Tải bản đầy đủ

Ke hoach chuyen mon to giao duc nam hoc 20182019

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 151/QĐ-MNMH

Mỹ Hưng, ngày 07 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN TỔ GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2018 - 2019
Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Phòng Giáo
Dục và đào tạo Thanh Oai;
Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Trường;
Căn cứ vào tình hình thực tế của trẻ, đội ngũ giáo viên và công việc được giao
trong năm học 2018 - 2019;
Tổ giáo dục xây dựng Kế hoạch hoạt CM môn năm học 2018 - 2019 như sau:
Phần I: Đánh giá kế hoạch thực hiện năm học 2017 - 2018
1. Chăm sóc - nuôi dưỡng:

* Chăm sóc: Duy trì chế độ vệ sinh sinh hoạt, ăn ngủ của trẻ.
- Trẻ có đủ các kí hiệu riêng cho đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.
- Giáo viên thực hiện đúng lịch sinh hoạt, vệ sinh nghiêm túc.
- 100% trẻ được cân đo vào biểu đồ đầy đủ
* Nuôi dưỡng: Phối kết hợp cùng gia đình thực hiện việc chăm sóc và nuôi dưỡng
trẻ khoa học thông qua các hoạt động vui chơi và học tập
- Tuyên truyền phụ huynh phương pháp nuôi con khoa học
- Cụ thể: Trẻ phát triển bình thường cân nặng: 98,1 %.
Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ: 1,9 %.
Trẻ phát triển bình thường về chiều cao: 98 %
Trẻ thấp còi: 2 %
2. Công tác giáo dục:
- Thực hiện nghiêm túc lịch sinh hoạt hàng ngày của trẻ và chương trình giảng
dạy
- Thực hiện các chuyên đề đạt kết quả cao như: chuyên đề “Xây dựng môi
trường học tâp lấy trẻ làm trung tâm”, Chuyên đề “Phát triển vận động”, Chuyên đề
“Phát triển nhận thức”....
- Tích cực làm đồ dùng đồ chơi tự tạo để bổ sung cho các góc chơi của trẻ.
- Giáo viên chủ động mạnh dạn nghiên cứu và đưa ứng dụng công nghệ thông
tin vào hoạt động giảng dạy.
1


* Kết quả đánh giá chất lượng trẻ cuối năm trong toàn trường là: Tổng số trẻ
được đánh giá: 475 cháu
+ XL ĐYC cuối độ tuổi: 447 cháu đạt 94,1% (Tăng so với năm học trước 2%);
+ XL không ĐYC: 28 cháu đạt tỷ lệ 5,9 % (Giảm so với năm học trước 2%).
3. Công tác xây dựng đội ngũ.
- 100% giáo viên được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Tham gia dự giờ thao giảng, dự chuyên đề của trường của phòng GD tổ chức.
- Giáo viên trong các tổ đều có ý thức tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn.
4. Công tác thi đua.
- Có 01 giáo viên đạt giải nhì GVG, 01 đ/c đạt giải ba và 01 đ/c đạt giáo viên
giỏi cấp Huyện, 03 đ/c giáo viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.
- 70 % giáo viên đạt GVG cấp trường
Phần III: Nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
I.

Đặc điểm tình hình của tổ:Do đặc thù của ngành học là chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nên đòi hỏi giáo
viên có sự năng động, sáng tạo nhiệt tình trong công tác giảng dạy, nuôi dưỡng, tạo
tiền đề cho trẻ sau này.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tổ giáo dục đã có những thuận lợi và gặp
những khó khăn sau:
1. Thuận lợi:
- Về sở vật chất của nhà trường đã được UBND Thành phố Hà Nội, UBND
Huyện Thanh Oai quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng khu Trung Tâm theo mô
hình trường chuẩn Quốc gia. Đã được UBND Thành phố chính thức công nhận danh
hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I” ngày 19/12/2017.
- Đội ngũ giáo viên được trẻ hóa, nhiệt tình và được nâng dần lên về chất
lượng. Đặc biệt đội ngũ CB - GV - NV trong trường có trình độ chuyên môn trên
chuẩn đạt tỷ lệ 71%, tỷ lệ đạt chuẩn 29%, có tinh thần trách nhiệm cao, có kinh
nghiệm trong giảng dạy và công tác, có lòng nhiệt tình, luôn đi đầu trong mọi lĩnh
vực, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau khiêm tốn, học hỏi để nâng cao trình độ về mọi mặt.
- Có nhiều phụ huynh trong trường đã nhận thức rõ về tầm quan trọng của
công tác CS&GD cho trẻ MN, nên đã rất quan tâm và ủng hộ về mọi mặt cho nhà
trường.
- Giáo viên luôn gần gũi trẻ để tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý, từ đó có phương
pháp dạy trẻ phù hợp. Vận động phô huynh đóng góp, ủng hộ nguyên phế liệu tạo
môi trường học tập phong phú cho trẻ hoạt động một cách chủ động
- Trẻ ngoan có nề nếp, thích được đến trường, lớp , biết đoàn kết giúp đỡ bạn bè,
có ý thức phấn đấu và hăng hái phát biểu xây dựng bài.
2. Khó khăn:
2


- Tuy đội ngũ GV đã được trẻ hóa, nhưng vẫn còn nhiều GV còn thiếu kinh
nghiệm chăm sóc trẻ. Đồng thời vẫn còn một số GV cao tuổi, do vậy có nhiều hạn
chế về việc sử dụng công nghệ thông tin và máy vi tính, nên chưa đáp ứng được nhu
cầu đổi mới của chương trình GDMN mới hiện nay.
- Đa số phụ huynh trong trường chủ yếu làm nông nghiệp là chính, do vậy mức
thu nhập của gia đình các cháu còn thấp, chưa ổn định dẫn đến điều kiện chăm lo cho
con em của nhiều gia đình còn hạn chế.
II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Độ tuổi: 24 - 36 tháng tuổi:
Tổng số lớp: 3 lớp - Tổng số trẻ là: 66 cháu - Tổng số giáo viên: 9 đồng chí
- Trình độ chuyên môn: Đại học: 6; Cao đẳng: 1; Trung cấp: 2
- Tổ phó phụ trách: Lê Thị Thanh Yên
- 100% giáo viên trong tổ đạt giáo viên giỏi cấp trường, 3 giáo viên đạt giáo
viên giỏi cấp cơ sở.
2. Độ tuổi 3 -4 tuổi:
- Tổng số lớp: 4 lớp - Tổng số trẻ là: 129 cháu - Tổng số giáo viên: 10 đồng chí
- Trình độ chuyên môn: Đại học: 8; Cao đẳng: 0; Trung cấp: 2
- Tổ phó phụ trách: Đ/c Nguyễn Thị Anh
- 100% giáo viên trong tổ đạt giáo viên giỏi cấp trường, 2 giáo viên đạt giáo
viên giỏi cấp cơ sở.
3. Độ tuổi 4- 5 tuổi:
- Tổng số lớp: 4 lớp - Tổng số trẻ là: 137 cháu - Tổng số giáo viên: 12 đồng chí
- Trình độ chuyên môn: Đại học: 8; Cao đẳng: 1; Trung cấp: 3
- Tổ trưởng phụ trách: Đ/c Phạm Thị Như Ngọc
- 100% giáo viên trong tổ đạt giáo viên giỏi cấp trường, 6 giáo viên đạt giáo
viên giỏi cấp cơ sở.
4. Độ tuổi 5-6 tuổi:
- Tổng số lớp: 4 lớp - Tổng số trẻ là: 153 cháu - Tổng số giáo viên: 11 đồng chí
- Trình độ chuyên môn: Đại học: 7; Cao đẳng: 1; Trung cấp: 3
- Tổ phó phụ trách: Đ/c Hoàng Thị Thi
- 100% giáo viên trong tổ đạt giáo viên giỏi cấp trường, 7 giáo viên đạt giáo
viên giỏi cấp cơ sở.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.
* Tổ trưởng:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế
hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục.
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các
thành viên của tổ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
3


- Có trách nhiệm đôn đốc các thành viên trong tổ thực hiện nghiêm túc chương
trình chăm sóc giáo dục trẻ.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ, dự giờ 1 tháng/2 lần
- Kiểm tra thực hiện nội quy, quy định của nhà trường qua các lớp trong tổ.
- Tổ chức các phong trào thi đua của tổ, của trường phát động, tổ chức hướng dẫn
giáo viên hoạt động chuyên môn có chất lượng và sinh hoạt có nề nếp.
* Tổ phó chuyên môn: Có trách nhiệm đôn đốc các thành viên trong tổ thực hiện
nghiêm chỉnh Quy chế chuyên môn và các Quy định của Luật lao động, hoạt động
của tổ theo kế hoạch chung của đơn vị.
* Tổ viên:
- Mọi tổ viên đều được sinh hoạt và thực thi nhiệm vụ trong tổ, chịu sự phân
công, giám sát của tổ trưởng. Mọi quyền lợi, nghĩa vụ đều được thực hiện trong tổ.
- Tổ viên phải tuyệt đối chấp hành sự phân công của Tổ trưởng, có vấn đề gì
vướng mắc, gặp khó khăn phải báo cáo xin ý kiến của Tổ trưởng, khi chưa kịp phúc
đáp vẫn thi hành nhiệm vụ, không tự ý làm trái với nhiệm vụ được giao.

Phần IV: Nhiệm vụ cụ thể
I. Công tác chuyên môn nghiệp vụ.

1. Công tác chăm sóc giáo dục
* Các chỉ tiêu
- Trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng
Phát triển bình thường: 476 = 98,1%
Suy dinh dưỡng
: 9 = 1,9%
- ChÊt lượng giáo đấy: + Tỷ lệ trẻ chuyên cần: Đạt 90% trở lên
+ Tỷ lệ bé ngoan: Đạt 100%
- Phấn đấu giảm tỷ lệ SDD còn dưới 2%.; Thấp còi: 2 %
* Tổ chức tham gia hội giảng cấp trường:
- Tổng số tiết kiến tập: 10 tiết tốt
- Tổng số tiết thao giảng: 41 tiết
- Tổng số tiết dự giờ trong năm: 290 Tiết
+ Trong đó:
Xếp loại Tốt:
120 tiết đạt 41,3 %
Xếp loại Khá:
140 tiết đạt 48,3 %
Đạt yêu cầu:
30 tiết đạt 11,4 %.
* Biện pháp:
- Động viên cho trẻ ăn hết suất.
- Cho trẻ suy dinh dưỡng ngồi bàn riêng gần chỗ cô giáo.
- Phối hợp với phụ huynh để có chế độ ăn riêng cho trẻ SDD, trẻ béo phì.
- Xây dựng kế hoạch, lịch vệ sinh
4


- Tuyên truyền với phụ huynh phương pháp nuôi con khoa học
- Thay đổi thực đơn cho trẻ ăn theo mùa, ngày
- Cân đo sức khỏe định kỳ vào biểu đồ tăng trưởng
- Phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi.
- Huy động sự tham gia của các thành viên trong nhà trường, phụ huynh và
cộng đồng để phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích để
có các biện pháp phòng chống đạt hiệu quả.
- Cải tạo môi trường chăm sóc, nuôi, dạy trẻ an toàn, phòng, chống tai nạn gây
thương tích. Trang bị tủ thuốc và các dụng cụ sơ cấp cứu theo quy định.
2. Chất lượng chuyên môn:
* Giáo dục.
- Đảm bảo chất lượng các môn học đạt từ khḠđến tốt chiếm trân 85- 90%.
- Thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc giáo dục trẻ ở các độ tuổi.
- Khảo sát trẻ đầu năm, sau từng chủ đề, có kế hoạch bồi dưỡng cho ccác cháu.
- Tăng cường công tác từ bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
- Xây dựng các chuyên đề kiến tập ở các độ tuổi giáo dục.
- Lên kế hoạch cho giáo viên trong tổ đăng ký tiết dạy dự giờ để rút kinh
nghiệm.
- Chỗ tràng làm ĐDĐC cho từng lớp, kiểm tra lại đồ dùng dạy học ở các môn
học để có kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi có chất lượng.
- Tuyên truyền vận động phụ huynh cho trẻ đi học chuyên cần.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên đề: Tạo môi trường học tập lấy trẻ
làm trung tâm, cho trẻ hoạt động, VSATTP, làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, bé với an
toàn giao thông, sử dụng tiết kiệm điện năng, BÐ với đồng dao, ca dao Việt Nam)
- Quan tâm đến chuyên đề trọng tâm: Phát triển vận động cho trẻ trong trường
MN.
- Đưa công nghệ thông tin vào các tiết học .
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với nhóm, lớp và thực hiện nâng cao
chất lượng chương trình giáo dục mầm non.
- Tham gia dự giờ, rút kinh nghiệm, làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, xây dựng môi
trường học tập lấy trẻ làm trung tâm và bổ sung đồ dùng, nguyên vật liệu cho các góc
lớp
- Xây dựng môi trường học tập thân thiện phong phú hấp dẫn lôi cuốn trẻ.
- Tham gia điều tra số lượng trẻ trên địa bàn xã.
- Trang trí lớp học đẹp hấp dẫn phù hợp với chủ đề để thu hút trẻ đến trường.
- Nâng cao chất lượng giáo dục tạo niềm tin đối với từng phụ huynh
- Tổ chức tốt các hoạt động ngày hội, ngày lễ ở trường.
5


- Soạn giáo án và chuẩn bị đồ dùng đầy đủ phù hợp với từng bài dạy.
- Lồng ghép các nội dung linh hoạt theo chương trình GDMN mới.
- Tìm tòi nghiên cứu tài liệu, tập san, lên Google để tìm các trò chơi, hình thức
tổ chức mới cho trẻ hoạt động.
- Mỗi giáo viên thao giảng 2 tiết/năm (20-11; 8-3)
- Giáo viên dự giờ lẫn nhau 1 tháng 2-3 tiết.
* Chỉ tiêu phấn đấu:
- Tiết tốt chiêm 70 %
- Tiết khá chiếm 30 %
- Trao đổi thảo luận nhằm đúng kế hoạch, đúng lịch của nhà trường và phải sát
với thực tế của nhà trường.
- 100% giáo viên được dạy thực hành và dự giờ đồng nghiệp.
- Tìm đọc tập san về giáo dục MN, lên mạng Internet tìm những trò chơi hay,
hình thức sôi động để đưa vào hoạt động cho trẻ, thực hiện tốt chương trình hỗ trợ
phần mềm giáo án điện tử.
3. Công tác thi đua:
* Tổ chuyên môn: Tổ lao động tiên tiến
* Cá nhân:
- Tham gia các ngày hội ngày lễ tích cực (tập các bài hát tập thể, các chương trình
văn nghệ của đội văn nghệ).
- Thực hiện nghiêm túc hoạt động ca múa hát tập thể cho trẻ vào các buổi chiều
thứ 6 hàng tuần.
- Đánh giá xếp loại giáo viên trong tổ hàng tháng:
+ 37/42 GV đạt GV giỏi cấp trường
+ 5/42 GV đăng ký chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
- CSTĐ cấp cơ sở: 12% GV trong TCM
- Lao động tiên tiến: 100% GV trong TCM
- Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 75% GV trong TCM
III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ TỔ CHUYÊN MÔN:

1. Khối 5-6 tuổi :
6


Tháng

Nội dung công việc.

9/2018

Thống nhất xây dựng mục tiêu - ngân hàng nội dung
các hoạt động giáo dục cả năm học.
Hướng dẫn giáo viên trong tổ XD kế hoạch giảng dạy
Thảo luận một số bài múa.
Trao đổi kinh nghiêm tạo môi trường hoạt động cho trẻ.

Người thực hiện
Giáo viên trong
tổ thực hiện

Thống nhất cách ghi chép một số hồ sơ sổ sách
10/2018 Trao đổi về cách viết đề tài SKKN.
G.viên trong tổ
Tổ chức các hoạt động GD ÂN, TD cho VG tham khảo
P.Hương
Tổ chức dự giờ các giáo viên
Trao đổi thảo luận về cách đưa các kỹ năng tự phục vụ
vào các hoạt động giáo dục.
Thao giảng chào mừng ngày 20/11
Giáo viên trong
11/2018 Trao đổi về phương pháp và 1 số hình thức tổ chức hoạt
tổ cùng với
động tạo hình, KPKH.
chuyên môn
Trao đổi về cách thiết kế XD, trình chiếu giáo án điện tử
và Bài giảng E lerning
Trao đổi về cách làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo cho trẻ
12/2018 hoạt động trong góc.
GV trong tổ
Dự HĐ LQT cùng rút kinh nghiệm
Đ/c Thi A1
Tổ chức dự giờ chéo giữa GV các lớp
Tham gia thi GV dạy giỏi cấp trường và cấp cơ sở.
-Trao đổi cách chọn bài trong hoạt động KP và 1 số
1/2019 phương pháp, hình thức khi dạy KP.
Tổ chuyên môn.
- Tập hát một số bài hát trong chủ đề.
Tổ trưởng.
- Trao đổi kinh nghiệm làm công tác xã hội hóa tổ chức
cho trẻ vui đón tết .
Trao đổi về phương pháp dạy HĐ làm quen văn học.
2/2018 Tổ chức XD chuyên đề về CĐ LQV toán
Giáo viên các lớp
Triển khai kế hoạch học kỳ 2
Thao giảng chào mừng ngày 8/3 và 26/3
BGH
3/2019 Trao đổi kỹ năng viết SKKN.
GV

4/2018

Trao đổi về phương pháp tổ chức vận động theo phách,
theo nhịp, theo tiết tấu và vận động minh họa.
Trao đổi một số kinh nghiệm đánh giá chỉ số phát triển
7

GV trong tổ


theo chuẩn.
Tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN.
Trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các
5/2018 hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
GV trong tổ
Đánh giá trẻ cuối năm
2. Khối 4-5 tuổi :
Tháng
Nội dung công việc.
Người thực hiện
9/2018

Thống nhất xây dựng mục tiêu - ngân hàng nội dung
các hoạt động giáo dục cả năm.
Đ/c Phạm Hương
Hướng dẫn giáo viên trong tổ XD kế hoạch giảng dạy
Giáo viên trong
Trao đổi kinh nghiêm tạo môi trường học tập cho trẻ.
tổ thực hiện

Trao đổi cách đưa các kỹ năng tự phục vụ vào các hoạt
10/2018 động trong ngày.
Đ/c Phạm Hương
- Trao đổi cách xác định kiến thức - kỹ năng HĐ giáo Giáo viên trong
dục Âm nhạc.
tổ
- Tổ chức dự giờ chéo giữa GV các lớp
Thao giảng chào mừng ngày 20/11
Giáo viên trong
11/2018 Trao đổi những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện giáo
tổ cùng với
dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ và chuẩn bị đồ dùng
chuyên môn
công cụ cho trẻ thực hiện
Trao đổi về cách làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo cho trẻ
12/2018 hoạt động trong góc.
Giáo viên trong
Dự giờ rút kinh nghiệm hoạt động Khám phá
tổ
Tham gia thi GV dạy giỏi cấp trường và cấp cơ sở.
Trao đổi cách chọn bài giáo dục trẻ trong chủ đề và 1 số
1/2019 phương pháp ,hình thức khi dạy trẻ làm quen với hoạt BGH, tổ trưởng
động làm quen với các biểu tượng toán.
GV trong tổ
- Trao đổi kinh nghiệm làm công tác xã hội hóa tổ chức
cho trẻ vui đón tết .
Xây dựng chuyên đề: Tạo hình
Đ/c Ngọc
2/2019 Trao đổi về phương pháp dạy hđ văn học
G.viên trong tổ
Triển khai kế hoạch học kỳ 2
Thao giảng chào mừng ngày 8/3 và 26/3
BGH
3/2019 Trao đổi kinh nghiệm viết SKKN
G.viên trong tổ
Trao đổi về cách vận động theo phách,theo nhịp,theo
4/2019 tiết tấu và vận động minh họa.
Giáo viên trong
Trao đổi về cách chọn hoạt động ôn trong hoạt động
tổ
8


làm quen với toán.
Trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các
5/2019 hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
GV trong tổ
Tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN.
3. Khối 3 - 4 tuổi :
Tháng
Nội dung công việc.
Người thực hiện
9/2018

Thống nhất xây dựng mục tiêu - ngân hàng nội dung
các hoạt động giáo dục cả năm.
Hướng dẫn giáo viên trong tổ XD kế hoạch giảng dạy
Trao đổi kinh nghiêm tạo môi trường học tập cho trẻ.

Thảo luận về cách đưa kỹ năng tự phục vụ giáo dục trẻ
10/2018 trong các HĐ.
Thống nhất nội dung KH hoạt động gắn với các chủ đề
sự kiện.
Trao đổi về cách XD, trình chiếu giáo án điện tử
Trao đổi về phương pháp và 1 số hinh thức trong hoạt
11/2018 động tạo hình.
Trao đổi kinh nghiệm tổ chức các gióa dục kỹ năng tự
phục vụ cho trẻ.
Trao đổi vầ cách làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo
12/2018 Thảo luận về cách xây dựng MT học tập, MT thiên
nhiên cho trẻ
Tham gia thi GV dạy giỏi cấp trường và cấp cơ sở.
Trao đổi cách chọn bài trong hoạt động văn học và 1 số
1/2019 phương pháp, hình thức khi dạy hoạt động văn học
- Trao đổi kinh nghiệm làm công tác xã hội hóa tổ chức
cho trẻ vui đón tết .
Triển khai kế hoạch học kỳ 2
2/2019 Trao đổi kinh nghiệm, ổn định nề nếp cho trẻ sau tết
Trao đổi về phương pháp Tổ chức HĐ Tạo Hình
Trao đổi kinh nghiệm viết SKKN
Thao giảng chào mừng ngày 8/3 và 26/3
3/2019 Trao đổi về cách chọn hoạt động ôn trong hoạt động
Làm quen với toán, KPMTXQ
Trao đổi về cách vận động theo phách,theo nhịp,theo
4/2019 tiết tấu và vận động minh họa.
XD hoạt động giáo dục phát triển vận động.
Trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các
9

Giáo viên trong
tổ thực hiện

G.viên trong tổ

G. viên trong tổ

Tổ trưởng.
G.viên trong tổ

BGH, tổ trưởng
GV trong tổ

G.viên trong tổ

BGH
G.viên trong tổ

G.viên trong tổ


5/2019

hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
Tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN.
4. Khối Nhà trẻ :
Tháng
Nội dung công việc.
9/2018

Thống nhất xây dựng mục tiêu - ngân hàng nội dung
các hoạt động giáo dục cả năm.
Hướng dẫn giáo viên trong tổ XD kế hoạch giảng dạy
Trao đổi kinh nghiêm tạo môi trường học tập cho trẻ.

Thảo luận về cách đưa kỹ năng tự phục vụ giáo dục trẻ
10/2018 trong các HĐ.
Thống nhất nội dung kế hoạch XDMT học tập cho trẻ
Trao đổi về phương pháp và 1 số hình thức trong hoạt
11/2018 động tạo hình.
Trao đổi kinh nghiệm tổ chức các giáo dục kỹ năng tự
phục vụ cho trẻ.
Thảo luận, trao đổi về cách viết đề tài SKKN
12/2018 Tham gia thi GV dạy giỏi cấp trường và cấp cơ sở.
Trao đổi về cách XD, trình chiếu giáo án điện tử
Trao đổi cách chọn bài trong hoạt động văn học và 1 số
1/2019 phương pháp, hình thức khi dạy hoạt động văn học
- Trao đổi kinh nghiệm làm công tác xã hội hóa tổ chức
cho trẻ vui đón tết .
Triển khai kế hoạch học kỳ 2
2/2019 Trao đổi kinh nghiệm, ổn định nề nếp cho trẻ sau tết
Trao đổi về phương pháp Tổ chức HĐ Vận động
Trao đổi kinh nghiệm viết SKKN
Thao giảng chào mừng ngày 8/3 và 26/3
3/2019 Trao đổi về cách XDMT học tập, cách làm ĐDĐC tự
tạo đảm bảo an toàn cho trẻ
Thảo luận về cách viết và hoàn thiện SKKN
XD hoạt động giáo dục phát triển vận động.
4/2019 Trao đổi kinh nghiệm tổ chức GD một số bài hát mới
phù hợp với chủ đề.
Tham gia đánh giá chuẩn NNGVMN.
Đánh giá trẻ cuối năm
Trao đổi rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các
5/2019 hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
10

GV trong tổ

Người thực hiện
G.viên trong tổ

G.viên trong tổ

G.viên trong tổ

Tổ trưởng.
G.viên trong tổ

BGH, tổ trưởng
GV trong tổ
G.viên trong tổ

BGH
G.viên trong tổ

G. viên trong tổ

GV trong tổ


IV. THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA:
Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo
đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực” phát huy kết quả thực hiện cuộc vận động “Hai không”, đưa hoạt
động này trở thành hoạt động thường xuyên trong Nhà trường, trong Tổ chuyên môn.
Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên môn Tổ giáo dục năm học 2018 - 2019.
Kế hoạch này sẽ được cụ thể hoá cho từng tháng, từng tuần trong suốt năm
học bằng văn bản gửi BGH duyệt vào đầu mỗi tháng./.
HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Thủy

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Thúy

11

TỔ TRƯỞNG

Phạm Thị HươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×