Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 40: Dung dịch

GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

BÀI 40 : DUNG DỊCH .
A) Mục tiêu :
1. Kiến thức : - Biết và hiểu được các khái niệm : Dung môi , chất tan , dug dịch .
- Biết và hiểu được các khái niệm : Dung dịch bão hoà , dung dịch chưa bão hoà
và hiểu được biện pháp thúc đẩy sự hoà tan chất rắn vào nước được nhanh hơn , đó
là sự khuấy trộn , sự đun nóng và sự nghiền nhỏ chất rắn .
2. Kỹ năng : Biết cách pha chế một dung dịch bão hoà và chưa bão hoà .
3. Thái độ : Nghiêm túc , hăng say xây dựng bài , có tinh thần tập thể cao .
B) Trọng tâm : - Dung môi , chất tan , dung dịch .
C) Chuẩn bị :
1. Giáo viên : Soạn bài , chuẩn bị đồ dùng học tập .
- Dụng cụ : cốc thuỷ tinh , đũa thuỷ tinh , đèn cồn , diêm .
- Hoá chất : Nước , đường , xăng , dầu ăn .
2. Học sinh : Nghiên cứu trước bài .
* Phương pháp : - Sử dụng phương pháp thực hành thí nghiệm , phương pháp nêu
vấn đề .
D) Tiến trình dạy học .
I) Ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số + ổn định tổ chức lớp học . ( 3 phút )
II) Nêu vấn đề bài mới : ( 2 phút ) Dung dịch là gì ? Cách pha chế dung dịch bão

hoà và dung dịch chưa bão hoà ?
III) Các hoạt động học tập .
Hoạt động I : Nghiên cứu dung môi , chất tan , dung dịch . (15 phút)

Hoạt động của giáo viên

- Cho học sinh nghiên cứu thí

Hoạt động của học sinh
1) Thí nghiệm 1 :
- Hoạt động nhóm nghiên cứu thí nghiệm :


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

nghiệm trong sgk .
Nêu mục tiêu và các bước tiến hành
thí nghiệm .
- Cho học sinh tiến hành thí nghiệm
theo nhóm .
+ Em hãy quan sát và nhận xét xem
trong cốc nước đường những điểm
khác nhau .
+ Có khác nhau về thành phần hay
không ?
Đường gọi là chất tan , nước là
dung môi , còn hỗn hợp đồng nhất
của đường và nước được gọi là
dung dịch nước đường .
Vậy em hãy nêu các khái niệm .
Chất tan , dung môi , dung dịch ?
- Cho học sinh nghiên cứu và làm
thí nghiệm 2 theo nhóm .

- Cho hoc sinh nhận xét , đánh giá ,
bổ sung cho đúng .

Nêu mục tiêu và các bước tiến hành thí
nghiệm .


Cho một ít đường hoà tan vào trong cốc
nước .

- Nhận xét :
+ Đường tan vào nước tạo thành dung dịch
nước đường .
+ Trong cốc nước đường chỗ nào cũng như
nhau về thành phần , màu sắc , vị ngọt hay
nước đường là hỗn hợp đồng nhất của đường
và nước .

Nêu được các khái niệm như sgk .

2) Thí nghiệm 2 :
- Làm thí nghiệm 2 theo nhóm , nhận xét ,
đánh giá .
Cho một ít dầu ăn vào xăng và vào nước
đựng trong hai cốc .
- Nhận xét : Dầu ăn tan được trong xăng ,
không tan trong nước .
Vậy xăng là dung môi của dầu ăn còn nước
không phải là dung môi của dầu ăn .


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

*)Tiểu kết :

- Khái niệm về dung môi , chất tan , dung dịch .

+ Dung môi : Là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành chất khác .
+ Chất tan : Là chất bị hòa tan trong dung môi .
+ Dung dịch : Là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan .
Hoạt động II : Nghiên cứu dung dịch chưa bão hoà - Dung dịch bão hoà . ( 9
phút).

Hoạt động của giáo viên
- Cho học sinh nghiên cứu thí
nghiệm . Nêu mục tiêu của thí
nghiệm , các bước tiến hành thí
nghiệm .
Làm thí nghiệm theo nhóm .
+ Dung dịch ban đầu vẫn hoà tan
được đường gọi là dung dịch nước
đường chưa bão hoà .
+ Còn dung dịch nước đường không
hoà tan thêm đường vào được nữa
gọi là dung dịch bão hoà .
+ Vậy em hãy cho biết dung dịch
chưa bão hoà là gì ?
+ Dung dịch bão hoà là gì ?
- Cho học sinh nhận xét , đánh giá ,
bổ sung cho đúng .

Hoạt động của học sinh
- Nghiên cứu làm thí nghiệm theo nhóm .
Cho dần dần đường vào cốc nước khuấy
liên tục .

- Nhận xét :
+ Hiện tượng : Ban đầu đường tan vào nước
tạo thành dung dịch , nhưng nếu cứ hoà thêm
đường vào nước thì đường không tan được
vào nước nữa.
- Trả lời được như sgk .

*) Tiểu kết : - Khái niệm về dung dịch chưa bão hoà – Dung dịch bão hoà .

+ Ở 1 nhiệt độ xác định :


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

+) Khái niệm : Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan .
+) Khái niệm : Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan .
Hoạt động III : Nghiên cứu các phương pháp hoà tan chất rắn nhanh hơn vào
nước ( 8phút).

Hoạt động của giáo viên
- Nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi
trong đề mục .
+ Yêu cầu học sinh giải thích các
quá trình trên .

- Cho học sinh nhận xét , bổ sung
đánh giá cho đúng .

Hoạt động của học sinh
- Nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi .

+ Khuấy dung dịch .
+ Đun nóng dung dịch .
+ Nghiền nhỏ chất rắn .
- Giải thích được như sgk .

*) Tiểu kết : - Các phương pháp hoà tan chất rắn nhanh hơn vào nước .
+ Khuấy dung dịch : Tạo sự tiếp xúc mới giữa chất rắn và các phân tử nước .
+ Đun nóng dung dịch : Làm tăng số lần va chạm giữa các phân tử nước với bề mặt
chất rắn .
+ Nghiền nhỏ chất rắn : Tăng diện tiếp xúc giữa các phân tử chất rắn với các phân
tử nước .
* Kết luận : - Giáo viên cho học sinh nắm được những nội dung chính của bài
học .
IV) Cũng cố : ( 3 phút )

- Giáo viên cho học sinh làm bài tập sau .

+ Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm ( khoảng 20 oC ) , 10 gam nước có thể hòa
tan tối đa 20 gam đường , 3,6 gam gam muối ăn .


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

Em hãy dẫn ra những ví dụ về khối lượng của đường , muối ăn để tạo ra những
dung dịch chưa bão hòa với 10 gam nước .
- Hướng cũng cố bài .
+ Theo bài ra ta có : 10 gam nước có thể hòa tan tối đa 20 gam đường , thì đặt dung
dịch bão hòa .
Vậy để tạo ra dung dịch chưa bão hòa thì chúng ta cho 10 gam nước có thể hòa tan
20,001 gam đường .
Tương tự 10 gam nước có thể hòa tan tối đa 3,6 gam gam muối ăn tạo thành dung
dịch bão hòa .
Vậy để tạo ra dung dịch chưa bão hòa thì chúng ta cho 10 gam nước có thể hòa tan
3,6001 gam đường .
* Kiểm tra đánh giá : ( 2 phút ) - Giáo viên sử dụng câu hỏi trắc
nghiệm .
+ Trong các chất sau , những chất nào là chất tan của nước ?
a) Cát .
CaCO3 .

b) Muối ăn ( NaCl ) .

c) Dầu ăn .

d)

Đáp án : b .
V) Dặn dò : ( 3 phút ) - Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà , nghiên cứu kỹ lại bài.
- Bài tập : Làm bài tập 1 đến 5 sgk / 138.
- Hướng dẫn bài tập 3 :
+ Ta nhỏ từ từ dung môi nước vào trong cốc đựng dung dịch NaCl bão hoà , khuấy
đều , ta được dung dịch NaCl chưa bão hoà .
+ Có 2 cách : a. Hoà thêm muối NaCl vào trong dung dịch cho đến khí có muối
không tan , lọc lấy phần dung dịch ta được dung dịch NaCl bão hoà .
b. Đun dung dịch NaCl cho bay hơi bớt nước , khi xuất hiện tinh thể thì ngừng đun
, để nguội , lọc lấy phần dung dịch ta được dung dịch NaCl bão hoà .


GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8

- Nghiên cứu bài " Độ tan của một chất trong nước ".
Em hãy nghiên cứu bài mới , cho biết độ tan của một chất trong nước là gì ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×