Tải bản đầy đủ

Lớp 11 DÒNG điện KHÔNG đổi 11 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên trần đức hocmai vn image marked

Câu 1 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Phát biểu nào sai? Nguồn điện có tác dụng.
A. tạo ra các điện tích mới.
B. làm các điện tích dương dịch chuyển ngược chiều điện trường trong nó.
C. tạo ra sự tích điện khác nhau ở hai cực của nó.
D. làm các điện tích âm dịch chuyển cùng chiều điện trường trong nó.
Đáp án A.

Nguồn điện có tác dụng duy trì hiệu điện thế, không tạo ra điện tích mới.
Câu 2 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Mắc lần lượt từng điện trở R1  4 và R 2  9 vào
hai cực của một nguồn điện có suất điện động , điện trở trong r không đổi thì thấy nhiệt lượng
tỏa ra ở từng điện trở trong cùng khoảng thời gian 5 phút đều bằng 192 J. Tìm điện trở trong r và
suất điện động  của nguồn điện?
A. r  6 ;   4V

B. r  36 ;   2,5V

C. r  6 ;   31V

D. r  6 ;   6, 4V

Đáp án A.


 f  40 Q  I 2 .Rt


 2 .R.5.60

 R1  r 

Và 

2

 192

 2 .R.5.60

R2  r

2

 192

 r  6;   4V

Câu 3 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Cho
mạch điện như hình vẽ. Biết UAB = 30 V, các điện
trở giống nhau đều bằng 6  . Cuờng độ dòng điện
qua R6 là.
A. 0,5 A

B. 0,2 A

C. 1 A

D. 0,6 A

Đáp án C.
Câu 4 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Đơn vị của cường độ dòng điện, suất điện động, điện
lượng lần lượt là.
A. vôn (V), ampe (A), ampe (A)B. ampe (A), vôn (V), cu lông (C)

C. Niutơn (N), fara (F), vôn (V)

D. fara (F), vôn/mét (V/m), jun (J)


Đáp án B

+ Đơn vị đo của cường độ dòng điện là : ampe (A)
+ Đơn vị đo của suất điện động là : Vôn ( V)
+ Đơn vị đo của điện lượng là : cu lông ( C )
Câu 5 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Một bóng đèn 124 V ‒ 100W đuợc thắp sáng bằng
hiệu điện thế không đổi 200V thì cuờng độ dòng điện chạy qua đèn là.
A. 1,30 A.

B. 0,42

C. 0,50 A.

D. 0,58 A.

Đáp án A
U 2 1242

 153, 76
+ Ta có: công thức tính điện trở của đèn R 
P
100

 Cường độ dòng điện của đèn là: I 

U
200

 1,3A
R 153, 76

Câu 6 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Cho 60 nguồn điện không đổi giống nhau, mỗi
nguồn có suất điện động 1,5V, điện trở trong là 0,6  ghép thành bộ gồm x dãy song song, mỗi
dãy gồm y nguồn nối tiếp. Mạch ngoài là điện trở R = 1  . Để công suất mạch ngoài lớn nhất thì
x, y là.
A. x  6; y  10

B. x  10; y  6

C. x  12; y  5

D. x  5; y  10

Đáp án A
+ Theo đề ra: ghép thành bộ gồm x dãy song song, mỗi dãy gồm y nguồn nối tiếp nên ta có:
rb 

y.0, 6
và  b  y.
x
2 b 

y.
+ Ta có: công suất của mạch ngoài: P  
.R  

 .R  
y.0, 6
 R
0, 6
 R  rb 
R
x 
x. R
 y

+ Để Pmax  MSmin 
2

R
0, 6

 x  0, 6y và xy  60
y
x. R

 x  6; y  10

Câu 7 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Pin nhiệt điện gồm
A. hai dây kim loại hàn với nhau, có một đầu được nung nóng.
B. hai dây kim loại khác nhau hàn với nhau, có một đầu được nung nóng.
C. hai dây kim loại khác nhau hàn hai đầu với nhau, có một đầu được nung nóng.


D. hai dây kim loại khác nhau hàn hai đầu với nhau, có một đầu mối hàn được nung nóng.
Đáp án D
+ Cấu tạo của Pin nhiệt điện là : gồm hai dây dẫn bằng kim loại khác nhau được hàn dính hai đầu với
nhau tạo thành một mạch kín , có một đầu mối hàn được nung nóng . Trên đó người ta mắc thêm một điện
kế nhạy.

Câu 8 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Một mạch kín gồm nguồn có suất điện động , điện
trở trong r, mạch ngoài gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Khi đó dòng điện I trong mạch
được xác định bằng biểu thức
A. I 


r  R1  R 2

B. I 


r  R1  R 2

C. I 


r  R1  R 2

D. I 


RR
r 1 2
R1  R 2

Đáp án A

Cường độ dòng điện trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch
với điện trở toàn phần của mạch
I


.
r  R1  R 2

Câu 9 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Để xác định điện
trở của một vật dẫn kim loại, một học sinh mắc nối tiếp điện
trở này với một ampe kế. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một
biến thế nguồn. Thay đổi giá trị của biến thế nguồn, đọc giá trị
dòng điện của ampe kế, số liệu thu được được thể hiện bằng đồ
thị như hình vẽ. Điện trở vật dẫn gần nhất giá trị nào sau đây.
A. 5  .

B. 10  .

C. 15  .

D. 20  .

Đáp á B
Câu 10 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Cho mạch điện như hình vẽ, biết
nguồn có suất điện động  = 12 V và điện trở trong r = 0. Hai đèn cùng có
hiệu điện thế định mức là 6 V và điện trở R. Muốn cho hai đèn sáng bình
thường thì R' phải có giá trị bằng
A. 0,5R.

B. R.

C. 2R.

D. 0.

Đáp án A
R
 R.R 

 I  R ' I  12  I  R ' I  12
2
RR 
R
.I  6  R ' I  12  6  6
2R
.I  6  R ' I  12  6  6
2

Câu 11 (thầy Trần Đức Hocmai năm 2018) Chọn câu đúng nhất. Điều kiện để có dòng điện
A. có hiệu điện thế

B. có điện tích tự do

C. có hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn

D. có nguồn điện

Đáp án CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×