Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 9: Tính chất hóa học của muối

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

BÀI 9: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- HS biết và hiểu những tính chất hoá học của muối
- Hs biết thế nào là phản ứng trao đổi và điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi.
2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng viết PTHH và khả năng làm bài tập định lượng.
3. Thái độ: Yêu thích môn học và có niềm tin vào khoa học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Phiếu học tập
2. Học sinh: Xem trước nội dung bài học.
III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
1. Ổn định tổ chức: (1’) Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp học.
2. Bài cu: (5’) Nêu các tính chất hóa học của NaOH, viết các PTHH minh họa.
3. Bài mới:
TG

Hoạt động của HS

4’


Hoạt động của GV

Nội dung

Hoạt động 1: I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI:
1. Muối tác dụng với kim loại:
- Nhận xét: Đồng đã đẩy bạc ra khỏi
dung dịch AgNO3 và một phần Cu bị
hòa tan  dung dịch có màu xanh
lam.
- Viết PTHH:
Cu(r) +2AgNO3(dd)Cu(NO3)2(dd)

- Tiến hành thí nghiệm: Ngâm - Dung
đoạn dây đồng trong dung dịch dịch muối
Bạc nitrat.
có thể tác
dụng với
- Hướng dẫn Hs viết PTHH.
kim loại
tạo thành
muối mới
- Thông báo: Phản ứng xảy ra và kim
tương tự khi cho kim loại: Zn,


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

+2Ag(r)

Fe,..tác dụng với dung dịch loại mới.
CuSO4, AgNO3,...

- Nghe giảng.

- Yêu cầu Hs rút ra kết luận

- Kết luận
4’2. Muối tác dụng với axit:
- Nhận xét: có kết tủa trắng.

- Tiến hành thí nghiệm: Nhỏ 1
vài giọt axit sunfuric vào ống
nghiệm có sẵn 1ml dung dịch
muối BaCl2. Yêu cầu HS quan
sát và nhận xét.

- Muối có
thể tác
dụng với
axit, sản
phẩm là
muối mới
- Em hãy dự đoán sản phẩm kết
và axit
tủa và viết PTHH.
mới.

- Kết tủa trắng là: BaSO4
PTHH:
H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl
- Nghe giảng.

- Thông báo: nhiều muối cũng
tác dụng với axit tạo thành muối
mới và axit mới.
- Yêu cầu Hs rút ra kết luận.

- Kết luận.

- Nhận xét, bổ sung.

- Nghe giảng và ghi bài
4’

3. Muối tác dụng với muối:
- Nhận xét: có kết tủa trắng.

- Tiến hành thí nghiệm: Nhỏ vài
giọt dung dịch Bạc nitrat vào
ống nghiệm có sẵn 1ml dung
dịch Natri Clorua. Yêu cầu Hs

- Hai
dung dịch
muối có
thể tác


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

quan sát và nhận xét
- Yêu cầu HS viết PTHH?

- PTHH:
AgNO3 + NaCl  AgCl + NaNO3
- Kết luận

- Giới thiệu cho Hs biết Nhiều
muối khác tác dụng vơi snhau
cũng xảy ra phản ứng tương tự.
Yêu cầu HS kết luận.

dụng
được với
nhau tạo
thành 2
muối mới

- Nhận xét, bổ sung.

- Nghe giảng và ghi bài
4’

4. Muối tác dụng với bazơ:
- Nhận xét: xuất hiện kết tủa màu
xanh lơ.

- Tiến hành thí nghiệm: Nhỏ vài
giọt dung dịch CuSO4 vào ống
nghiệm đựng 1ml dung dịch
NaOH. Yêu cầu HS quan sát và
nhận xét?
- Hướng dẫn HS viết PTHH

- PTHH:
CuSO4 + 2 NaOH Na2SO4 +
Cu(OH)2
- Nghe giảng

- Nêu VD khác: muối Na2CO3
tác dụng với Ba(OH)2 sinh ra
chất không tan là muối BaCO3
Na2CO3 +Ba(OH)2  BaCO3 (dd)
+ 2NaOH
- Yêu cầu HS rút ra kết luận về
tính chất vừa tìm hiểu của muối.

- Dung
dịch muối
tác dụng
với dung
dịch bazơ
sinh ra
muối mới
và bazơ
mới.


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

- Nhận xét, bổ sung.
- Kết luận.

- Nghe giảng và ghi bài
5’

5. Phản ứng phân hủy muối:
- Nghe giảng và ghi bài

- Thông báo: nhiều muối bị - Nhiều
phân hủy ở nhiệt độ cao
muối bị
phân hủy
CaCO3 to
CaO + CO2
ở nhiệt độ
cao
2KClO3  2KCl + 3O2
2KNO3 to

3’

2KNO2 + O2

Hoạt động 2: II. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI TRONG DUNG DỊCH:
1. Nhận xét về các phản ứng hóa học của muối:
- Nêu nhận xét: Phản ứng trong dung
dịch của muối với axit, với bazơ, với
muối có sự trao đổi các thành phần
với nhau để tạo ra hợp chất mới.
- Nghe giảng.

5’

- Nhận xét, bổ sung.
2. Phản ứng trao đổi:

- Trả lời.
- Nghe giảng, ghi bài.

7’

- Em có nhận xét gì về các phản
ứng của hóa học của muối.

- Vậy phản ứng trao - Phản ứng trao dổi là phản ứng hóa
đổi là gì?
học trong đó hai hợp chất tham gia
phản ứng trao đổi với nhau những
- Nhận xét, bổ sung.
thành phần cấu tạo của chúng để
tạo ra những hợp chất mới.
3. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi:

- Một trong các sản phẩm là chất rắn. - Em có nhận xét gì về sản

- Phản ứng


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

phẩm của các phản ứng trao
đổi trên.
- Ghi bài

- Thông báo điều kiện xảy ra
phản ứng trao đổi.

- Ghi nhớ.

- Thông báo: Phản ứng trung
hoà là phản ứng trao đổi và
luôn xảy ra.
-Gv: yêu cầu Hs làm bài tập.
Bài tập1: Hoàn thành các
phương trình phản ứng sau và
cho biết phản ứng nào là phản
ứng trao đổi?

- Làm bài tập.

a) BaCl2 + Na2SO4 

PTHH:
a.BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaCl
b.Al + 3AgNO3  Al(NO3)3 + 3Ag
c.CuSO4 + 2KOHCu(OH)2 +
K2SO4

b) Al + AgNO3 
c) CuSO4 + KOH
d) Na2CO3 + H2SO4

d.Na2CO3+H2SO4Na2SO4+H2O+C
O2
Phản ứng trao đổi là: a, c, d
4’

Hoạt động 3: . CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
- Nhắc lại nội dung chính của bài.

- Làm bài tập.
- Trích mẫu thử ở các lọ, nhỏ dung
dịch Ba(NO3)2 vào lần lượt các mẫu

- Yêu cầu Hs nhắc lại những
nội dung chính của bài.
-Gv yêu cầu Hs làm bài tập 2
SGK/ 33

trao đổi
trong dung
dịch của các
chất chỉ xảy
ra nếu sản
phẩm tạo
thành có
chất không
tan hoặc
chất khí.


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

thử, nếu lọ nào xảy ra kết tủa trắng
=> dung dịch ban đầu là CuSO4, 2
mẫu còn lại không có hiện tượng.
Ba(NO3)2+CuSO4BaSO4+Cu(NO3
)2
- Tiếp tục lấy mẫu thử ở 2 ống còn
lại cho tác dụng với BaCl2, mẫu thử
nào xuất hiện kết tủa trắng là
AgNO3, mẫu còn lại không có hiện
tượng.
2AgNO3+ BaCl2 AgCl2 +
Ba(NO3)2
- Ghi nhớ.

Dặn Hs về nhà học bài, làm bài
tập:1, 3, 4, 5 SGK/ 33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×