Tải bản đầy đủ

Lớp 11 cảm ỨNG điện từ 15 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 lize vn image marked

Câu 1 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trường hợp nào sau đây không xuất hiện suất điện động cảm ứng
trong mạch ?
A. Vòng dây quay trong từ trường đều
B. Dây dẫn thẳng quay trong từ trường
C. Khung dây quay trong từ trường
D. Dây dẫn thẳng chuyển động theo phương của các đường sức từ
Đáp án D
Dây dẫn thẳng chuyển động theo phương của các đường sức từ thì không có sự biến thiên từ thông qua
khung → không xuất hiện dòng điện cảm ứng.
Câu 2 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Vòng dây dẫn diện tích S = 100 cm2 có điện trở R = 0,01 Ω quay đều

trong từ trường đều B = 0,05 T, trục quay là một đường kính của vòng dây và vuông góc với B . Khi góc
 

  n , B thay đổi từ 60o đến 90o thì điện lượng qua tiết diện vòng dây trong khoảng thời gian 0,5 s là

A. 0,10 C


B. 0,005 C

C. 0,025 C

D. 0,05 C

Đáp án C

BS  cos 90o  cos 60o 
ΔΦ

 5.104 V .
Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là e 
Δt
Δt
Cường độ trung bình của dòng điện trong vòng dây là I 

e 5.104

 0, 05 A. .
R
0, 01

Điện lượng qua tiết diện vòng dây là q = It = 0,05.0,5 = 0,025 C.
Câu 3 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Đồ thị biểu diễn suất điện động cảm ứng qua một mạch điện theo thời
gian có dạng như hình vẽ. Từ thông qua mạch điện là

A. hàm bậc nhất theo thời gian

B. hàm mũ theo thời gian

C. một hằng số

D. hàm bậc hai theo thời gian

Đáp án A


Ta thấy ec = const mà ec  ΔΦ
  → Φ phụ thuộc t theo hàm số bậc nhất.
Δt

Câu 4 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Từ thông qua mạch kín biến thiên theo thời gian được biểu diễn Ф =
0,08(2 – t). Điện trở của mạch là 0,4 Ω, cường độ dòng điện trung bình từ lúc đầu đến khi t = 10 s là
A. I = 0,2 A

B. I = 1,6 A

C. I = 0,4 A

D. I = 2 A

Đáp án A
Ta có tại t = 0 thì Φ1  0, 08  2  0   0,16Wb.
Tại thời điểm t = 10 s thì Φ 2  0, 08  2  10   0, 64Wb.
→ Suất điện động cảm ứng ec 

ΔΦ
0, 64  0,16

 0, 08V
Δt
10

Cường độ dòng điện trung bình I 

ec 0, 08

 0, 2 A.
R
0, 4

Câu 5 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Trong công thức tính từ thông qua một khung dây, Ф = BS.cosα, góc α
là góc giữa
A. véc-tơ cảm ứng từ và mặt phẳng khung dây
B. véc-tơ cảm ứng từ và trục quay của khung dây
C. véc-tơ pháp tuyến và mặt phẳng khung dây
D. véc-tơ cảm ứng từ và véc-tơ pháp tuyến của khung dây
Đáp án D
α là góc giữa véc-tơ cảm ứng từ và véc-tơ pháp tuyến của khung dây.
Câu 6 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng ?
A. Có độ lớn luôn không đổi
B. Xuất hiện trong mạch kín khi từ thông qua mạch kín biến thiên
C. Là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín
D. Có độ lớn tuân theo định luật Faraday
Đáp án A
Suất điện động cảm ứng có độ lớn tuân theo định luật Faraday e 

ΔΦ
.
Δt

Câu 7 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một mạch điện có dòng điện chạy qua tăng từ 0 đến 1 A trong 1 s đầu
sau đó lại giảm, đến giây thứ 3 thì trong mạch không có dòng. Gọi suất điện động tự cảm trong mạch
trong khoảng thời gian từ 0 đến 1 s là e1 , từ 0 s đến 3 s là e2 thì
A. e1  3e2

1
B. e1  e2
2

C. e1  e2

D. e1  2e2


Đáp án A
Suất điện động tự cảm e  L

 e1  L

Δi
|
Δt

Δi1
Δi
1
 L; e2  L 2  L. .
Δt1
Δt2
3

 e1  3e2 .

Câu 8 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một khung dây diện tích 16 cm2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ
B = 4.10−4 T, từ thông qua hình vuông đó bằng 3,2.10−7 Wb. Góc hợp bởi véctơ cảm ứng từ và khung dây
đó là
A. 45o

B. 0o

C. 60o

D. 30o

Đáp án D
Φ  BS cos   cos  

Φ 1
    600
BS 2

→ góc hợp bởi véctơ cảm ứng từ và mặt phẳng khung dây: 90  60  30
Câu 9 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,06 T sao
cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là 1,2.10−5 Wb.
Đường kính vòng dây là
A. 16 mm

B. 12 mm

C. 4 mm

D. 8 mm

Đáp án A

 
 
Ta có:   BS cos n , B  B. R 2 cos n , B→ R

3
   8.10 m  8mm
B. cos n , B

→ Đường kính vòng dây là d = 2R = 16 mm.
Câu 10 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Từ thông Ф qua một khung dây biến đổi theo thời gian được diễn tả như
trên đồ thị. Biết khung dây có điện trở 0,5 Ω, đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự biến đổi của dòng điện
cảm ứng trong khung theo thời gian ?


A.

B.

C.

D.

Đáp án A
Ta có ecu 

e
0,1
 2V  i cu  cu  4A.
0, 05
R

→ Cứ sau 0,05 s dòng điện lại đổi chiều như hình vẽ.

Câu 11 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Phát biểu nào dưới đây là sai ?
Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi
A. dòng điện có giá trị lớn

B. dòng điện giảm nhanh

C. dòng điện biến thiên nhanh

D. dòng điện tăng nhanh

Đáp án A
Suất điện động tự cảm e tc  L

Δi
→ giá trị suất điện động không phụ thuộc vào giá trị dòng điện lớn
Δt

hay nhỏ mà chỉ phụ thuộc độ tự cảm L và tốc độ biến thiên của dòng điện.
Lực Lo-ren-xơ là lực tác dụng của từ trường lên hạt điện tích chuyển động.
Câu 12 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một khung dây diện tích 16cm2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B
= 4.10−4T, từ thông qua hình vuông đó bằng 3,2.10−7Wb. Tính góc hợp bởi véctơ cảm ứng từ và khung dây
đó
A. 45o
Đáp án C

B. 60o

C. 30o

D. 0o


Từ thông qua khung dây   BS cos   cos  

 1
    600
BS 2

→ góc hợp bởi véctơ cảm ứng từ và mặt phẳng khung dây: 90  30  60.
Câu 13 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Câu nào dưới đây nói về suất điện động cảm ứng là không đúng ?
A. Có độ lớn tuân theo định luật Faraday
B. Có độ lớn luôn không đổi
C. Là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín
D. Xuất hiện trong mạch kín khi từ thông qua mạch kín biến thiên
Đáp án B
Suất điện động cảm ứng có độ lớn tuân theo định luật Faraday ecu  

ΔΦ
Δt

Câu 14 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một vòng dây dẫn diện tích 100cm 2 được đặt trong một từ trường
đều có cảm ứng từ 1 T sao cho mặt phẳng vòng dây vuông góc với các đường sức từ. Suất điện động cảm
ứng xuất hiện trong vòng dây dẫn khi cắt bỏ từ trường trong khoảng thời gian 10 ms là
A. 1,0 V.

B. 5,0 mV.

C. 10 mV.

D. 0,6 V.

Đáp án A
Trong khoảng thời gian Δt cắt bỏ từ trường, độ biến thiên từ thông qua vòng dây là ΔΦ  0  BS  BS .
Áp dụng định luật Faraday ta có ecu 

ΔΦ BS 1.100.104


 1V .
Δt
Δt
10.103

Câu 15 (Đề thi Lize.vn năm 2018) Một khung dây có diện tích 100 cm 2 và điện trở R = 0,45 quay đều
với tốc độ góc 200 rad/s trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1T xung quanh một trục vuông góc
với đường sức từ. Bỏ qua độ tự cảm của khung. Nhiệt lượng tỏa ra trong khung khi nó quay được 1000
vòng bằng
A. 0,4 J.

B. 3,4 J.

C. 1,4 J.

Đáp án C
Suất điện động khung dây E 0  NBS  200.1.0,1.100.104  0, 2V
→ Thời gian quay 1 vòng là T  2 /   0, 01  s 
→ Thời gian quay 1000 vòng là t  1000T  10  s 
Nhiệt lượng tỏa ra trong khung khi nó quay 1000 vòng là
2

2

 0, 2 
4
 E 
Q  I Rt   0  .Rt  
 1, 4J.
 .0, 45.10 
9
2.0,
45
 2R 


2

D. 2,4 J.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×