Tải bản đầy đủ

Ke hoach chuyen mon tuan 3

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THCS&THPT
HƯNG LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Lợi, ngày 09 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TUẦN 3
Từ ngày 10 đến ngày 16/9/2018
Ngày

Phụ trách

Nội dung công việc

Thực hiện, quản lý

Thứ hai
(10/9)


- Tổ chức lấy ý kiến đánh giá giờ dạy
- Lập kế hoạch đưa 02 học sinh giỏi đi thi vào đội tuyển thi quốc
gia trình Hiệu trưởng phê duyệt
- TTCM gửi phân công nhiệm vụ tổ trưởng, tổ phó về PHT1
- 05 GV đảng viên mới tham gia học chính trị đến hết ngày 15/9
- PHT1 kiểm tra tình hình bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh
Thứ ba - Kế toán gửi danh sách học sinh nhận gạo về SGD
(11/9)
- Lập danh sách giáo viên tập huấn môn bóng rỗ
Thứ tư - Lập kế hoạch triển khai giảng dạy tài liệu “ATGT cho nụ cười
(12/9)
ngày mai” cấp THPT
Thứ năm - PHT1 họp chuyên môn tại PGD, lúc 8 giờ
(13/9)
- TTVP họp đoàn học sinh giỏi thi vào đội tuyển thi cấp quốc gia để
phổ biến biến kế hoạch đưa học sinh đi thi và động viên tinh thần
học sinh, lúc 8 giờ 40, tại phòng PHT1
- Báo cáo số liệu GDDT đầu năm học về SGD
Thứ sáu - Đưa 02 học sinh giỏi thi vào đội tuyển thi cấp quốc gia
(14/9)
- TTCM, GVBD gửi danh sách học sinh THPT được chọn bồi
dưỡng thi HSG về PHT1
- Gửi danh sách GV đăng ký học học sau ĐH năm 2019 về SNV
- Thông báo kế hoạch công tác chuyên môn tuần sau
Thứ bảy - PHT1,2 dạy phụ đạo học sinh 12
(15/9)
- Tiếp tục đưa 02 học sinh giỏi thi vào đội tuyển thi cấp quốc gia
Chủ nhật
(16/9)
Nơi nhận:
- HT và các PHT;
- Các TT và TP chuyên môn;
- Website trường;
- Lưu: CM, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Tuấn MãiTTCM, PHT1
TTVP, HT
TTCM, PHT1
05 GV, HT
PHT1, HT
KT, HT
PHT1, HT
PHT1, HT
PHT1, HT
TTVP, PHT1
TKHĐ, PHT1
TTVP, HT
TT, GV, PHT1
VT, HT
PHT1, HT
PHT1,2, HT
TTVP, HTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×