Tải bản đầy đủ

Ứng dụng phần mềm PowerPoint trong dạy học phần Địa lí lớp 5 (Khóa luận tốt nghiệp)

Lời Cảm Ơn
Lời đầu tiên,em xin bày tỏ lòng biết ơnchân thành và sâu
sắc nhất đến Th.S Vương Kim Thành, người đã tận tình chỉ
bảo, hướng dẫn, giúp đỡ cho em trong suốt quá trình thực hiện
và hoàn thành khóa luận này.
Xin chân thành cảm ơn đến trườngĐại học Quảng Bình,
quý thầy cô giáo, các giảng viên bộ môn Địa lí trong Khoa Khoa
học Xã hội đã tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt khóa luận tốt
nghiệp.
Cảm ơn tập thể lớp ĐHGD Tiểu học A - K56 đã luôn động
viên, an ủi, sát cánh bên em, giúp em thêm tự tin hơn.
Cảm ơn các giáo viên và các em học sinh trường Tiểu học
Đồng Mỹ đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em trong quá trình
tiến hành thực nghiệm để đạt được kết quả tốt.
Mặc dù bản thân đã có nhiều cố gắng trong việc sưu tầm,
nghiên cứu, bám sát thực tiễn để đề tài có tính khả thi cao
nhưng do điều kiện về thời gian, năng lực còn hạn chế nên
khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Rất mong

inhận được sự góp ý của thầy cô để khóa luận được hoàn
chỉnhhơn.
Em kính chúc các thầy cô giáo sức khỏe, thành công trong
sự nghiệp trồng người.
Em xin chân thành cảm ơn!
Quảng Bình, tháng 5 năm 2018
Sinh viên

Phạm Thị Ánh Hồng

ii


LỜI CAM ĐOAN
Đề tài: “Ứng dụng phần mềm PowerPoint trong dạy học phần Địa lí lớp 5”
đã được hoàn thành.
Đây là đề tài nghiên cứu thực sự của cá nhân. Đề tài được thực hiện trên cơ sở
nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn và dưới sự hướng dẫn
của Th.S Vương Kim Thành.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện khóa luận đã được
cảm ơn và thông tin trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng.
Quảng Bình, tháng 5 năm 2018
Sinh viên

Phạm Thị Ánh Hồng

iii


MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................................i
LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................... iii
MỤC LỤC ......................................................................................................................iv
DANH MỤC BẢNG .................................................................................................... vii
DANH MỤC HÌNH ẢNH ........................................................................................... viii
A. MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................................... 1
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu ........................................................................................... 2
4. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................................................. 3


5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 4
5.1. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................... 4
5.2. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................. 4
6. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................. 4
6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận .................................................................... 4
6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn ................................................................ 4
7. Giả thuyết khoa học ..................................................................................................... 5
8. Đóng góp mới của đề tài.............................................................................................. 5
9. Cấu trúc của đề tài ....................................................................................................... 5
B.NỘI DUNG .................................................................................................................. 6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN
MỀM POWERPOINT TRONG DẠY HỌC PHẦN ĐỊA LÍ LỚP 5 .............................. 6
1.1. Cơ sở lí luận của việc ứng dụng phần mềm PowerPoint trong dạy học phần Địa lí
lớp 5 ................................................................................................................................. 6
1.1.1. Đặc điểm của học sinh tiểu học. ............................................................................ 6
1.1.2. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng Công nghệ
thông tin trong dạy học. ................................................................................................... 9
1.1.3. Phần mềm Microsoft PowerPoint ........................................................................ 11
1.1.4. Vai trò của việc ứng dụng phần mềm PowerPoint trong dạy học. ...................... 12
1.1.5. Ứng dụng phần mềm PowerPoint trong dạy học ................................................ 17
1.1.6. Khả năng ứng dụng phần mềm PowerPoint trong dạy học Địa lí lớp 5.............. 18

iv


1.2. Cơ sở thực tiễn của việc ứng dụng phần mềm PowerPoint trong dạy học phần Địa
lí lớp 5 ............................................................................................................................ 19
1.2.1. Đặc điểm phân môn Địa lí ................................................................................... 19
1.2.2. Vài nét về phân môn Địa lí lớp 5......................................................................... 19
1.2.3. Thực trạng của việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào dạy học ở tiểu học ...... 21
1.2.4. Thực trạng của việc ứng dụng phần mềm PowerPoint trong dạy học phân môn
Địa lí ở tiểu học. ............................................................................................................ 22
CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM POWERPOINT TRONG DẠY HỌC PHẦN
ĐỊA LÍ LỚP 5 ................................................................................................................ 25
2.1. Một số nguyên tắc khi ứng dụng phần mềm PowerPoint vào thiết kế bài giảng Địa
lí ..................................................................................................................................... 25
2.2. Nguyên tắc đề xuất ứng dụng phần mềm PowerPoint trong dạy học Địa lí lớp 5 . 25
2.2.1. Phù hợp với đặc trưng môn học .......................................................................... 25
2.2.2. Phù hợp với đặc điểm của học sinh lớp 5 ............................................................ 26
2.2.3. Khai thác được các chức năng của phần mềm .................................................... 27
2.2.4. Phù hợp với thực tiễn dạy học ở tiểu học ............................................................ 28
2.3. Quy trình thiết kế bài giảng bằng phần mềm PowerPoint. ..................................... 28
2.3.1. Khởi động PowerPoint ........................................................................................ 28
2.3.2. Tạo bản trình chiếu mới....................................................................................... 28
2.3.3. Chèncácđốitượngđồhoạ,âmthanh,bảngbiểu, đồthịvàocácSlide ................................ 30
2.3.4. Định dạng các Slide ............................................................................................. 32
2.3.5. Tạo các hiệu ứng đặcbiệt ..................................................................................... 32
2.3.6. Siêu liên kết (Hyperlink) ..................................................................................... 33
2.3.7. Chạy thử phiên trình chiếu và trình chiếu cácSlide ............................................. 34
2.3.8. Ghi bản trình chiếu vào ổđĩa ................................................................................ 35
2.3.9. Đóng gói vào CD ................................................................................................. 35
2.4. Ứng dụng phần mềm PowerPoint trongmột số bài giảng Địa lílớp 5 .................... 36
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM.................................................................. 46
3.1. Mục đích thực nghiệm ............................................................................................ 46
3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm ........................................................................................... 46
3.3. Nguyên tắc tiến hành thực nghiệm ......................................................................... 47
3.4. Tổ chức thực nghiệm .............................................................................................. 47

v


3.4.1. Chọn trường thực nghiệm .................................................................................... 47
3.4.2. Chuẩn bị thực nghiệm ......................................................................................... 47
3.4.3. Nội dung thực nghiệm ......................................................................................... 48
3.4.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm ............................................................................. 48
3.5. Nhận xét kết quả thực nghiệm ................................................................................ 49
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................................. 51
1. Kết luận...................................................................................................................... 51
2. Kiếnnghị .................................................................................................................... 52
2.1. Đối với các cấp quảnlý ........................................................................................... 52
2.2. Đối với giáoviên ..................................................................................................... 53
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 54
E. PHỤ LỤC .................................................................................................................. 55

vi


DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Điều tra mức độ ứng dụng phần mềm PowerPoint để thiết kế bài giảng trong
dạy học phân môn Địa lí ................................................................................................ 23
Bảng 3.1: Tên trường và các giáo viên tham gia thực nghiệm...................................... 47
Bảng 3.2: Tên lớp và số học sinh tham gia thực nghiệm .............................................. 48
Bảng 3.3: Kết quả thực nghiệm ..................................................................................... 49

vii


DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 2.1: Một Slide với phần trình bày trắng .............................................................. 29
Hình 2.2: Chèn biểu đồ vào Slide .................................................................................. 31
Hình 2.3: Một Slide lược đồ trong bài........................................................................... 36
Hình 2.4: Một Slide lược đồ kết hợp hình ảnh trong bài............................................... 37
Hình 2.5: Một Slide phiếu học tập trong bài ................................................................. 37
Hình 2.6: Một slide lược đồ kết hợp hình ảnh địa lí trong bài ...................................... 38
Hình 2.7: Một Slide bảng số liệu trong bài ................................................................... 38
Hình 2.8: Một Slide trò chơi trong bài .......................................................................... 38
Hình 2.9: Một Slide trò chơi trong bài .......................................................................... 39
Hình 2.10: Một Slide lược đồ trong bài......................................................................... 39
Hình 2.11: Một Slide các hình ảnh trong bài ................................................................ 40
Hình 2.12: Một Slide sơ đồ trong bài ............................................................................ 40
Hình 2.13: Một Slide phiếu học tập trong bài ............................................................... 40
Hình 2.14: Một Slide lược đồ kết hợp hình ảnh trong bài ............................................. 41
Hình 2.15: Một Slide lược đồ với hình ảnh động trong bài .......................................... 41
Hình 2.16: Một Slide sơ đồ trong bài ............................................................................ 42
Hình 2.17: Một Slide lược đồ kết hợp hình ảnh trong bài ............................................. 42
Hình 2.18: Một Slide lược đồ kết hợp hình ảnh trong bài ............................................. 42
Hình 2.19: Một Slide các hình ảnh trong bài ................................................................ 43
Hình 2.20: Một Slide các hình ảnh ngành công nghiệp trong bài ................................. 43
Hình 2.21: Một Slide các hình ảnh nghề thủ công trong bài ......................................... 44
Hình 2.22: Một Slide video nghề làm chiếu cói trong bài ............................................ 44
Hình 2.23: Một Slide lược đồ với hình ảnh động trong bài .......................................... 45
Hình 2.24: Một Slide lược đồ kết hợp hình ảnh trong bài ............................................. 45
Hình 2.25: Một Slide lược đồ kết hợp hình ảnh trong bài ............................................. 45

viii


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
CNTT

: Công nghệ thôngtin

GD&ĐT

: Giáo dục và đào tạo

PPDH

: Phương pháp dạyhọc

GV

: Giáoviên

HS

: Họcsinh

SGK

: Sách giáokhoa

NXBGD

: Nhà xuất bản giáodục

PGS.TS

: Phó giáo sư Tiến sĩ

Th.S

: Thạc sĩ

NQ

: Nghị quyết

TW

: Trung ương

STT

: Số thứ tự

ix


A. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay sự bùng nổ của Công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng và khoa học
công nghệ nói chung đang tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của tất cả các ngành và
lĩnh vực đời sống xã hội. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp phát triển công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước, bắt kịp những thời đại mới của thời đại, đặc biệt là cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực phát triển cao, phải có
những con người năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường,… Điều đó cho thấy giáo dục
và đào tạo (GD&ĐT) đóng vai trò hết sức quan trọng, là nền tảng cho việc hoàn thiện
con người và tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT mà Nghị quyếtHội
nghị Trung ương 9 khóa XI (NQ 29- NQ/TW) đề ra, Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra
phương hướng: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển GD &ĐT nhằm nâng cao
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ
yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; phát
triển GD&ĐT phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc, với tiến bộ khoa học, công nghệ; phấn đấu trong những năm tới, tạo chuyển biến
căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GD & ĐT; phấn đấu đến năm 2030, nền
giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực” [14].
Giáo dục Tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, giữ vai
trò quan trọng trong giáo dục con người. Để nâng cao hiệu quả giáo dục đáp ứng yêu
cầu của thời đại,để thực hiện phương hướng mà Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra yêu
cầu đặt ra cho giáo dục Tiểu học phải có những đổi mới nhất định và đổi mới phương
pháp giáo dục giữ vị trí quan trọng. Trong những năm gần đây giáo dục khuyến khích
giáo viên(GV) ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy nhằm đẩy mạnh cải tiến phương
pháp dạy và học theo hướng tích cực, lấy học sinh (HS) làm trung tâm, phát huy tính
tích cực, chủ động của HS trong tìm kiến thức mới. Giúp HS hứng thú hơn trong học
tập, hạn chế việc ghi nhớ máy móc, thuộc lòng và nâng cao chất lượng dạy học.
Địa lí là một bộ môn khoa học xã hội. Đối tượng nghiên cứu của Địa lí là các
vấn đề tự nhiên và kinh tế- xã hội vì vậy những kiến thức khoa học này luôn được tăng
lên hàng ngày, hàng giờ và nếu không bắt kịp sự biến đổi đó thì sẽ nhanh chóng bị tụt
hậu. Điều này đòi hỏi cần một sự thay đổi về phương pháp trong công tác giảng dạy
1


Khóa luận đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×