Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 14: Thực hành tính chất hóa học của bazơ và muối

Giáo án Hóa học 9

Năm học 2013 - 2014

Bài 14: Thực hành:
Tính chất hoá học của bazơ và muối.

Kiến thức cũ liên quan bài học

Kiến thức mới cần hình thành

−Tính chất hóa học của bazơ và muối.
−Nêu được những hiện tượng thí nghiệm.
I) Mục tiêu:
1) Kiến thức: hs làm tn. minh hoạ tính chất hoá học của bazơ và muối.
2) Kỹ năng: rèn kỹ năng quan sát, nhận xét hiện tượng.
II) Chuẩn bị: gv pha loãng các dung dịch, đựng trong lọ thích hợp.
1) Hoá chất: dd NaOH; dd CuSO4 ; dd FeCl3 ; dd HCl ; dd BaCl2 ; dd Na2SO4 ;
đinh sắt ; dd H2SO4 .
2) Dụng cụ: 1 giá ốn; 5 ốn; 1 kẹp gỗ ; 1 ố nh giọt ; (2 thìa nhựa) ; 1 chổi rửa ; 1
khay nhựa lớn.

III) Phương pháp: thực hành.
IV) Tiến trình dạy học:
1) KTBC:
2) Mở bài: nhằm hệ thống lại các kiến thức về tính chất hoá học của bazơ và
muối, chúng ta sẽ tiến hành nội dung buổi thực hành hôm nay !
Thờ
i
Hoạt động của gv H.động của hs Đồ dùng
Nội dung
gian
Hướng dẫn học  Quan sát:
sinh cách:
+ Cách cầm
+ Lấy vào ống ống nghiệm lấy
nghiệm 1 -2 ml dung hoá chất.
dịch FeCl3.
+ Cách nhỏ
+ Cầm ống nghiệm hoá chất vào.
bằng kẹp gỗ, nhỏ vài
hành
 Tiến
giọt dd NaOH .
thí nghiệm.
 Quan sát học sinh
làm, nhắc nhở.
sát
dẫn học  Quan
 Hướng
cách tiến hành


7’

Ống
I . Tính chất hoá học của
nghiệm,
bazơ:
ống
nhỏ
Thí nghiệm 1: Natri


giọt.
hidroxit tác dụng với muối:
 Dd
NaOH, dd
− Nhỏ vài giọt dd NaOH
FeCl3.
vào ống nghiệm chứa sẵn 1
ml dd FeCl3, lắc nhẹ ống
nghiệm
− Nhận xét hiện tượng,
giải thích ? viết PTPƯ ?
Thí nghiệm 2: Đồng (II)
 Thìa
hidroxit tác dụng với ddịchGiáo án Hóa học 9
sinh :

Năm học 2013 - 2014

thí nghiệm.
+ Cách lấy  Thực hành
10’ Cu(OH) vào ống theo
nhóm,
2
báo cáo kết
nghiệm .
quả.
+ Cách lấy ddHCl,
lắc nhẹ ống nghiệm .
Quan sát, kiểm
tra kết quả các nhóm
thực hiện.
dẫn học
 Hướng
sinh :
+ Cách cho đinh
sắt vào ống nghiệm.

7’

+ Cách nhỏ dung
dịch CuSO4 .
+ Cách quan sát
(chờ 3 ‘)

Kiểm tra kết quả
các nhóm.
Hướng dẫn học

sinh:
sát
+ Cách cầm ống  Quan
cách tiến hành
nghiệm bằng kẹp gỗ
thí nghiệm.
ddBaCl2,
thí 
+ Cách nhỏ dung  Làm
dd Na2SO4.
nghiệm, rút ra
dịch
 Ống
kết luận.
nghiệm,
+ Cách quan sát
ống
nhỏ
giọt.
 Theo dõi học sinh
thực
hiện
thí
sát,
 Quan
nghiệm.
dẫn học tìm hiểu cách
 Hướng
tiến hành thí
sinh:
+ Cách nhỏ dung nghiệm.


7’

nhựa, ống axit:
nghiệm.
− Lấy ít Cu(OH)2 cho vào
 ddNaOH
,
dd ống nghiệm
− Nhỏ vài giọt dd HCl, lắc
CuSO4, dd
nhẹ.
HCl.
− Nhận xét hiện tượng,
giải thích ? viết PTPƯ ?
II. Tính chất hoá học của
 Quan sát tìm
muối:
hiểu cách tiến
hành
thí
Thí nghiệm 3: Đồng (II)
nghiệm.
sunfat tác dụng với kim loại:
hành
 Tiến
thí
nghiệm,
− Cho vào ống nghiệm 1
báo cáo kết  ddCuSO4 cây đinh sắt sạch., nhỏ 1ml
quả.
dd CuSO4 vào.
, đinh sắt.
− Nhận xét hiện tượng
 Ống
quan sát được ? giải thích và
nghiệm,
ống
nhỏ viết PTPƯ minh hoạ ?
giọt. .
Thí nghiệm 4: Bariclorua tác
dụng với muối:
− Nhỏ vài giọt dung dịch
BaCl2 vào ống nghiệm chứa
sẵn 1 ml dung dịch Na2SO4
− Nhận xét hiện tượng ?
Viết PTHH minh hoạ ?
Thí nghiệm 5 : Bariclorua
tác dụng với axit:
− Nhỏ vài giọt dung dịch
BaCl2 vào ống nghiệm chứa
sẵn 1 ml dung dịch H2SO4
loãng.
− Nhận xét hiện tượng ?
Giải tích và viết PTPƯ minh
hoạ ?


Giáo án Hóa học 9

Năm học 2013 - 2014

dịch H2SO4 loãng  Làm
thí
tránh để dính vào da nghiệm, rút ra
 ddBaCl2,
kết luận.
dd H2SO4.
+ Cách quan sát
 Ống
sát hướng
 Quan
nghiệm,
dẫn học sinh làm thí
ống
nhỏ
nghiệm.
giọt
7’
3) Tổng kết:
− Cho học sinh thu dọn, vệ sinh dụng cụ; hoàn thành bài thu hoạch.
− Thông báo điểm thao tác các nhóm, thu bài tường trình.
− Nhận xét tiết học.
V) Dặn dò: Yêu cầu học sinh ôn tập hết những nội dung về tính chất hoá học và
điều chế, các PTHH (bài luyện tập) Chuẩn bị: kiểm tra định kì.
VI) Rút kinh nghiệm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×