Tải bản đầy đủ

Mau dang ky thi dua nam hoc 20182019 danh cho tap the nho

PHÒNG GD-ĐT KRÔNG BÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CƯ KTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA
NĂM HỌC 2018–2019
Tên đơn vị: Tập thể khối: … - Trường Tiểu học Cư Kty
Tóm tắt cơ cấu tổ chức:
1. Tổng số giáo viên trong khối: …… Đồng chí;
2. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đạt chuẩn và trên chuẩn: ……/…… = …%
- Trong đó: Đại học: …… = ……%; Cao đẳng: …… = ……%
- Giáo viên giỏi các cấp: …… đồng chí (Tỉnh: ……; Huyện: ……; Trường: …)
Để hướng ứng phong trào thi đua do trường Tiểu học Cư Kty phát động trong
năm học 2018–2019. Xin đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ
được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:
I. NỘI DUNG THI ĐUA
Kết quả (Tỷ lệ hoàn thành
STT

Công tác chuyên môn (Ghi cụ thể)
% kế hoạch)
01
02

03
04

Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học,
đầu tư nâng cao chất lượng giờ dạy, từ đó nâng
cao chất lượng học sinh.
Học sinh chăm ngoan, học giỏi, không để xẩy ra
tình trạng học sinh vi phạm nội quy nhà trường.
Mỗi giáo viên thao giảng ít nhất 3 lần/năm học,
dự giờ ít nhất 22 tiết/năm học. Tham gia nghiêm
túc các lần sinh hoạt chuyên môn. Hội giảng 01
lần/năm, tổng cộng 03 tiết. Tập thể khối làm 01
ĐDDH tham gia dự thi cấp Huyện.
Có thể thêm nhiều nội dung khác

100%
100%

100%
100%

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC
- Về đoàn kết: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết đã có được trong những năm
học trước. Nêu cao tinh thần dân chủ tập trung, thể hiện nghiêm túc tác phong sư phạm.
- Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: Tổ
chức thực hiện và vận động các thành viên trong khối thực hiện nghiêm túc các chủ
trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước
- Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Động viên, khuyến
khích và tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên
môn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.
- Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, xây dựng cơ quan văn hóa, bảo vệ môi trường: Thường xuyên phối hợp với tổ
chức Công đoàn, tuyên truyền đội ngũ giáo viên thực hiện nghiêm túc cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cũng như các cuộc vận độngkhác do Ngành và các cấp phát động. Chăm lo xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình
hạnh phúc.
- Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: Tham gia nghiêm túc và đạt hiệu
quả cao các phong trào hoạt động do đoàn thể tổ chức.
- Về tham gia các phong trào thi đua: Tham gia nghiêm túc và đạt hiệu quả cao
các phong trào thi đua, đặc biệt là Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
III. PHẤN ĐẤU CÁC CHỈ TIÊU VÀ DANH HIỆU THI ĐUA
1. Các nội dung đăng ký:
- Học sinh:

Số
TT
01
02
03
04
05
06

Nội dung đăng ký

Lớp / TSHS
1A/27

Ghi chú

Danh hiệu “Lớp toàn diện”
Hoàn thành chương trình lớp học
Khen thưởng nổi bật
Khen thưởng vượt bậc
Tham gia BHYT
Các loại quỹ
- Giáo viên:

Các danh hiệu đăng ký
Số
Mức độ tham
Họ và tên GV
TT
gia phong trào
CSTĐ
LĐTT
GVG
01
Tốt (Khá, TB)
02
03
04
05
06
2. Tập thể:
- Tập thể lao động Tiên tiến.
- Khen thưởng: Giấy khen của UBND huyện
Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 2018–2019, đề nghị lãnh đạo đơn
vị, Hội đồng thi đua - Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để tập thể khối … trường
Tiểu học Cư Kty phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.
Cư Kty, ngày 07 tháng 09 năm 2018
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
KHỐI TRƯỞNG
HIỆU TRƯỞNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×