Tải bản đầy đủ

Xây dựng một số trò chơi học tập rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Số 1 Hồng Thủy – Lệ thủy – Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và
kết quả nghiên cứu nêu trong khóa luận là trung thực, khách quan và chưa từng
được công bố trong bất kì một công trình nào khác.
Tác giả

Nguyễn Thị Minh

i


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa luận này em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến
TS. Nguyễn Thị Nga – Giảng viên Trường Đại học Quảng Bình đã tận tình giúp
đỡ em hoàn thành khóa luận này.
Xin chân thành cảm ơn tập thể giảng viên Khoa Sư phạm Tiểu học –Mầm
non đã tạo điều kiện để em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp kết thúc khóa
học của mình.
Cảm ơn Ban giám hiệu, các thầy cô cùng các em học sinh Trường Tiểu học
Số 1 Hồng Thủy đã tạo điều kiện cho em điều tra, tìm hiểu và tổ chức thực
nghiệm.

Và em cũng xin tỏ lòng biết ơn đối với những người thân trong gia đình
cũng như bạn bè đã động viên, giúp đỡ em rất nhiều cả về tinh thần, vật chất
trong quá trình thực hiện khóa luận.
Trong quá trình thực hiện khóa luận, do điều kiện, năng lực, thời gian
nghiên cứu còn hạn chế, khóa luận nghiên cứu không tránh khỏi những sai sót.
Rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô, các bạn để khóa luận được hoàn
thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Quảng Bình, tháng 05 năm 2018
Tác giả

Nguyễn Thị Minh

ii


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................................... ii
MỤC LỤC .......................................................................................................................................... iii
DANH MỤC VIẾT TẮT ............................................................................................................. vi
A. PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................................1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .......................................................................................................2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu .....................................................................................4
4. Mục đích nghiên cứu .................................................................................................................4
5. Nhiệm vụ nghiên cứu.................................................................................................................4
6. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................................................4
7. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................................4
8. Đóng góp của đề tài ....................................................................................................................5
9. Cấu trúc của đề tài.......................................................................................................................5
B. PHẦN NỘI DUNG .....................................................................................................................7
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI .............................................................7
1.1. Cơ sở lí luận...................................................................................................7
1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài ........................................................................7
1.1.2. Tầm quan trọng của phân môn Chính tả ở Tiểu học .............................................8
1.1.3. Ý nghĩa và cách tổ chức trò chơi học tập trong giờ Chính tả ......................... 10
1.1.4. Đặc điểm tâm, sinh lí của học sinh Tiểu học ảnh hưởng đến việc rèn luyện
kĩ năng viết đúng chính tả .......................................................................................................... 12
1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài .................................................................................................. 14


1.2.1. Nội dung chương trình, SGK dạy học phân môn chính tả lớp 2 ................... 14
1.2.2. Phương ngôn xã Hồng Thủy và lỗi chính tả do ảnh hưởng phương ngôn ở
Trường Tiểu học Số 1 Hồng Thủy ......................................................................................... 16
1.2.3. Khảo sát thực trạng dạy học chính tả, kĩ năng viết đúng chính tả và sử
dụng trò chơi trong dạy học chính tả trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy ................. 20
iii


CHƯƠNG II: MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC TẬP RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐÚNG
CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HỒNG
THỦY – LỆ THỦY – QUẢNG BÌNH ................................................................................. 30
2.1. Nhóm trò chơi rèn kĩ năng viết đúng phụ âm đầu ................................................... 30
2.1.1. Trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” ...................................................................................... 31
2.1.2. Trò chơi “Đi tìm lời thơ” ............................................................................................... 33
2.1.3. Trò chơi “ Chọn món ăn” .............................................................................................. 35
2.1.4. Trò chơi “Thi trồng cây” ............................................................................................... 37
2.2. Nhóm trò chơi rèn kĩ năng viết đúng âm chính ...................................................... 39
2.2.1. Trò chơi “Ghi nhớ qua tranh” ...................................................................................... 39
2.2.2. Trò chơi “Chung sức” ..................................................................................................... 40
2.2.3. Trò chơi “Trèo lên đỉnh núi Phan – xi - păng” ..................................................... 41
2.2.4. Trò chơi “Đếm số cánh hoa”........................................................................................ 43
2.3. Nhóm trò chơi rèn kĩ năng viết đúng dấu thanh....................................................... 44
2.3.1. Trò chơi “Nhanh tay điền dấu” ................................................................................... 44
2.3.2. Trò chơi “Tập làm cô giáo” .......................................................................................... 46
2.3.3. Trò chơi “Rung chuông vàng” .................................................................................... 47
2.3.4. Trò chơi “Xoay mặt chú hề” ....................................................................................... 48
CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .................................................................... 52
3.1. Những vấn đề chung ........................................................................................................... 52
3.1.1. Mục đích thực nghiệm .................................................................................................... 52
3.1.2. Đối tượng, thời gian, địa bàn thực nghiệm............................................................. 52
3.1.3. Nội dung thực nghiệm .................................................................................................... 52
3.2. Thiết kế giáo án ..................................................................................................................... 53
3.2.1. Giáo án đối chứng ............................................................................................................ 53
3.2.2. Giáo án thực nghiệm ....................................................................................................... 56
3.2.3. Phiếu kiểm tra và kết quả thực nghiệm.................................................................... 59
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................................. 63
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... 66
PHỤ LỤC ......................................................................................................................................... 67
iv


DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ

Bảng 1: Bảng thống kê ........................................................................................ 24
Bảng 2: Bảng thống kê các loại lỗi về thanh điệu............................................... 24
Bảng 3: Bảng thống kê các loại lỗi về phụ âm đầu ............................................. 24
Bảng 4: Bảng thống kê các loại lỗi về phần vần ................................................. 25
Bảng 5: Nhận thức của GV về sự cần thiết của việc sử dụng trò chơi học tập
trong giờ chính tả ................................................................................................ 27
Bảng 6: Nhận thức của GV về vai trò của trò chơi sử dụng trong tiết chính tả.. 28
Bảng 3.1.3: Bảng điều tra chất lượng ban đầu .................................................... 53
Biểu đồ 3.1.3: Biểu đồ điều tra chất lượng ban đầu...........................................51
Bảng 3.2.3: Bảng đối chiếu kết quả thực nghiệm ............................................... 60
Biểu đồ 3.2.3: Biểu đồ đối chiếu kết quả thực nghiệm......................................59

v


DANH MỤC VIẾT TẮT

TT

KÍ HIỆU

CHÚ THÍCH

1

GV

Giáo viên

2

HS

Học sinh

3

SGK

4

[8, tr121]

5

NXB

6

ĐDCMHS

7

HSTH

Sách giáo khoa
Trích từ tài liệu tham khảo 8, trang 121
Nhà xuất bản
Đại diện hội cha mẹ học sinh
Học sinh Tiểu học

vi


A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trường Tiểu học là nơi đào tạo thế hệ trẻ trở thành những con người mới
có trình độ văn hóa và cũng là nơi có trách nhiệm rèn luyện cho các em việc giữ
gìn và sử dụng đúng ngôn ngữ Tiếng Việt. Chính từ nơi đây nhà trường đã đào
tạo nền móng đầu tiên cho học sinh biết giữ gìn, biết bảo vệ và phát triển ngôn
ngữ của dân tộc. Vì vậy dạy cho học sinh về Tiếng Việt một cách cơ bản có hệ
thống là một điều hết sức quan trọng. Tình trạng học sinh phát âm chưa được
chuẩn, việc rèn các em phát âm không chuẩn, không đúng, nghe không chính
xác dẫn đến viết sai lỗi chính tả.
Chính tả trong nhà trường giúp học sinh hình thành năng lực và thói quen
viết đúng chính tả, nói rộng hơn là năng lực và thói quen viết đúng tiếng Việt
văn hóa, tiếng Việt chuẩn mực…. Vì vậy, phân môn Chính tả có vị trí quan
trọng trong cơ cấu chương trình môn Tiếng Việt nói riêng, các môn học ở nhà
trường phổ thông nói chung. Làm thế nào để các em biết phát âm đúng, viết
đúng chính tả là điều băn khoăn, lo lắng đối với người làm công tác giáo dục.
Những năm gần đây, cùng với sự đầu tư và phát triển của giáo dục ngày
càng được nâng cao, giáo viên không ngừng học tập tích lũy chuyên môn, tích
cực đổi mới phương pháp dạy học trong đó có việc đổi mới phương pháp dạy
học chính tả cho học sinh. Việc rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh bên
cạnh những thành công còn có một số hạn chế, nhất là đối với lớp 2 các em mới
chuyển từ lớp 1 lên, qua ba tháng nghỉ hè, nhiều em không thường xuyên ôn
luyện nên khi bắt đầu vào năm học mới, kĩ năng viết của một số em còn yếu,
chính tả còn sai nhiều. Vì thế giáo viên cần có phương pháp dạy học phù hợp
nhằm rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho các em.
Hiện nay nhiều phương pháp dạy học mới đã và đang được áp dụng vào
trường tiểu học. Trong đó có sự kết hợp hài hòa giữa việc sử dụng các phương
pháp dạy học truyền thống và vận dụng có hiệu quả các hình thức tổ chức dạy
học tích cực. Một trong những phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học đang
được giáo viên chú trọng là phương pháp tổ chức trò chơi học tập. Thông qua
1


hoạt động thực hành nói chung và các trò chơi nói riêng, hoạt động dạy học sẽ
gây hứng thú học tập cho học sinh. HS tuổi Tiểu học rất thích trò chơi học tập
bởi lẽ nó phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lí của các em. Trò chơi học tập là một
phương pháp được áp dụng trong quá trình dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy
và học. Sử dụng trò chơi học tập tạo không khí lớp học sôi động, vui vẻ, làm cho
việc tiếp nhận các kiến thức của môn Chính tả trở nên nhẹ nhàng, hấp dẫn. Việc
đưa trò chơi vào dạy phân môn Chính tả ở tiểu học là việc làm phù hợp và thiết
thực đối với việc dạy và học. Góp phần vào việc thực hiện nguyên lí giáo dục:
“Học đi đôi với hành”.
Được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hồng Thủy, được tiếp xúc và giao
tiếp nhiều với các em Tiểu học, tôi nhận thấy vấn đề này ở trường Tiểu học Số 1
Hồng Thủy còn nhiều bất cập. Là một trường nằm ở vùng nông thôn, điều kiện
cơ sở vật chất chưa đầy đủ, thường sử dụng tiếng địa phương vào học tập dẫn
đến chất lượng dạy và học chính tả chưa cao. Việc rèn kĩ năng viết đúng chính tả
cho học sinh đã được giáo viên quan tâm nhưng chưa có cách khắc phục cụ thể,
việc sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi ở trường vẫn chưa được chú trọng
nên chưa đạt kết quả cao.
Vì những lí do trên tôi chọn đề tài “Xây dựng một số trò chơi học tập rèn
kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Số 1 Hồng
Thủy – Lệ thủy – Quảng Bình” để làm đề tài nghiên cứu, nhằm nâng cao kĩ
năng viết chính tả cho các em học sinh lớp 2 nói riêng và học sinh Tiểu học nói
chung.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Chính tả là một phân môn có vị trí quan trọng trong chương trình môn
Tiếng Việt ở Tiểu học. Giai đoạn Tiểu học là giai đoạn then chốt trong quá trình
hình thành kĩ năng cho HS. Rèn luyện kĩ năng viết chính tả cho HS thế nào cho
đạt hiệu quả, trong những năm gần đây có nhiều công trình nghiên cứu đưa ra
các phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học Tiếng
Việt. Và phương pháp sử dụng trò chơi học tập là một phương pháp như thế.

2


Xoay quanh vấn đề trò chơi học tập và sử dụng trò chơi học tập trong dạy
học Tiếng Việt ở Tiểu học nói chung và Chính tả nói riêng đã có nhiều công
trình nghiên cứu và nhiều ý kiến, quan điểm.
“Phương pháp dạy học tiếng Việt ở Tiểu học” ( NXB Đại học Sư phạm
2002) với mục tiêu trang bị cho HS những kiến thức cơ bản hiện đại và các kĩ
năng giảng dạy Tiếng Việt ở Tiểu học. Giáo trình cung cấp thông tin về những
vấn đề chung của phương pháp dạy học Tiếng Việt và phương pháp dạy học
trong các phân môn của Tiếng Việt ở Tiểu học. Bên cạnh đó các tác giả còn đưa
ra nhiều phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học phát huy tính tích
cực chủ động của HS trong từng phân môn cụ thể. Trong đó có phương pháp sử
dụng trò chơi học tập.
“ Dạy và học môn Tiếng Việt ở Tiểu học theo chương trình mới” (NXB
Giáo dục – 2000) nếu biết sử dụng đúng lúc đúng chỗ các trò chơi học tập sẽ có
tác dụng rất tích cực kích thích hứng thú học tập và nâng cao chất lượng bài học.
Các tác giả Trần Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Hạnh, Lê phương Nga khi bàn
về sử dụng trò chơi học tập họ cho rằng những trò chơi đưa vào sách thường dựa
vào nội dung cụ thể của từng phân môn.
“Dạy học Chính tả ở Tiểu học” (NXB Giáo dục -2003) đã cung cấp những
thông tin cụ thể chi tiết về đặc điểm ngữ âm và chữ viết Tiếng Việt liên quan
đến chính tả cũng như quy tắc chính tả. Đây là tài liệu cần thiết cho các giáo
viên Tiểu học đang giảng dạy phân môn Chính tả ở những vùng phương ngữ.
Tóm lại, sử dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Việt thì nội dung bài học
được các nhà nghiên cứu cho là các yếu tố quyết định. Mặt khác, thông qua trò
chơi học tập, HS được phát triển một cách toàn diện cả thể lực, trí tuệ lẫn nhân
cách. Đưa trò chơi vào lớp học làm cho việc học tập các phân môn Tiếng Việt
thêm nhẹ nhàng hiệu quả. Tuy nhiên sử dụng trò chơi trong dạy học Chính tả
cho HS thuộc vùng phương ngữ chưa có nhiều công trình nghiên cứu.
Những công trình nghiên cứu trên là những tiền đề lí luận quan trọng để
chúng tôi lựa chọn đề tài “ Xây dựng trò chơi học tập rèn kĩ năng viết đúng

3


chính tả cho học sinh lớp 2 trường Tiểu học Số 1 Hồng Thủy –Lệ Thủy –Quảng
Bình”.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
a. Khách thể nghiên cứu
Quá trình rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho HS lớp 2 Trường Tiểu học Số
1 Hồng Thủy –Lệ Thủy – Quảng Bình.
b. Đối tượng nghiên cứu
Trò chơi rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho HS lớp 2.
HS lớp 2 Trường Tiểu học Số 1 Hồng Thủy –Lệ Thủy –Quảng Bình.
4. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu đề tài, chúng tôi nhằm những mục đích sau:
Đi thực tế tiếp xúc môi trường phổ thông rút ra một số kinh nghiệm chuẩn
bị tâm thế và kiến thức, kĩ năng bước vào thực tế giảng dạy khi ra trường.
Xây dựng một số trò chơi nhằm bước đầu rèn kĩ năng viết đúng chính tả
cho học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Số 1 Hồng Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là:
Phân tích cơ sở lí luận chung về dạy –học phân môn Chính tả ở Tiểu học
rèn kĩ năng viết đúng Chính tả, trò chơi học tập và ý nghĩa của trò chơi đối với
việc rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho HS.
Xây dựng được các trò chơi thực sự có hiệu quả đối với việc rèn luyện kĩ
năng viết đúng chính tả.
Ứng dụng phù hợp các trò chơi vào trong tiết chính tả nhằm rèn kĩ năng
viết đúng chính tả cho HS.
6. Phạm vi nghiên cứu
Do điều kiện thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ tập trung vào xây dựng một
số trò chơi ứng dụng trong các tiết chính tả trên lớp của lớp 2. Và chúng tôi
tiến hành nghiên cứu trên HS lớp 2 Trường Tiểu học Số 1 Hồng Thủy –Lệ Thủy
– Quảng Bình.
7. Phương pháp nghiên cứu
4


Khóa luận đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×