Tải bản đầy đủ

Các biện pháp tổ chức sự tương tác nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ Thuật ở trường Tiểu học (Khóa luận tốt nghiệp)

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn đến Trường
Đại học Quảng Bình, nơi em đã gắn bó trong bốn năm đại học qua và
cũng là nơi hun đúc tài năng và trí tuệ cho bản thân em. Em chân thành
cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa Âm nhạc - Mĩ thuật và khoa Sư phạm
Tiểu học - Mần non đã tận tình truyền đạt kiến thức trong những năm em
học tập. Cảm ơn thầy ThS.Trần Công Thoan, đã tận tình hướng dẫn
trong suốt quá trình viết báo cáo khóa luận. Với vốn kiến thức được tiếp
thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu
khóa luận mà còn là hành trang quý báu để em bước vào đời một cách
vững chắc và tự tin.
Khóa luận đã hoàn thành và có những đóng góp nhất định vào việc
đổi mới dạy học mĩ thuật nói chung, đưa ra được các biện pháp tổ chức
sự tương tác nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn mĩ thuật ở tiểu
học hiện nay. Một số nội dung có thể còn hạn chế nhất định và không
tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự góp ý tận tình của
quý thầy, cô giáo để đề tài được hoàn thành.
Em xin chân thành cảm ơn!
Đồng Hới, tháng 5 năm 2018LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan khóa luận này do chính bản thân tôi thực hiện
dưới sự hướng dẫn của ThS.Trần Công Thoan. Các số liệu, thông tin và
hình ảnh có trong bài báo cáo khóa luận này là khách quan, khoa học,
trung thực.

Sinh viên thực hiện
Trần Thị Thu Trang


MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC VIẾT TẮT
PHẦN A ..................................................................................................... 1
MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài:................................................................................... 1
2. Mục đích nghiên cứu. ............................................................................. 2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. ...................................................... 3
3.1.Khách thể nghiên cứu........................................................................... 3
3.2. Đối tượng nghiên cứu. ........................................................................ 3
4. Giả thuyết khoa học. .............................................................................. 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu. ............................................................................ 3
6. Phạm vi nghiên cứu. ............................................................................... 3
7. Phương pháp nghiên cứu........................................................................ 4
7.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết ..................................................... 4
7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn. .................................................... 4
7.3. Phương pháp thống kê toán học. ......................................................... 4
8. Thời gian nghiên cứu: ............................................................................ 4
9. Đóng góp của đề tài................................................................................ 5
10. Cấu trúc của đề tài. ............................................................................... 5
PHẦN B ..................................................................................................... 6
NỘI DUNG ................................................................................................ 6
CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI..................................... 6
1.1. Cơ sở lý luận: ...................................................................................... 6
1.1.1. Lịch sử nghiên cứu. .......................................................................... 7


1.1.2. Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh Tiểu học .................................... 9
1.1.3. Những năng lực được hình thành và phát triển thông qua quá trình


học Mĩ thuật . ........................................................................................... 10
1.1.4. Môn mĩ thuật ở Tiểu học theo chương trình hiện hành. ................ 12
1.2. Cơ sở thực tiễn. ................................................................................. 14
CHƯƠNG II: CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC SỰ TƯƠNG TÁC NHẰM
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN MĨ THUẬT Ở
TIỂU HỌC ............................................................................................... 16
2.1. Thực trạng của việc dạy và học môn mĩ thuật ở trường Tiểu học Lộc
Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình................................................................ 16
2.2. Điều tra cơ bản ................................................................................. 18
2.3. Các biện pháp tổ chức sự tương tác nhằm nâng cao chất lượng dạy
và học môn mĩ thuật ở Tiểu học............................................................... 19
2.3.1. Thay đổi hình thức khởi động vào bài học gây hứng thú cho học
sinh. .......................................................................................................... 21
2.3.2. Xây dựng các tiêu chí nhận xét, đánh giá bài học ......................... 23
2.3.3. Nâng cao tính chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học. ...... 26
2.3.4. Vận dụng dạy học mĩ thuật theo phương pháp dạy học Đan Mạch.29
2.3.5. Sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học mĩ thuật. ...................... 32
CHƯƠNG III: TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM .......................................... 37
3.1. Mục đích thực nghiệm. ..................................................................... 37
3.2. Nội dung thực nghiệm....................................................................... 37
3.3. Đối tượng, địa bàn và thời gian thực nghiệm. .................................. 37
3.4. Quy trình thực nghiệm. ..................................................................... 38
3.4.1.Các tiêu chí đánh giá mức độ tương tác của học sinh trong giờ mĩ
thuật. ......................................................................................................... 38
3.4.2.Các bước tiến hành thực nghiệm. ................................................... 39


3.4.3.Chọn bài soạn thực nghiệm. ............................................................ 39
3.4.4. Giáo án thực nghiệm ...................................................................... 39
3.5. Kết quả sau khi dạy thực nghiệm. ..................................................... 40
PHẦN C ................................................................................................... 43
KẾT LUẬN .............................................................................................. 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................ 46
PHỤ LỤC


DANH MỤC VIẾT TẮT
GD & ĐT

Giáo dục và đào tạo

GDTH

Giáo dục Tiểu học

VD

Ví dụ

HS

Học sinh

GV

Giáo viên

ƯDCNTT

Ứng dụng công nghệ thông tin

ĐDDH

Đồ dùng dạy học

NXB

Nhà xuất bản


PHẦN A
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Trong giai đoạn xã hội hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nguồn lực
con người Việt Nam trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành
công của công cuộc phát triển đất nước. Chính vì thế giáo dục ngày càng
có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng thế hệ người Việt
Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đảng và nhà nước
luôn quan tâm và chú trọng đến giáo dục. Với chủ đề của năm học là
“Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” [8] đối với
giáo dục phổ thông. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, thì bậc tiểu học
là bậc nền tảng, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng là bước đầu hình
thành nhân cách con người cũng là bậc học nền tảng nhằm giúp học sinh
hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về
đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh tiếp
tục học Trung học cơ sở. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi người dạy
học phải có kiến thức sâu và sự hiểu biết nhất định về nội dung chương
trình sách giáo khoa, có khả năng hiểu được về tâm sinh lí của trẻ, về
nhu cầu và khả năng của trẻ. Đồng thời người dạy phải có khả năng sử
dụng một cách linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
phù hợp với đối tượng học sinh. Trong chương trình ở tiểu học, mĩ thuật
là một móc xích quan trọng trong quá trình dạy học. Thông qua bộ môn
mĩ thuật học sinh có thể lĩnh hội được khái niệm về tự nhiên xã hội, văn
hóa, toán học, tiếng Việt…đằng sau những biểu hiện của ngôn ngữ tạo
hình. Bằng cách này giáo dục nghệ thuật được tích hợp trong chương
trình giảng dạy ở tất cả các lớp học, chúng được lồng ghép trong các bài
học để nâng cao khả năng quan sát, liên tưởng, kết nối kiến thức của học

1


sinh.Thông qua các bài học mĩ thuật, học sinh hiểu biết sâu sắc hơn về
các khái niệm, từ đó giáo dục cho các em về tình yêu thiên nhiên, ý thức
bảo vệ những giá trị tốt đẹp như môi trường,văn hóa, tình yêu, sự chia
sẻ…Qua các hoạt động dạy học các em được thực hành, được khám phá
từ đó mà việc lĩnh hội cũng trở nên sâu sắc hơn.
Với ý nghĩa quan trọng trong việc rèn luyện một con người, vì thế
môn mĩ thuật đã được Bộ giáo dục và đào tạo đưa vào khung của chương
trình giáo dục phổ thông nói chung và bậc tiểu học nói riêng thành một
môn học độc lập, có nội dung chương trình được biên soạn một cách cụ
thể, rõ ràng.
Qua thực tiễn được tiếp xúc với việc giảng dạy bộ môn mĩ thuật tại
cơ sở thực tập tôi nhận thấy rằng: Đa phần các em rất thích môn học,
nhưng các em có năng khiếu và yêu thích thật sự thì chưa nhiều, học sinh
không yêu thích thì việc tập trung khai thác nội dung, thực hành làm bài
tập...rất qua loa, hời hợt, nếu có làm thì mang tính đối phó, vì tinh thần
chưa tự nguyện dẫn đến hiệu quả môn học chưa cao: bài vẽ sơ sài, cẩu
thả. Một bộ phận các em chưa có kĩ năng thực hành vẽ, nét vẽ khô cứng,
rụt rè...dẫn đến thiếu tự tin, chán nản.
Chính vì lý do đó tôi đã chọn đề tài: “Các biện pháp tổ chức sự
tương tác nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ Thuật ở trường
Tiểu học”.
2. Mục đích nghiên cứu.
Từ việc tìm hiểu về việc dạy và học tại trường Tiểu học Lộc Ninh
chúng tôi thấy được thực trạng của việc dạy học bộ môn mĩ thuật ở
trường tiểu học như thế nào, và đề xuất một số biện pháp tổ chức sự
tương tác nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn mĩ thuật ở trường
tiểu học.

2


3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.
3.1. Khách thể nghiên cứu.
Giáo viên và học sinh tiểu học
3.2. Đối tượng nghiên cứu.
Các biện pháp tổ chức sự tương tác nhằm nâng cao chất lượng dạy
và học môn mĩ thuật ở tiểu học.
4. Giả thuyết khoa học.
Bằng lý luận và thực tiễn về giáo dục tiểu học tôi cho rằng nếu giáo
viên biết sử dụng các biện pháp phù hợp nhằm tổ chức sự tương tác
trong việc tổ chức dạy học bộ môn mĩ thuật như: tổ chức quan sát, thảo
luận trao đổi, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học…thì
chất lượng dạy và học môn mĩ thuật sẽ được nâng cao, trẻ sẽ phát huy
được hết tính tích cực chủ động của mình.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu.
Để đạt được mục đích nghiên cứu, khóa luận phải thực hiện các
nhiệm vụ sau đây:
- Tìm hiểu thực trạng dạy học môn mĩ thuật ở trường tiểu học. Cụ
thể trường Tiểu học Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình.
- Đưa ra các biện pháp tổ chức sự tương tác nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học môn mĩ thuật ở tiểu học.
- Tiến hành thu thập tài liệu, thực nghiệm sư phạm, đánh giá hiệu
quả của việc sử dụng các biện pháp tổ chức sự tương tác trong dạy học
bộ môn mĩ thuật.
6. Phạm vi nghiên cứu.
Đề tài của chúng tôi giới hạn trong phạm vi chương trình bộ môn
mĩ thuật hiện hành ở tiểu học.

3


7. Phương pháp nghiên cứu.
Để thực hiện khóa luận này chúng tôi đã sử dụng các phương pháp
nghiên cứu khoa học giáo dục sau:
7.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
Đọc và phân tích các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu để
thu thập thông tin nhằm tìm hiểu, tham khảo và có được nguồn dữ liệu
để xây dựng cơ sở lý luận của vấn đề trong quá trình thực hiện đề tài.
7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
7.2.1. Phương pháp quan sát.
Quan sát các giờ dạy mĩ thuật lớp 5 ở trường Tiểu học Lộc Ninh Đồng Hới - Quảng Bình nhằm có những nhận xét, đánh giá và rút kinh
nghiệm cho giờ dạy thực nghiệm.
7.2.2. Phương pháp thực nghiệm dạy học.
Sử dụng pương pháp thực nghiệm để kiểm tra khả năng ứng dụng
các biện pháp tổ chức sự tương tác nhằm nâng cao chất lượng dạy và học
môn mĩ thuật ở tiểu học. Kết quả thực nghiệm là cơ sở để đánh giá
hướng nghiên cứu và tính khả thi của đề tài.
7.3. Phương pháp thống kê toán học.
Với đề tài này tôi đã sử dụng phương pháp thống kê toán học để
phân tích kết quả điều tra thực trạng của việc dạy và học môn mĩ thuật ở
tiểu học. Và sử dụng phương pháp thống kê toán học nhằm làm tăng độ
tin cậy của các kết quả nghiên cứu.
8. Thời gian nghiên cứu:
Từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018.
Đề tài đi vào nghiên cứu tổng kết các biện pháp tổ chức sự tương
tác nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn mĩ thuật ở tiểu học từ tháng
11 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018. Trong đó:

4


Khóa luận đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×