Tải bản đầy đủ

bài tập giao tiếp có đáp án hay

Chuyên đề 1: SHORT CONVERSATIONS: GIAO TIẾP
Đề nghị
Trả lời đồng ý
Trả lời không đồng ý
- Can you / Could you + V
- Certainly (Chắc chắn rồi)
I'm sorry. (I'm busy )
bare?
- Of course (Dĩ nhiên)
(Tôi in lỗi tôi bận rồi)
- Would you please + V
- Sure (Được thôi)
I'm afraid I can't/ couldn't
bare…?
- No problem (Ko có gì)
(Tôi sợ là tôi không thể)
(Bạn có muốn)
- What can I do for you?
- How can I help you?
(Tôi có thể làm gì cho bạn)
- Would / Do you mind V- No I don't mind. (Ko đâu, tôi - I'm sorry, I can't.

ing........
ko ngại)
(Bạn có phiền …………
- No, of course not.(Ko đâu,
không?)
dĩ nhiên ko)
- Not at all. (Ko có gì)
* CÁC MẪU MÌNH MUỐN GIÚP NGƯỜI KHÁC:
-Shall I...(Tôi có thể…….)
- Would you like me to ...
-Do you want me to ...
(Bạn có muốn tôi gúp gì ko?)
- What can I do for you ?
- May I help you ?
- Do you need any help?
- Can I help you ?
(Tôi có thể làm gì cho bạn?)
- Let me help you.
(Để tôi giúp bạn)

Trả lời đồng ý
-Yes. Thank you
(Vâng cảm ơn nhiều)
-That's very kind of you.
(Bạn thật tốt bụng)
Yes, please.
(Vâng, làm ơn)
Oh, would you really?
Thanks a lot.
(Ồ bạn nói thật á, cảm ơn
nhiều)

Trả lời không đồng ý
No. Thank you
(Ko, cảm ơn)
No, thank you. I can
manage.
(Ko, cảm ơn, tôi tự
xoay xở được)
No, there's no need. But


thanks all the same.
(Ko cần đâu nhưng dù
sao vẫn cảm ơn bạn)
Well, that's very kind of
you, but I think I can
manage, thanks.
(Vâng, cảm ơn bạn, bạn
thật tốt bụng nhưng tôi
nghĩ tôi có thể tự xoay
sở được)

* CÁC MẪU XIN PHÉP NGƯỜI KHÁC:
- May I ....? - Can I .....?
Could I
(Tôi có thể…….?)
-I wonder if I could ...
( Tôi tự hỏi là tôi có thể……?)
-Is it all right if I ...

Trả lời đồng ý
- Certainly (chắc chắn)
- Of course(dĩ nhiên)
- Please go ahead
- Yes, by all means
(Bạn cứ tự nhiên)

Trả lời không đồng ý
- I'd rather you didn't
(Tôi không thích bạn làm thế
hơn)
-No, I'm afraid you can't
(ko tôi sợ là bạn ko nên)
-I'm sorry, but you can't.


(Có được ko nếu tôi?)
Giới thiệu:
I’d like you to meet my friend,Lan.
(Tôi muốn bạn gặp bạn của tôi, Lan)
May I introduce myself ?
Can you introduce yourelf ?
(Tôi tự giới thiệu tên mình được chứ?)
How do you do! I’m Lan.
(xin chào! Mình tên Lan)
My name is Lan.It’s nice to meet you
(Tên tôi là Lan, rất vui được gặp cậu)
Chào hỏi: -Nice/Glad to meet you.
-How do you do? Xin chaò
Xin phép ra ngoài
-May I go out?
Tạm biệt:
-Goodbye! See you soon (again).
-Bye bye! Let’s get together soon. / Give
me a call soon./Give me a call?a ring
sometime!!
(Tạm biệt, hẹn gặp lại)

Đề nghị:
Why don’t you/we go to the
movies tonight?
Let’s+ Vbare?

(xin lỗi nhưng bạn ko thể)
Đồng ý
từ chối
It’s nice/pleased to meet
you!I’m Nam.
(Tên tôi là Nam, rất vui
được gặp cậu. tên tôi là
Nam)
How do you do! I’m
Nam
Nice to to meet you!
I’m Nam.
-Nice/Glad to meet you,
too.
-How do you do
-Sure.
-of course
Goodbye!./ See you
later./
Keep in touch!/(Giữ
liên lạc)
Let’s have
lunch/dinner/coffee
soon
(Cùng ăn trưa/ tối/ cà
phê lần tới nhé)
I hope we meet again.
(Tôi mong chúng ta gặp
lại)
Stop by and see me
sometime!.
(Dừng tại đây và mòng
gặp lại sau)
Farewell!(Tạm biệt)
Take care. (Giữ gìn sức
khỏe)
Have a good/nice day
(week)
(Chúc một ngày tốt
lành)
Sure!/ Great! Super!
That is a good idea!
(Thật tuyệt! ý kiến hay
đó)

Thank you very much
but I’m afraid…
(Cảm ơn nhiều nhưng
tôi sợ)


-

What about + V-ing?
How about +Ving?

Mời:
-Would you like to go for a walk?
(Bạn có muốn đi dạo ko?)
-How about going to the cinema?
-Why don’t we go to the cinema?
- Let’s go to the cinema.
- Are you free to..?
(Bạn có rảnh để …… ko?)

Nhờ giúp đỡ:
Can/ could you help me, please?
Could you do me a favor?
(Bạn có thể giúp tôi được ko?)

Tự đề nghị giúp đỡ:
May I help you?
Do you need any help?
Let me help you.
Would you like me to close the door?
What can I get for you?/ Can I get
you…?
Hứa:
I’ll study hard. I promise.
(Tôi sẽ học tập chăm chỉ, tôi hứa!)
I promise I will/won’t….

Yes/ Ok. I’d love to?
(That) sounds great/fun.
(Vâng, tôi thích thế,
điều này nghe thật
tuyệt!)
Thank you very much
for your invitation.
(Cảm ơn vì lời mời của
bạn)
I’d love/like to/ I’d be
delighted to…
(Tôi rất thích/ hào
hứng….)
Sure!/ Great! That
would be fun/
wonderful/
(Thật tuyệt!)

I wish I could
but………..
(Tôi ước tôi có thể
nhưng)

Sure. / Certainly. / Of
course. /
(Chắc chắn rồi)
No problem. (Ko có
gì)
What I can do for you?
How can I help you?
(Tôi có thể giúp gì cho
bạn ko)
Yes. That’s very kind of
you.
yes, please.
That would be nice.

I’m sorry. I’m really
busy.
(Tôi xin lỗi nhưng tôi
đang bận)

I hope so. (tôi hy vọng
là vậy)
Good. (tốt)
Don’t forget.(Đừng

Thank you very much
but I’m afraid I’m
busy then.
(Cảm ơn nhiều nhưng
tôi sợ là tôi bận rồi)
I wish I could but I’m
busy.
May be another time.
Thanks/ thanks
anyways./ What about
next Saturday,…
(Tôi ước tôi có thể
nhưng tôi đang bận .
Có thể là dịp khác , dù
sao cũng cảm ơn)
No, thanks. I am not
hungry/full
now(ko,cảm ơn. Tôi
chưa đói/no)


(Tôi hứa tôi sẽ (ko)……..)

quên đấy)

Cảm ơn:
Thank you very much for....

My pleasure. (Đó là
hân hạnh của tôi)
Don’t mention it.
(Đừng nghĩ nhiều)
Not at all/no problem.
(ko sao cả)
You’re very welcome.
(Formal)
(Bạn khách sáo quá)

Yêu cầu:
- Would you mind if I + QKĐ
- Would you mind if I smoked ?
- Do you mind if I + HTĐ.
Do you mind if I smoke ?
(bạn có phiền nếu tôi hút thuốc ko?)

No , I don’t mind. (Ko
sao đâu)
No, of course not. (dĩ
nhiên ko)
Not at all(Ko có gì)
Please go ahead.
(Bạn cứ tự nhiên)
Sure, of course(Vâng,
dĩ nhiên)

Khen:
nice/great/beautiful/handsome/terrific/go
od
Well/better/lovely/new/wonderful/young

It’s very nice of you to
say so.
(Bạn thật tốt)
Thank you for your
compliment.
(cảm ơn vì lời khen của
bạn)
Thank you. I’m glad
you like/ enjoy it
(Cảm ơn. Tôi rất vui
khi bạn thích nó)

Xin lỗi:
I’m sorry
I hope you’ll forgive me for……….
(Tha thứ cho tôi vì…….)

Think nothing of it.
(Đừng nghĩ nhiều)
Don’t worry about it.
(Đừng lo lắng)
That’s ok.(ko sao cả)
Forget it.(Quên nó đi)
No problem/not at all:
ko có chi
It’s alright.( ko sao cả)

I’m sorry, I can’t.
(Tôi xin lôi tôi ko thể)
I’m sorry, that is
impossible
(Tôi xin lôi nhưng ko
được)
I’d prefer you
didn’t.
I’d rather you
didn’t.
(Tôi ko thích bạn làm
vậy)
You have got to be
kidding/joking. I
thought I/it was
terrible/awful/ugly/ba
d : kinh khủng/xấu/tệ


Xin phép:
-May I go out?
Chúc:
Merry Christmas! (Giáng sinh an lành)
Happy new year (Chúc mừng năm mới)
Thi /phỏng vấn:
I have an interview tomorrow. Phỏng
vấn
Take/sit an exam : thi

-Sure.chắc chắn
-of course: dĩ nhiên
-the same to you: bạn
cũng vậy
-You , too.
thank you.
Gook luck! Chúc may
mắn

Đậu:/có tin vui
Passed/got a job/got a prize: đậu/xin
được việc/ nhận giải thưởng

-Fantastic/That’s great!
(Thật tuyệt)
-Congratulations!
(Chúc mừng)
I’m glad to hear that
(tôi rất vui khi nghe
điều đó)
Tin buồn: I’ve lost/failed/died: mất/thi
I’m sorry to hear that
rớt/chết
Tôi rất tiếc khi nghe
điều đó
Ý kiến cá nhân:
Đồng ý: agree
I think/ I believe/in my opinion/as I see it I quite agree (tôi khá
From my point of view, ( theo quan điểm đòng ý)
của tôi)
I can’t agree more: tôi
đồng ý hoàn toàn
There’s no doubt about
it: tôi hoàn toàn đồng ý
Absolutely/ That’s
right( Đúng thế)
Hỏi về ngoại hình:
He is handsome,
What does he/she look like?
tall/short
(anh ấy/ cô ấy nhìn như thế nào)
(anh ấy đẹp trai/ cao/
thấp…)
She is
beautiful/lovely/tall/sho
rt
(Cô ấy xinh đẹp/ dễ
thương/ cao/thấp)
Hỏi về tính cách:
He/she is
What is he/she like?
friendly/helpful/kind
(Tính anh ấy ra sao?)
(Anh/ cô ấy thân thiện/
tháo vác/tử tế)
Hỏi về sở thích:
he/she likes…. (anh/ cô
What does he/she like?
ấy thích…..)
(Anh/ cô ấy thích làm gì?)
I like(Tôi thích……..)

Không đồng ý:
I don’t agree
I disagree (Tôi ko đồng
ý)
That’s wrong (Bạn sai
rồi)
It’s not true
What nonsense! Vô lý
What rubbish! Vô lý


What is your hobby/interest?
(Sở thích của bạn là gì?)
What’s the matter with you? Bạn bị
sao vậy
- what’s wrong with you?

I have a headache(đau
đầu)
Toothache( đau
răng)
Cold/flu(cảm
cúm)

Bài tập
1. Anne: " Thanks for the nice gift". - John: " ......................"
a. In fact. I myself don't like it
b. You're welcome
c. I'm glad you like it d. but you
know how much it costs
2. Havy: " Thanks for your help, July" - July: " ............."
a. With all my heart
b. Never remind me
c. It's my pleasure
d. wish you
3. Janet: "Do you feel like going to the cinema this evening?" - Susan: "..........................."
a. I don't agree, I'am afraid
b. You're welcome c. That would be great
d. I feel very bored
4. Laura: "What a lovely house you have!" - Maria: " ...................."
a. Of course not, It's not costly
b. Thank you. Hope you will drop in
c. I think so
d. no problem
5. "Would you mind lending me your bike?"
" ......................."
a. Yes, Here it is( đây nè)
b. Not at all
c. Great
d. Yes, let's
6. John : "Do you think that we should use public transportation to protect our environment?"
Laura : " ..............."
a. Of course not, you bet!
b. Well, that's very surprising c. There is no doubt about it d.
Yes, it's an absorb idea.
7. Lora: "your new blouse looks gorgeous, Helen!" - Helen: ." ................"
a. Thanks, I bought it at Macy's
b. It's up to you
c. I'd rather not
d. You
can say that again
8. " How do you like your steak done? - " .................."
a. I don't like it much
b. very little
c. well done
d. very much
9. "Would you like to join our volunteer group this summer?" - " ..............."
a. Do you think I would?
b. I wouldn't thank you
c. Yes, you are a good friend
d.
Yes, I'd love to, thanks
10. " Wow, what a nice coat you are wearing!" " .........................."
a. Certainly, do you like it, too?
b. I like you to say that
c. Yes, of course, it's expensive
d. Thanks, my mother bought it for
me.
11. "Which hat do you like best?" - " ...................."
a. Yes, I like it best
b. The one I tried on first c. Which one do you like?
d.
No, I haven't tried any
12. "Our team has just won the last foot ball match." - " ........................."
a. Good idea. Thanks for the news b. Yes, I guess it's very good
c. Well, that's very surprising! d. Yes, it's our pleasure


13. Margaret: "Could you open the window,please?" - Henry: " ......................"
a. Yes, I can
b. I'm,of course
c. I feel sorry
d. Yes, with
my pleasure
14. Mr Black: "I'd like to try on these shoes,please" - Salesgirl : " ........................"
a. Why not?
b. By all means,sir (dĩ nhiên)
c. That's right,sir
d. I'd love to
15. Ben : " ......................" - Jane: " Never mind: đừng bận tâm"
a. Sorry for staining your carpet. Let me have it cleaned
b. Would you mind going to
dinner next Sunday?
c. Thank you for being honest with me
d. Congratulations! How
wonderful!
16. Bill : "Can I get you another drink?" - Jerry: " ............................."
a. No, it isn't
b. Not just now( lúc khác)
c. No, I'll think it over
d.
Forget it
17. Liz: " Thanks for the nice gift you bought to us!" - Jenifer: "..........................."
a. Not at all , don't mention it
b. Welcome! it's very nice of you
c. All right. Do you know how much it costs?
d. Actually speaking, I myself don't like it
18. Alfoso: "I had a really good time. Thank for the lovely evening".
Maria:
"............................"
a. Yes, it's really good
b. No,it's very kind of you
c. I'm glad you enjoyed it
d. Oh that's right
19. John: "Would you like to have a get- together with us next weekend?" - Mickey:
" ........................"
a. No, I won't
b. No, I wouldn't
c. Yes, let's
d. Yes,
I'd love to
20. George :" ............................" - Michelle: "Thank you for you compliment"
a. You've done your work b. This a present for you c. I'm glad you're well again
d. You look
pretty in this dress
21. Mary : " Thank a lot for your help". - John: " ..................".
a. my happiness
b. my excitement
c. my delight
d. my pleasure
22. Lora : "Do you mind if I turn on the fan?" - Maria: " .................."
a. Not for me
b. Not at all
c. Never mind
d. Not enough
23. Tom: "Can I have another cup of tea?" - Christy: " ............."
a. Be yourself
b. Do it yourself
c. Help yourself(cứ tự nhiên)
d. Allow
yourself
24. Ann: "Do you need any help?" - Kate: " ...............".
a. No, thanks, I can manage
b. I haven't got a clue
c. That's all for now
d.
That's fine by me
25: Sarah: " Oh my God, I've missed the bus!" - Christ: " ............ Another will come here in ten
minutes".
a. I hope so
b. Don't mention it
c. Don't worry
d. Thank you
26. Jack : "What's wrong with you?" - Jill: " ....................."
a.Thank you very much
b. I'm having a slight headache
c. No,I don't care
d. Yes,
I was tired yesterday
27. Mary: "Do you mind if I sit here?" - Laura: " ........................."


a. don't mention it
b. My pleasure
c. No, not at all
d.
Yes, why not?
28. Thanh: "Lan's the best singer in our school" - Nadia: "...................."
a. Yes, tell me about it
b. I can't agree with you more(tôi đồng ý)
c. That's ok!
d. Yes, please
29. Lucy: "You look really nice in that red sweater! - Sue: "......................"
a. How dare you!
b. Thank you
c. I'm afraid so
d. Don't mention it
30. Phuong Thao: "You must have found reading my essay very tiring". Ms Lan : " ............... I
enjoyed it".
a. Not in the least
b. Just in case
c. at all costs
d. you are
welcome
31. Mike : "Need a hand with your suitcase, Jane?" - Jane: " ....................."
a. That's very kind of you
b. Not a chance
c. I don't believe
d. Well
done!
32. Dad: "Good luck with the exam, Minh!" - Minh: " .................,Dad"
a. By no means
b. I wish so
c. Thank you
d.
Never mind
33 Tom: " Can I bring a friend to your birthday party?
Kyle: " ................."
a. It's my hornour
b. Let's do it then
c. The more the merrier
d. That's
right
34. Liz: "Guess what? My first novel has just been published."
Andrew: "______"
a. It's my pleasure. b. Congratulations!
c. Better luck next time! d. It's very kind
of you.
35. Andrew: "Can I have the bill, please?"
Waiter: "______."
a. You are very kind
b. Just a minute, please (đợi 1 lát)
c. My pleasure
d. You're exactly right
36. Roger: “How are you feeling today?”
Tina: “_______.”
A. So and so
B. Not too bad (ko tệ) C. Just as well
D. No, thanks
37. Tan: “Could you tell me where the post office is?”
Nam: “_______.”
A. Go down the street. Turn the second right
B. Yes, thank you for your help
C. Well, the post office is open almost all day
D. No, I won’t go to the post office.
38. Betsy: “Good luck to you!”
Alex: “_______.”
A. You do too
B. You are either
C. So do you
D. The same to you
39. Minh: “How did you get there?”
Nam: “_______.”
A. Sorry. I was late
B. Tomorrow
C. No, I didn’t get anything
D. By bus
40. Maria: “Thanks for the lovely evening.”
Diana: “_______.”
A. Oh, that's right
B. I'm glad you enjoyed it
C. No, it's not good
D. Yes, it's really great
41. Helen: “_______?” – Mike: “She’s kind and strict.”


A. Who teaches you chemistry
B. Where does she live
C. What’s your teacher like
D. What does she like
42. Hung: “Thank you very much for a lovely party!” _ Hoa: “_______.”
A. You are welcome B. Thanks
C. Cheers
D. Have a good day
43. Minh: “Would you like to go out with me tonight?” _ Hoa: “Yes, _______. Where shall we
meet?”
A. Of course
B. I’d love to
C. I like too
D. So do I
44. John: “Do you mind if I use your bike?” _ Peter: “_______.”
A. No, you don’t
B. Yes, it’s my pleasure
C. Yes, you do D. No, you can use it
45. Linda: “Excuse me! Where’s the post office?” _ Maria: “_______.”
A. It’s over there(ở đằng kia)
B. Don’t worry
C. I’m afraid not
D. Yes, I think so
46. Barbara: “You look nice today. I like your new hairstyle.” _ Liz: “_______.”
A. It’s nice of you to say so.
B. Shall I? Thanks.
C. Oh well done!
D. I feel interesting to hear that.
47. Ann: “I’m having an interview tomorrow.” _ Tom: “_______!”
A. Great
B. Good job
C. Well done
D. Good luck
48. David: “Merry Christmas!” _ Jason: “_______”
A. You are the same!
B. Same for you!
C. The same to you! D. Happy Christmas with you!
49. Tim: “I’m sorry. It’s late. I must go now.”_ Ben: “_______.”
A. You are welcome
B. Good bye. See you soon
C. Not at all
D. Hello
50. Ellen: “_______?” _ Tom: “She is short and fat with round face.”
A. Who does Lan look like
B. How is Lan doing
C. What does Lan like D. What does Lan look like
51. Mary: “A motorbike knocked Ted down.”_ Tom: “_______”
A. What is it now?
B. Poor Ted! (tội Ted) C. How terrific?
D. What a
motorbike!
52. Minh: “Hello! My name is Minh. Nice to meet you.” _ Jane: “Hello! _______”
A. I’m fine.
B. Really?
C. Good.
D. I’m Jane. Glad to see
you.
53. Joanna: “Congratulations on winning the prize!” _ Jill: “_______.”
A. All right
B. You are welcome
C. Thank you
D. Not at all
54. Mr. Green: “How do you do?”
_ Mr. Brown: “_______”
A. I’m fine, thank you. B. I’m a teacher.
C. How do you do?(xin chào)
D. I’m doing very well.
55. Daisy: “What do you do?bạn làm nghề gì” _ Anna: _______.”
A. I’m a typist(ng đánh máy)
B. I’m typing a letter
C. I’m typed a letter
D.
I type letters
56. Elizabeth: “What’s the matter with you?” _ Ann: “_______”
A. I’m fine, thanks.
B. I’ve got a headache.
C. Are you free? D. All are correct.
57. Helen: “I don’t believe in UFOs.”
Nick: “_______.”
A. I do, either
B. Neither did I
C. I don’t, either
D. I’m not, either
58. Jessica: “I have bought you a toy. Happy birthday to you!” _ Daisy: “_______”
A. The same to you!
B. Have a nice day!


C. What a pity!
D. What a lovely toy, thanks.
59. Maria: "Thanks for the lovely evening." _ Diana: "_______."
A. Oh, that's right
B. I'm glad you enjoyed it
C. No, it's not good
D. Yes, it's really great
60. Kevin: "How far is it from here to the nearest post office?" _ Linda: "_______."
A. Two kilometers at least
B. Turn left and then turn right
C. No, it's rather far
D. Yes, it's quite near here
61. Pat: "Would you like something to eat?" _ Kathy: "_______. I'm not hungry now." Chưa đói
A. Yes, it is
B. No, thanks
C. Yes, I would
D. No, no problem
62. Ellen: "_______?" _ Tom: "He's tall and thin with blue eyes."
A. What does John look like :ngoại hình
B. Who does John look like
C. How is John doing
D. What does John like
63. Tom: “You’ve got a lovely singing voice, Mary!” _ Mary: “_______.”
A. Don’t mention it.
B. Congratulations!
C. It’s all right.
D. Thank you.
64. Thanh: “Lan’s the best singer in our school.”
Nadia: “_______”
A. Yes, tell me about it!
B. I can’t agree with
you more! Tôi đồng ý
C. That’s OK!
D. Yes, please.
65. Woman: “Excuse me, where’s Nguyen Hue Street, please?”
Man: “_______”
A. I think you’re right. B. Yes, that’s correct. C. Over there, I think. D. OK, so long.
66. - “Is it all right if I use your bike?”
- “_______”
A. I don’t care.
B. Sure, go ahead(cứ lấy đi).
C. Oh, forget it.
D. I accept it.
67. - Ann: “Do you need any help?” Kate: “_______.”
A. No, thanks. I can manage(tôi có thể tự xoay sở)
B. I haven’t got a
clue
C. That’s all for now
D. That’s fine by me
68. - “Would you like beer or wine?”
- “_______”
A. No, I've no choice.
B. I couldn’t agree more.
C. I'd prefer beer, please.(thích bia hơn)
D. Yes, I'd love to.
69. Sarah: “Oh my God, I’ve missed my bus.”
Christ: “_______. Another will come here in ten minutes.”
A. I hope so
B. Don’t mention it
C. Don’t worry
D. Thank you
70. Jack: “What’s wrong with you?”
Jill: “_______.”
A. Thank you very much
B. I’m having a slight headache( đau đầu
nhẹ)
C. No, I don’t care
D. Yes, I was tired yesterdayTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×