Tải bản đầy đủ

Ke hoach thuc hien chuyen mon to van phong nam hoc 20182019

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 146/KH-VP-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 06 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN PHÒNG
NĂM HỌC 2018 - 2019
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
- Tổ Văn phòng luôn được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của BGH nhà
trường, thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của tổ.
- Tập thể tổ đoàn kết, năng động trong công tác, có ý thức trách nhiệm cao
trong từng công việc. Hiệu trưởng là thành viên trong tổ nên hoạt động của tổ luôn
luôn sát sao đi đầu trong hoạt động nhà trường.
- Các thành viên trong tổ đều có trình độ chuẩn và trên chuẩn.
- Trang thiết bị tương đối đầy đủ đáp ứng với công việc của từng bộ phận.

- Có đầy đủ các phòng chức năng, phòng hiệu bộ, các trang thiết bị hiện đại
phục vụ cho công tác văn phòng.
2. Khó khăn:
- Thiếu 1 số vị trí như NV Văn phòng, Thủ quỹ, Văn thư, nên một số đồng chí
được kiêm nhiệm nhiều việc, nên chưa tạo được hiệu quả trong lĩnh vực về chuyên
môn được phân công đảm trách.
- Tổ văn phòng có nhiều bộ phận, nên việc quản lý còn gặp nhiều khó khăn.
3. Đội ngũ Tổ Văn phòng:
Trình độ
Công việc được giao
đào tạo
1 Đào Thị Hằng
ĐH NVKT + Tổ trưởng tổ VP + Văn thư
2 Nhữ Thị Thủy
ĐH Hiệu trưởng + Phụ trách chung
3 Nguyễn Thị Việt
ĐH NVPV + Thủ quỹ
4 Lê Thị Giang
ĐH Nhân viên y tế
II. PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:
TT

Họ và tên

Ghi chú

1. Nhiệm vụ chung:
- Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua, điểm nhấn
của ngành, công đoàn phát động.
1


- Hoàn thành nhiệm vụ được giao năm học 2018 - 2019, phối hợp cùng giáo
viên các nhóm lớp điều tra trẻ trong độ tuổi trên địa bàn để huy động trẻ đến lớp đạt
chỉ tiêu và làm tốt công tác phổ cập năm học 2018 - 2019.
- Kiểm tra công tác phát triển giáo dục, chất lượng giáo dục trẻ. Kiểm tra chất
lượng bữa ăn hàng ngày cho trẻ, công khai việc mua sắm về cơ sở vật chất trong nhà
trường.
- Thực hiện nghiêm túc công tác kế toán tài chính, nguồn quỹ ngân sách và các
loại quỹ thoả thuận với phụ huynh. Thực hiện công tác kiểm kê tài sản cố định theo


quy định của nhà nước.
- Thực hiện công tác trực sơ cấp cứu, theo dõi cân đo, theo dõi sức khoẻ trẻ.
Thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo mùa, dịch sốt xuất
huyết. Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh
ATTP, thực hiện tốt công tác phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.
- Đảm bảo thông tin hai chiều kịp thời chính xác.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
a. Thực hiện cuộc vận động:
- Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:
Toàn thể các thành viên trong tổ thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức HCM” bằng những việc làm cụ thể như thực hành tiết kiệm
chống lãng phí tiêu cực trong nhà trường.
- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy
giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phát huy kết quả của
phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tập trung vào
các nội dung: đảm bảo môi trường, trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh với
mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường.
b. Thực hiện điểm nhấn:
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả điểm nhấn của năm học trước là “Tăng cường
xây dựng văn hoá học đường và rèn kỹ năng sống cho học sinh” nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện.
- Mỗi thành viên trong tổ cần xây dựng kế hoạch thực hiện điểm nhấn và thực
hiện theo kế hoạch đề ra.
- Mỗi thành viên trong tổ xây dựng nội quy thực hiện việc bảo quản, sử dụng
trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi, CSVC của mình phụ trách.
- Trong kế hoạch hàng tháng, hàng tuần, mỗi thành viên trong tổ cần đưa nội
dung của điểm nhấn vào kế hoạch và thực hiện nghiêm túc.
2


- Toàn thể các thành viên trong tổ thực hiện nghiêm túc các cuộn vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, cuộc vận động “Hai không” với
bốn nội dung, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực”, “Xây dựng trường học Xanh - sạch - đẹp”
c. Các công việc cụ thể cho từng bộ phận:
* Đối với Hiệu trưởng:
- Triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước và các cấp
đến tận từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Tăng cường việc kiểm tra,
chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Quy chế chuyên môn của CB,GV,NV.
- Thực hiện nghiêm túc công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục để làm cơ sở
đề nghị cấp trên tạo điều kiện thực hiện việc tự đánh giá ngoài, về quy định và chu kỳ
kiểm định chất lượng giáo dục mầm non.
- Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch chỉ đạo của các cấp về công tác Phổ cập
GDMN cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2015 - 2020. Duy trì công tác phổ cập nhằm
hoàn thành mục tiêu phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.
- Tập trung vào việc thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn nghiệp vụ
chăm sóc, giáo dục trẻ theo các văn bản pháp quy hiện hành, thực hiện công tác tự
đánh giá chất lượng trường, theo các tiêu chuẩn quy định của Điều lệ trường MN.
- Triển khai và thực hiện nghiêm túc Đề án sữa học đường cho trẻ trong độ tuổi
mẫu giáo của trường giai đoạn 2018-2020 của Thành phố Hà Nội.
- Tham mưu với Cấp uỷ lãnh đạo, chính quyền địa phương và Hội cha mẹ học
sinh trong việc xây dựng CSVC, tu sửa, mua sắm các trang thiết bị đáp ứng với yêu
cầu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành. Phấn đấu đạt “Tập thể lao động xuất sắc” trong
năm học 2018 - 2019.
- Tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua, các hoạt động
ngoài giờ lên lớp, các hội thi của GV,NV và các cháu. Đồng thời chỉ đạo việc ứng
dụng đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng CNTT vào các hoạt động quản lý,
chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho CB,GV,NV và các cháu.
* Đối với Kế toán - Văn thư:
- Thực hiện đầy đủ chức trách của NV Kế toán theo quy định của ngành một
cách chính xác, kịp thời.
- Cập nhật đầy đủ, đúng thời hạn các hồ sơ chứng từ thu-chi, thanh quyết toán
hàng tháng, quý, năm học theo hệ thống và thời gian của từng loại hồ sơ.
- Các loại sổ sách chứng từ thu, chi rõ ràng, không tẩy xóa, vào sổ sạch đẹp và
sắp xếp, lưu trữ hồ sơ khoa học.

3


- Làm tốt công tác tham mưu cho Hiệu trưởng, lên kế hoạch xin kinh phí các
chế độ nâng lương, lập kế hoạch dự toán thu, chi hàng tháng quyết toán với kho bạc,
tài chính.
- Xây dựng kế hoạch và tham mưu việc thu chi ngân sách cho Hiệu trưởng, các
khoản thu chi theo thỏa thuận với Ban đại diện CMHS đảm bảo đúng nguyên tắc,
đúng chế độ và tiết kiệm.
- Đảm bảo đúng chế độ chính sách cho CB,GV,NV.
- Tham mưu giải quyết hồ sơ miễn giảm các khoản thu HS đúng chế độ.
- Theo dõi quản lý các tài sản trong nhà trường cập nhật tài sản mới mua sắm
vào sổ tài sản.
- Tham mưu mua sắm bổ sung máy móc trang thiết bị dạy học và tu sửa CSVC
- Thực hiện chế độ kiểm kê tài sản các lớp, toàn trường, đánh giá khấu hao tài
sản hàng năm theo quy định.
- Xử lý thông tin, báo cáo 2 tin 2 chiều kịp thời. Nhận và cập nhật lưu trữ các
loại công văn đi đến, sắp xếp khoa học và chính xác.
- Làm tốt công tác phổ cập hàng năm.
* Đối với nhân viên Y tế + hỗ trợ tổ nuôi:
- Thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ theo quy định: Xây dựng kế hoạch, bảo
quản CSVC-TTB trong phòng y tế. Thực hiện tuyên truyền và xây dựng kế hoạch
phòng chống dịch sốt xuất huyết.
- Phối hợp với trạm Y tế xã chăm sóc, khám sức khoẻ cho trẻ theo định kỳ.
- Quản lý việc cân đo, chấm biểu đồ cho trẻ.
- Kiểm tra vệ sinh ATTP, môi trường, nhóm lớp.
- Lập hồ sơ bệnh án, phối hợp tổ chức giám định sức khỏe, tai nạn thương tích
theo chế độ BHXH cho CBGV, học sinh trong trường.
- Thường xuyên cập nhật thông tin trên mọi phương tiện về diễn biến một số
dịch bệnh trên thế giới, trong nước cũng như tại địa phương để kịp thời có kế hoạch,
biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa.
- Giám sát quy trình chế biến thực phẩm, lưu mẫu thức ăn trước và sau khi chê
biến theo đúng quy định, việc thực hiện hợp đồng và cam kết cung cấp thực phẩm
đảm bảo chất lượng, đảm bảo ATVSTP.
* Đối với nhân viên Phục vụ + Thủ quỹ:
- Nói năng phải đúng mực, đảm bảo tư cách cá nhân và môi trường sư phạm.
- Nhân viên phục vụ giữ gìn và đảm bảo môi trường ở nơi làm việc sạch đẹp.

4


- Bảo quản các trang thiết bị được giao (ấm, bình nước, ly tách, thiết bị vệ
sinh…). Khi phát hiện tài sản khu vực mình phụ trách hư hỏng, gặp sự cố thì báo cáo
BGH hoặc bảo vệ để có hướng giải quyết, khắc phục.
- Làm vệ sinh trong và ngoài phòng làm việc của Ban giám hiệu, Văn phòng,
phòng Tài vụ, phòng Hội đồng, các nhà vệ sinh của cán bộ giáo viên.
- Nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh chung, ghi nhận các hiện tượng mất vệ
sinh ở khu vực phụ trách.
- Thực hiện nhiệm vụ cụ thể khác có liên quan do Hiệu trưởng phân công.
- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách về công tác Thủ quỹ theo quy định,
giữ tiền các loại tiền rút từ ngân sách và thu thỏa thuận với phụ huynh, thực hiện việc
thu và chi các loại quỹ theo lệnh đúng nguyên tắc và theo đúng quy định về luật tài
chính của nhà nước.
- Nhân viên phục vụ đảm bảo hoàn thành công việc được giao, tham dự các

buổi họp, sinh hoạt của trường theo quy định của trường.
- Khi cần nghỉ phải báo trước với BGH để sắp xếp, không tự ý nghỉ khi chưa
được đồng ý.
- Hàng ngày có trách nhiệm tổng hợp các xuất ăn của CB,GV,NV và các cháu từ
các khu, tính khẩu phần ăn hàng ngày, xuất nhập hàng kho….
III.

ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA:

1. Đối với tổ: Tổ lao động xuất sắc
2. Đối với cá nhân :
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 01 đồng chí
- Lao động tiên tiến :
IV.

03 đồng chí

QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực
hiện
Hiệu trưởng
Y tế

Tháng - Tuyển trẻ mới. Phân chia trẻ theo định biên lớp
8/2018 - Cập nhật danh sách trích ngang của trẻ
- Già soát, bổ sung các tiêu chuẩn đề nghị PGD,SGD về tư
vấn các tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu “Trường chuẩn
Quốc gia”.
- Cập nhật sổ theo dõi trẻ, xây dựng KH y tế học đường
Y tế
- Chuẩn bị các loại hồ sơ, sổ sách đầu năm, mua sắm các
Y tế + kế toán
dụng cụ vệ sinh, đồ dùng bán trú cho học sinh
- Xây dựng kế hoạch thu chi thỏa thuận năm 2018 - 2019
Hiệu trưởng +
- XD kế hoạch trường, kế hoạch tổ năm học 2018 - 2019
kế toán
- Lên kế hoạch tháng 9.
Tổ trưởng
- Tổ chức họp BĐDPH, tham gia họp phụ huynh các lớp.
Hiệu trưởng
5


Tháng
9/2018

Tháng
10/2018

- Làm hồ sơ kế toán phát sinh trong tháng. Hoàn thiện HS
Kế toán
lương ngân sách và hỗ trợ công tác bán trú T8.
- Nộp các báo cáo. Trực hộp thư điện tử trình lãnh đạo giải
Y tế
quyết kịp thời.
Chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học theo hướng dẫn
Toàn tổ
- Lao động vệ sinh trường
Toàn tổ
- Xây dựng kinh phí đầu năm
Kế toán
- Tổ chức tốt “Ngày hội đến trường của bé”
Toàn tổ
- Hội nghị CB,GV,NV, ĐH Công Đoàn - Đoàn Thanh niên.
Toàn tổ
- Tham mưu với chính quyền và Hội cha mẹ học sinh để sửa
Hiệu trường +
chữa, nâng cấp khu Quảng Minh, xây dựng khu vườn cổ tích,
Kế toán
khu vận động.
- Tổ chức ngày hội đến trường
Hiệu trưởng
- Cân đo lần 1 cho trẻ. Kiểm tra môi trường khuôn viên, nhà
Y tế
bếp, vệ sinh các lớp.
- Tổ chức trung thu cho trẻ
Toàn tổ
- Kiểm tra tổ chức ăn bán trú của trẻ từ 15/9
H.trưởng-Y tế
- Duyệt kế hoạch tổ
Hiệu trưởng
- Tổng hợp số liệu phổ cập, cập nhật lên mạng trực tuyến.
Tổ trưởng
- Ban hành 1 số QĐ đầu năm và XD các loại KH đầu năm
Hiệu trưởng
- Lập dự toán quỹ lương 6 tháng cuối năm. Thu hồ sơ miễn
giảm học phí, chi phí học tập, ăn trưa từ tháng 9 - 12/2018,
Kế toán
hoàn thiện HS chi lương ngân sách và Hỗ trợ CT bán trú T9.
- Họp tổ, đánh giá kế hoạch T9. Lên kế hoạch tháng 10
Tổ trưởng
- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến
Kế toán
- Tiếp tục chỉ đạo các lớp thực hiện ngiêm túc công tác
Hiệu trưởng
tuyên truyền giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ.
- Thường xuyên hội ý giáo viên để xây dựng tiết mẫu chuyên
Hiệu trưởng
đề, thao giảng 20/10.
- Chỉ đạo, làm hồ sơ kiểm định, điểm nhấn, hồ sơ phổ cập,
Hiệu trưởng
kiểm tra toàn diện 2 GV
- Kiểm tra VS môi trường, nhóm lớp
Y tế
- Đối chiếu dự toán quý III/2018. Hoàn thiện HS chi lương
NS và Hỗ trợ công tác bán trú tháng 10. Làm hồ sơ phát sinh
Kế toán
trong tháng.
- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan để tổ chức hội nghị cán bộ
Toàn tổ
viên chức đầu năm
- Lưu trữ và nộp báo cáo đúng thời gian quy định
Kế toán
- Phối hợp với trạm y tế khám SKĐK lần 1 cho học sinh, tiên
Y tế
hành phân loại học sinh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý
thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, kiểm tra thực phẩm,
6


chế biến thực phẩm. Cân đo trẻ SDD.
- Ban hành 1 số quy chế trong năm.
- Hoàn thành việc cập nhật phần mềm phổ cập trực tuyến.
- Họp tổ đánh giá kế hoạch tháng 10.
- Tổ chức họp hội đồng
- Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường
- Lên kế hoạch tháng 11.
- Thu thập tài liệu làm kiểm định.
- Chỉ đạo cuộc thi GV dạy giỏi, Thi làm đồ dùng đồ chơi,
triển lãm tranh của trẻ cấp trường
- Tổ chức tọa đàm 20/11
- Kiểm tra toàn diện 2 GV
- Quyết toán các khoản thu-chi quỹ thỏa thuận phụ huynh
định kỳ 3 tháng/lần
- Thanh toán các khoản với kho bạc, cập nhật chứng từ vào
phần mềm kế toán.
- Kiểm tra quy chế chuyên môn của GV, sổ sách tài chính, y
tế; Kiểm tra toàn diện 2 GV
- Kiểm tra vệ sinh môi trường, lớp học, nhà bếp, cân đo trẻ
SDD. Tuyên truyền phòng chống các bệnh gặp ở trẻ vào mùa
đông.- Cập nhật thông tin và vào sổ công văn đi đến. Thông
tin 2 chiều chính xác, kịp thời.

Hiệu trưởng
Tổ trưởng
Toàn tổ
Toàn tổ
Hiệu trưởng
Tổ trưởng
Toàn tổ
Hiệu trưởng
Toàn tổ
Hiệu trưởng
HT- Kế toán
Kế toán
Hiệu trưởng
Y tế

- Họp đánh giá công tác tháng và lên kế hoạch tháng 12.

Toàn tổ, tổ
trưởng

- Tổ chức họp hội đồng

Hiệu trưởng

Tháng - Kiểm tra hồ sơ tổ, chuyên môn, tổ Văn phòng, Chi đoàn,
12/2018 Công đoàn, tài chính
- Kiểm tra toàn diện 2 GV
- Kiểm tra việc lên thực đơn, chế biến của nhà bếp.
- Chỉ đạo, hướng dẫn GV thi dạy giỏi cấp Huyện
- Đối chiếu 11 tháng với KBNN
- Hoàn thiện HS rút lương NS, hỗ trợ công tác bán trú và các
khoản thanh toán cá nhân cho CB-GV-NV.
- Chuẩn bị hoàn tất hồ sơ quyết toán tài chính trong năm 2018
- Cập nhật theo dõi và xử lý công văn đi - đến
- Cân đo trẻ, kiểm tra sức khỏe quý II. kiểm tra VS nhóm lớp
- Lập báo cáo, biểu mẫu thống kê chính xác, kịp thời nộp cho
cấp trên
- Rà soát lập nhu cầu quỹ lương còn thiếu. Kiêm tra hồ sơ
7

Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Kế toán
Kế toán
Kế toán
Kế toán
Y tế
HT+KT
Kế toán


Tháng
1/2019

Tháng
2/2019

BHXH. Kiểm kê TSCĐ và tính hao mòn năm 2018. Lập dự
toán ngân sách 2019.
- Rút các khoản hỗ trợ cho các cháu.
- Phối hợp với các đoàn thể tổ chức hoạt động ngày 22/12
- Họp đánh giá công tác tháng và lên kế hoạch tháng 1/2019
- Tổ chức họp hội đồng
- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ ngân sách năm 2019
- Khảo sát trẻ học kỳ I; Sơ kết học kỳ I
- Thường xuyên cập nhật đầy đủ các loại thông tin qua mạng
internet, in sao gửi cho các bộ phận và cá nhân có liên quan.
- Kiểm tra VS môi trường, nhóm lớp. Cân đo trẻ SDD
- Kiểm tra, tổng hợp báo cáo, Email giữa năm
- Chi trả lương NS, hỗ trợ công tác bán trú tháng 01 cho CBGV-NV
- Kiểm tra chuyên môn, toàn diện 2 GV
- Thu hồ sơ giải quyết miễn giảm học phí, ăn trưa, chi phí học
tập năm 2019
Họp đánh giá công tác tháng. Xét thi đua Kỳ I và lên kế
hoạch tháng 2
- Họp hội đồng
- Kiểm tra việc lồng ghép các nội dung GDBVMT, ATGT,
tiết kiệm năng lượng - Kiểm tra Quy chế chuyên môn, hồ sơ
tổ, tài chính, y tế. Kiểm tra toàn diện 1 GV.
- Dự giờ rút kinh nghiệm việc thực hiện đổi mới Phương
pháp lấy trẻ làm trung tâm.
- Thẩm định hồ sơ chế độ của học sinh. Lầm hồ sơ phát sinh
trong tháng.
- Cập nhật công văn đi đến
- Cân đo lên BĐSK cho trẻ lần 3, kiểm tra VSMT, ATTP.
- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập trẻ 5 tuổi
- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân
- Chuẩn bị quà tết, XDKH nghỉ tết nguyên đán, ổn định nề
nếp sau tết
- Kiểm tra VS môi trường, nhóm lớp,VSDD&ATTP nhà bếp
- Chi trả lương tháng 02 và các khoản liên quan đến chế độ
của giáo viên đúng, đủ, kịp thời
- Quyết toán các khoản thu - chi quỹ thỏa thuận phụ huynh
định kỳ 3 tháng/lần
- Kiểm tra TD 1 GV, kiểm tra ĐX 3 GV, KTĐX nhà bếp.
- Mua bổ sung đồ dùng cá nhân trẻ và đồ dùng nhà bếp
8

Kế toán
Toàn tổ
Toàn tổ
Hiệu trưởng
HT-KT
Hiệu trưởng
Y tế
Y tế
HT+Kế toán
KT
Hiệu trưởng
Kế toán
Toàn tổ
Toàn tổ

Hiệu trưởng
Kế toán
Kế toán
Y tế
Tổ trưởng
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
HT+Y tế
Kế toán
Kế toán
Hiệu trưởng
HT+Kế toán


Tháng
3/2019

Tháng
4/2019

- Họp đánh giá công tác tháng và lên kế hoạch tháng 3
- Tổ chức họp hội đồng
- Cân đo, theo dõi sức khoẻ cho trẻ SDD
- Làm lương, các khoản T.toán cá nhân T3 cho CB,GV,NV
- Vào sổ công văn đi và nộp báo cáo theo quy định
- Tổ chức tọa đàm ngày quốc tế phụ nữ 08/3, tổ chức hội thi
chúng cháu vui khỏe cấp trường cho trẻ MG
- K.tra TD 2 GV, kiểm tra ĐX 3 GV, kiểm tra ĐX nhà bếp
- Kiểm tra việc xây dựng môi trường học tập thân thiện.
- Kiểm tra HSSS về công tác nuôi dưỡng và thu chi
- Kiểm tra việc lên thực đơn, khẩu phần đối và chế biến thức
ăn của nhà bếp
- Họp đánh giá công tác tháng và lên kế hoạch tháng 4
- Họp hội đồng
- Kiểm tra việc đánh giá trẻ cuối năm, đánh giá GV theo
chuẩn của Bộ GD&ĐT.
- Chỉ đạo việc tổ chức thu và chấm SKKN
- Kiểm tra, đề nghị Huyện công nhận Phổ cập GDMN cho trẻ
5 tuổi.
- Làm đối chiếu dự toán quý I/2019- Chi trả lương tháng
4/2018 và các khoản liên quan đến chế độ của giáo viên đúng,
đủ, kịp thời.
- Vào sổ công văn đi - đến và nộp báo cáo theo quy định
- Họp đánh giá công tác tháng và lên kế hoạch tháng 5
- tổ chức họp hội đồng
- Làm báo cáo tổng kết - Hồ sơ thi đua - XDKH tuyển sinh
năm 2019-2020 XDKH hoạt động hè năm 2019.

Toàn tổ
Hiệu trưởng
Y tế
Kế toán
Kế toán

- Nhập các báo cáo cuối năm, nộp các báo cáo về phòng

HT + kế toán

- Kiểm tra HSSS tổ Hành chính, Tổ chuyên môn.
- Kiểm tra cân nặng trẻ lần 4, tuyên truyền chăm sóc trẻ trong
hè cho phụ huynh.
Tháng - Tổ chức họp BĐDPH, họp phụ huynh các lớp cuối năm.
5/2019 - Kiểm kê tài sản ở các lớp, các bộ phận
- Phân công GV dạy và nghỉ hè, hoàn thiện các loại hồ sơ
công tác thi đua cuối năm
- Tổ chức đánh giá xếp loại chuẩn HT,PHT và CB viên chức
cuối năm, tổ chức tổng kết năm học và lễ ra trường cho trẻ 5
tuổi và phát thưởng cho các cháu cuối năm.
- Chỉ đạo tổ chức vui tết thiếu nhi 1/6 cho các cháu
- Quyết toán các khoản thu-chi quỹ các loại quỹ cuối năm học
9

Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Toàn tổ
Toàn tổ
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Kế toán
Kế toán
Toàn tổ
Toàn tổ
Hiệu trưởng

Hiệu trưởng
Y tế
Hiệu trưởng
HT+K.Toán
Hiệu trưởng
Toàn tổ
Hiệu trưởng
Kế toán


- Trực hộp thư, cập nhật thông tin và báo cáo lãnh đạo giải
quyết kịp thời các nội dung.
- Duyệt thi đua với PGD&ĐT
- Chỉ đạo việc tổ chức điều tra số lượng trẻ và tuyển sinh trẻ
Tháng 6
năm học 2018 - 2019
và 7/2019
- XD và triển khai các lớp tập huấn BD hè cho GV,NV
- Già soát, XD kế hoạch sửa chữa, bổ sung CSVC chuẩn bị
cho năm học mới 2018 - 2019
- Giải quyết các công việc phát sinh trong tháng

Kế toán
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Toàn tổ

Trên đây là kế hoạch hoạt động của Tổ Văn phòng năm học 2018 - 2019, yêu
cầu các thành viên trong tổ cần trhực hiện tốt kế hoạch đã đề ra./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT T.Oai (để b/c);
- Các thành viên trong tổ(để t/h);
- Lưu VP./.

TỔ TRƯỞNG

HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Hằng

Nhữ Thị Thủy

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×