Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 8 bài 40: Dung dịch

Giáo án Hóa học 8

Bài 40: DUNG DỊCH
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
HS hiểu được khái niệm dung môi chất tan và dung dịch.
- Nắm được dung dịch bão hoà và dung dịch chưa bảo hào.
- Tìm hiểu được biện pháp thúc đẩy sự hoà tan chất rắn trong H2O được nhanh
hơn nhờ: Khuấy, đun nóng, nghiền nhỏ.
- HS biết được cách pha chế dung dịch bảo hoà và chưa bảo hoà.
2. Kỹ năng: Phân tích so sánh
3. Giáo dục: Ý thức tự học
B . PHƯƠNG PHÁP :
-Giảng giải , Quan sát , Hoạt động nhóm
C. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. GV: Giáo án
+ Nước, muối hạt to, nhỏ, dầu ăn
+ Dụng cụ: Đũa thuỷ tinh, đèn cồn, ống nghiệm, cốt thuỷ tinh.
2. HS: Học bài cũXem trước bài mới.
D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
I. Ổn định:

II. Kiểm tra bài cũ:
Nhận xét bài thực hành qua kết quả tường trình.
III. Bài mới:
1. Đặt vấn đề: Nêu nhiệm vụ của tiết học - Tìm hiểu về dung dịch.
2. Phát triển bài.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG

- GV đặt vấn đề bài mới.
*.Hoạt động 1:

I. Dung môi - chất tan - dung dịch:

- Yêu cầu các nhóm làm thí nghiệm dưới sự 1. Thí nghiệm 1:
hướng dẫn của giáo viên.


Giáo án Hóa học 8
* Thí nghiệm: Cho 1 thìa nhỏ đường vào cốc - Nước là dung môi.
nước, khuấy nhẹ.
- Đường là chất tan.
- Yêu cầu HS quan sát và rút ra nhận xét.
- Nước đường là dung dịch.
- GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm 2.
* Thí nghiệm: Cho 1 thìa nhỏ dầu ăn (hoặc mỡ
2. Thí nghiệm 2:
ăn) vào cốc thứ nhất đựng xăng (hoặc dầu
hỏa), cốc thứ 2 đựng nước, khuấy nhẹ.
- Xăng là dung môi.
- Yêu cầu các nhóm làm và nêu nhận xét.

Dầu ăn là chất tan.

? Nước là dung môi của rất nhiều chất, nhưng - Nước không là dung môi của dầu ăn.
có là dung môi của tất cả các chất không.
- Yêu cầu mối HS lấy 2 VD về dung dịch và
chỉ rõ chất tan, dung môi trong mỗi dung dịch
đó.
- GV gợi ý để học sinh rút ra kết luận về dung


môi, chất tan, dung dịch.

* Kết luận:
- Dung môi là chất có khả năng hòa tan
chất khác để tạo thành dung dịch.
- Chất tan là chất bị hòa tan trong dung
môi.
*.Hoạt động 2:

- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của
dung môi và chất tan.

* Thí nghiệm: Cho dần dần và liên tục đường
II. Dung dịch chưa bão hòa . Dung
vào cốc nước, khuấy nhẹ.
dịch bão hòa:
- Yêu cầu HS quan sát hiện tượng và rút ra
* Thí nghiệm:


Giáo án Hóa học 8
nhận xét.

* Nhận xét:
- Giai đoạn đầu: Dung dịch có thể hòa
tan thêm đường → Dung dịch chưa bão
hòa.

- Giai đoạn sau: Dung dịch không thể
? Vậy thế nào là dung dịch chưa bão hòa, dung hòa tan thêm đường → Dung dịch bão
hòa.
dịch bão hòa.
* Kết luận: Ở một nhiệt độ xác định.
- Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch
có thể hòa tan thêm chất tan.
- Dung dịch bão hòa là dung dịch không
thể hòa tan thên chất tan.
*.Hoạt động 3:
- GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm.

III. Làm thế nào để quá trình hòa tan
chất rắn xảy ra nhanh hơn?

* Thí nghiệm:

* Biện pháp:

Cho vào mỗi cốc (chứa khoảng 25ml nước) 1. Khuấy dung dịch:
một lượng muối ăn như nhau.
2. Đun nóng dung dịch.
+ Cốc 1: Đẻ yên.
+ Cốc 2: Khuấy đều.
+ Cốc 3: Đun nóng.
+ Cốc 4: Muối ăn đã nghiền nhỏ.
- Yêu cầu các tổ nhóm nhận xét sự tan của
muối ăn ở các TN trên.
? Vậy muốn quá trình hòa tan chất rắn trong
nước nhanh hơn ta nên sử dụng những biện
pháp nào.

3. Nghiền nhỏ chất rắn.


Giáo án Hóa học 8
- Yêu cầu HS giải thích các biện pháp trên.
IV. Củng cố:
- GV nhắc lại nội dung chính của bài.
1. Dung dịch là gì? Thế nào là dung dịch chưa bão hòa và dung dịch bão hòa?
2. Cho HS làm bài tập 4, 5 Sgk (trang 138).
V. Dặn dò:
- Học bài, làm các bài tập 1, 2, 3, 6 Sgk.
- Xem trước bài 61(trang 139).
E . Rút kinh nghiệm :Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×