Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 15: Tính chất vật lí của kim loại

Giáo án Hóa học 9

Năm học 2013 - 2014

Bài 15: Tính chất vật lý của kim loại.

I) Mục tiêu:
1) Kiến thức: Nêu được những tc vật lí của kim loại và những ứng dụng của
chúng.
2) Kỹ năng: rèn kỹ năng thực hiện 1 số thí nghiệm đơn giản, quan sát mô tả
hiện tượng , nhận xét và rút ra kết luận.
3) Thái độ: giáo dục ý học sinh lưu ý khi sử dụng điện để tránh điện giật.
II) Chuẩn bị:
1) Hoá chất: dây kẽm, mẫu than gỗ, giấy Ag gói thuốc lá, bộ dụng cụ thử tính
dẫn diện…
2) Dụng cụ: 1 đèn cồn, 1 dụng cụ thử tính dẩn điện, quẹt, búa, đinh.
III) Phương pháp: Trực quan + Đàm thoại + Thuyết trình
IV) Tiến trình dạy học:
1) KTBC:
2) Mở bài: Hãy kể tên một số vật dụng làm bằng kim loại ? Kim loại có những
tính chất vật lí , tính chất hoá học nào mà ta có thể có những ứng dụng như thế ?

Thời Hoạt động của giáo Hoạt động
Dụng cụ
Nội dung
gian
viên
của hs

7’

10’

 Yêu cầu học sinh
uốn cong 1 đoạn
dây kẽm, cho học
sinh quan sát giấy
gói bánh kẹo bằng
Ag,
 Hướng dẫn học
sinh
làm
thí
nghiệm:tìm
hiểu
tính dẫn diện của
kim loại ?
 Làm thí nghiệm
thử tính dẫn điện
của kim loại,
Qua
thí
nghiệm trên, ta
nhận thấy kim loại
có tính chất vật lí

 Làm
thí
nghiệm theo
hướng
dẫn
của


giáo
viên .
 Thảo luận
nhóm:
Đại
diện
phát
biểu, bổ sung
về tính dẻo
của kim loại.
 Quan sát
thí nghiệm ;
đại diện phát
biểu, bổ sung
về tính dẫn
điện của kim
loại.

 Dây
I. Tính dẻo:
kẽm,
giấy bạc, Kim loại có tính dẻo (kim loại
khác nhau có tính dẻo khác
búa
nhau)
 Ứng dụng: Do có tính dẻo
nên kim loại được kéo sợi, dát
mỏng tạo nên các đồ vật khác
nhau.
II. Tính dẫn điện:
 Bộ
dụng cụ
Kim loại có tính dẫn điện.
thử tính
dẫn điện
− Các kim loại khác nhau có
tính dẫn điện khác nhau.
− Kim loại dẫn điện tốt là:


Giáo án Hóa học 9

7’

nào ?
 Thuyết trình: ưu
nhược điểm của một
số kim loại. Khi sử
dụng điện cần tránh
không sử dụng dây
trần hoặc hư lớp
nhựa bọc ngoài -->
tránh bị điện giật.
 Yêu cầu học sinh
đốt đoạn dây kẽm
trên ngọn kửa đèn
cồn, Hãy nhận xét
hiện tượng ?
 Thuyết trình: ánh
kim là bề ngoài có
vẻ sáng của kim
loại.

Năm học 2013 - 2014
Ag, Cu, Al, Fe, …
 Ứng dụng: lõi dây điện
thường làm bằng Cu, Al.
 Nghe giáo
viên
thông
báo về cách
sử dụng dây
điện
nhằm
tránh bị điện
giật.
 Đại diện  Dây
III. Tính dẫn nhiệt: Kim loại
làm
thí thép, đèn
có tính dẫn nhiệt.
nghiệm, trao cồn .
đổi
nhóm;
− Kim loại khác nhau thì
nhận xét hiện
tính dẫn nhiệt khác nhau.
tượng.
− Kim loại dẫn điện tốt thì
dẫn nhiệt tốt.
 Ứng dụng: dùng làm dụng cụ
nấu ăn như: Al, Inox, ; máy móc:
 Nghe giáo
sắt, nhôm…
viên thuyết
IV. Ánh kim:
trình.
Kim loại có ánh kim
 Ứng dụng: một số kim loại
 Các
dụng cụ dùng làm đồ trang sức như Au,
bằng kim Ag,…
loại

5’

3) Tổng kết:
− Yêu cầu học sinh đọc mục: “Em có biết”.
− Hãy nêu các tính chất vật lí chủ yếu của kim loại ?
4) Củng cố: hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 – 5 trang 48 sách giáo khoa.


Giáo án Hóa học 9

Năm học 2013 - 2014

Bài 4: hướng dẫn học sinh áp dụng công thức m = V . D => V = m / D = n . m / D
VAl = 27/ 2,7 = 10 (cm3) ; VK = 39 / 0,86 = 45,4 (cm3) ; VCu = 64 / 8,94 = 7,2 (cm3)
V) Dặn dò: hoàn thành các bài tập và xem trước nội dung bài tiếp theo.
Rút kinh nghiệm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×