Tải bản đầy đủ

giáo án công nghệ 10 cả năm cực hay

Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

GV: TrÇn

PHẦN MỘT
NƠNG – LÂM – NGƯ NGHIỆP
Chương 1: TRỒNG TRỌT, LÂM NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG
TiÕt 1-bài 2: KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÂY TRỒNG
I. Mục tiêu.
- Biết được mục đích, ý nghĩa của cơng tác khảo nghiệm giống cây trồng.
- Biết được nội dung của các thí nghiệm so sánh giống, kiểm tra kỹ thuật, sản xuất
quảng cáo trong hệ thống khảo nghiệm giống cây trồng.
- Rèn luyện tư duy hệ thống, so sánh, phân tích và rèn luyện phương pháp tự học.
- Có nhận thức đúng đắn về cơng tác khảo nghiệm, sản xuất giống.
II. Ph¬ng tiƯn gi¶ng d¹y.
- Tranh chụp một số ruộng lúa đang làm thí nghiệm.
- Phiếu học tập nhóm.
III. Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y.
- VÊn ®¸p t×m tßi.
- Ho¹t ®éng nhãm.

- Thut tr×nh.
IV. KiÕn thøc träng t©m.
- Nắm được ý nghĩa và các loại thí nghiệm trong cơng tác khảo nghiệm giống.
V. Tiến trình dạy và học.
1. Ổn định lớp.
2. Kiểm tra bài cũ

.

Khơng kiểm tra – bài đầu chương trình học.
3. D¹y bµi míi.
a. Vµo bµi.
T¹i sao Thanh long chØ trång ë mét sè tØnh phÝa Nam, t¹i sao cµ
phª chØ trång ë T©y nguyªn?....Nguyªn nh©n v× mçi lo¹i c©y trång chØ
thÝch hỵp víi mét ®iỊu kiƯn khÝ hËu, thỉ nhìng nhÊt ®Þnh vµ cßn phơ
thc vµo nhu cÇu, chiÕn lỵc kinh tÕ cđa mçi vïng miỊn. §Ĩ cã thĨ chän
lùa ®ỵc lo¹i c©y trång phï hỵp, c«ng t¸c ®Çu tiªn vµ quan träng nhÊt ®ã
lµ c«ng t¸c kh¶onghiƯm gièng c©y trång.
b. C¸c ho¹t ®éng.
Hoạt động 1: Tìm hiểu mục đích, ý nghóa của công
tác khảo nghiệm giống cây trồng.

Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

GV: TrÇn

Hoạt động của GV
và HS

Nội Dung

- ?: Em hiểu thế nào là
I. Mục đích , ý nghóa của
khảo nghiệm?
công tác khảo nghiệm
giống cây trồng.


- HS: Khảo nghiệm là
chúng ta kiểm tra giống đó
xem có phù hợp với điều
kiện của từng vùng sinh
thái như thế nào, năng
suất, phẩm chất như thế
nào,…

1. Mục đích.

Đánh giá khách quan chính
xác và công nhận kòp thời
giống cây trồng mới phù hợp
với từng vùng và hệ thống
luân canh.

- GV: Nếu đưa giống mới
2. Ý nghóa.
vào sản xuất không qua
- Nắm vững đặc tính yêu
khảo nghiệm kết quả sẽ
cầu và kó thuật của giống mới.
như thế nào?
- Sử dụng đúng và khai thác
HS: Kết quả đạt được
tối đa hiệu quả của giống mới.
sẽ không cao, không biết
được nên trồng ở vùng
nào cho thích hợp, cách
chăm sóc như thế nào,…
- GV: Việc thử nghiệm
giống mới trước khi đưa
vào sản xuất có ý nghóa
như thế nào?
HS: Nắm được quy trình
kỹ thuật canh tác, khai
thác được tối đa hiệu quả
của giống mới.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về các loại thí nghiệm khảo
nghiệm giống cây trồng.
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn vµ
häc sinh

Néi dung bµi häc
II. Khảo nghiệm giống
cây trồng

- GV: Cho HS thảo luận
nhóm để tìm ra nội dung kiến

1. Thí nghiệm so sánh
giống cây trồng.

Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

thức.

GV: TrÇn

a. Mục đích.

- Giống mới chọn tạo hoặc
nhập nội được so sánh với
giống nào? So sánh về chỉ
tiêu gì?
- Mục đích của thí nghiệm
kiểm tra kó thuật là gì? Thí
nghiệm kiểm tra kó thuật được
tiến hành ở phạm vi nào?
- Thí nghiệm sản xuất
quảng cáo nhằm mục đích gì?

- Xem chất lượng của
giống mới so với giống sản
xuất đại trà.
- Nếu chất lượng cao hơn
thì trung tâm khảo nghiệm
giống quốc gia  sản xuất đại
trà.
b. Cách tiến hành.

So sánh về: Sinh trưởng,
phát triển, năng suất, chất
- Thí nghiệm sản xuất
lượng và tính chống chòu với
quảng cáo được tiến hành như điều kiện ngoại cảnh.
thế nào là tốt nhất?
2. Thí nghiệm kiểm tra kó
- HS: Tiến hành thảo luận
thuật.
nhóm, phân công nhiệm vụ
a. Mục đích.
các thành viên trong nhóm, ghi
Kiểm tra những đề xuất
chép và cử đại diện lên trình
của cơ quan chọn tạo giống về
bày kết quả.
qui trình kó thuật gieo trồng.
- GV: Quan sát HS thảo luận
b. Cách tiến hành:
và gọi moat vài nhóm trình
bày kết quả, nhận xét lẫn
- Xác đònh thời vụ, mật
nhau. Sau cùng GV nhận xét
độ gieo trồng, chế độ phân
và hệ thống lại nội dung kiến bón của giống.
thức cần ghi nhớ.
- Nếu giống nào đáp ứng
- HS: Trao đổi, nhận xét lẫn được yêu cầu thì được cấp
nhau và ghi nhận kết quả.
giấy chứng nhận giống quốc
gia và được phép phổ biến
sản xuất.
3. Thí nghiệm sản xuất
quảng cáo.
a. Mục đích
- Tuyên truyền đưa giống
mới vào sản xuất đại trà.
b. Cách tiến hành
- Triển khai trên diện tích
rộng lớn.
- GV: Qua bài này ta thấy
nếu giống mới đem trồng mà
không qua khảo nghiệm thì

- Trong thời gian đó, cần
tổ chức hội nghò tại đòa điểm
gieo trồng để khảo sát, đánh
giá kết quả.

Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

kết quả sẽ that bại.

GV: TrÇn

- Phổ biến quảng cáo.

4. Củng cố.
- Sử dụng các câu hỏi ở cuối bài để củng cố.
- Hệ thống khảo nghiệm giống cây trồng được tổ chức
và thực hiện như thế nào?
- Mơc ®Ých cđa thÝ nghiƯm qu¶ng c¸o
A. Tỉ chøc ®ỵc héi nghÞ ®Çu bê ®Ĩ kh¶o s¸t.
n¨ng st, chÊt lỵng cđa gièng

B. Qu¶ng c¸o vỊ

C. TriĨn khai thÝ nghiƯm qu¶ng c¸o trªn diƯn réng
trun ®a gièng míi vµo s¶n xt ®¹i trµ*

D. Tuyªn

- Mơc ®Ých, ý nghÜa cđa c«ng t¸c kh¶o nghiƯm gièng c©y trång
A. §¸nh gi¸ kh¸ch quan gièng c©y trång míi phï hỵp víi tõng vïng *
B. NhÊt thiÕt ph¶i n¾m v÷ng ®Ỉc tÝnh vµ yªu cÇu kÜ tht cđa
gièng míi
C. §¶m b¶o gièng míi ®¹t n¨ng st cao
D. V× mäi tÝnh tr¹ng vµ ®Ỉc ®iĨm cđa gièng c©y trång chØ
biĨu hiƯn ra trong nh÷ng ®iỊu kiƯn ngo¹i c¶nh nhÊt ®Þnh
- Mơc ®Ých cđa thÝ nghiƯm kiĨm tra kÜ tht
trång

A. X¸c ®Þnh chÕ ®é ph©n bãn

B. X¸c ®Þnh mËt ®é giao

C. X©y dùng quy tr×nh kÜ tht gieo trång*
®Þnh thêi vơ

D. X¸c

5. Hướng dẫn học ở nhà.
- Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài (Dùa theo SGK)
- Xem trước bài mới và tìm hiểu về công tác sản xuất
giống cây trồng ở đòa phương.

Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Giáo án Công nghệ lớp 10
Quang Phúc

GV: Trần

Ngày soạn: 29/08/2009
Tiết 2-Bài 3-4:

sản xuất giống cây trồng

I . Mục tiêu.
Sau khi học xong bài , HS phải:
- Biết đợc mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng
- Biết đợc trình tự và quy trình sản xuất giống cây trồng
- Rèn luyện kĩ năng nhận xét, phân tích so sánh
II. Phơng tiện giảng dạy.
- Nghiên cứu SGK. Su tầm 1 số tranh ảnh, tài liệu có liên quan
tới nội dung bài
III. Phơng pháp giảng dạy.
- Vấn đáp tìm tòi.
- Thuyết trình.
- Hoạt động nhóm.
IV/ Kiến Thức trọng tâm.
- Quy trình sản xuất cây giống ở cây trồng tự thụ phấn.
- Quy trình sản xuất cây giống ở cây trồng thụ phấn
chéo.
VI. Tiến trình giảng dạy.
1. ổn định tổ chức:

Sĩ số:

Vắng:

2. Kiểm tra bài cũ:
1. Em hãy cho biết tại sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trớc
khi đem vào SX đại trà?
2. Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì? Tiến hành nh
thế nào?
3. Dạy bài mới.
a. vào bài:
Sau khi tạo ra giống mới, để có thể phổ biến vào sản xuất thì bắt
buộc phải có đầy dủ về số lợng. Để làm đợc điều đó phải qua giai
đoạn sản xuất, bài hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu công tác SX giống
cây trồng.
b. Các hoạt động.
Hoạt động I. Tìm hiểu mục đích của công tác sản xuất
giống cây trồng.
Hoạt động của Giáo viên và

Nội dung bài học

Trng THPTBC Thch H H Tnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

GV: TrÇn

Häc sinh

- ?: Hãy thảo luận và cho
biết mục đích của công tác
sản xuất giống cây trồng.

I. Mục đích của công
tác sản xuất giống cây
trồng.
1. Duy trì và củng cố độ
thuần chủng, sức sống và
tính trạng điển hình của giống.

HS: Thảo luận, kết hợp SGK
2. Tạo ra số lượng giống
để bổ sung và hoàn thiện
cần thiết để cung cấp cho
kiến thức.
sản xuất đại trà.

3. Đưa giống tốt phổ biến
nhanh vào sản xuất.
- ?: Cho biết một vài giống
cây trồng được sản xuất tại
đòa phương em.
HS: Lúa, dừa, khoai mì, hoa
màu, một số loại cây ăn trái
như xoài, mía, mận, ổi,...

Ho¹t ®éng II. Hệ thống sản xuất giống cây trồng.
Ho¹t ®éng cđa Gi¸o viªn vµ
Häc sinh
- ?: Hệ thống sản xuất
giống cây trồng gồm mấy giai
đoạn? Kể tên.
- HS: Có 3 giai đoạn là sản
xuất hạt siêu nguyên chủùng,
hạt nguyên chủng và hạt xác
nhận.

Néi dung bµi häc
II. Hệ thống sản xuất
giống cây trồng.

Giai đoạn 1: Sản xuất hạt
giống siêu nguyên chủng.
- Duy trì, phục tráng, sản
xuất hạt giống siêu nguyên
chủng.
- Thực hiện ở cơ quan chọn
tạo giống nhà nước cấp Trung
ương.
Giai đoạn 2: Sản xuất hạt
giống nguyên chủng từ siêu

Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

GV: TrÇn

nguyên chủng
- Duy trì, phục tráng, sản
xuất hạt giống siêu nguyên
chủng.
- Thực hiện ở cơ quan chọn
tạo giống nhà nước cấp Trung
ương.
Giai đoạn 3: Sản xuất hạt
giống xác nhận
- Được nhân ra từ hạt
giống nguyên chủng.

- ?: Tại sao giai đoạn 1 và giai
- Thực hiện ở các cơ quan
đoạn 2 phải sản xuất ở cơ
nhân giống cấp tỉnh.
quan chọn tạo giống nhà nước
cấp trung ương?
- HS: Vì hai giai đoạn này tạo
ra hạt có độ thuần, phẩm
chất cao nên đòi hỏi phải có
cán bộ làm công tác giống
có trình độ, trang thiết bò hiện
đại nên chỉ có cơ sở sản
xuất giống trung ương mới
đảm bảo được vấn đề này.

Hoạt động III: Tìm hiểu về quy trình sản xuất giống
cây trồng nông, lâm nghiệp.
Ho¹t ®éng cđa Gi¸o viªn vµ
Häc sinh

Néi dung bµi häc
III. Quy trình sản xuất
giống cây trồng.

GV: Cho HS nghiên cứu SGK
và thảo luận nhóm.
+ Khi nào thì sản xuất
giống theo sơ đồ duy trì? khi
nào thì sản xuất giống theo sơ
đồ phục tráng?

1. sản xuất giống cây
trồng nông nghiệp
a. sản xuất giống cây
trồng sinh sản hữu tính.

+ Giải thích hai quy trình
nhân giống.
Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

GV: TrÇn

+ Tìm điểm giống và
khác nhau giữa 2 quy trình.
- HS: Thảo luận, ghi nhận
và trả lời. Sau đó GV nhận
xét, bổ sung cho hoàn chỉnh.
HS ghi nhận kết quả.
* Sản xuất hạt giống
theo sơ đồ duy trì
- Nguyên liệu: giống
cây trồng do tác giả cung
cấp hoặc có hạt siêu nguyên
chủng thì quy trình
+ Năm thứ nhất: Gieo
hạt tác giả (siêu nguyên
chủng), chọn cây ưu tú.
+ Năm thứ hai: Hạt của
cây ưu tú gieo thành từng
dòng.
chọn các cây tốt nhất
lấy hạt, hạt đó là hạt siêu
nguyên chủng.
+ Năm thứ 3: Nhân
giống nguyên chủng từ giống
siêu nguyên chủng.
+ Năm thứ 4: Sản xuất
hạt giống xác nhận từ giống
nguyên chủng.
- ?: Hãy cho biết giống cây
* Sản xuất theo sơ đồ
trồng nhân giống vô tính thì
phục tráng (SGK)
quy trình sản xuất như thế
b. Sản xuất giống cây
nào?
trồng nhân giống vô tính 3
- HS: Chọn các thế hệ vô
giai đoạn
tính đạt siêu nguyên chủng rồi
- Chọn lọc duy trì thế hệ
cũng trải qua các giai đoạn
giống như quy trình nhân giống vô tính đạt siêu nguyên
chủng.
trên.
- Tổ chức sản xuất củ
- ?: Vẽ sơ đồ quy trình sản
giống hoặc vật liệu cấp
xuất giống cây trồng nhân
nguyên chủng từ siêu nguyên
giống vô tính.
chủng
- HS: HS nghiên cứu SGK,
- sản xuất củ giống
lên bảng vẽ sơ đồ.
hoặc vật liệu giống đạt tiêu
Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

GV: TrÇn

chuẩn thương phẩm từ giống
nguyên chủng.

- ?: Đối với giống cây
rừng thì được sản xuất như thế
nào? cây rừng có điểm
2. Sản xuất giống cây
nào cần lưu ý so với cây
rừng
trồng nông nghiệp?
- Chọn những cây trội,
- HS: Cây rừng có đặc
khảo nghiệm và chọn lấy các
điểm là sống lâu năm, chu
cây đạt tiêu chuẩn cấp siêu
kỳ sinh trưởng, phát triển lâu nguyên chủng để xây rừng
nên chỉ chọn các cây đạt
giống hoặc vườn giống.
tiêu chuẩn để xây rừng hoặc
- Lấy giống từ rừng hoặc
vườn giống.
vườn giống nhân lên để cung
- ?: Hãy cho biết một vài
cấp cho sản xuất.
giống cây rừng đang được sản
* Giống cây rừng có thể
xuất hiện nay.
nhân ra bằng hạt hoặc bằng
HS: Cây tràm, gió, giá trò, công nghệ nuôi cấy mô và
dầu, ...
giâm hom.
4. Củng cố.
- Sử dụng các câu hỏi ở cuối bài để củng cố.
- Theo các em thì ở đòa phương người ta thường áp dụng quy
trình nhân giống nào? tạo được loại hạt nào?
5. Hướng dẫn học ở nhà.
- Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài.
- Xem trước bài mới và tìm hiểu về sức sống của hạt.
- Híng dÉn mét sè bµi tËp TN:
C©u 1: Quy tr×nh s¶n xt gièng theo s¬ ®å phơc tr¸ng kh¸c s¬
®å duy tr× lµ:
A. N¨m thø nhÊt gieo h¹t cđa vËt liƯu khëi ®Çu*
giai ®o¹n
C. N¨m thø nhÊt lµ h¹t t¸c gi¶

B. Tr¶i qua 3

D. S¬ ®å cã 1 nh¸nh

C©u 2: Quy tr×nh cđa s¶n xt gièng c©y thơ phÊn chÐo kh¸c víi
c©y tù thơ phÊn lµ
A. S¶n xt ra h¹t gièng x¸c nhËn
B. Lùa chän rng s¶n xt gièng ë khu c¸ch li*
C. Kh«ng cÇn lùa chän rng s¶n xt gièng ë khu c¸ch li
D. Chän läc ra c¸c c©y u tó
C©u 3. S¶n xt cÊp h¹t nµo thùc hiƯn ë c¸c c¬ së nh©n gièng liªn
kÕt víi c¸c c«ng ty, trung t©m vµ c¬ së s¶n xt?
Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

GV: TrÇn

A. h¹t gièng x¸c nhËn*

B. h¹t gièng nguyªn chđng

C. h¹t gièng siªu nguyªn chđng

D. h¹t gièng nhËp néi.

Ngµy so¹n: 5/9/2009
Tiết: 3 - Bài 5.

Thực hành

XÁC ĐỊNH SỨC SỐNG CỦA HẠT
I. Mục tiêu.
- Xác đònh được sức sống của hạt một số cây trồng nông
nghiệp.
- Xác đònh xem tỉ lệ sống của lô hạt giống đó cao hay
thấp.
- Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo, có ý thức tổ chức
kỉ luật, trật tự.
- Thực hiện đúng quy trình, giữ gìn vệ sinh và bảo đảm an
toàn lao động trong quá trình thực hiện.
II. Chuẩn bò dạy và học.
1. Giáo viên
- Mẫu vật: hạt lúa, đậu, ngô,...
- Dụng cụ: đóa petri, cốc thủy tinh, lưỡi lam, giấy thấm,
kẹp,...
- Hóa chất: cồn 960, nước cất, carmine, H2SO4.
2. Học sinh

Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

GV: TrÇn

- Xem trước bài mới, tìm hiểu cấu trúc hạt, nắm vững quy
trình thí nghiệm.
- Hạt giống làm thí nghiệm: đậu, ngô, lúa.
III. Tiến trình dạy và học.
1. Ổn đònh tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Mục đích của công tác sản xuất giống là gì?
- Thế nào là giống siêu nguyên chủng, nguyên chủng
và xác nhận?
- So sánh sự giống và khác nhau trong quy trình sản xuất
giống ở ba nhóm cây trồng nói trên.
3. Hoạt động dạy và học
Hoạt động của GV
và HS

Nội Dung
I. Chuẩn bò.
- Dụng cụ: Đóa petri, kẹp, lam,
lưỡi lam, giấy thấm.
- Mẫu vật: Hạt lúa giống và
hạt ngô.

- GV: Chia HS thành 5
nhóm/lớp.

- Hóa chất: Cồn 960, nước
cất, carmine, H2SO4.

- GV: Giới thiệu mục
tiêu của bài thực hành,
các dụng cụ, mẫu vật hóa
chất liên quan đến bài
thực hành và nguyên tắc
chung của phòng thí
nghiệm.
- GV: Cho HS nghiên cứu
SGK để nắm rõ cách tiến
hành thí nghiệm.
- HS: Nghiên cứu SGK
và ghi nhận trình tự các
bước tiến hành.
- GV: Hướng dẫn lại các
bước tiến hành cho HS
hiểu rõ hơn.

II. Quy trình.

Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

- GV: Tiến hành pha
thuốc thử cho - HS xem
cách pha.
- HS: Quan sát và ghi
nhận cách pha.

GV: TrÇn

- Bước 1: Lấy 50 hạt giống
cho vào đóa Petri.
- Bước 2: Đỗ thuốc thử vào
đóa petri cho ngập hạt, ngâm trong
15 phút.

- Bước 3: Lấy hạt ra, lau sạch
vỏ
hạt
bằng giấy thấm.
- GV: Hạt có cấu tạo như
thế nào? Làm thế nào để
- Bước 4: Cắt hạt ra làm 2 để
biết hạt sống hay chết?
quan sát và ghi nhận.
- HS: Hạt trừ vỏ còn 2
phần chính là phôi và
phôi nhũ. Khi ta ngâm hạt
vào thuốc thử:
- Nếu phôi nhũ nhuộm
màu thuốc thử là hạt
chết.

- Bước 5: Tính tỉ lệ hạt sống
Tỉ lệ hạt sống: A% =

B
x100
C

+ B: Số hạt sống
+ C: Tổng số hạt đem thí
nghiệm.

- Nếu phôi nhũ không
nhuộm màu thuốc thử là
hạt sống.
- GV: Gọi HS trình bày lại
quy trình thí nghiệm cụ thể
qua các bước.
- HS: Nghiên cứu SGK
và trả lời.
- GV: Cho HS tiến hành
làm thí nghiệm.
- HS: Tiến hành làm thí
nghiệm theo nhóm như đã
phân công.
- GV: Quan sát HS làm thí
nghiệm, ghi nhận hoạt
động của HS.
- GV: Trong thời gian
ngâm hạt, GV hướng dẫn
HS cách tính tỉ lệ hạt
sống, chết.
- HS: Tiến hành kiểm tra
hạt sống hay chết, tính tỉ
lệ %.
- GV: Gọi các nhóm trình

Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

GV: TrÇn

bày kết quả thí nghiệm.
4. Nhận xét, đánh giá.
- Khen các nhóm làm tốt, nhắc nhở các nhóm làm không
tốt.
- Nhận xét kết quả của các nhóm.
- Tại sao hạt chết lại bò nhuộm màu thuốc thử?
5. Hướng dẫn học ở nhà
- Viết bài thu hoạch theo nhóm, tuần sau nộp.
- Xem trước bài mới, tìm hiểu về công nghệ nuôi cấy mô
tế bào trong nhân giống.
Kết qủa thí nghiệm.
Tổng số
hạt thí nghiệm

Số hạt
nhuộm màu
(Hạt chết)

Số hạt
không nhuộm
màu (Hạt sống)

Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh

Tỉ lệ
hạt sống


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

GV: TrÇn

Ngµy so¹n : 10/09/2009
TiÕt 4-bµi 6.
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY
MÔ TẾ BÀO TRONG NHÂN GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG,
LÂM NGHIỆP.
I. Mục tiêu.
- Hiểu được thế nào là nuôi cấy mô tế bào, cơ sở khoa
học của phương pháp này.
- Hiểu được một số ứng dụng của công nghệ nuôi cấy
mô tế bào trong tạo giống cây trồng nông, lâm nghiệp.
- Hiểu được quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy
mô tế bào.
- Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, làm việc nhóm.
- Phát triển năng lực tư duy, trừu tượng.
- Có thái độ đúng đắn trong công tác sản xuất các loại
giống theo những quy trình khác nhau.
II. Ph¬ng tiƯn gi¶ng d¹y.
- Phiếu học tập để thảo luận nhóm.

Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

GV: TrÇn

- Tranh vẽ các sơ đồ quy trình sản xuất giống bằng phương
pháp nuôi cấy mô.
- nh chụp các phòng thí nghiệm dùng cho việc nuôi cấy
mô.
III. Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y.
- VÊn ®¸p t×m tßi.
- Ho¹t ®éng nhãm.
- Thut tr×nh.
IV. KiÕn thøc träng t©m.
- Nắm được cở sở khoa học và quy trình công nghệ nuôi
cấy mô.
V. Tiến trình gi¶n d¹y.
1. Ổn đònh tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Không kiểm tra – mới học thực hành.
3. D¹y bµi míi.
a. Vµo bµi.
Cïng víi sù tiÕn bé cđa c«ng nghƯ sinh häc, cµng cã nhiỊu øng
dơng c«ng nghƯ cao vµo c¸c c«ng t¸c s¶n xt n«ng lam nghiƯp trong
®ã cã ph¬ng ph¸p nu«i cÊy m« tÕ bµo. Ph¬ng ph¸p nu«i cÊy m« tÕ bµo
®ỵc tiÕn hµnh nh thÕ nµo? cã g× kh¸c so víi ph¬ng ph¸p s¶n xt gièng
th«ng th¬ng? Chóng ta cïng t×m hiĨu néi dung bµi míi.
b. C¸c ho¹t ®éng.
Ho¹t ®éng I. Tìm hiểu về khái niệm và cơ sở khoa học
của việc nuôi cấy mô tế bào.
Ho¹t ®éng cđa Gi¸o viªn vµ
Häc sinh

- GV: Giảng về phương pháp
nuôi cấy mô tế bào → Thế
nào là nuôi cấy mô tế bào?
- HS: Nghiên cứu SGK, kết
hợp với nghe giảng để trả lời.

Néi dung bµi gi¶ng
I. Khái niệm về phương
pháp nuôi cấy mô tế
bào.

Nuôi cấy mô tế bào là
việc cấy tế bào vào môi
trường thích hợp, cung cấp đủ
chất dinh dưỡng, qua nhiều lần
phân bào và biệt hóa tế

Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

GV: TrÇn

bào sẽ phát triển thành cơ
thể mới.

- ?: Cơ sở khoa học của
nuôi cấy mô tế bào là gì?
- HS: Trao đổi, nghiên cứu
SGK và trả lời.
- Tế bào thực vật có tính
toàn năng:
+ Tế bào chứa đầy đủ
hệ gen của loài.
+ Tế bào có khả năng
sinh sản vô tính để tạo thành
cơ thể mới.
- Có khả năng phân hóa,
phản phân hóa.

II. Cơ sở khoa học của
phương pháp nuôi cấy mô
tế bào.
- Tế bào thực vật có tính
toàn năng:
+ Tế bào chứa đầy đủ
hệ gen của loài.
+ Tế bào có khả năng
sinh sản vô tính để tạo thành
cơ thể mới.
- Có khả năng phân hóa,
phản phân hóa để đảm
nhận nhiều chức năng khác
nhau.

Hoạt động 2: Nghiên cứu quy trình công nghệ nhân
giống bằng nuôi cấy mô tế bào.
Ho¹t ®éng cđa Gi¸o viªn vµ
Häc sinh

- ?: Có mấy phương pháp
tạo và nhân giống?
- HS: Cơ bản có phương
pháp truyền thống và phương
pháp hiện đại.
- ?: Phương pháp truyền
thống được thực hiện như thế
nào? Ưu khuyết điểm của
phương pháp này.
- HS: Trao đổi với bạn ngồi
bên cạnh và trả lời. Sau đó
GV nhận xét và bổ sung.

Néi dung bµi gi¶ng
III. Quy trình công nghệ
tạo và nhân giống bằng
nuôi cấy mô tế bào.
1. Phương pháp truyền
thống
- Phương pháp: Lai, gây
đột biến, gây đa bội thể…
- Thành quả đạt được:
Tạo được nhiều giống cây
trồng cho năng suất cao, chất
lượng tốt, đáp ứng nhu cầu
lương thực, thực phẩm cho xã
hội.
- Hạn chế: Thời gian quá
dài.

Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

- ?: Phương pháp hiện đại
được thực hiện như thế nào?
Ưu khuyết điểm của phương
pháp này.
- HS: Trao đổi với bạn ngồi
bên cạnh và trả lời. Sau đó
GV nhận xét và bổ sung.
- ?: So với phương pháp
truyền thống thì phương pháp
hiện đại có những ưu thế gì?
- HS: Thời gian tạo giống
ngắn hơn, tạo được nhiều
giống tốt hơn.

GV: TrÇn

2. Biện pháp công
nghệ sinh học hiện đại
- Phương pháp: Lai tế
bào trần, nuôi cấy tế bào
phấn hoa…
- Ưu điểm: Chỉ trong thời
gian ngắn có thể tạo được
giống cây trồng mới, chất
lượng cao với sản lượng lớn.
- Thành quả đạt được:
Đã tạo được giống lúa chòu
mặn, kháng đạo ôn, chuối,
mía…

- ?: Qui trình công nghệ
nhân giống bằng nuôi cấy
3. Quy trình công nghệ
mô tế bào được thực hiện như nhân giống bằng nuôi cấy
thế nào? Ưu khuyết điểm của mô tế bào
phương pháp này.
- HS: Thảo luận nhóm,
nghiên cứu SGK và trả lời.
Sau đó GV nhận xét và bổ
sung.

a. Chọn vật liệu nuôi cấy
- ?: Dựa vào sơ đồ quy trình
- Thường là tế bào mô
nhân giống bằng nuôi cấy
phân sinh.
mô để giảng, đặt câu hỏi
- Không bò nhiễm bệnh.
gợi mở để cho HS dễ hiểu hơn.
b. Khử trùng bề mặt:
Phân cắt đỉnh sinh trưởng,
rửa bằng nước sạch và khử
trùng.
c. Tạo chồi trong môi
trường nhân tạo: Mẫu được
nuôi cấy trong môi trường dinh
dưỡng nhân tạo để tạo chồi.
- Môi trường dinh dưỡng
nhân tạo thường dùng là môi
trường M. S (Murashige & Skoog).
d. Tạo rễ: Khi chồi đã đạt
tiêu chuẩn về kích thước
(chiều cao) thì cắt chồi và
chuyển sang môi trường tạo
Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

GV: TrÇn

rễ. Cho vào môi trường chất
NAA, IBA.
e. Cấy cây trong môi
trường thích hợp
Sau khi chồi cây đã ra
rễ, tiến hành cấy cây vào
môi trường thích hợp.
g. Trồng thành cây giống
- ?: Thế nào là môi trường
trong
môi trường thông thường
M.S?
ở khu cách li
- HS: Là môi trường có đủ
Sau khi cây phát triển
dinh dưỡng khoáng và các
bình
thường
& đạt tiêu chuẩn
hormone sinh trưởng.
giống, thì đưa cây ra môi
- ?: Trong môi trường tạo rễ trường bình thường ở khu cách
ta cho thêm chất gì?
li.
- HS: Chất NAA và IBA.
- ?: Việc áp dụng phương
pháp nuôi cấy mô tế bào
vào công tác sản xuất giống
cây trồng mang lại lợi ích gì?
- HS: Nghiên cứu SGK, trao
đổi với bạn bên cạnh để trả
lời.
- ?: Nhận xét, bổ sung và
hoàn chỉnh kiến thức cho HS.

4. Ý nghóa
- Có thể nhân giống cây
trồng ở quy mô công nghiệp.
cao.

- Có hệ số nhân giống

- Cho ra các sản phẩm
đồng nhất về mặt di truyền
và sạch bệnh.
4. Củng cố

Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

GV: TrÇn

- Sử dụng các câu hỏi ở cuối bài để củng cố.
- Đến giai đoạn 5 trong quy trình nuôi cấy mô thì cây đã
hoàn chỉnh rồi, tại sao không đem trồng liền mà phải đem ra
vườn ươm?
- Bµi tËp TN:
C©u 1. ý nghÜa cđa c«ng nghƯ nu«i cÊy m« tÕ bµo lµ g×?
A. cã trÞ sè nh©n gièng thÊp
B. cho ra c¸c s¶n phÈm kh«ng ®ång nhÊt vỊ mỈt di trun
C. phơ thc vµo thêi tiÕt mïa vơ
D. cho ra c¸c s¶n phÈm ®ång nhÊt vỊ mỈt di trun*
C©u 2. Khư trïng vËt liƯu nu«i cÊy m« b»ng c¸ch
A. VƯ sinh s¬ bé  ng©m trong chÊt khư trïng ë nång ®é cao
B. VƯ sinh s¬ bé  ng©m trong chÊt khư trïng ë nång ®é rÊt cao
C. VƯ sinh s¬ bé  ng©m trong chÊt khư trïng cang l©u cµng tèt
D. VƯ sinh s¬ bé  ng©m trong chÊt khư trïng ë nång ®é thÊp*
C©u 3. øng dơng cđa nu«i cÊy m« tÕ bµo
A. Nh©n nhanh ®ỵc nhiỊu gièng c©y l¬ng thùc, thùc phÈm*
B. Cã thĨ nh©n gièng c©y trång víi quy m« c«ng nghiƯp
C. T¹o ra s¶n phÈm gièng hoµn toµn trong s¹ch bƯnh
D. Cho ra c¸c s¶n phÈm ®ång nhÊt vỊ mỈt di trun
5. Hướng dẫn học ở nhà
- Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài.
- Xem trước bài mới và tìm hiểu về tính chất của môi
trường đất, tại sao lại có đất phèn, đất mặn.

Ngµy so¹n: 15/09/2009
TiÕt 5-bµi 7.

Mét sè tÝnh chÊt cđa ®Êt trång.

I. Mục tiêu.
- Hiểu được keo đất là gì? Thế nào là khả năng hấp phụ
của đất? Thế nào là phản ứng của dung dòch đất và độ phì
nhiêu của đất.

Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

GV: TrÇn

- Phát triển kó năng quan sát, so sánh, khái quát, tổng
hợp.
- Biết cách cải tạo đất, chọn cây trồng cho phù hợp với
loại đất.
II. Ph¬ng tiƯn gi¶ng d¹y.
- Tranh vẽ về cấu tạo của keo đất.
III. Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y.
- VÊn ®¸p t×m tßi.
- Ho¹t ®éng nhãm.
- Thut tr×nh.
IV. KiÕn thøc träng t©m.
- Nắm được vai trò và cấu tạo của keo đất, dung dòch đất
V. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y.
1. Ổn đònh tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Nuôi cấy mô tế bào là gì? Cơ sở khoa học của việc nuôi
cấy mô tế bào.
- Ưu – khuyết điểm của phương pháp nuôi cấy mô tế bào.
Vẽ sơ đồ quy trình nuôi cấy mô tế bào.
3. D¹y bµi míi.
a. Vµo bµi.
Trong n«ng, l©m nghiƯp ngoµi u tè gièng tèt ra cßn nhiỊu u
tè quan träng kh¸c ¶nh hëng ®Õn n¨ng st vµ chÊt lỵng cđa c©y trång.
Bµi h«m nay chóng ta cïng t×m hiĨu thªm mét u tè ®ã lµ ®Êt trång.
b. C¸c ho¹t ®éng.
Ho¹t ®éng I. Tìm hiểu về keo đất và khả năng hấp
phụ của keo đất.
Ho¹t ®éng cđa Gi¸o viªn vµ
Häc sinh

- ?: Ta cho một ít đất vào
trong nước, khuấy cho tan ra.
Có những phân tử nhỏ li ti
không tan trong nước, những
phân tử đó gọi là gì? Trạng
thái lơ lửng đó gọi là gì?

Néi dung bµi häc

I. Keo đất và khả năng
hấp phụ của keo đất.

Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

- HS: Đó chính là keo đất,
trạng thái đó gọi là huyền
phù.
- ?: Keo đất là những phân
tử có kích thước rất nhỏ. Thế
nào là keo đất?

GV: TrÇn

1. Keo đất
a. Khái niệm về keo đất

Là những phân tử có kích
thước từ 1 nm đến 200 nm,
- HS: Keo đất là những
phân tử có kích thước nhỏ, 1 – không hòa tan trong nước mà
ở trạng thái huyền phù.
200nm, không tan trong nước
mà ở trạng thái huyền phù.
b. Cấu tạo keo đất
- Bên trong là 1 nhân
- ?: Quan sát hình 27 SGK và
cho biết cấu tạo của keo đất.

- Ngoài nhân là lớp ion
quyết đònh điện.

- HS: Keo đất có cấu tạo
gồm 3 phần: nhân, lớp ion bù
và lớp ion mang quyết đònh
điện.

+ Nếu mang điện tích (-) 
keo âm.

- ?: Tại sao keo đất mang
điện?
- HS: Keo đất mang điện là
do lớp ion quyết đònh điện
quyết đònh, lớp ion này mang
điện tích gì thì keo đất mang
điện tích đó.
- ?: Hãy cho biết chức
năng của keo đất.
HS: Trao đổi ion trên bề
mặt keo đất với ion trong dung
dòch đất.

+ Nếu mang điện tích (+)
 keo dương.
- Bên ngoài của lớp ion
quyết đònh điện là lớp ion bu.ø

c. Chức năng
Trao đổi ion của mình với
các ion của dung dòch đất.
2. Khả năng hấp phụ
của đất

Là khả năng giữ lại các
chất dinh dưỡng, các phân tử
- ?: Keo đất có lợi ích gì cho
nhỏ như hạt limon, hạt sét…
cây trồng?
hạn chế sự rửa trôi của
- HS: Keo đất giúp giữ chặt chúng do nước tưới hoặc mưa.
các ion khoáng trong dung dòch
đất, khi rễ cây tiếp xúc với
bề mặt keo đất thì rễ cây sẽ
hấp thu các ion khoáng cần
Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

GV: TrÇn

thiết cho cây.

Hoạt động II: Tìm hiểu về phản ứng của dung dòch
đất và độ phì của đất.
Ho¹t ®éng cđa Gi¸o viªn vµ
Häc sinh

Néi dung bµi häc
II. Phản ứng của dung
dòch đất.

- ?: Thế nào là phản ứng
của dung dòch đất?
- HS: Là các phản ứng
hóa học xảy ra trong môi
trường dung dòch đất, cho biết
được tính chất của môi trường
đất nơi đó là trung tính, kiềm
hay axit.

* phản ứng của dung dòch
đất: là các phản ứng hóa
học trong dung dòch đất, qua đó
cho biết tính chất của môi
trường đất.

- ?: Có mấy loại phản ứng
trong dung dòch đất?
- HS: Có 3 loại: trung tính,
axit và kiềm.

1. Phản ứng chua của
đất
a. Độ chua hoạt tính
- Là độ chua do H+ trong
dung dòch đất gây nên. Độ
chua hoạt tính được biểu hiện
bằng PH(H2O).
- Độ chua của đất 3- 9,
đất lâm nghiệp PH<6.5; đất
phèn PH<4.

- ?: Hãy cho biết sự khác
nhau của độ chua hoạt tính và
độ chua tiềm tàng?
- HS: Độ chua hoạt tính là do
nồng độ H+ trong dung dòch đất
gây nên, còn độ chua tiềm
tàng thì ngoài ion H+ còn có
ion Al3+ gây nên.

b. Độ chua tiềm tàng
Là độ chua do H+ và Al3+
gây nên.

Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

GV: TrÇn

- ?: Phải làm cách nào để
cho đất bớt chua?
- HS: Để giảm bớt độ chua
phải bón vôi để loại trừ các
ion gây chua, xây dựng hệ
thống thủy lợi hợp lý,...
- ?: Phản ứng kiềm của
dung dòch đất là gì?
- HS: Là các phản ứng do
sự thủy phân các muối trong
dung dòch đất gây nên, có ion
OH-.

2. Phản ứng kiềm của
đất
a. Khái niệm
Là phản ứng thủy phân
của các muối trong đất.

b. ý nghóa
- ?: Phản ứng của dung
Dựa vào phản ứng của
dòch đất có vai trò gì trong sản
đất có thể bố trí cây trồng
xuất nông nghiệp?
- HS: Có thể chọn và bố trí cho phù hợp, bón phân, bón
vôi để cải tạo độ phì nhiêu
cây trồng cho phù hợp, cải
của đất.
tạo đất,...

- ?: Đất như thế nào là có
độ phì nhiêu? Nguyên tố nào
xác đònh độ phì nhiêu của
đất?
- HS:
- Độ phì của đất là khả
năng cung cấp đồng thời và
không ngừng nước, chất dinh
dưỡng, không chứa các chất
độc hại cho cây, bảo đảm
cây đạt năng suất cao.

III. Độ phì nhiêu của
đất.
1. khái niệm
Độ phì của đất là khả
năng cung cấp đồng thời và
không ngừng nước, chất dinh
dưỡng, không chứa các chất
độc hại cho cây, bảo đảm
cây đạt năng suất cao.

- Các nguyên tố: N, P, K,
Mg,…
- ?: Em hãy nêu một số ví
dụ về ảnh hưởng tích cực của
hoạt động sản xuất đến sự
hình thành độ phì nhiêu của

2. Phân loại tùy theo
nguồn gốc hình thành mà
độ phì nhiêu của đất được

Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

đất?

GV: TrÇn

chia làm 2 loại

- HS: Thảo luận với nhau,
kết hợp kiến thức đã học để
hoàn thành câu trả lời.

- Độ phì nhiêu tự nhiên.
- Độ phì nhiêu nhân tạo.
* Trong sản xuất ngoài độ
phì nhiêu của đất cần có các
điều kiện khác: giống tốt,
thời tiết thuận lợi và đặc
biệt có chế độ chăm sóc
hợp lí.

4. Củng cố.
- Sử dụng các câu hỏi ở cuối bài để củng cố.
- Tại sao khi ta bón vôi vào đất mặn hay đất phèn thì cải
tạo được đất?
- Bµi tËp TN:
C©u 1: §Êt sÐt lµ lo¹i ®Êt cã
A. Tû lƯ h¹t bơi lín nhÊt

B. Tû lƯ h¹t sÐt lín nhÊt

C. Tû lƯ h¹t c¸t lín nhÊt

D. Tû lƯ h¹t keo lín nhÊt

C©u 2: §é ph× nhiªu cđa ®Êt cÇn ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu nµo?
A. Cung cÊp ®ång thêi vµ kh«ng ngõng níc, dinh dìng cho c©y ®¹t
n¨ng st cao
B. §¶m b¶o cho c©y ®¹t n¨ng st cao
C. Cung cÊp níc dinh dìng cho c©y
D. Kh«ng chøa c¸c chÊt ®éc h¹i cho c©y
C©u 3: C¸c chÊt dinh dìng trong ®Êt ®ỵc gi÷ l¹i ë ®©u
A. Keo ®Êt

B. Keo ®Êt vµ dung dÞch ®©t

C. Dung dÞch ®Êt

D. TÊt c¶ c¸c lo¹i h¹t cã trong

®Êt
C©u 4: §Êt chøa nhiỊu mi Na2CO3, CaCO3 sÏ lµm cho ®Êt cã tÝnh
chÊt g×?
A. KiỊm

B. Trung tÝnh

C. MỈn

D. Chua

C©u 5: CÊu t¹o cđa keo ®Êt cã ý nghÜa nh thÕ nµo?
A. Keo ©m gi÷ c¸c cation
cđa ®Êt

B. Qut ®Þnh tÝnh hÊp phơ

C. Keo d¬ng gi÷ c¸c anion
cđa ®Êt

D. Qut ®Þnh tÝnh hÊp thơ

C©u 6: Keo ®Êt cã cÊu t¹o nh thÕ nµo?
A. Trong cïng lµ nh©n keo, ngoµi cïng cã 2 líp ion tr¸i dÊu
Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Gi¸o ¸n C«ng nghƯ líp 10
Quang Phóc

GV: TrÇn

B. Keo d¬ng gi÷ c¸c anion
C. Keo ©m gi÷ c¸c cation
D. Gåm nh©n keo vµ 2 líp ion
5. Hướng dẫn học ở nhà.
- Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài.
- Xem trước bài mới và ôn lại kiến thức cũ chuẩn bò cho
tiết thực hành xác đònh độ chua của đất.
Ngµy so¹n: 20/09/2009
TiÕt 6-bµi 9. BIỆN PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT
XÁM BẠC MÀU, ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐA.Ù
I. Mục tiêu.
- Hiểu được tính chất của đất xám bạc màu, biện pháp
cải tạo và hướng sử dụng.
- Hiểu được thế nào là xói mòn đất và tác hại của xói
mòn đất.
- Hiểu được nguyên nhân và biện pháp chủ yếu hạn chế
tình trạng xói mòn đất.
- Rèn luyện kó năng phân tích, tổng hợp và có ý thức giữ
gìn bảo vệ tài nguyên đất.
- Biết cách cải tạo đất, chọn cây trồng cho phù hợp với
loại đất.
II. Ph¬ng tiƯn gi¶ng d¹y.
- Tranh vẽ các hình 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 SGK.
III. Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y.
- VÊn ®¸p t×m tßi.
- Ho¹t ®éng nhãm.
- Thut tr×nh.
IV. KiÕn thøc träng t©m.
- Nắm được tính chất, biện pháp cải tạo và sử dụng đất
xám bạc màu, đất bò xói mòn mạnh trơ sỏi đá.
V. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y.
1. Ổn đònh tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- ?: Nªu cÊu t¹o cđa keo ®Êt? Ph¶n øng cđa dung dÞch ®Êt lµ g×?
- ?: So s¸nh hai lo¹i ph¶n øng cđa dung dÞch ®Êt.
3. D¹y bµi míi.
Trường THPTBC Thạch Hà – Hà Tĩnh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×