Tải bản đầy đủ

access _ Mau 1

Chương 1: Hệ quản trị cơ sở
dữ liệu Access
Câu 1: Phần mở rộng của tập tin CSDL
trong Access là gì ?
a. DAT
b. MDD
c. MDB
d. EXE

TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

1


Câu 3: Ðối tuợng nào sau
đây dùng để lưu trữ dữ liệu
a. Form
b. Query
c. Table
d. Report


TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

2


Câu 4: Ðối tượng nào
dùng để truy vấn dữ liệu?
a. Form
b. Table
c. Query
d. Report
TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

3


Câu 5: Access là:

a. Phần mềm soạn thảo văn bản
b. Hệ điều hành
c. Hệ quản trị cơ sở dữ
d. Cơ sở dữ liệu

TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

4


Câu 6: Hệ quản trị cơ sở dữ
liệu được dùng trong Access

a. Cơ sở dữ liệu phân tán
b. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
c. Cơ sở dữ liệu quan hệ
d. Cơ sở dữ liệu tập trung
TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

5Access được lưu trên đĩa
dưới dạng:
a. Các thành phần (Table, Query, Form, Report, Macro,
Module) được lưu thành các tập tin riêng
b. Thành phần Table được lưu thành tập tin .DBF, còn
các thành phần khác được lưu chung vào một tập tin
.MDB
c. Thành phần Module lưu thành tập tin .PRG, các thành
phần còn lại lưu chung vào tập tin .MDB
d. Tất cả các thành phần được lưu chung vào tập tin duy
nhất có phần mở rộng .MDB
6
TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373


Câu 8: Trong một Table trong
cùng một cột có thể nhập tối
đa bao nhiêu loại dữ liệu?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

7


Câu 9: Một khóa chính
phải
a. Có giá trị duy nhất (không trùng nhau)
b. Không được rỗng
c. Xác định duy nhất một mẫu tin
d. Có giá trị duy nhất (không trùng nhau);
không được rỗng; xác định duy nhất một
mẫu tin

TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

8


Câu 10: Khóa ngoại là
a. Một hoặc nhiều trường trong một
bảng
b. Một mẫu tin đặc biệt
c. Không là khóa chính của bảng nào
hết
d. Chỉ một trường duy nhất

TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

9


Câu 11: Các phép toán trong
Access là
a. + , - , * , /
b. ^ , \
c. MOD , LIKE , IS
d. Các câu trên đều đúng

TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

10


Table dùng để phân biệt
giữa Record này với Record
khác trong
a. Cùng một Table
b. Giữa Table này với Table khác
c. Giữa 2 Table có cùng mối quan hệ
d. Giữa 2 Table bất kỳ
TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

11


quan hệ giữa 2 Table
(Relation Ship) Giữa 2 Field
của 2 Table có thể
do 2 Field đó:
a. Cùng kiểu dữ liệu và cùng độ lớn
b. Cùng kiểu dữ liệu và khác độ lớn
c. Cùng kiểu nhưng không cùng tên
d. Các câu trên đều sai
TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

12


Câu 14: Các chức năng chính
của Access
a. Lập bảng
b. Lưu trữ dữ liệu
c. Tính toán và khai thác dữ liệu
d. Ba câu trên đều đúng
TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

13


QUANLYSINHVIEN.MDB là
tên của một tệp CSDL trong
Access,
trong đó MDB viết tắt bởi :
a. Management DataBase
b. Microsoft DataBase
c. Microsoft Access DataBase
d. Microsoft Office DataBase
TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

14


Câu 16: Thành phần cơ sở của
Access là gì
a. Table
b. Record
c. Field
d. Field name

TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

15


Câu 17: Tên Table
a. Có khoảng trắng
b. Có chiều dài tên tùy ý
c. Không có khoảng trắng
d. Có chiều dài tối đa là 64 ký tự, không nên
dùng khoảng trắng và không nên sử dụng tiếng
Việt có dấu

TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

16


Câu 18: Trong Data
Type, kiểu dữ liệu Text
a. Kiểu ký tự có chiều dài tối đa 255 ký tự
b. Kiểu ký tự có chiều dài tối đa 256 ký tự
c. Kiểu ký tự có chiều dài không xác định
d. Kiểu ký tự có chiều dài tối đa đến
64000 bytes
TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

17


Câu 19: Tên cột (tên trường)
hạn chế trong bao nhiêu ký tự
a. Nhỏ hơn hoặc bằng 255
b. Nhỏ hơn hoặc bằng 8
c. Nhỏ hơn hoặc bằng 64
d. Nhỏ hơn hoặc bằng 256

TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

18


Câu 20: Tên cột (tên trường)
có thể đặt bằng tiếng Việt có
dấu không?
a. Ðược
b. Không được
c. Không nên
d. Tùy ý
TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

19


Date/Time, ta có thể
thực hiện các phép
toán
a. Cộng, trừ
b. Nhân, chia
c. So sánh : <>,>=,<=
d. Cả ba câu a, b, c đều đúng

TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

20


(CSDL) là :
a. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ
đề nào đó được lưu trên máy tính điện tử.
b. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ
đề nào đó được ghi lên giấy.
c. Tập hợp dữ liệu chứa đựng các kiểu dữ liệu: ký tự,
số, ngày/giờ, hình ảnh... của một chủ thể nào đó.
d. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ
đề nào đó được lưu trên thiết bị nhớ để đáp ứng nhu
cầu khai thác thông tin của nhiều người.

TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

21


khi sử dụng CSDL trên máy
tính điện tử:
a. Gọn, nhanh chóng
b. Gọn, thời sự (Cập nhật dầy dủ, kịp
thời...)
c. Gọn, thời sự, nhanh chóng
d. Gọn, thời sự, nhanh chóng, nhiều nguời
có thể sử dụng chung CSDL
TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

22


Câu 24: Hoạt động nào sau
đây có sử dụng CSDL
a. Bán hàng
b. Bán vé máy bay
c. Quản lý học sinh trong nhà truờng
d. Tất cả đều đúng
TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

23


cần phải thực hiện theo trình
tự nào duới dây?
a. Thiết kế vật lý co sở dữ liệu Phân tích yêu cầu 
Thiết kế quan niệm  Thiết kế logic
b. Phân tích yêu cầu  Thiết kế quan niệm  Thiết
kế logic  Thiết kế vật lý co sở dữ liệu
c. Phân tích yêu cầu  Thiết kế logic Thiết kế quan
niệm  Thiết kế vật lý co sở dữ liệu
d. Phân tích yêu cầu  Thiết kế vật lý co sở dữ liệu
 Thiết kế logic Thiết kế quan niệm
TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

24


Phần cơ bản:
Câu 26: Dữ liệu của một
trường có kiểu là
AutoNumber
a. Luôn luôn tăng
b. Luôn luôn giảm
c. Access sẽ tự động tăng tuần tự hoặc ngẫu
nhiên khi một mẫu tin mới được tạo
d. Tùy ý nguời sử dụng
TT.NGOẠI NGỮ-TIN HỌC GIA PHƯỚC HƯNG 0907.550847-CƠ SỞ NHÂN KIỆT CẦN THƠ 0989.790373

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x