Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

BÀI 17: DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Hiểu được cơ sở sắp xếp dãy hoạt động của kim loại.
- Nêu được dãy hoạt động hóa học của kim loại
K,Na,Mg,Al,Zn,Fe,Pb,(H),Cu,Ag,Au..
2. Kỹ năng:
- Tiến hành các thí nghiệm đối chứng để xác định độ mạnh yếu của kim loại.
- Vận dụng được ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại để dự đoán kết quả
phản ứng của kim loại cụ thể với dung dịch axit, với nước và với dung dịch muối
và viết PTHH .
3. Thái đô: Yêu thích bộ môn
II. CHUẨN BI:
1. Giáo viên:
- Hoá chất: Na, đinh sắt, dây và lát đồng, dung dịch phenolphtalein, dây Ag,
dung dịch CuSO4 , AgNO3, HCl, FeSO4 , nước cất
- Dụng cụ: khay nhựa, giá ống nghiệm, ống nghiệm, cốc 250 ml, kẹp gỗ, thìa
nhựa, chén sứ.
2. Học sinh: học bài cũ, chuẩn bị bài.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
1. Ổn định tổ chức: (1’)
2. Bài cu: (5’) Hãy nêu tính chất hoá học của kim loại ? Viết PTHH minh hoạ ?
3. Bài mới:
Hoạt đông của GV

Hoạt đông của HS

Nôi dung


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

Hoạt đông 1: I. DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC
CỦA KIM LOẠI ĐƯỢC XÂY DỰNG NHƯ THẾ NÀO? (20’)
1. Thí nghiệm 1:
- Tiến hành thí nghiệm:

- Quan sát và nhận xét.

Ống 1: Cho đinh sắt vào
dung dịch CuSO4

+ Ống 1: có chất rắn màu đỏ bám
vào đinh sắt
K, Na, Mg, Al, Zn,
Fe, Pb, (H), Cu, Ag,
+ Ống 2: không có hiện tượng gì
Au

Ống 2: Cho mẩu dây đồng
vào dung dịch FeSO4
Yêu cầu HS quan sát và nhận
xét.
- Nhận xét, bổ sung: Ở ống 1
sắt đã đẩy đồng ra khỏi dung
dịch muối đồng. Yêu cầu HS
viết PTHH?
- Nhận xét. Ở ống 2 đồng
không đẩy được sắt ra khỏi


dung dịch muối sắt.Vậy có
kết luận gì ?
- Vậy trong dãy hoạt động
hóa học của kim loại ta xếp
sắt đứng trước đồng : Fe, Cu.

- Lắng nghe.Viết PTHH:
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

- Sắt hoạt động hóa học mạnh hơn
đồng.

- Nghe giảng, ghi bài.

- Tiến hành thí nghiệm:
Ống 1: Cho mẩu dây đồng
vào dung dịch AgNO3
Ống 2: Cho mẩu dây bạc vào
dung dịch CuSO4

2. Thí nghiệm 2:
- Quan sát và nhận xét.
+ Ống 1: có chất rắn màu xám

- Dãy hoạt động hóa
học của kim loại:


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

Yêu cầu HS quan sát và nhận
xét.

bám vào dây đồng.
+ Ống 2: không có hiện tượng gì

- Nhận xét, bổ sung: Ở ống 1
đồng đã đẩy bạc ra khỏi dung
dịch muối. Yêu cầu HS viết
PTHH?
- Nhận xét. Ở ống 2 bạc
không đẩy được đồng ra khỏi
dung dịch muối.Vậy có kết
luận gì ?
- Vậy trong dãy hoạt động
hóa học của kim loại ta xếp
đồng và bạc như thế nào?

- Lắng nghe.Viết PTHH:
Cu + AgNO3 → CuNO3 + Ag

- Đồng hoạt động hóa học mạnh
hơn bạc.

- Tiến hành thí nghiệm: Cho
đinh sắt và lá đồng nhỏ vào 2 - Xếp Đồng đứng trước Bạc: Cu,
ống nghiệm (1) và (2) riêng
Ag.
biệt đựng dung dịch HCl. Yêu
cầu HS quan sát và nhận xét
hiện tượng.
- Yêu cầu HS viết PTHH xảy
ra và nhận xét?

3. Thí nghiệm 3:
- Quan sát và nhận xét hiện tượng:

- Yêu cầu HS rút ra kết luận.

+ Ống 1: có nhiều bọt khí thoát ra
+ Ống 2:không có hiện tượng gì.

- Nhận xét, bổ sung.

- Tiến hành thí nghiệm: Cho


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

mẩu Natri và đinh sắt vào 2
cốc (1), (2) riêng biệt đựng
nước cất có thêm vài giọt
dung dịch phenolphthalein.
Yêu cầu HS quan sát và nêu
hiện tượng.
- Nhận xét, bổ sung: Na phản
ứng với nước tạo thành dd
bazơ nên làm dd
phenolphthalein không màu
chuyển sang màu đỏ.

- PTHH:Fe +2HCl →FeCl2 + H2
Sắt đẩy được Hiđrô ra khỏi dung
dịch axit.
- Kết luận: xếp sắt đứng trước
Hiđrô. Đồng đứng sau Hiđrô: Fe,
H, Cu.
- Lắng nghe.
4. Thí nghiệm 4:
- Quan sát và nhận xét hiện tượng:

- Yêu cầu HS viết PTHH và
nhận xét?

+ Cốc 1: Mẩu Natri nóng chảy
thành giọt tròn chạy trên mặt nước
và tan dần, dung dịch có màu đỏ.

- Yêu cầu HS rút ra kết luận?

+ Cốc 2: không có hiện tượng gì.

- Qua kết quả 4 TN yêu cầu
HS sắp xếp các kim loại
thành dãy theo chiều giảm
dần mức độ hoạt động hóa
học?

- Nghe giảng

- Giới thiệu về dãy hoạt động
hóa học của kim loại.

- Viết PTHH:
Na + H2O → NaOH + H2
Na đẩy được Hiđrô ra khỏi nước.
- Kết luận: Natri hoạt động hóa học
mạnh hơn sắt. Ta xếp Na, Fe.


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

- Sắp xếp: Na, Fe, H, Cu, Ag

- Nghe giảng và ghi bài.
Hoạt đông 2: II. DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO? (15’)
- Thuyết trình về ý nghĩa dãy
hoạt động hóa học của kim
loại.

- Nghe giảng và ghi bài.

1. Mức độ hoạt động
hóa học của các kim
loại giảm dần từ trái
qua phải.
2. Kim loại đứng
trước Magie phản
ứng với nước ở điều
kiện thường tạo thành
kiềm và giải phóng
khí H2.
3. Kim loại đứng
trước H phản ứng với
một số dung dịch axit
( HCl, H2SO4
loãng…) giải phóng
khí H2.
4. Kim loại đứng
trước ( trừ Na, K..)
đẩy kim loại đứng sau
ra khỏi dung dịch
muối.

Hoạt đông 3: CỦNG CỐ - DẶN DÒ: (5’)


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

- Yêu cầu HS nhắc lại nội
dung bài học
- Dặn HS về nhà học bài, làm
các bài tập trong SGK và
SBT.

- Nhắc lại

- Ghi nhớ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×