Tải bản đầy đủ

Lớp 11 KHÚC xạ ÁNH SÁNG 6 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên phạm quốc toản image marked

KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
Câu 1(thầy Phạm Quốc Toản 2018): Cho một chùm sáng trắng hẹp chiếu từ không khí tới mặt trên
của một tấm thủy tinh theo phương xiên. Hiện tượng nào sau đây không xảy ra ở bề mặt :
A. phản xạ

B. khúc xạ

C. phản xạ toàn phần

D. tán sắc

Đáp án C
Câu 2(thầy Phạm Quốc Toản 2018): Chọn câu sai: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
A. khi góc tới i tăng thì góc khúc xạ r cũng tăng.
B. hiệu số |i - r| cho biết góc lệch của tia sáng khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.
C. nếu góc tới i bằng 0 thì tia sáng không bị lệch khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.
D. góc khúc xạ r tỉ 1ệ thuận với góc tới i.
: Đáp án D
Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng góc khúc xạ r và góc tới i liên hệ với nhau qua định luật khúc xạ
ánh sáng


sin i
 n21
sinr

Câu 3(thầy Phạm Quốc Toản 2018): Một ngọn đèn nhỏ S đặt ở đáy một bể nước (n = 4/3), độ dao
mực nước h = 60(cm). Bán kính r bé nhất của tấm gỗ tròn nổi trên mặt nước sao cho không một tia sáng
nào từ S lọt ra ngoài không khí là:
A. r = 55cm

B. r = 49 cm

C. r = 68 cm

D. r = 53 cm

Đáp án C
Phương pháp: Sử dụng điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần
Cách giải:

Ta có: i  igh  sin i  sin igh 

r

r
h2  r 21
r
3
r2
9

  2 2
n
60  r 16
602  r 2 4

180


 68cm  rmin  68cm
7

Câu 4(thầy Phạm Quốc Toản 2018): Cho chiết suất tuyệt đối của thủy tinh và của nước lần lượt là
1,5 và 3/4. Nếu một ánh sáng đơn sắc truyền trong thủy tinh có bước sóng là 0,60 μm thì ánh sáng đó
truyền trong nước có bước sóng là
A. 0,50μm

B. 0,675 μm

C. 0,55μm

D. 0,60 μm


Đáp án B
Phương pháp: Bước sóng ánh sáng truyền trong môi trường có chiết suất n : n 


n

(λ là bước sóng ánh sáng truyền trong chân không)
Cách giải:
Bước sóng ánh sáng truyền trong thuỷ tinh và nước :tt  1,5  0, 6  m

0, 6 8

  n  0, 675 m


n 9
n  4

3

Câu 5(thầy Phạm Quốc Toản 2018): Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng
A. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
B. ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi gặp bề mặt nhẵn.
C. ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
D. cường độ sáng bị giảm khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
Đáp án A
Câu 6(thầy Phạm Quốc Toản 2018): Một người nhìn xuống đáy một chậu nước (n = 4/3). Chiều cao
của lớp nước trong chậu là 20cm. Người đó thấy đáy chậy dường như cách mặt nước một khoảng bằng
A. 10 cm

B. 15 cm

C. 20 cm

Đáp án B
Phương pháp: Sử dụng định luật khúc xạ ánh sáng

Cách giải:

a  h.tan r
h tan i sin i 1
h 20
 

  h  
 15cm
h tanr sinr n
n 4
a  h.tan i
3

Có 

D. 25 cmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×