Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG MỤC LỤC CÔNG NGHỆ DWDM

MỤC LỤC
Lời Mở Đầu
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ DWDM
I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ DWDM
1.1. Khái niệm
1.1.1 Khái niệm công nghệ DWDM
1.1.2 Kỹ thuật ghép bước sóng quang
1.2. Mô hình hệ thống và nguyên lý hoạt động
1.3. Tình hình hiện nay và xu hướng phát triển tương lai của hệ thống DWDM
1.4. Cấu trúc thiết bị
1.4.1. Cấu trúc phần cứng
1.5. Ứng dụng
1.5.1. Các kiểu mạng DWDM
1.5.2. Ứng dụng DWDM tại các lớp mạng
1.6. Kết luận chương
CHƯƠNG II : ĐẶC TÍNH VỀ CÔNG NGHỆ DWDM
I. NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG
1.1. Các bộ phận chức năng
1.1.1. Cấu trúc phần mềm
1.2. Cấu hình thiết bị
1.2.1. Phân loại cấu hình thiết bị

1.2.2. Thiết bị OTM
1.2.3. Thiết bị OLA
1.2.4. Thiết bị OADM
1.2.5. Thiết bị REG
1.2.6. Thiết bị OEQ
II. Ưu nhược điểm hệ thống DWDM
2.1. Ưu điểm
2.2. Nhược điểm
2.3. Đặc điểm hệ thống DWDM
2.4. Kết luận chương
CHƯƠNG III : CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG


1.1. Các tham số chính trong DWDM
1.1.1 Suy hao sợi quang
1.1.2 Số kênh bước sóng
1.1.3 Độ rộng phổ của nguồn phát
1.1.4 Quỹ công suất
1.1.5 Tán sắc
1.1.6 Vấn đề ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến
1.1.7 Dải bước sóng làm việc của dwdm
1.2 Kết luận chương
CHƯƠNG IV : KẾT LUẬN ĐỀ TÀITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×