Tải bản đầy đủ

Lớp 11 DÒNG điện TRONG các môi TRƯỜNG 6 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 lize vn image marked

Câu 1 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Hai dây đồng hình trụ có cùng khối lượng và ở cùng nhiệt độ. Dây A
dài gấp đôi dây B. Điện trở dây A và điện trở dây B có mối quan hệ là
B. RA 

A. RA  RB

RB
2

C. RA 

RB
4

D. RA  4 RB

Đáp án D
Theo đề bài ta có:  A  2 B
Vì hai dây đồng hình trụ có cùng khối lượng nên thể tích của hai dây A và B phải bằng nhau VA  VB
→  AS A   B SB → SB 
Điện trở trên dây R  


A
S A  2S A
B


R
 S
nên A  A B  4  RA  4 RB .
S
RB  B S A

Câu 2 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Đèn LED là tên gọi khác của
A. pin mặt trời

B. phôtôđiốt

C. pin nhiệt điện bán dẫn

D. điốt phát quang

Đáp án D
Đèn LED có tên gọi khác là điốt phát quang.
Câu 3 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Dây dẫn có tiết diện S=3,2mm2, điện trở suất ρ=2,5.10−8 Ωm. Biết
cường độ dòng điện qua dây là I = 4 A thì lực điện trường tác dụng lên mỗi electron tự do trong dây là
A. 5.1016 N

B. 2,5.1016 N

C. 2,5.1021 N

D. 5.1021 N

Đáp án D
Cường độ điện trường giữa hai đầu dây dẫn
U RI
E 

d
8
S  I   4.2,5.10  0, 03125V / m.

S
3, 2.106

I

Lực điện trường tác dụng lên mỗi electron tự do là F  qE  1, 6.1019.0, 03125  5.1021 N .
Câu 4 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 được nối với nguồn điện
có hiệu điện thế U = 12 V. Sau thời gian 15 phút, lượng đồng bám vào catốt là m = 0,15 gam. Anốt của
bình điện phân không phải bằng đồng, nên bình điện phân có suất phản điện ξ = 2 V. Điện trở của bình
điện phân là
A. 18 Ω

B. 19,2 Ω

Đáp án D
Ta có : I 

U 
mFn
;I 
R
At

C. 20,6 Ω

D. 19,9 Ω
U   mFn

R
At

→ R

U    At  19,9Ω
mFn

Câu 5 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Khối lượng khí clo sản ra trên cực anot của các bình điện phân A, B, C
trong một khoảng thời gian nhất định sẽ

A. nhiều nhất trong bình B và ít nhất trong bình C
B. nhiều nhất trong bình A và ít nhất trong bình C
C. bằng nhau trong cả 3 bình điện phân
D. nhiều nhất trong bình C và ít nhất trong bình A
Đáp án C
Khối lượng khí sinh ra trong quá trình điện phân là m 

A
.It → bằng nhau ở cả 3 bình.
F .n

Câu 6 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Để xác định đương lượng điện hóa của đồng một học sinh đã cho dòng
điện có cường độ 1,2 A chạy qua bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphat (CuSO4) trong khoảng thời
gian 5 phút và thu được 120 mg đồng bám vào catot. Lấy số Faraday F= 96500 C/mol, khối lượng mol
nguyên tử của đồng là A = 63,5 g/mol và hóa trị n = 2 thì sai số tỉ đối của kết quả thí nghiệm do học sinh này
thực hiện so với kết quả tính toán theo định luật II Faraday là
A. 1,3 %

B. 1,2 %

C. 2,2 %

D. 2,3 %

Đáp án A
Đương lượng điện hóa tính theo
- kết quả tính thí nghiệm k  

m m 120.103
1
 

g / C
q It 1, 2.5.60 3000

- kết quả tính theo định luật II Faraday là k 

1A
1 63,5
127


g / C
F n 96500 2
386000


Sai số tỉ đối của kết quả thí nghiệm so với kết quả tính theo định luật II Faraday về điện phân là
1
127


k

k
Δk
3000 386000


 1,3%.
127
k
k
386000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×