Tải bản đầy đủ

ke hoach thi chuyen hieu

ÑOÄI TNTP HOÀ CHÍ MINH
LĐ TRƯỜNG TH TH TRẦN HƯNG ĐẠO
Số:......KH/LĐTHĐ

Lộc Thắng, ngày 14 tháng 02 năm 2018

KẾ HOẠCH
V/v triển khai thực hiện các chuyên hiệu rèn luyện đội viên hạng 3
năm học: 2017 – 2018
Thực hiện nhiệm vụ năm học: 2017 – 2018 của Trường tiểu học Trần Hưng Đạo;
Thực hiên Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội trường
tiểu học Trần Hưng Đạo năm học: 2017 – 2018.
Nay Ban phụ trách đội trường tiểu học Trần Hưng Đạo , triển khai thực hiện các
chuyên hiệu rèn luyện Đội viên hạng 3 như sau:
A. CHUYÊN HIỆU “AN TOÀN GIAO THÔNG” HẠNG 3:
I. Mục đích yêu cầu :
- Nhằm giúp cho đội viên biết những quy định về an toàn giao thông cho người đi
bộ, biết các quy tắc giao thông, các biển báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu,…
II. Thời gian công nhận:
- Từ :09/02/2018 đến 12/02/2018.
III.Thành phần kiểm tra công nhận:

- Ban phụ trách đội nhà trường;
- Giáo viên phụ trách chi đội;
- Ban chỉ huy Liên chi đội.
IV.Nội dung và các tiêu chuẩn chuyên hiệu :
STT

Nội dung và tiêu chuẩn chuyên hiệu

Điểm

1

Biết những điều luật quy định về an toàn giao thông cho người
đi bộ;

10,0 điểm

2

Biết các quy tắc giao thông, biển báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu: Đi
đường thuận chiều, ngược chiều, xuống dốc, lên dốc, trường
học, bệnh viện, đường nguy hiểm,…

10,0 điểm

Tổng cộng
V. Đánh giá công nhận:
1

20,0 điểm


Giáo viên phụ trách chi đội kết hợp với Ban chỉ huy chi đội triển khai các tiêu
chuẩn đến từng đội viên, phân công từng thành viên theo dõi, hàng tuần, tháng tổ chức
cho đội viên học tập. Ban phụ trách đội kiểm tra và ra quyết định công nhận cho từng lớp.
- Đạt

: từ 10 điểm - 20 điểm

- Không đạt : từ 0 – dưới 10 điểm.


B. CHUYÊN HIỆU “NHÀ SỬ HỌC NHỎ TUỔI” HẠNG 3:
I. Mục đích yêu cầu :
- Nhằm giúp cho đội viên nắm bắt tốt các ngày kỷ niệm trong năm. Tiểu sử kim
Đồng, Bác Hồ. Nắm bắt được truyền thống cách mạng của dân tộc qua các thời kỳ. Tạo
không khí thi đua sôi nổi giữa đội viên với đội viên trong phân đội, chi đội; giữa chi đội
với chi đội .
II. Thời gian công nhận:
- Từ ngày 22/02/2018 đến 23/02/2018
III.Thành phần kiểm tra công nhận:
- Ban phụ trách đội nhà trường;
- Giáo viên phụ trách chi đội;
- Ban chỉ huy Liên chi đội.
IV. Nội dung và các tiêu chuẩn chuyên hiệu :
STT

Nội dung và tiêu chuẩn chuyên hiệu

Điểm

1

Biết các ngày lễ kỷ niệm trong năm.

5,0 điểm

2

Biết tiểu sử Kim Đồng, Bác Hồ

5,0 điểm

3

Thuộc 5 điều Bác Hồ dạy.

5,0 điểm

4

Biết một số gương anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống
Pháp, chống Mỹ.

5,0 điểm

Tổng cộng

20,0 điểm

V. Đánh giá công nhận:
Giáo viên phụ trách chi đội kết hợp với Ban chỉ huy chi đội triển khai các tiêu
chuẩn đến từng đội viên, phân công từng thành viên theo dõi, hàng tuần, tháng tổ chức
cho đội viên học tập. Ban phụ trách đội kiểm tra và ra quyết định công nhận cho từng lớp
- Đạt: từ 10 điểm - 20 điểm
2


- Không đạt : từ 0 – dưới 10 điểm.
C. CHUYÊN HIỆU “NGHỆ SĨ NHỎ TUỔI” HẠNG 3:
I. Mục đích yêu cầu :
- Nhằm giúp cho đội viên hát đúng quốc ca, đội ca; thuộc và hát được các bài hát
về Bác Hồ và Đội TNTP Hồ Chí Minh; thuộc thơ và kể được câu chuyện về Bác.
II. Thời gian công nhận:
- Từ : ngày 14/03/2018 đến 16/03/2018
III. Thành phần kiểm tra công nhận:
- Ban phụ trách đội nhà trường;
- Giáo viên phụ trách chi đội;
- Ban chỉ huy Liên chi đội.
IV.Nội dung và các tiêu chuẩn chuyên hiệu :
STT

Nội dung và tiêu chuẩn chuyên hiệu

Điểm

1

Hát đúng Quốc ca, Đội ca;

7,0 điểm

2

Thộc và hát được 5 bài hát về Bác Hồ và Đội TNTP Hồ Chí
Minh

7,0 điểm

3

Thuộc một bài thơ, kể một câu chuyện về Bác Hồ.

6,0 điểm

Tổng cộng

20,0 điểm

V. Đánh giá công nhận:
Giáo viên phụ trách chi độikết hợp với Ban chỉ huy chi đội triển khai các tiêu
chuẩn đến từng đội viên, phân công từng thành viên theo dõi, hàng tuần, tháng tổ chức
cho đội viên học tập. Ban phụ trách đội kiểm tra và ra quyết định công nhận cho từng
lớp .
- Đạt: từ 10 điểm - 20 điểm
- Không đạt : từ 0 – dưới 10 điểm.
D. CHUYÊN HIỆU “NGHI THỨC ĐỘI” HẠNG 3:
I. Mục đích yêu cầu :
- Nhằm giúp cho đội viên tự rèn luyện kỹ năng thực hành nghi thức đội.
- Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, tháo vát.
3


II. Thời gian công nhận:
- Từ ngày 20/03 / 2018 đến 24/03/2018
III.Thành phần kiểm tra công nhận:
- Ban phụ trách đội nhà trường;
- Giáo viên phụ trách chi đội và ban chỉ huy chi đội
IV.Nội dung và các tiêu chuẩn chuyên hiệu :
STT

Nội dung và tiêu chuẩn chuyên hiệu

Điểm

1

Biết hát đúng bài quốc ca,đội ca

6,0 điểm

2

Biết và hiểu rỏ khẩu hiệu đội

1,5 điểm

Thực hiện các yêu cầu về nghi thức đội:

3

+ Chào tay

1,5 điểm

+ Tháo thắt khăn quàng

2,0 điểm

+ Các động tác quay

2,0 điểm

+ Tiến lùi

2,0 điểm

+ Sang phải, sang trái

2,0 điểm

+ Dậm chân tại chỗ, đi đều, đi vòng

3,0 điểm

Tổng cộng

20,0 điểm

V. Đánh giá công nhận:
Giáo viên phụ trách kết hợp với Ban chỉ huy Chi đội triển khai các tiêu chuẩn đến
từng đội viên, phân công từng thành viên theo dõi, hàng tuần thường xuyên tổ chức ôn
luyện kỹ năng nghi thức đội.
Ban phụ trách Đội sẽ tổ chức kiểm tra các chi đội theo các nội dung đã triển khai .
- Đạt: từ 10 điểm - 20 điểm
- Không đạt : từ 0 – dưới 10 điểm.

E. CHUYÊN HIỆU “VẬN ĐỘNG VIÊN NHỎ TUỔI” HẠNG 3:
I. Mục đích yêu cầu :
4


- Nhằm giúp cho đội viên tập đúng các bài thể dục buổi sáng và giữa giờ, chơi
được một số môn thể thao phù hợp với bản thân,…
II. Thời gian công nhận :
- Từ ngày 01/04/20112 đến 3/04/2012
III.Thành phần kiểm tra công nhận:
- Ban phụ trách đội nhà trường;
- Giáo viên phụ trách chi đội;
- Ban chỉ huy Liên chi đội.
IV.Nội dung và các tiêu chuẩn chuyên hiệu :
STT

Nội dung và tiêu chuẩn chuyên hiệu

Điểm

1

Tập đúng bài tập thể dục giữa giờ

7,5 điểm

2

Biết chơi một môn thể thao phù hợp với bản thân.

7,5 điểm

3

Đi bộ được 5 km trở lên

5,0 điểm

Tổng cộng

20,0 điểm

V. Đánh giá công nhận:
Giáo viên phụ trách kết hợp với Ban chỉ huy chi đội triển khai các tiêu chuẩn đến
từng đội viên, phân công từng thành viên theo dõi, hàng tuần, tháng tổ chức cho đội viên
học tập. Ban phụ trách đội kiểm tra và ra quyết định công nhận cho từng lớp .
- Đạt
: từ 10 điểm - 20 điểm
- Không đạt : từ 0 – dưới 10 điểm.
F. CHUYÊN HIỆU “CHĂM HỌC” HẠNG 3:
I. Mục đích yêu cầu :
- Nhằm giúp cho đội viên tự rèn luyện và phấn đấu học tập tốt hơn. Tạo không
khí thi đua sôi nổi giữa đội viên với đội viên trong phân đội, chi đội, giữa chi đội với chi
đội .
- Giúp bạn học yếu trong chi đội cùng tiến bộ.
II. Thời gian công nhận :
Đợt 1 : Từ ngày 5/9/2017 đến cuối học kỳ 1
Đợt 2 : Từ đầu học kỳ 2 đến cuối học kỳ 2
III.Thành phần kiểm tra công nhận:
5


- Giáo viên phụ trách chi đội và ban chỉ huy chi đội
- Ban phụ trách đội nhà trường
IV.Nội dung và các tiêu chuẩn chuyên hiệu :
STT

Nội dung và tiêu chuẩn chuyên hiệu

Điểm

1

Đi học đều: không nghỉ học ,đi học muộn

4,0 điểm

2

Thực hiện tốt việc học ở lớp : chú ý nghe thầy cô giảng
bài,hăng hái phát biểu ý kiến ,không quay cóp trong kiểm tra.

4,0 điểm

3

Thực hiện tốt việc học ở nhà : học thuộc bài ,làm bài ,soạn bài
đầy đủ trước khi đến lớp .Có góc học tập ,có thời gian biểu học
ở nhà .

4,0 điểm

4

Giúp đỡ bạn học kém cùng tiến ,học tập bạn học giỏi . Vượt khó
học tập tốt, giúp ít nhất một bạn học kém tiến bộ .

4,0 điểm

5

Đạt kết quả học tập tốt: có sự tiến bộ về học tập ,giành nhiều
điểm cao trong các bài kiểm tra và thi

4,0 điểm

Tổng cộng

20,0 điểm

V. Đánh giá công nhận:
Giáo viên phụ trách kết hợp với Ban chỉ huy Chi đội triển khai các tiêu chuẩn đến
từng đội viên, phân công từng thành viên theo dõi, hàng tháng theo dõi kết quả thực hiện,
cuối mỗi đợt tiến hành đánh giá xếp loại và lập danh sách đề nghị công nhận đội viên đạt
chuyên hiệu chăm học lên Ban phụ trách đội nhà trường. Ban phụ trách Đội kiểm tra và
ra quyết định công nhận cho từng lớp .
-

Đạt: Từ 10 đến 20 điểm

-

Không đạt: Dưới 10 điểm

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện các chuyên hiệu rèn luyện đội viên hạng
3 năm học 2017 – 2018 của ban phụ trách đội trường tiểu học Trần Hưng Đạo.
Đề nghị các chi đội và đội viên thực hiện nghiêm túc.
DUYỆT CỦA BGH

TM. BAN PHỤ TRÁCH ĐỘI

HIỆU TRƯỞNG

TỔNG PHỤ TRÁCH

NGUYỄN THỊ NHÂM

ĐOÀN HỒNG PHƯƠNG
6


7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×