Tải bản đầy đủ

LD CSNCT ĐST7 T9HOA (18 19)

Tiết 9
PHÒNG GD & ĐT LONG ĐIỀN
Trường THCS Nguyễn Công Trứ

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
ĐẠI SỐ LỚP7
NĂM HỌC: 2018 – 2019

I. Mục tiêu:
1/ Về kiến thức:
- HS được kiểm tra các kiến thức trọng tâm của các phép toán trong Q
2/ Về kĩ năng: Hình thành kĩ năng tính toán cẩn thận, logic.
3/ Về thái độ:
- HS được giáo dục và rèn luyện tính nghiêm túc trong kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra: kiểm tra viết
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 7
Cấp độ
Vận dụng
Nhận biết
Thông hiểu
Cấp độ thấp

Cấp độ cao
Chủ đề
Thực hiện các
Vận dụng
phép tính cộng
tính chất
trừ nhân chia
thực hiện
số hữu tỉ
được phép
tính
Số câu
2
Số điểm
2
Tỉ lệ %
20%
Giá trị tuyệt
Biết vận dụng
đối
làm bài .
Số câu
1
Số điểm
1.0
Tỉ lệ %
10%
Chủ đề 3:
Biết vận dụng
Tìm x
tìm x
Số câu
3
Số điểm
3
Tỉ lệ %
30%
Lũy thừa
Phân tích được
Chứng minh


các lũy thừa
chia hết
để đưa về
cùng cơ số
hoặc cùng số

Số câu
3
1
Số điểm
3
1
Tỉ lệ %
30%
10%
Tổng số câu
3
6
1
Tổng số điểm
3
6
1.0
Tỉ lệ %
30%
60%
10%

Cộng

2
2
20%
1
1.0
10%
3
3
30%

5
5
50%
10
10
100%


PHÒNG GD & ĐT LONG ĐIỀN
Trường THCS Nguyễn Công Trứ

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
ĐẠI SỐ LỚP 7
NĂM HỌC: 2018 – 2019

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
(Đề có 01 trang)
Đề bài
Bài 1: (5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a)

7 2

5 5


d)

b)

1 2 4
+ .
3 3 7

0

c)

 1 
2018. 
÷
 2019 

2

2
2

3
3

e)

1 1
5: − ÷
 2 3

Bài 2: (4 điểm) Tìm x, biết:

a)

1 2
x− =
7 7

b)

3
1 3
x+ =
2
2 4

2

c)

3  25

x− ÷ =
2
4


d)

x 2018 = x 2019

Bài 3: (1 điểm) Cho các số nguyên dương x, y, z.
x
y
z
1<
+
+
<3
x+ y y+z z+x
Chứng minh rằng
Hết
Duyệt đề
BGH

Người ra đề
TT

Trần Xuân Đài

Nguyễn Thị Hoa


PHÒNG GD & ĐT LONG ĐIỀN
Trường THCS Nguyễn Công Trứ

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
ĐẠI SỐ LỚP 7
NĂM HỌC: 2018– 2019
HƯỚNG DẪN CHẤM
Nội dung
Điểm

a)

Bài 1:
(5 điểm)
b)

7
2
7−2
5

=
=
=1
5
5
5
5

1 2 4 1
8
7 + 8 15 5
+ . = +
=
=

3 3 7
3 21
21
21 7
0

 1 
2018. 
÷ = 2018.
 2019 

c)

d)

2
2
2
2
0

=

=
= 0
3
3
3
3
3
2

a)

b)

2

1
1 1
1
5: − ÷ = 5: ÷ = 5:
= 5.36 = 180
36
 2 3
6

x−

Bài 2:
(4 điểm)


e)1
2
1
2
3
=
;x =
+
;x =
7
7
7
7
7

3
1 3 3
3 1 3
1
1 3 1 2 1
x + = ; x = − ; x = ;x = : = . =
2
2 4 2
4 2 2
4
4 2 4 3 6
2

3
25

x− ÷ =
2
4

2

c)

2

3
3
5
8

5
= ;x =
=4
x− ÷ = ÷ ;x−
2
2
2
2

 2
2

Hoặc

2

3  5
3
5
2

 x − ÷ =  − ÷ ; x − = − ; x = − = −1
2  2
2
2
2


x 2018 = x 2019
x 2018 − x 2019 = 0
x 2018 . ( 1 − x ) = 0
 x 2018 = 0

1 − x = 0

d)

x = 0
x = 1

x
y
z
x
y
z
+
+
>
+
+
=1
x+ y y+z z+x x+ y+z x+ y+z z+x+ y

Bài 3:
(1 điểm)

Ta có:
x
y
z
x+ y y+ z z+ x
+
+
<
+
+
=3
x+ y y+ z z+ x x+ y y+ z z+ x
1<

Vậy:

x
y
z
+
+
<3
x+ y y+z z+x

0,5
0,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×