nếu chiếu tia sáng theo chiều từ môi trường (2) sang môi
trường (1)?
A. Không thể, vì môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (1).
B. Có thể, vì môi trường (2) chiết quang kém môi trường (1).
C. Có thể, vì môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (1).
D. Không thể, vì môi trường (2) chiết quang kém môi trường (1).
+ Ta có: n1 sin i  n 2 sinr
Vì r > i nên n2 < n1
 PXTP không thể xảy ra vì môi trường 2 có chiết quang kém hơn môi trường 1.
 Đáp án DTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×