Tải bản đầy đủ

HOP DONG LAO DONG

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:………./HĐ

….., ngày … tháng … năm 201…
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Căn cứ nghị định 16/2003/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý cán
bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
Căn cứ vào thực tế nhà trường và quyền hạn của hiệu trưởng.
Nội dung gồm:
Bên A: (Người sử dụng lao động)
Ông (Bà): …….
Chức vụ: Hiệu trưởng.
Đại diện: Trường Tiểu học …….

Địa chỉ: ………………
Điện thoại: ………………….
Bên B: (Người lao động)
Ông (Bà): ……………………………………. Quốc Tịch: Việt Nam
Sinh ngày ….. tháng …… năm ……….. tại: ……………………………….
Nghề nghiệp: ...................................................................................................
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………….
Số CMTND: ……………… Cấp ngày …….………tại ……….…………
Thỏa thuận ký hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng
- Thời gian thực hiện hợp đồng : Xác định thời hạn (01 năm).
- Từ ngày ….. tháng …… năm …… đến hết ngày ….. tháng …… năm ……
- Địa điểm làm việc : Trường Tiểu học ………….
- Chức danh chuyên môn :…………………………………………………….
- Công việc phải làm: Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy
của Trường Tiểu học …………, và chịu sự phân công của Nhà trường.
Trang 1/3


Điều 2: Chế độ làm việc
- Thời gian làm việc: 8h/ngày
- Được trang bị đầy đủ trang thiết bị, tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác.
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người ký hợp đồng làm việc lần đầu.
1. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng.
- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của
pháp lệnh cán bộ, công chức.
- Chấp hành việc xử lý kỷ luật làm việc và các quy định của pháp luật.
- Chấp hành sự phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và làm đúng chức năng
được giao, chấp hành quy chế chuyêm môn và mọi nội quy của Nhà trường.
- Bồi thường vi phạm và vật chất: Theo quy định của Pháp luật hiện hành.
2. Quyền lợi:
- Được hưởng các quyền lợi quy định tại pháp lệnh cán bộ, công chức đối với
giáo viên hợp đồng.
- Phương tiện đia lại: Tự túc
- Mức lương chính hoặc tiền công: ……………… đ/tháng
- Hình thức trả lương: Tiền mặt
- Phụ cấp: Không có.
- Được trả lương vào các ngày theo kế hoạch phát lương của Nhà trường hàng


tháng.
- Tiền thưởng : Theo quy định hiện hành của Nhà trường.
- Chế độ nâng lương: Không có.
- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết): Theo quy định hiện hành.
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Bản thân đồng chí xin tự nguyện tham gia
các loại hình bảo hiểm trên.
- Chế độ đào tạo: Được tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn hoặc nghiệp
vụ, do Nhà trường và Phòng giáo dục tổ chức (Không tùy tiện đi học khi chưa được
sự đồng ý của Ban giám hiệu).

Trang 2/3


- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng lao động
theo quy định của pháp luật.
- Những thỏa thuận khác: Được tham gia tham quan nghỉ mát như cán bộ viên
chức của Nhà trường (nếu có tổ chức)
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người đúng đầu đơn vị sự nghiệp
1. Nghĩa vụ:
- Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng
lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động
theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).
2. Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều
chuyển, tạm ngừng việc).
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người hợp đồng theo quy định
của Pháp luật, thỏa ước hợp đồng và nội quy đã quy định.
Điều 5: Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng quy định
của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của
pháp luật Lao động.
- Hợp đồng này làm thành 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01
bản và có hiệu lực kể từ ngày ….. tháng ……. năm ……..
- Hợp đồng này làm tại Trường Tiểu học ……….. ngày … tháng … năm …….
NGƯỜI LAO ĐỘNG

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

..................................

Nguyễn ……….

Trang 3/3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×