Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 5: Luyện tập tính chất hóa học của oxit và axit

Giáo án Hóa học 9

Năm học 2013 - 2014

Bài 5: Luyện tập:
Tính chất hoá học của oxit và axit


Kiến thức cũ liên quan bài học

Kiến thức mới cần hình thành

 Tính chất hóa học của oxit và axit  Mối liên hệ giữa oxit axit với oxit bazơ; axit với
bazơ.
 Bài tập chuỗi phản ứng,
 Tính chất hóa học riêng của H2SO4  Bài tập làm sạch chất
đặc.
I. Mục tiêu:
1) Kiến thức: Củng cố lại các kiến thức cơ bản về tính chất hoá học của oxi và
axit, mối quan hệ giữa chúng. Viết được PTPƯ minh hoạ cho tính chất hoá học
2) Kỹ năng: rèn kỹ năng viết PTHH ; bước đầu rèn luyện cho học sinh tính toán

có sử dụng C%, CM , Vkhí – đktc va giải các bài toán bằng cách lập hệ ph.trình.
II. Chuẩn bị:
 Bảng con ghi sơ đồ tính chất hoá học của oxit và axit.
 Các mảnh giấy ghi: + Axit; + Bazơ; + Oxit axit; + oxit bazơ; + nước; +
nước; + kim loại; + quỳ tím; + bazơ; + oxit bazơ.
III. Phương pháp: Đàm thoại + Thuyết trình
IV. Tiến trình dạy học:
1) KTBC:
2) Mở bài: Các oxit và axit chúng ta vừa tìm hiểu , giữa chúng có mối quan hệ như thế nào ?
Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay !

Thời
gian

10’

Hoạt động của
giáo viên
 Treo
bảng
phụ, hướng dẫn
học sinh: điền vào
những chổ trống
trên sơ đồ bằng
cách chọn ra các
mảnh giấy có các

Hoạt động
của học sinh

Đồ
dùng

Nội dung

 Quan sát
I. Kiến thức cần nhớ:
bảng phụ, tìm
hiểu cách điền Bảng 1. Tính chất hoá học của oxit:
vào sơ đồ và phụ


cách
viết ghi
PTHH minh sơ đồ
hoạ cho sơ đồ. câm,


Giáo án Hóa học 9

10’

từ: axit, bazơ, nước
và dáng lên chổ …
trên sơ đồ ; Cách
viết PTHH minh
hoạ.
 Yêu cầu học
sinh thảo luận
nhóm trong 3’ điền
vào chổ trống và
viết PTHH minh
hoạ cho sơ đồ: mỗi
nhóm điền 1 chỗ
trống và viết 1
PTHH minh hoạ
cho sơ đồ.
 Yêu cầu học
sinh nhận xét các
nhóm, bổ sung
hoàn chỉnh nội
dung.
 Treo bảng phụ,
hướng dẫn học
sinh: điền vào
những chỗ trống
trên sơ đồ bằng
cách chọn ra các
mảnh giấy có các
từ: kim loại, quỳ
tím, bazơ, oxit
bazơ và dáng lên
chổ … trên sơ đồ;
Cách viết PTHH
minh hoạ.
 Yêu cầu học
sinh thảo luận
nhóm trong 3’ điền
vào chỗ trống và
viết PTHH minh
hoạ cho sơ đồ: mỗi

Năm học 2013 - 2014
 Thảo luận các
Muối + nước
axit
bazơ
nhóm,
đại mãnh
(1)
(2)
diện
phát giấy
Oxit
Oxit
biểu, bổ sung: ghi
axit
bazơ
O.bazơ
Muối
O.axit
mỗi
nhóm
(4)
nd
+ nước (3)
(3)
+ nước (5)
điền 1 chỗ
Bazơ
Axit
trống
đồng cần
(dd)
(dd)
thời
viết điền.
PTHH minh
 Phương trình hoá học:
hoạ.
 Quan sát,
(1)Na2O(r)+ 2HCl(dd)  2NaCl(dd) + H2O
nhận xét.
 Quan
sát
bảng phụ, tìm
hiểu cách điền
vào sơ đồ và
cách
viết
PTHH minh
hoạ cho sơ đồ.
 Thảo luận
nhóm,
đại
diện
phát
biểu, bổ sung:
mỗi
nhóm
điền 1 chỗ
trống
đồng
thời
viết
PTHH minh
hoạ.
 Quan sát,
nhận xét.

(2)SO2(k) + 2KOH(dd)  K2SO3(dd) +
H2O
(3) CaO(r) + CO2(k)  CaCO3(r)
(4) Na2O(r) + H2O(l)  2NaOH(dd)
(5) P2O5(r) + H2O(l)  2H3PO4(dd)
Bảng
2. Tính chất hoá học của axit:
phụ
+ kim loại + Quỳ tím Màu
ghi
Muối +
đỏ
(1)
sơ đồ
hidro
câm,
Axit
các
(2)
(3)
Muối +
Muối +
nước
mãnh
+ Oxit bazơ
+ Bazo nước
giấy
 Phương trình hoá học:
ghi
nd
(1) H2SO4(l) + Zn(r) ZnSO4(dd) + H2(k)
cần
điền. (2) 6HCldd + Fe2O3(r)  2FeCl3dd
+3H2O
(3) 2HCldd + Cu(OH)2r CuCl2dd +


Giáo án Hóa học 9
nhóm điền 1 chỗ
trống và viết 1
PTHH minh hoạ
cho sơ đồ.
 Yêu cầu học
sinh nhận xét các
nhóm, bổ sung
hoàn chỉnh nội
dung.

Năm học 2013 - 2014
2H2O
* Chú ý: Axit sunfuric đặc có những
tính chất hoá học riêng:
 Tác dụng với nhiều kim loại giải
phóng khí SO2
2H2SO4(đặc, nóng) + Cu(r) to  CuSO4(dd)
+ SO2(k) + 2H2O(l)
 Tính háo nước, hút ẩm:
H2SO4đặc

C12H22O11

11H2O + 12C

trắng
II. Bài tập:

15’
3) Củng cố: hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 – 5 trang 21 sách giáo khoa .
Bài 1. a) tác dụng với nước: SO2, Na2O, CaO, CO2 ;

đen


Giáo án Hóa học 9

Năm học 2013 - 2014

b) tác dụng với HCl: CuO, Na2O, CaO
c) tác dụng với NaOH: SO2, CO2
Bài 2. a) Oxit điều chế bằng phản ứng hoá hợp: A, B, C, D, E ;
b) Phản ứng phân huỷ: B, D.
Bài 3. Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch nước vôi trong: khí CO 2, SO2 bị giữ lại. Thu
được khí CO tinh khiết.
Bài 4. a) vì axit sunfuric loãng , CuO là nguồn nguyên liệu rẻ tiền.
V. Dặn dò:
 Xem lại tính chất hoá học của oxit axit và oxit bazơ,
 Coi trước nội dung bài thực hành; Ôn lại từ bài 1 chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.
 Hướng dẫn học sinh làm bài thu hoạch:
VI. Rút kinh nghiệm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×