Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 40: Dung dịch

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 8
Bài 40: DUNG DỊCH
A. Mục tiêu
- HS hiểu được các khái niệm : Dung môi, chất tan, dung dịch
- Hiểu được khái niệm dung dịch bão hoà và dung dịch chưa bão hoà
- Biết cách làm cho quá trình hoà tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn
- Rèn luyện cho HS khả năng làm thí nghiệm, quan sát thí nghiệm, từ thí nghiệm rút ra nhận
xét…..
B. Chuẩn bị
+ Dụng cụ : Cốc thuỷ tinh, kiềng sắt, đèn cồn, đũa thuỷ tinh
+ Hoá chất : Nước, đường, dầu ăn, dầu hoả, muối ăn
C. Hoạt động Dạy - Học
Hoạt động 1 ( /)
I. DUNG MÔI – CHẤT TAN – DUNG DỊCH

Gv giới thiệu chương dung dịch
Gv yêu cầu HS làm thí nghiệm

HS làm thí nghiệm

-Cho 1 thìa dầu ăn vào cốc 1 đựng nước

và cốc 2 đựng dầu hoả khuâý nhẹ
? Quan sát và ghi nhận xét

HS: Nhận xét

-Cho 1 thìa đường vào cốc nước khuấy -ở thí nghiệm 1: Đường tan vào nước
nhẹ
thành nước đường
Gv nhận xét
-ở thí nghiệm 2: Nước không hoà tan
-ở thí nghiệm 1: Nước là dung môi
được dầu ăn
Đường là chất tan
Nước đường là dung dịch
-ở thí nghiệm 2: Dầu ăn là chất tan

-Dầu hoả và xăng không tan được
-Dầu ăn tạo thành hỗn hợp đồng nhất

Xăng , dầu hoả là dung môi

TaiLieu.VN

Page 1


Gv ghi nhận xét lên bảng.
? Thế nào là dung dịch đồng nhất.

HS: Dầu ăn là chất tan
Xăng , dầu hoả là dung môi
*Kết luận:
-Dung môi là chất có khả năng hoà tan
chất khác để tạo thành dung dịch
-Chất tan là chất bị hoà tan trong dung
môi
-Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của
dung môi và chất tan.
VD: Nước biển.


GV yêu cầu HS cho hai ví dụ về dung - Chất tan là muối và một số chất khác.
dịch và chỉ rõ chất tan, dung môi trong
- Dung môi là nước.
mỗi dung dịch đó.
VD: Nước mía.
GV nhận xét.
- Chất tan là đường.
- Dung môi là nước.
Hoạt động 3 ( /)
2. CHẤT KHỬ – CHẤT OXI HOÁ

GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm.

HS làm thí nghiệm theo nhóm và ghi lại
Cho vào mỗi cốc có chứa 25ml nước một nhận xét.
lượng muối ăn như nhau
HS nhận xét .
Cốc 1 để yên.

Cốc 1 muối tan chậm.

Cốc 2 khuấy đều.

Cốc 2,3 muối tan nhanh.

Cốc 3 đun nóng

Cốc 4 muối tan nhanh hơn cốc 1.

Cốc 4 muối đã nghiền.

HS thảo luận trả lời các câu hỏi.

? Muốn quá trình hoà tan chất rắn trong Khuấy dung dịch tạo ra sự tiếp xúc mới
nước được nhanh hơn ta nên thực hiện giữa chất rắn và phân tử nước làm chất
những biện pháp nào.
rắn hoà tan nhanh hơn.
? Vì sao khi quấy dung dịch quá trình hoà - Đun nóng dung dịch các phân tử chuyển
tan nhanh hơn.
động nhanh hơn làm tăng số lần va chạm

TaiLieu.VN

Page 2


? Vì sao khi đun nóng quá trình hoà tan giữa các phân tử nước với bề mặt của
nhanh hơn.
chất rắn.
GV nhận xét giảng.

- Nghiền nhỏ chất rắn làm tăng diện tích
tiếp xúc giữa chất rắn với phân tử nước
làm quá trình hoà tan nhanh hơn.
Hoạt động 3 ( /)
2. CHẤT KHỬ – CHẤT OXI HOÁ

Hoạt động 5 ( /)
CỦNG CỐ
? Nhắc lại nội dung chính của bài.
Hoạt động 6 ( /)
BÀI TẬP VỀ NHÀ :

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×