Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 14: Thực hành tính chất hóa học của bazơ và muối

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

BÀI 14: THỰC HÀNH:
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ VÀ MUỐI
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: biết được mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí
nghiệm:
- Bazơ tác dụng với dung dịch axit, dung dịch muối
- Dung dịch muối tác dụng với kim loại , với dung dịch muối khác và với axit.
2. Kỹ năng:
- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công 5 thí nghiệm trên
- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình
hóa học.
- Viết tường trình thí nghiệm.
3. Thái đô: Hs yêu thích môn học, có lòng tin vào khoa học.
II. CHUẨN BI:
1. Giáo viên:
- Hóa chất: dung dịch NaOH, FeCl 3, CuSO4, Cu(OH)2, HCl, BaCl2, Na2SO4,
H2SO4, đinh sắt.
- Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, pipet.
2. Học sinh: xem trước nội dung thực hành.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp học.
2. Bài cu: Nêu tính chất hóa học của bazơ, muối.


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

3. Bài mới:
Hoạt đông của HS

Hoạt đông của GV

Nôi dung

Hoạt đông 1: I. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM
1. Tính chất hóa học của
bazơ
- Làm thí nghiệm theo
nhóm.

1. Tính chất hóa
học của bazơ:
-Gv hướng dẫn Hs làm thí nghiệm:
Thí nghiệm 1: NaOH tác dụng với
muối
Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào
ống nghiệm có chứa 1ml dung dịch
FeCl3, lắc nhẹ ống nghiệm, quan sát
hiện tượng.
Thí nghiệm 2: Cu(OH)2 tác dụng
với axit
Cho một ít Cu(OH)2 vào đáy ống
nghiệm, nhỏ vài giọt dung dịch
HCl, lắc nhẹ ống nghiệm, quan sát
hiện tượng.
- Gọi Hs nêu hiện tượng quan sát
được, giải thích hiện tượng và viết
PTHH xảy ra.

- Trả lời.- Yêu cầu Hs rút ra kết luận về tính
chất hóa học của bazơ.
- Hướng dẫn Hs làm thí nghiệm.

- Kết luận về tính chất hóa

Thí ngiệm 3: CuSO4 tác dụng với
kim loại
Ngâm một đinh sắt nhỏ, sạch trong


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

học của bazơ.

ống nghiệm chứa 1ml dung dịch
CuSO4, quan sát hiện tượng.

2. Tính chất hóa học của
muối
-Hs: Tiến hành thí nghiệm.

Thí ngiệm 4: BaCl2 tác dụng với
muối

2. Tính chất hóa
học của muối:

Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào
ống nghiệm có chứa 1ml dung dịch
Na2SO4, quan sát hiện tượng.
Thí ngiệm 5: BaCl2 tác dụng với
axit
Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào
ống nghiệm có chứa 1ml dung dịch
H2SO4 loãng, quan sát.
- Yêu cầu các nhóm Hs nêu hiện
tượng quan sát được, giải thích và
viết các PTHH.
- Yêu cầu Hs kết luận về tính chất
hóa học của muối.

- Trả lời.

- Kết luận về tính chất hóa
học của muối
Hoạt đông 2: II. VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH
- Dọn, rửa dụng cụ thí
nghiệm.

- Yêu cầu Hs rửa dụng cụ thí
nghiệm.
- Nhận xét buổi thực hành, yêu cầu

- Viết bản tường
trình


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

Hs viết bản tường trình (theo mẫu)
- Viết bản tường trình.

- Ghi nhớ.

- Dặn Hs về ôn tập kiến thức để tiết
20 kiểm tra một tiết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×