Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN VĂN HÓA GIAO THÔNG LỚP 4 TRỌN BỘ

Tháng 9/ 2017
BÀI 1: ĐI XE ĐẠP ĐÚNG LÀN ĐƯỜNG,
PHẦN ĐƯỜNG QUY ĐỊNH
I.Mục tiêu:
- HS biết khi đi xe đạp phải đi đúng làm đường quy định để đảm bảo an
toàn.
- HS hiểu khi rẽ trái, rẽ phải hay dừng nên quan sát, ra hiệu, không nên tự ý
rẽ mà không quan sát, hay bỏ qua hiệu lệnh.
- HS nhận biết việc nên làm và không nên làm khi đi xe đạp.
- Có ý thức tuân thủ Luật giao thông; biết nhắc nhở bạn bè đi đúng làn
đường, phần đường khi tham gia giao thông.
II. Chuẩn bị:
- Thẻ màu xanh – đỏ (thể hiện quy ước trong thảo luận nhóm), tranh minh
họa (nếu có)
III. Hoạt động dạy học.
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Ổn định. 3’
- Lớp nghe bài hát: “Bài học giao thông”
2. Bài mới.
- Giới thiệu bài mới. 2’

- HS theo dõi, ghi mục bài.
Hoạt động 1: Hoạt động cơ bản. 8’
- HS làm việc dưới sự hướng dẫn của
- Hoạt động nhóm 4, đọc mẩu truyện nhóm trưởng.
trong sách thảo luận trả lời các câu hỏi - Các nhóm chia sẻ.
phía dưới.
- Nhận xét.
+ Theo các em, khi đi xe đạp em phải đi - HS trả lời: khi đi xe đạp phải đi đúng
như thế nào?
làm đường quy định
+ Nếu đường không có làn đường dành - Đi vào mép đường bên phải.
cho xe đạp, em sẽ đi như thế nào?
- GV chốt: khi đi xe đạp phải đi đúng - HS nhắc lại ghi nhớ.
làm đường quy định để đảm bảo an toàn
- HS thực hiện yêu cầu dưới sự điều
Hoạt động 2: Thực hành. 7’
hành của nhóm trưởng.
- GV theo dõi, nhắc nhở,
- GV giúp đỡ nhóm gặp khó khăn khi
giải đáp thắc mắc.
- GV chốt: Hình 1, hình 2 và hình 4 là
thể hiện hành động đúng.
+ Hình 3, hình 5 và hình 6 là thể hiện
hành động chưa đúng.
- Vậy, khi đi xe đạp em muốn rẽ hoặc

- Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
- Các nhóm thắc mắc – giải đáp thắc
mắc.
- Nhận xét.

- HS trả lời nối tiếp.


dừng lại em sẽ làm gì?
- Nhận xét, chốt: khi rẽ trái, rẽ phải hay
dừng nên quan sát, ra hiệu, không nên tự
ý rẽ mà không quan sát, hay bỏ qua hiệu
lệnh.
Hoạt động 3: Hoạt động ứng dụng.


14’
- Thảo luận thực hiện các yêu cầu trong
hoạt động ứng dụng.
- GV nhận xét.
3. Củng cố- dặn dò: 3’
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV dặn dò HS: Khi đi xe đạp phải đi
đúng làm đường quy định để đảm bảo
an toàn cho mình và cho người khác.
+ Khi rẽ trái, rẽ phải hay dừng nên quan
sát, ra hiệu, không nên tự ý rẽ mà không
quan sát, hay bỏ qua hiệu lệnh.

- HS lắng nghe, nhắc lại.

- Làm việc theo sự hướng dẫn của nhóm
trưởng.
- Các nhóm trình bày, chia sẻ.
- Nhận xét.
- HS hệ thống bài.
- HS lắng nghe.

Tháng 10/ 2017
BÀI 2: BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
I. Mục tiêu:
- HS biết nội dung 6 biển báo giao thông phổ biến.
- HS hiểu ý nghĩa , tác dụng, tầm quan trọng của biển báo hiệu giao thông.
- HS nhận biết nội dung của các biển báo hiệu ở gần khu vực trường học,
gần nhà hoặc thường gặp trên đường.
- Có ý thức tuân thủ Luật giao thông và tuân thủ những biển báo hiệu giao
thông có trên đường.
II. Chuẩn bị:
- Một số biển báo, SGK, phiếu bài tập.
- HS: SGK
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1. Kiểm tra bài cũ: 4’
- PHT điều hành – lớp thực hiện.
- GV nhận xét.
- Nhận xét, mời GV nhận lớp.
2. Bài mới:
- Giới thiệu bài. 1’
- HS lắng nghe, ghi tựa bài.
Hoạt động 1: Hoạt động cơ bản. 12’
- Yêu cầu HS đọc truyện: Phải nhìn biển - HS đọc.


báo hiệu giao thông”. Trả lời các câu hỏi
sau:
1. Khi xe đang bon bon trên đường, vì sao
mẹ Hoa đột nhiên chạy chậm lại?
2. Biển báo hiệu “ Công trường” có đặc
điểm gì?
3. Vì sao mẹ Hoa không rẽ phải để đến
nhà bạn Lan cho nhanh hơn?
- GV nhận xét, chốt và rút ghi nhớ:
Nhớ nhìn biển báo giao thông
Để cùng thực hiện quyết không lơ là
Hoạt động 2: Hoạt động thực hành. 8’

- Thảo luận nhóm trả lời 5 câu hỏi
4. Biển báo “Cấm rẽ phải” có đặc
điểm gì?
5. Tại sao chúng ta cần thực hiện
theo chỉ dẫn của biển báo hiệu giao
thông?
- Các nhóm chia sẻ kết quả.
- Nhận xét.
- HS nhắc lại ghi nhớ.

- HS thực hiện yêu cầu dưới sự điều
hành của nhóm trưởng.
- GV chốt kết quả.
- Các nhóm chia sẻ kết quả thảo
- Mở rộng: Các biển hình tròn màu đỏ hoặc luận.
viền đỏ là các biển cấm; Các biển hình tròn - Nhận xét.
hoặc hình chữ nhật màu xanh là các biển
chỉ dẫn.
Hoạt động 3: Hoạt động ứng dụng.10’
- GV chia lớp thành 2 nhóm.
- HS lắng nghe.
- GV nêu cách chơi.
- HS chơi thử
- GV cho HS chơi thử
- PHT điều hành các bạn chơi.
- GV cho HS chơi trò chơi
- Nhận xét
- GV tổng kết , biểu dương nhóm chơi tốt
nhất và đúng nhất.
- Qua hoạt động này, các em biết được điều
- HS trả lời nối tiếp.
gì?
- GV rút ghi nhớ:
Nhắc nhau thực hiện hằng ngày
Nội dung biển báo ở ngay trên đường.
3. Củng cố - dặn dò: 3’
- HS hệ thống bài.
- GV cùng HS hệ thống bài
- Lớp lắng nghe.
- GV dặn dò, nhận xét
Tháng 11/ 2017
BÀI 3: AN TOÀN KHI ĐI QUA CHỖ GIAO
NHAU GIỮA ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT.
I. Mục tiêu:


- HS hiểu khi đi qua chỗ giao nhau giữa đường sắt và đường bộ, chúng ta
phải chú ý quan sát để đảm bảo an toàn.
- HS biết nhắc nhau cẩn thận tránh ra tức thì khi thấy xe lửa đến từ xa.
- HS biết khi đang đi trên đường bộ đến nơi giao nhau với đường sắt, phải
giảm tốc độ và chú ý quan sát để đảm bảo an toàn.
II. Chuẩn bị:
- Tranh minh họa SGK
III. Hoạt động dạy học.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Ôn bài cũ: 5’
- PHT thực hiện
- GV nhận xét.
- Nhận xét, mời GV nhận lớp.
2. Bài mới:
- Giới thiệu bài
- HS lắng nghe, ghi tựa bài.
Hoạt động 1: Hoạt động cơ bản. 12’
- Yêu cầu HS đọc truyện: “Chậm một - HS đọc.
chút nhưng an toàn”. Trả lời các câu hỏi - Thảo luận nhóm trả lời 4 câu hỏi
sau:
3. Tại sao Hạnh và Quốc không đồng ý
1. Vì sao Hùng dẫn Hạnh và Quốc đi chạy băng qua đường sắt theo lời đề
đường khác để về nhà?
nghị của Hùng?
2. Con đường mà Hùng dẫn Hạnh và 4. Khi đi qua chỗ giao nhau với đường
Quốc đi có gì đặc biệt?
bộ và dường sắt, ta phải đi như thế nào
cho an toàn?
- GV nhận xét, chốt và rút ghi nhớ:
- Các nhóm chia sẻ kết quả.
Khi đi qua chỗ giao nhau giữa đường sắt - Nhận xét.
và đường bộ, chúng ta phải chú ý quan - HS nhắc lại ghi nhớ.
sát để đảm bảo an toàn.
Hoạt động 2: Hoạt động thực hành. 8’ - HS thực hiện yêu cầu dưới sự điều
hành của nhóm trưởng.
- Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
- GV chốt kết quả.
- Nhận xét.
- HS trả lời: nhắc nhau cẩn thận tránh
- Các em chuẩn bị băng qua đường sắt, ra tức thì khi thấy xe lửa đến từ xa.
nếu thấy xe lửa đến từ xa, em sẽ làm gì?
- GV nhận xét.
Hoạt động 3: Hoạt động ứng dụng.10’ - HS thực hiện yêu cầu dưới sự điều
- GV chia lớp nhóm.
hành của nhóm trưởng.
- GV tổng kết
- Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
- Qua hoạt động này, các em biết được - Nhận xét.
điều gì?
- HS trả lời nối tiếp.


- GV rút ghi nhớ cuối bài.
3. Củng cố - dặn dò: 3’
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV dặn dò, nhận xét

- HS lắng nghe.

Tháng 12/ 2017
BÀI 4: GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT,
NGƯỜI GIÀ, TRẺ NHỎ KHI ĐI ĐƯỜNG
I. Mục tiêu:
- HS biết giúp người khuyết tật, người già, em nhỏ khi đi đường để đảm bảo
an toàn.
- HS hiểu giúp người khuyết tật, người già, em nhỏ khi đi đường là thể hiện
nếp sống văn minh.
- HS hiểu được là người lịch sự, văn minh là biết giúp đỡ mọi người khi họ
gặp khó khăn.
II. Chuẩn bị:
- Thẻ (mếu-cười), tranh minh họa SGK
III. Hoạt động dạy học.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Ôn bài cũ: 5’
- PHT thực hiện
- GV nhận xét.
- Nhận xét, mời GV nhận lớp.
2. Bài mới:
- Giới thiệu bài
- HS lắng nghe, ghi tựa bài.
Hoạt động 1: Hoạt động cơ bản. 12’
- Yêu cầu HS đọc truyện: “Qua đường - HS đọc.
cùng nhau”. Trả lời các câu hỏi cuối bài - Thảo luận nhóm trả lời 4 câu hỏi
1. Trên đường đi học về Thảo và Minh 3. Thảo và Minh làm gì để giúp bạn gái
nhing thấy ai?
khiếm thị?
2. Vì sao bạn gái đeo kính râm, tay cầm 4. Em có nhận xét gì về hành động của
gậy dò đường chần chừ không băng qua Thảo và Minh?
đường?
- Các nhóm chia sẻ kết quả.
- GV nhận xét
- Nhận xét.
Liên hệ: Nếu khi đi đường em gặp một - HS: Giúp đỡ người khuyết tật qua
người khuyết tập đang muốn qua đường. đường.
Em sẽ làm gì?
- Hành động đó thể hiện điều gì?
- HS: Hành động đó thể hiện là người
biết yêu thương chân tình.
- GV rút ghi nhớ.
- HS nhắc lại ghi nhớ.
Hoạt động 2: Hoạt động thực hành. 8’


- GV theo dõi các nhóm làm việc.

- HS thực hiện yêu cầu dưới sự điều
hành của nhóm trưởng.
- GV nhận xét, chốt kết quả: Giúp người - Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
khuyết tật, người già, em nhỏ khi đi - Nhận xét.
đường là thể hiện nếp sống văn minh.
Hoạt động 3: Hoạt động ứng dụng.10’
- GV chia lớp thành các nhóm.
- HS thực hiện yêu cầu dưới sự điều
hành của nhóm trưởng.
- Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
- Nhận xét.
- GV chốt: người lịch sự, văn minh là - HS trả lời nối tiếp.
biết giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó
khăn.
- HS lắng nghe.
3. Củng cố - dặn dò: 3’
- GV cùng HS hệ thống bài
- HS hệ thống bài học.
- GV dặn dò, nhận xét
Tháng 01/ 2018
BÀI 5: GIỮ GÌN XE ĐẠP SẠCH, ĐẸP
I. Mục tiêu:
- HS biết Giữ gìn xe đạp sạch,đẹp.
- HS có ý thức giữ gìn xe đạp sạch,đẹp.
II. Chuẩn bị:
- Tranh minh họa SGK
III. Hoạt động dạy học.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Ôn bài cũ: 5’
- PHT thực hiện
- GV nhận xét.
- Nhận xét, mời GV nhận lớp.
2. Bài mới:
- Giới thiệu bài
- HS lắng nghe, ghi tựa bài.
Hoạt động 1: Hoạt động cơ bản. 12’
- Yêu cầu HS đọc truyện: “Người bạn - HS đọc.
đồng hành”. Trả lời câu hỏi:
- Thảo luận nhóm trả lời 3 câu hỏi
1. Lê lớp 4, Tuấn và Tú được ba mẹ mua 3. Tại sao sau mấy thánh sử dụng mà xe
tặng món quà gì?
Tuấn vẫn còn mới?
2. Sau vài tháng sử dụng, xe đạp của Tú - Các nhóm chia sẻ kết quả.
thế nào?
- Nhận xét.


- GV nhận xét
- HS nhắc lại ghi nhớ.
- GV rút ghi nhớ.
Hoạt động 2: Hoạt động thực hành. 8’
* Hãy cho biết ý kiến của em sau khi - HS thực hiện yêu cầu dưới sự điều
quan sát các hình ảnh
hành của nhóm trưởng.
- Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
H1:Bạn trong hình đang sửa xe đạp,đó - Nhận xét.
là việc làm giúp xe luôn sạch đẹp.
H4: Bạn đang vặn các ốc xe cho chặt.
H2: 2 bạn đang đi xe đạp thì gặp trời Một việc làm đáng khen vì như vậy đi
mưa, 2 bạn vào trú mưa dựng xe ở giữa xe sẽ chắc chắn hơn.
trời mưa .Hai bạn đã dựng xe ngay ngắn H5: Bạn nhỏ đang bơm lốp xe cho căng
không vứt bừa bãi ra.2 bạn đã làm đúng. lên.Một việc nên làm vì nếu để xe non
H3: 3 bạn leo lên chiếc xe đạp như vậy hơn lốp xe sẽ nhanh hỏng.
sẽ không an toàn cho tính mạng các bạn H6:Bạn đang rửa xe.Một việc nên làm
và còn quá tải cho xe .Xe sẽ nhanh để giữ xe luôn mới.
hỏng,em không đồng ý với hành động
của các bạn.
- GV nhận xét, chốt kết quả: Hãy luôn
giữ gìn xe đạp sạch đẹp,an toàn.
Hoạt động 3: Hoạt động ứng dụng.10’
- HS thực hiện yêu cầu dưới sự điều
- GV chia lớp thành các nhóm.
hành của nhóm trưởng.
- Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
- GV chốt
- Nhận xét.
3. Củng cố - dặn dò: 3’
- HS hệ thống bài học.
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV dặn dò, nhận xét
Tháng 02/ 2018
BÀI 6: VA CHẠM XE ĐẠP
I. Mục tiêu:
- HS biết : Khi lỡ va xe đạp vào nhau, em cần phải ứng xử lịch sự, nói năng
hòa nhã.
- HS có ý thức chấp hành tốt luật giao thông.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa (nếu có)
III. Các hoạt động cơ bản.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Ôn bài cũ: 5’
- PHT thực hiện
- GV nhận xét.
- Nhận xét, mời GV nhận lớp.


2. Bài mới:
- Giới thiệu bài
Hoạt động 1: Hoạt động cơ bản. 12’
- Yêu cầu HS đọc truyện: “Chuyện nhỏ
đừng để thành to”. Thảo luận trả lời các
câu hỏi:
1. Đường hẻm vào nhà Thành như thế
nào?
2. Vì sao bạn trai va vào xe của Thành?

- HS lắng nghe, ghi tựa bài.

- HS đọc.
- Thảo luận nhóm trả lời 4 câu hỏi
3. Theo em, cách cư xử của bạn trai kia
và Thành có đúng không?
4. Khi va chạm xe ta phải cư xử như thế
nào?
- Các nhóm chia sẻ kết quả.
- GV nhận xét
- Nhận xét.
Liên hệ: Nếu khi đi đường em va chạm - HS: Nếu khi đi đường em va chạm với
với một ai đó, em sẽ ứng xử như thế một ai đó, em sẽ ứng xử lịch sự, nói
nào?
năng hòa nhã.
- GV rút ghi nhớ.
- HS nhắc lại ghi nhớ.
Hoạt động 2: Hoạt động thực hành. 8’
- GV theo dõi các nhóm làm việc.

- HS thực hiện yêu cầu dưới sự điều
hành của nhóm trưởng.
- Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
- Nhận xét.

- GV nhận xét, chốt kết quả
Hoạt động 3: Hoạt động ứng dụng.10’
- GV chia lớp thành các nhóm.
- HS thực hiện yêu cầu dưới sự điều
hành của nhóm trưởng.
- Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
- Nhận xét.
- GV chốt: người lịch sự, văn minh là - HS trả lời nối tiếp.
biết là người biết ứng xử lịch sự, văn
minh, biết nói năng nhẹ nhàng.
- HS lắng nghe.
3. Củng cố - dặn dò: 3’
- GV cùng HS hệ thống bài
- HS hệ thống bài học.
- GV dặn dò, nhận xét
Tháng 03/ 2018
BÀI 7: KHI NHÌN THẤY CÓ NGƯỜI QUA ĐƯỜNG SẮT
TRONG KHI XE LỬA SẮP TỚI.
I. Mục tiêu:
- HS biết khi thấy người đang qua đường ray khi xe lửa sắp đến cần báo
cho người ấy biết để rời đi an toàn
- HS hiểu được đi lại, chơi trên đường ray là rất nguy hiểm.


- Có ý thức tuân thủ Luật giao thông để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.
II. Chuẩn bị:
- Tranh minh họa SGK
III. Hoạt động dạy học.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Ôn bài cũ: 5’
- PHT thực hiện
- GV nhận xét.
- Nhận xét, mời GV nhận lớp.
2. Bài mới:
- Giới thiệu bài
- HS lắng nghe, ghi tựa bài.
Hoạt động 1: Hoạt động cơ bản. 12’
- Yêu cầu HS đọc truyện: “Xe lửa đến, - HS đọc.
bác ơi!”. Thảo luận trả lời các câu hỏi - Thảo luận nhóm trả lời 3 câu hỏi
sau:
3. Khi nhìn thấycos người muốn băng
1. Khi thấy một người đang đạp xe thật qua đường sắt lúc xe lửa sắp đến, chúng
nhanh về phía đường ray, trong lúc xe ta phải làm gì?
lửa sắp đến, Hạnh cảm thấy thế nào?
- Các nhóm chia sẻ kết quả.
2. Hùng và Hạnh đã làm gì để giúp bác - Nhận xét.
ấy?
- GV nhận xét, chốt và rút ghi nhớ:
Khi thấy người đang qua đường ray khi
xe lửa sắp đến cần báo cho người ấy biết
để rời đi an toàn; đi qua đường sắt - HS nhắc lại ghi nhớ.
chúng ta phải chú ý quan sát để đảm bảo
an toàn.
Hoạt động 2: Hoạt động thực hành. 8’ - HS thực hiện yêu cầu dưới sự điều
hành của nhóm trưởng.
- Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
- Nhận xét.
- GV nhận xét.
Hoạt động 3: Hoạt động ứng dụng.10’
- HS thực hiện yêu cầu dưới sự điều
hành của nhóm trưởng.
- GV chia lớp nhóm.
- Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
- GV tổng kết
- Qua hoạt động này, các em biết được - Nhận xét.
- HS trả lời nối tiếp.
điều gì?
- GV rút ghi nhớ cuối bài.
3. Củng cố - dặn dò: 3’
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV dặn dò, nhận xét

- HS lắng nghe.


Tháng 04/ 2018
BÀI 8: ĐỂ XE ĐẠP ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH
I. Mục tiêu:
- HS sinh biết: Để xe đúng nơi quy định, sắp xếp xe cộ gọn gàng.
- HS hiểu được để xe đúng nơi quy định, sắp xếp xe cộ gọn gàng là thuận lợi
cho việc đi lại.
- HS có ý thức sắp xếp xe cộ gọn gàng ở trường, ở nhà cũng như những nơi
khác.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa (nếu có)
III. Các hoạt động cơ bản.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Ôn bài cũ: 5’
- PHT thực hiện
- GV nhận xét.
- Nhận xét, mời GV nhận lớp.
2. Bài mới:
- Giới thiệu bài
- HS lắng nghe, ghi tựa bài.
Hoạt động 1: Hoạt động cơ bản. 12’
- HS đọc truyện: “Phải để xe gọn gàng” - HS đọc.
1. Các bạn để xe đạp trước nhà Quyên - Thảo luận nhóm trả lời 3 câu hỏi
như thế nào?
3. Nhờ anh của Toàn hướng dẫn, xe cộ
2. Tại sao người đi bộ không thể đi trên đã được sắp xếp như thế nào?
lề đường được?
- Các nhóm chia sẻ kết quả.
- Nhận xét.
- GV nhận xét
Liên hệ: Nhờ được sắp xếp xe cộ gọn - HS: Nhờ được sắp xếp xe cộ gọn gàng,
gàng, đúng nơi đúng chỗ nên mọi người đúng nơi đúng chỗ nên mọi người đi lại
đi lại như thế nào?
rất dễ dàng.
- GV rút ghi nhớ.
- HS nhắc lại ghi nhớ.
Hoạt động 2: Hoạt động thực hành. 8’
- GV theo dõi các nhóm làm việc.

- HS thực hiện yêu cầu dưới sự điều
hành của nhóm trưởng.
- Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
- Nhận xét.

- GV nhận xét, chốt kết quả
Hoạt động 3: Hoạt động ứng dụng.10’
- GV chia lớp thành các nhóm.
- HS thực hiện yêu cầu dưới sự điều
hành của nhóm trưởng.
- Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
- Nhận xét.
- GV chốt.


- Em hãy đọc một thơ mà em biết về - HS đọc: Dù em đi học, đi chơi…
cách sắp xếp xe cộ mà em biết?
Để xe đúng chỗ đúng nơi, gọn gàng.
3. Củng cố - dặn dò: 3’
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV dặn dò, nhận xét
- HS hệ thống bài học.
Tháng 05/ 2018
BÀI 9: KHÔNG NÉM ĐẤT, ĐÁ RA ĐƯỜNG GIAO THÔNG
I. Mục tiêu:
- HS sinh biết ném đá lên đường sẽ gây nguy hiểm cho người khác khi lưu
thông.
- HS hiểu việc ném đá lên đường giao thông là việc làm sai trái, gây nguy
hiểm cho người khác. Từ đó, không thực hiện hành vi ném đá hay vật cứng lên
đường là nguyên nhân gây tai nạn giao thông.
- HS có ý thức tuân thủ Luật giao thông.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa (nếu có)
III. Các hoạt động cơ bản.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Ôn bài cũ: 5’
- PHT thực hiện
- GV nhận xét.
- Nhận xét, mời GV nhận lớp.
2. Bài mới:
- Giới thiệu bài
- HS lắng nghe, ghi tựa bài.
Hoạt động 1: Hoạt động cơ bản. 12’
- Yêu cầu HS đọc truyện: “Chỉ là đùa - HS đọc.
vui”. Thảo luận trả lời các câu hỏi cuối - Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi
bài.
1. Nam và Hải ném đá ra đường để làm
gì?
2. Chúng ta có nên chơi đùa như Nam
và Hải không? Tại sao?
- GV nhận xét
- Các nhóm chia sẻ kết quả.
- GV rút ghi nhớ:
- Nhận xét.
Viên đá vô ý trên đường
Cũng gây tai nạn khó lường đó em
- HS nhắc lại ghi nhớ.
Hoạt động 2: Hoạt động thực hành. 8’
- HS thực hiện yêu cầu hoạt động dưới
sự điều hành của nhóm trưởng.
- GV theo dõi các nhóm làm việc.
- Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.


- Nhận xét.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- Là một người văn minh em sẽ làm gì - HS nối tiếp trả lời.
khi thấy ai đó vứt bừa đá, rác…lên
đường giao thông?
- Em hãy đọc một câu thơ mà em biết về - HS: Nhắc nhau gìn giữ vệ sinh
hoạt động trên?
Ném bừa, vứt bậy văn minh đâu còn
Hoạt động 3: Hoạt động ứng dụng.10’
- GV chia lớp thành các nhóm.
- HS thực hiện yêu cầu dưới sự điều
hành của nhóm trưởng.
- Các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
- GV chốt.
- Nhận xét.
- Em hãy đọc một thơ mà em biết về
- HS đọc: Dù là rác, đá, viên bi…
hành động vứt rác, đá ra đường và tác
Chớ tùy tiện ném khi đi trên đường
hại của nó mang lại mà em biết?
Vừa làm ô nhiễm môi trường
Lại gây tai nạn khó lường em ơi.
3. Củng cố - dặn dò: 3’
- GV cùng HS hệ thống bài
- HS hệ thống bài học.
- GV dặn dò, nhận xétTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×