Tải bản đầy đủ

Lớp 11 cảm ỨNG điện từ 12 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn thành nam image marked

CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
Câu 1(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Vòng dây kim loại diện tích S hợp với
véctơ cảm ứng theo thời gian như đồ thị, suất điện động cảm ứng sinh ra có giá
trị
A. 0  V 
C.

S
V
2

B.

S 3
V
2

D. S  V 

Đáp án B
Từ đồ thị ta thấy rằng B  t  dB  dt

Theo bài ra ta có góc giữa vecto cảm ứng từ và vecto pháp tuyến của vòng dây là 60
Từ thông   BScos   tScos 
Suất điện động cảm ứng ecu  

d
3
 S.sin   S.sin 60  S.
dt
2

Câu 2(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Một máy phát điện của phòng thí nghiệm gồm một khung
dây quay trong một từ trường đều với vectơ cảm ứng từ có độ lớn là B và có phương vuông góc
với trục quay của khung. Khung dây gồm các vòng dây giống hệt nhau, mỗi vòng có diện tích S.
Từ thông cực đạBi qua mỗi vòng của khung dây bằng
A. B2S

B. B2S2

C. BS

D. BS2

Đáp án C
Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây 0  BS.
Câu 3(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Dòng điện qua cuộn dây giảm từ 1A xuống đến bằng
không trong thời gian 0,05 s. Cuộn dây có độ tự cảm 0,2 H. Suất điện động tự cảm trung bình
xuất hiện trong cuộn dây trong thời gian trên là:
A. 2 V

B. 2V

Đáp án D
Suất điện động tự cảm e tc   L

i
 4V
t

C. 1 V


D. 4 V


Câu 4(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Một khung dây phẳng diện tích 20 cm 2 đặt trong từ trường
đều có véc-tơ cảm ứng từ hợp với véctơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc 60 và
có độ lớn 0,12T. Từ thông qua khung dây này là
A. 2, 4.104 Wb

B. 1, 2.104 Wb

C. 1, 2.106 Wb

D. 2, 4.106 Wb

Đáp án B
Từ thông qua khung dây   B.S.cos  0,12.20.104 cos60  1, 2.104 Wb.
Câu 5(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch kín
được xác định theo công thức:
A. ec 

t


B. ec 


t

C. ec  t

D. ec  


t

Đáp án B
Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín được xác định bằng biểu thức
ec 


.
t

Câu 6(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Một hình chữ nhật có kích thước 3cm  4 cm đặt trong từ
trường đều có cảm ứng từ B  5.104 T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 30 .Từ
thông qua hình chữ nhật đó là:
A. 5, 2.107 Wb

B. 3.107 Wb

C. 6.107 Wb

D. 3.103 Wb

Đáp án B

 
Từ thông qua hình chữ nhật   BScos nB  5.104.12.104.cos  60   3.107 Wb.

 

Câu 7(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Một khung dây phẳng, diện tích 20 cm2 , gồm 10 vòng dây đặt
trong từ trường đều. Vecto cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 30 và có độ lớn

B  2.104 T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01s. Suất điện
động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là
A. 4 mV

B. 0,2 mV

C. 4.104 V

D. 3, 46.104 V

Đáp án B
Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây e 

NBScos  60 
 0, 2mV
t

Câu 8(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn
cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số 50Hz và giá


trị hiệu dụng 100 2V. Từ thông cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là 5 /  mWB. Số vòng dây trong
mỗi cuộn dây là
A. 71 vòng

B. 200 vòng

C. 100 vòng

D. 400 vòng

Đáp án D
E 0  N2f 0  n 

E 2
 400 vòng
2f 0

Câu 9(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Một khung dây dẫn có diện tích S  50 cm 2 gồm 250 vòng dây
quay đều với vận tốc 3000 vòng/phút trong một từ trường đều B vuông góc với trục quay và có độ lớn
B  0, 02 T. Từ thông cực đại gửi qua khung là
A. 0,025 Wb

B. 0,15 Wb

C. 1,5 Wb

D. 15 Wb

Đáp án A
Từ thông cực đại qua khung   NBS  0, 025Wb
Câu 10(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Từ một mạch kín đặt trong một từ trường, từ thông qua mạch
biến thiên một lượng  trong một khoảng thời gian t. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong
mạch kín này được xác định theo công thức
A. ec 

t
2

B. ec 


t

C. ec 

t


D. ec 


2t

Đáp án B
Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín này được xác định theo công thức ec 


t

Câu 11(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Hai khung dây trong có mặt phẳng song song với nhau đặt trong
từ trường đều. Khung dây một có đường kính 20cm và từ thông qua nó là 30 Wb. Khung dây hai có
đường kính 40 cm từ thông qua nó là
A. 60Wb

B. 120 Wb

C. 15 Wb

D. 7,5 Wb

Đáp án B
Ta có   S  d 2  với d 2  2d1   2  41  120Wb
Câu 12(thầy Nguyễn Thành Nam 2018): Cho dòng điện chạy qua ống dây, suất điện động tự cảm trong
ống dây có giá trị lớn khi
A. dòng điện có giá trị lớn

B. dòng điện tăng nhanh

C. dòng điện có giá trị nhỏ

D. dòng điện không đổi

Đáp án B


Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên của dòng điện  e k lớn hơn khi dòng điện
tăng nhanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×