Tải bản đầy đủ

Mô hình Carroll vè trách nhiệm xã hội

Họ và tên: Phạm Thị Hà
MSV: 11171336

Bài tập về nhà môn Đạo Đức Kinh Doanh
Tìm hiểu về mô hình Carrol về trách nhiệm xã hội
Bài làm
I.

Nghiên cứu về mô hình Carroll

Mô hình kim tự tháp CSR (Corporate Social Responsibility) của A. Carroll, 1991
là mô hình toàn diện giúp mọi người hiểu rõ hơn về Trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp. Mô hình này được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới. Theo đó, trách
nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội được chia thành bốn nhóm: trách nhiệm
kinh tế, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm từ thiện. 4 nhóm
này tác động và ảnh hưởng đến nhiều thành phần trong xã hội, bao gồm người tiêu


dùng, khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư, đối tác, cộng đồng và các bên liên quan

khác.


T r á c h

T r á c h

n h i ệ m
t h i ệ n

n h i ệ m

đ

t ừ

ạ o

đ

T r á c h

n h i ệ m

p h á p

T r á c h

n h i ệ m

k i n hc

l ý

t ế

Nguồn:
https://www.facebook.com/truongdoanhnhanPACE/photos/a.298715420174121/10


66939756685013/?type=1&theater
- Trách nhiệm kinh tế, thể hiện qua hiệu quả và tăng trưởng, là điều kiện tiên
quyết bởi doanh nghiệp được thành lập trước hết từ động cơ tìm kiếm lợi nhuận
của doanh nhân. Hơn thế, doanh nghiệp là các tế bào kinh tế căn bản của xã hội. Vì
vậy, chức năng kinh doanh luôn phải được đặt lên hàng đầu. Các trách nhiệm còn
lại đều phải dựa trên ý thức trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp.


- Trách nhiệm tuân thủ pháp luật chính là một phần của bản “khế ước” giữa doanh
nghiệp và xã hội.
Nhà nước có trách nhiệm thiết lập, đưa các quy tắc xã hội, đạo đức vào văn bản
luật, để doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu kinh tế trong khuôn khổ đó một cách
công bằng và đáp ứng được các chuẩn mực và giá trị cơ bản mà xã hội mong đợi ở
họ. Trách nhiệm kinh tế và pháp lý là hai bộ phận cơ bản, không thể thiếu của
CSR.
- Trách nhiệm đạo đức là những quy tắc, giá trị được xã hội chấp nhận nhưng chưa
được đưa vào văn bản luật.
Luật pháp chỉ có thể đi sau để phản ánh các thay đổi trong các quy tắc ứng xử xã
hội. Hơn nữa, trong đạo đức xã hội luôn tồn tại những khoảng đúng - sai không rõ
ràng; những điều vẫn khiến chúng ta trang cãi, chưa được đưa vào luật.
- Trách nhiệm xã hội (hay còn gọi là trách nhiệm từ thiện) là những hành vi của
doanh nghiệp vượt ra ngoài sự trông đợi của xã hội, như quyên góp ủng hộ cho
người yếu thế, tài trợ học bổng, đóng góp cho các dự án cộng đồng… Điểm khác
biệt giữa trách nhiệm từ thiện và đạo đức là doanh nghiệp hoàn toàn tự nguyện.
Nếu họ không thực hiện CSR đến mức độ này, họ vẫn được coi là đáp ứng đủ các
chuẩn mực mà xã hội trông đợi.
II. Ưu điểm của mô hình Caroll
- Tính toàn diện và khả thi cao
- Đặt trách nhiệm kinh tế làm nền tảng không những thỏa mãn cả nhu cầu về lý
thuyết “đại diện” trong quản trị công ty, mà còn giải quyết được những hoài nghi
về tính trung thực trong các chương trình CSR của doanh nghiệp
- Thực hiện các trách nhiệm trong “kim tự tháp” có mỗi liên hệ chặt chẽ với nhau,
luôn ảnh hưởng đến nhau.


VD: tuân thủ các quy định của pháp luật: doanh nghiệp cần có hệ thống xử lý nước
thải đạt chuẩn trước khi đi vào hoạt động. Điều này sẽ làm tăng chi phí kinh tế cho
doanh nghiệp.
- Mối quan hệ giữa từ thiện và trách nhiệm xã hội được làm rõ: Hoạt động từ thiện
doanh nghiệp có thể làm hoặc không làm, điều này là hoàn toàn tự nguyện. Từ
thiện không nằm trong những chuẩn mực xã hội trông đợi – doanh nghiệp bắt buộc
phải thực hiện.
- Quản trị lợi ích của các bên có liên quan được đặt ra như một nội dung then chốt
trong quản trị doanh nghiệp. Các bên liên quan chính là đối tác, đối thủ, khách
hàng, nhân viên trong công ty.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×