Tải bản đầy đủ

báo cáo thành tích CSTĐ

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CÁI NƯỚC
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THỚI 2

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG GIẤY KHEN
Năm học: 2017 -2018

Giáo viên: Nguyễn Văn Đạm

Trần Thới 2, ngày 25 tháng 5 năm 2018

1


PHÒNG GD & ĐT PHƯỚC LONG
TRƯỜNG TH C XÃ VĨNH PHÚ TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Vĩnh Phú Tây, ngày 25 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ
Năm học: 2017 -2018
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐẠM
Bí danh: không.
- Ngày tháng năm sinh 18/4/1969.
Giới tính: Nam.
- Quê quán: Trần Thới – Cái Nước – Cà Mau
- Nơi thường trú: Trần Thới – Cái Nước – Cà Mau
- Đơn vị công tác: trường Tiểu học Trần Thới 2.
- Chức vụ hiện nay: Giáo viên.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tiểu học .
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1.Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
Đầu năm học 2017-2018 đựợc lãnh đạo nhà trường phân công phụ trách dạy
lớp 5A2 với tổng học sinh là 33/20 nữ. Đồng thời kiêm nhiệm Tổ trưởng tổ 5.
2.Thành tích đạt được của các nhân:
- Qua các phong trào thi đua do ngành phát động như phong trào thi đua
“dạy tốt học tốt ”, Hội thi giáo viên dạy giỏi vòng trường; Hội thi viêt chữ đẹp
trong giáo viên; Hội thi công tác chủ nhiệm giỏi, tôi đều tham gia. Và đạt giải
nhì thi viết chữ đẹp vòng trường, đạt giải công tác chủ nhiệm giỏi của trường; đạt
giáo viên dạy giỏi cấp trường 2016-2017.
+ Năm học 2017 -2018 được lãnh đạo nhà trường phân công phụ trách lớp
5A2. Lớp được phân hóa là lớp khá giỏi với tổng học sinh là 33 em. Trong đó: số
học sinh có học lực thuộc đối tượng 2 của năm học trước 17 em chiếm tỉ lệ là
51,52% ở hai môn Toán và Tiếng Việt. Nhưng với tinh thần trách nhiệm của bản
thân tôi đã tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và sưu tầm tài liệu trên
mạng internet, tăng cường dụng biện pháp tổ chức dạy học với đồ dùng trực
quan.Từ đồ dùng dạy- học trực quan đã tạo được sự hứng thú học tập và khích lệ
tinh thần tự học của học sinh. Kết quả giữa học kì I đạt cụ thể như sau:
- Học sinh tham gia các phong trào: Thi chữ viết vòng trường đạt 1 em giải
nhất, 1em giải ba, 2 em đạt giải khuyến khích.
2


- Học sinh có năng lực tốt: 19/ 33 chiếm tỉ lệ 57,58%
- Học sinh có năng lực đạt: 14/ 33 chiếm tỉ lệ 42,42%


- Học sinh có phẩm chất tốt: 20/ 33 chiếm tỉ lệ 60,61%
- Học sinh có phẩm chất đạt: 13/ 27 chiếm tỉ lệ 39,39%
- Công tác duy trì sĩ số cho tới thời điểm này 33/33 em đạt tỉ lệ 100%
+ Qua các phong trào thi đua do ngành phát động như phong trào thi đua
“dạy tốt học tốt ”, Hội thi giáo viên dạy giỏi vòng trường; Hội thi viêt chữ đẹp
trong giáo viên; Hội thi công tác chủ nhiệm giỏi, tôi đều tham gia và hưởng ứng
nhiệt tình, để nâng cao tay nghề và rút ra những bài học kinh nghiệm qúi báu cho
bản thân trong quá trình giảng dạy và rèn luyện. Bản thân không ngừng học tập
để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ , thường xuyên nghiên cứu tài liệu
sách tham khảo để tìm ra một số phương pháp mới tích cực nhằm phát huy tính
tích cực sáng tạo của sinh trong học tập. Và đạt giải nhì thi viết chữ đẹp vòng
trường, đạt giải công tác chủ nhiệm giỏi của trường; đạt giáo viên dạy giỏi cấp
trường 2017-2018.
- Với trách nhiệm là người giáo viên trực tiếp giảng dạy, trực tiếp truyền thụ
lại cho học sinh lại vốn kiến thức, kỹ năng giúp các em học tập đạt kết quả và
ứng dụng kiến thức cơ bản vào cuộc sống. Bản thân tôi luôn chấp hành tốt mọi
sự phân công của các cấp lãnh đạo, đem hết tài năng, tâm huyết trí tuệ của mình
để vun đắp cho sự nghiệp cao cả. Luôn trao dồi đạo đức tác phong, luôn là tấm
gương mẫu mực để học sinh noi theo. Ngoài việc tự rèn luyện, trao dồi cho mình
đạo đạo đức tác phong mẫu mực. Tôi còn cố gắng giáo dục học sinh tác phong
đạo đức tốt, biết yêu thương kính trọng ông bà, cha mẹ, người thân. Biết đoàn kết
giúp đỡ bạn bè vượt khó để học tốt và cùng tiến bộ. Giáo dục các em yêu quê
hương, gia đình, làng xóm. Biết quan tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh
không may, gia đình neo đơn ….Thực hiện tốt qui chế chuyên môn cũng như các
qui định, nghị quyết của nhà trường đề ra, thực hiện tốt ngày giờ công, tham gia
tốt các phong trào thi đua tự làm đồ dùng dạy học, phong trào thi đua dạy tốthọc tốt, hội thi giáo viên giỏi vòng trường. Qua những tiết dạy giỏi giúp tôi suy
nghĩ tìm tòi ra phương pháp dạy học như thế nào cho phù hợp với từng bài và
dạy như thế nào để dạt được hiệu quả cao nhất. Đó chính là những câu hỏi giúp
tôi nỗ lực, phấp đấu đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực
chủ động sáng tạo cho học sinh. Đối với từng môn từng bài tôi bám sát nội dung
dạy học, bám sát từng đối tượng học sinh để đưa ra những hình thức dạy học
thích hợp, như phiếu giao việc, tranh ảnh minh họa…Ở mỗi bài dạy, tiết dạy tôi
đều đưa ra tình huống có vấn đề để học sinh suy nghĩ nhằm giúp các em nắm bài,
hiểu bài được sâu, kích thích sự hứng thú, quyết tâm học tập ở các em giúp cho
việc học tập ngày một tốt hơn. Bên cạnh đó tôi còn tham gia tốt các buổi dự giờ
thao giảng trong tổ để học tập bạn bè những kinh nghiệm giúp việc giảng dạy của
mình ngày càng có hiệu quả hơn. Nhờ áp dụng những phương pháp mới vào dạy
3


học, quan tâm sâu sắc đến từng đối tượng học sinh, tăng giờ tăng buổi để bồi
dưỡng học sinh năng khiếu và học sinh có năng lực chưa hoàn thành nên chất
lượng và kết quả ngày một nâng lên.
- Ngoài các tài liệu có trong chương trình, sách giáo khoa , tôi còn tìm đọc
thêm các loại sách báo như: giáo dục thời đại, thế giới trong ta trong ta … để tìm
ra những phương pháp , giải pháp tối ưu về công tác giáo dục và vận dụng một
các sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của địa phương nhằm góp phần nâng cao chất
lượng và hiệu quả của việc dạy và học. Hằng năm đều có sáng kiến kinh nghiệm
nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công việc mà mình phụ trách.Trong năm học
2017-2018 tôi có 2 sáng kiến kinh nghiệm: “Một số kinh nghiệm về xây dựng nề
nếp lớp và một số biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học toán 5” được
nhà trường công nhận xếp loại khá.Trong những năm qua tôi luôn đạt được danh
hiệu :Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.
- Là người giáo viên ngoài việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ chuyên
môn của mình. Tôi luôn tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, luôn chấp hành
tốt mọi đường lối chủ chương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Có
lập trường tư tưởng chính trị vững vàng không trao đảo trước mọi khó khăn thử
thách và mọi hoạt động bên ngoài. Luôn thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia
đình văn hóa. Luôn thực hiện tốt tư cách là người giáo viên trong thời đại mới có
phẩm chất đạo đức tác phong mẫu mực được học trò thương yêu, bạn đồng
nghiệp quí mến. Bất kì một hoạt động, một phong trào thi đua nào của nhà
trường đề ra tôi đều tham gia sôi nổi lôi cuấn mọi người cùng tham gia. Trong
hoạt động giảng dạy tôi tham gia tốt các buổi dự giờ, hội giảng các buổi sinh hoạt
chuyên môn để rút kinh nghiệm và xây dựng góp ý cho tiết dạy nhằm giúp đỡ
bạn bè đồng nghiệp ngày càng tiến bộ hơn trong giảng dạy.
- Với trách nhiệm được giao là giáo viên chủ nhiệm lớp 5, lớp cuối cấp của
chương trình tiểu học. Tôi luôn có ý thức được trách nhiệm của mình rất nặng nề
làm sao cho học sinh của mình hệ thống được những kiến thức kỹ năng cơ bản
của cấp học để các em học tập có kết quả, được công nhận hoàn thành chương
trình tiểu học và có thể học tốt ở cấp học sau.
-Tôi hoàn thành tốt các loại hồ sơ sổ sách đúng theo thông tư 30 và thông tư
22. Soạn giảng đầy đủ chương trình, giáo án đủ nội dung, được ký duyệt trước
khi lên lớp. Mỗi bài dạy, tiết dạy tôi đều nghiên cứu bài trước ở nhà để tìm ra
phương pháp dạy học tốt nhất, nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học, sử dụng đồ
dùng dạy học sẵn có, để giúp các em hiểu bài nhanh qua tranh ảnh, qua quan sát
thực tế, góp phần phát huy được tích tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh
trong học.
- Là giáo viên trong thời đại mới. Tôi luôn cố gắng trao dồi đạo đức tác
phong của người thầy giáo. Có ý thức xây dựng tình đoàn kết trong tập thể nhà
trường, hòa nhã trong mối quan hệ với bạn bè đồng nghiệp với người thân và phị
4


huynh học sinh được mọi người yêu quý tín nhiệm. Luôn có ý thức phê và tự phê
bình lắng nghe sự phê bình của đồng nghiệp để khắc phục sửa chữa khuyết điểm
rèn luyện phẩm chất đạo dức theo tiêu chí mới. Xây dựng gia đình văn hóa, và
thực hiện tốt mọi nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN
1. Danh hiệu thi đua:
Số…ngày…tháng…năm…của QĐ công
Năm học
Danh hiệu thi đua
nhận danh hiệu thi đua; Cơ quan ban hành

Số:65 QĐ-UBND Huyện, Ngày
Lao động tiên tiến
02/11/2015
2014 - 2015
Hoàn thành xuất sắc nhiệm Số:287 QĐ-ĐU xã Trần Thới, Ngày
vụ công tác Đảng
10/2/2015
Lao động tiên tiến
Số:50 QĐ-UBND Huyện, Ngày 28/8/2016
2015 - 2016 Hoàn thành xuất sắc nhiệm
Số:25 QĐ-LĐLĐ Huyện, Ngày 9/8/2016
vụ công tác Công đoàn
Hoàn thành xuất sắc nhiệm Số:67 QĐ-ĐU xã Trần Thới, Ngày
8/2/2017
2016 - 2017 vụ công tác Đảng
Lao động tiên tiến
Số:37 QĐ-UBND Huyện, Ngày 22/8/2016
2. Hình thức khen thưởng:
Hình thức khen
Năm
thưởng
Giấy khen
2014 - 2015
Giấy khen
Giấy khen
2015 - 2016
Giấy khen
2016 - 2017
Giấy khen
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC
NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

Số…ngày…tháng…năm…của QĐ khen
thưởng; Cơ quan ban hành QĐ

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Văn Đạm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

5


6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×