Tải bản đầy đủ

Lớp 11 cảm ỨNG điện từ 4 câu từ đề thi thử THPTQG năm 2018 giáo viên nguyễn ngọc hải image marked

CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
Câu 1(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một cuộn dây có độ tự cảm L = 30mH, có dòng điện chạy qua biến
thiên đều đặn 150A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện có giá trị.
A. 4,5V

B. 0,45V

C. 0,045V

D. 0,05V

Câu 2(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một khung dây có diện tích 5cm2 gồm 50 vòng dây. Đặt khung dây
trong từ trường đều có cảm ứng từ B và quay khung theo mọi hướng. Từ thông qua khung có giá trị cực
đại là 5.10‒3 Wb. Cảm ứng từ B có giá trị nào ?
A. 0,2 T

B. 0,02T

C. 2T

D. 2.10‒3T


Câu 3(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một khung dây phẳng có diện tích 12cm2 đặt trong từ trường đều
cảm ứng từ B = 5.10‒2T, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30°. Tính độ lớn từ
thông qua khung.
A. 2.10‒5Wb

B. 3.10‒5Wb

C. 4.10‒5Wb

D. 5.10‒5Wb

Câu 4(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): Một khung dây tròn nằm trong một từ trường đều và mặt phẳng
của khung dây vuông góc với đường sức từ. Cho từ trường thay đổi, trong 0,1 s đầu tăng đều từ 10‒5 T
đến 2.10‒5 T và trong 0,2 s kế tăng đều từ 2.10‒5 T đến 6.10‒5 T. So sánh suất điện động cảm ứng trong
hai trường hợp.
A. e 2  e1

B. e 2  3e1

C. e 2  2e1

ĐÁP ÁN:
Câu 1(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): A
Suất điện động tự cảm xác định bằng biểu thức: e   L
Giá trị của xuất điện động tự cảm: e   L

i
t

i
150
 30.103
 4,5V
t
1

Câu 2(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): A
Từ thông cực đại Φ=NBS, trong đó N là số vòng dây, S là tiết diện của vòng dây.
Cảm ứng từ B= Φ/(NS)= 5.10‒3/(50.5.10-4)=0.2T


Câu 3(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): B
Độ lớn từ thông qua khung:

1
B  NBS cos   1.5.102.12.104.  3.105 Wb
2
Câu 4(Thầy Nguyễn Ngọc Hải 2018): C

D. e 2  4e1


 6  2  .105
ec  

e
 2

0, 2
 2 

2
t
e1 1  2  1 .105
0,1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×