Tải bản đầy đủ

Cách hạch toán và phân bổ chi phí mua hàng

Cách hạch toán và phân bổ chi phí mua hàng (Chi
phí vận chuyển, bốc dỡ…)
Hạch toán và phân bổ chi phí mua hàng như thế nào cho đúng? Mời bạn tham khảo bài viết
hướng dẫn sau của các kế toán trưởng tại lớp học kế toán thực hành Lê Ánh.
Chi phí mua hàng là những chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình mua hàng. Bao gồm các chi
phí sau: Chi phí bảo hiểm hàng hóa, tiền thuê kho, thuê bến bãi; chi phí vận chuyển, bốc xếp,
bảo quản đưa hàng hóa từ nơi mua về đến kho doanh nghiệp, các khoản hao hụt tự nhiên trong
định mức phát sinh trong quá trình thu mua hàng hóa…Hạch toán chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc dỡ…)

Khi doanh nghiệp mua một hàng, phát sinh chi phí mua hàng, Kế toán tiến hành hạch toán khoản
chi phí này vào giá trị hàng mua khi hàng về nhập kho:
Nợ TK 156, 152, 155, 211
Nợ TK 133
Có TK 111,112,131
Phân bổ chi phí mua hàng

Khi doanh nghiệp mua từ 2 mặt hàng trở lên, phát sinh chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc dỡ cho
các mặt hàng đó), kế toán cần: (1) Phân bổ chi phí mua hàng cho từng loại hàng mua; (2) hạch toán
chi phí đó vào giá trị hàng mua nhập kho.
Kế toán Lê Ánh hướng dẫn cách làm trong trường hợp này như sau:
Trường hợp doanh nghiệp phân bổ chi phí mua hàng theo tiêu thức trị giá mua.

Chi phí thu
mua phân
bổ
cho
hàng nhập
kho

=

Tổng chi phí thu mua hàng
-------------------------------------Tổng giá trị hàng mua

x

Giá trị
hàng

từng

mặt

Phân bổ chi phí mua hàng theo phương pháp này có giá trị mang tính chính xác cao, thích hợp


trong trường hợp hàng nhập có chênh lệch giá trị lớn, nhưng tính toán phức tạp trong trường hợp
số lượng nhập suất lớn.


dụ:

Công


ty

TNHH

ABC

tiến

hành

mua

2

mặt

như

sau:

Mặt hàng

ĐVT

Số
lượng

Đơn
chưa
gồm
10%
(đồng)

Máy Điều hòa Panasonic
22P (A)

Bộ

15

6.850.000

102.750.000

Máy Điều hòa Panasonic
20P (B)

Bộ

20

9.300.000

186.000.000

Tổng

giá
bao
VAT

hàng

35

Thành
(đồng)

tiền

288.750.000

Chi phí vận chuyển là 1.000.000 chưa bao gồm 10% VAT để đưa được 2 hàng hóa này về tới kho
của

công

Công ty tiến hành phân bổ chi phí mua hàng theo tiêu thức giá trị như sau:
Chi phí vận chuyển máy điều hòa A == 102,75tr/288,75tr * 1tr = 356.000 đ
Chi phí vận chuyển máy điều hòa B = 1tr - 0,356 tr = 644.000 đ
Hạch toán:
N156-điều hòa A: 102,75tr + 0,356tr = 103,106tr
N156-điều hòa B: 186tr + 0,644tr = 186,644tr
N133: 28,875 + 0,1 = 28,975tr
C112: 318,725tr

ty.


Trường hợp doanh nghiệp phân bổ chi phí mua hàng theo tiêu thức số lượng hàng mua.

Chi phí thu
mua phân bổ
cho
hàng
nhập kho

Tổng chi phí thu mua
hàng
---------------------------------Tổng số lượng hàng
mua

=

x

Số lượng từng mặt
hàng

Phân bổ chi phí mua hàng theo phương pháp này tính toán dễ dàng nhưng cho kết quả mang tính
chất

tương

đốichỉ

phụ

thuộc

vào

số

lượng

hàng

nhập.

Ví dụ: Công ty Kế toán Lê Ánh tiến hành mua 400kg nguyên vật liệu A và 600kg NVL B. Chi phí vận
chuyển nguyên vật liệu A và B là 1 triệu đồng.
Công ty Kế toán Lê Ánh tiến hành phân bổ chi phí vận chuyển nguyên vật liệu A và B theo số lượng
như sau:
Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu A = 400KG/1000KG *1tr = 400.000đ
Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu B = 1 tr – 0,4tr = 0,6 tr.
Trong thực tế, các chi phí mua hang như chi phí vận chuyển phát sinh và không có hóa đơn GTGT.
Cách xử lý như thế nào để chi phí này được tính là chi phí hợp lệ? Mời bạn tham khảo bài viết:
Cách xử lý chi phí vận chuyển không có hóa đơn GTGT.
Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×