Tải bản đầy đủ

HƯỚNG dẫn ĐÍNH – KIỂM TRA cúc snap button attachment testing checking procedure

HƯỚNG DẪN ĐÍNH – KIỂM TRA CÚC

BUTTON ATTACHMENT TESTING/CHECKING
PROCEDURES.
MS: HD-QC.12.1

Ngày hiệu lực

01/01/2017

Lần sửa đổi

0

Trang/Tổng

1 /14

HƯỚNG DẪN ĐÍNH /KIỂM TRA CÚC.

BUTTON ATTACHMENT TESTING/CHECKING PROCEDURES.


1. Chuẩn bị thiết bị máy may. ( Prepare machine to attached button for Gym)

- Sử dụng máy đính cúc điện tử có thoi suốt.
Must be use lock stitch button sewn machine for buttoning

- Cài đặt thông số cho thiết bị : với các chủng loại cúc 4 lỗ chỉnh đính theo yêu
cầu của từng mã hàng. (có sách hướng dẫn đi kèm).
Setting machine program base on machine brand’s catalog for suit with each
kind of button (4 hole or 2 hole).

Rev : 01

Page 1/14


HƯỚNG DẪN ĐÍNH – KIỂM TRA CÚC

BUTTON ATTACHMENT TESTING/CHECKING
PROCEDURES.
MS: HD-QC.12.1

Ngày hiệu lực

01/01/2017

Lần sửa đổi

0

Trang/Tổng

2 /14

2. Thử lực kéo ( Pull Test )
- Thực hiện thử lực kéo trước sản xuất trên mock-up, đảm bảo cúc đạt lực kéo
20.2lbs/10s, báo cáo kết quả cho bộ phận sản xuất

Conduct pull test prior bulk production to ensure button pass 20.2lbs/10s, report to
production department.- Trong quá trình sản xuất, thực hiên thử lực kéo sau mỗi 2 giờ trên mock-up và
báo cáo đầy đủ.
During production, pull test must be conduct for each 2hrs with mock-up & record.

Rev : 01

Page 2/14


HƯỚNG DẪN ĐÍNH – KIỂM TRA CÚC

BUTTON ATTACHMENT TESTING/CHECKING
PROCEDURES.
MS: HD-QC.12.1

Ngày hiệu lực

01/01/2017

Lần sửa đổi

0

Trang/Tổng

3 /14

3.Thực hiện kiểm tra sau khi đính.( Checking button after attachment)

KCS kiểm tra 100% sản phẩm sau khi đính cúc tại vị trí máy đính cúc
Các yếu tố sau: cúc đủ số mũi sợi hay không. Cúc 4 lỗ tối thiểu là 8x8 và cúc 2 lỗ là
16 sợi, có tai thỏ phía sau dài ¼’’, chỉ đính cúc khong được lỏng.

QC perform 100% visual check button after attached, ensure enough stitches for
button sewing. 4 hole button must be at least 8 x 8 stitches, 2 hole16 stitches. Button
must be finished with rabbit ear back side long 3/16’’ to ¼’’, button must not be
loosen.

Các hướng dẫn-Instructions

A. Dùng chỉ có lõi để đinh cúc. Không được dùng chỉ coton.
Must be use polyester core spun thread for attached button. Don’t use cotton
thread.

B. Không được dùng kim khâu tay để đính cúc.
Can’t use handsew needle for attached button.

Rev : 01

Page 3/14


HƯỚNG DẪN ĐÍNH – KIỂM TRA CÚC

BUTTON ATTACHMENT TESTING/CHECKING
PROCEDURES.
MS: HD-QC.12.1

Ngày hiệu lực

01/01/2017

Lần sửa đổi

0

Trang/Tổng

4 /14

C. Cúc đính phần đầu và cuối suốt chỉ phải được cắt bỏ và đính lại theo quy trình
dưới đây.
Must re-move/re-attach first button or last button when change bobbin thread
or when thread run out of bobbin as below procedure.

- Công nhân cho suốt chỉ vào thoi và kiểm tra độ căng chỉ suốt.
Worker set bobbin thread/ visual check bobbin thread tension.

- Cho suốt chỉ vào ổ máy và kiểm tra chi trên cho phù hơp.
Put bobbin to bobbin case/ visual check machine thread tension to suit with
bobbin.

Rev : 01

Page 4/14


HƯỚNG DẪN ĐÍNH – KIỂM TRA CÚC

BUTTON ATTACHMENT TESTING/CHECKING
PROCEDURES.
MS: HD-QC.12.1

Ngày hiệu lực

01/01/2017

Lần sửa đổi

0

Trang/Tổng

5 /14

- Đính cúc đầu tiên của suốt vào vải thử và kiểm tra mặt sau của cúc.
Attached first button on mock-up/ visual check back side.

- Cắt bỏ cúc và đính lại trên mock-up cho đến khi cúc OK. Sau đó đính vào sản
xuât.
Re-move and re- attach button until bobbin/machine properly adjusted. Continue
attached button for bulk production if mock-up OK.

Rev : 01

Page 5/14


HƯỚNG DẪN ĐÍNH – KIỂM TRA CÚC

BUTTON ATTACHMENT TESTING/CHECKING
PROCEDURES.
MS: HD-QC.12.1

Ngày hiệu lực

01/01/2017

Lần sửa đổi

0

Trang/Tổng

6 /14

- Khi suốt chỉ chuẩn bị hết, kiểm tra cúc có bị sùi. Công nhân cắt bỏ cúc sùi chỉ
đó và để riêng chờ thay suốt mới.
When bobbin run out of thread can find messy stitch. Worker must remove last
button and set aside separate to wait until new bobbin changed.

Rev : 01

Page 6/14


HƯỚNG DẪN ĐÍNH – KIỂM TRA CÚC

BUTTON ATTACHMENT TESTING/CHECKING
PROCEDURES.
MS: HD-QC.12.1

Ngày hiệu lực

01/01/2017

Lần sửa đổi

0

Trang/Tổng

7 /14

SNAP/HARDWARE CONTROL SOP.
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CÚC DẬP
A.chuẩn bị
-Use machine from nominated supplier.
Sử dụng máy từ nhà cung cấp được chỉ định
-For gripper snap, must use the auto-feed machine.
Với loại cúc kep, phải dùng máy tự động
-Collect data sheet from supplier for light study pinch setting.
Lấy dữ liệu từ nhà cung cấp để điều chỉnh độ dày cỡ dập.
-Contact supplier technician for machine setting up and pre-production testing,
supplier’s technician issue the machine adjustment report with information for Pinch
setting, pressure and attachment quick guideline.
Liên hệ với kỹ thuật của nhà cung cấp để cài đặt máy, test trước sản xuất, nhân viên
kỹ thuật của nhà cung cấp sẽ đưa ra báo cáo điều chỉnh máy với thông tin cài đặt máy
độ dày dập, áp lực và hướng dẫn đính nhanh.

Rev : 01

Page 7/14


HƯỚNG DẪN ĐÍNH – KIỂM TRA CÚC

BUTTON ATTACHMENT TESTING/CHECKING
PROCEDURES.
MS: HD-QC.12.1

Ngày hiệu lực

01/01/2017

Lần sửa đổi

0

Trang/Tổng

8 /14

Snap Attachment Machine. Máy dập cúc

Data Sheet & Machine Setting report from Supplier Technician
Bảng dữ liệu và báo cáo cài đặt máy từ kỹ thuật của nhà cung cấp

Rev : 01

Page 8/14


HƯỚNG DẪN ĐÍNH – KIỂM TRA CÚC

BUTTON ATTACHMENT TESTING/CHECKING
PROCEDURES.
MS: HD-QC.12.1

Ngày hiệu lực

01/01/2017

Lần sửa đổi

0

Trang/Tổng

9 /14

B.Checking & Testing Kiểm tra và Test
-During production, worker/QC/QA must perform 100 visual checking to ensure
snap/hardware attached properly without significant of cracking, scratching,
deforming or loose.
Trong quá trình sản xuất, công nhân/QC/QA phải kiểm tra ngoại quan 100% để đảm
bảo cúc dập được đính đúng, không bị dạn vỡ, vết xước, méo hoặc lỏng.
Snap/hardware must not be attached on seam or uneven foundation.
Cúc dập không được đính vào mép cạnh hoặc vị trí không bằng phẳng.
-Applied 100% basic functions checking by 3 times snap/unsnap, any abnormal
significant must be rejected.
Kiểm tra chức năng của cúc 100%, kiểm tra đóng mở 3 lần, những cúc không đóng
mở bình thường được thì phải loại ra.
-QA/QC performs pinch setting check for every 2hrs operation with clear record.
QA/QC kiểm tra dộ dày cỡ dập mỗi 2 tiếng và lưu báo cáo.
-QA/QC conduct internal pull test on mock-up with actual construction for every 2hrs
operation with clear record, ensure snap/hardware pass 20.2lbs/10s.
QA/QC kiểm tra độ chắc của cúc trên móc up với cấu trúc thực tế mỗi 2 giờ và lưu
báo cáo, đảm bảo độ chắc đạt 20.2lbs/10s.

Rev : 01

Page 9/14


HƯỚNG DẪN ĐÍNH – KIỂM TRA CÚC

BUTTON ATTACHMENT TESTING/CHECKING
PROCEDURES.
MS: HD-QC.12.1

Ngày hiệu lực

01/01/2017

Lần sửa đổi

0

Trang/Tổng

10 /14

*In any case of failure (visual/functional, pinch setting check or pull test).
Checker must immediately report to production supervisor, QA
supervisor, PSO for corrective action.
Nếu bất kỳ trường hợp nào bị không đạt (ngoại quan, chức năng, kiểm tra
độ dày cúc dập hoặc độ chắc khi kéo), người kiểm tra phải ngay lập tức
báo cáo cho quản lý sản xuất, Quản lý QA, PSO để có kế hoạch khắc phục.

*Pull Test / Test lực kéo căng
-Pull test must be conducted every 2hrs for each machine.
Kiểm tra độ chắc bằng kéo căng phải được thực hiện mỗi 2h cho mỗi máy.
-Pull test performed on mock-up with actual construction, not on garments
Kiểm tra độ chắc được thực hiện bằng móc up với cấu trúc thực tế đính trên móc up
chứ không test trực tiếp trên sản phẩm.
-Use pull gauge with proper clamper to test button attachment strength.
Kiểm tra độ chắc cúc đính phải dùng đúng cỡ kẹp.

Rev : 01

Page 10/14


HƯỚNG DẪN ĐÍNH – KIỂM TRA CÚC

BUTTON ATTACHMENT TESTING/CHECKING
PROCEDURES.
MS: HD-QC.12.1

Ngày hiệu lực

01/01/2017

Digital Caliper for Pinch Setting Check/

Lần sửa đổi

0

Trang/Tổng

11 /14

Supplier data sheet/ báo cáo

Thước đo độ dầy của cúc

Pull Gauge/ máy test cúc

Clamp Set For Pull Test/ dụng cụ móc treo,
kẹp

Pull Test on Mock-Up/ Mock up test cúc

100% Visual Checking Report/ Báo cáo
kiểm tra ngoại quan 100%

Rev : 01

Page 11/14


HƯỚNG DẪN ĐÍNH – KIỂM TRA CÚC

BUTTON ATTACHMENT TESTING/CHECKING
PROCEDURES.
MS: HD-QC.12.1

Rev : 01

Ngày hiệu lực

01/01/2017

Lần sửa đổi

0

Trang/Tổng

12 /14

Page 12/14


HƯỚNG DẪN ĐÍNH – KIỂM TRA CÚC

BUTTON ATTACHMENT TESTING/CHECKING
PROCEDURES.
MS: HD-QC.12.1

Ngày hiệu lực

01/01/2017

Lần sửa đổi

0

Trang/Tổng

13 /14

C.Common Defect.
Defective snaps (chipped paint)/ bật sơn –

Snap Attached On Uneven/ Dập sai vị trí, nền

(Lỗi A)

vải không bẳng phẳng – (Lỗi B)

Poor attachment ( deformed inside )/ biến

Snap pull off /bật cúc mặt (lỗi A)

dạng bên trong (Lỗi C)

Snap pull off/ bật cúc mặt (Lỗi A)

Rev : 01

Burr Pull Off/ bật cúc (Lỗi A)

Page 13/14


HƯỚNG DẪN ĐÍNH – KIỂM TRA CÚC

BUTTON ATTACHMENT TESTING/CHECKING
PROCEDURES.
MS: HD-QC.12.1

Rev : 01

Ngày hiệu lực

01/01/2017

Lần sửa đổi

0

Trang/Tổng

14 /14

Page 14/14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×