Tải bản đầy đủ

Tham luận nữ công và phong trào thi đua nữ cán bộ viên chức, giáo viên mới nhất

CÁC THAM LUẬN CỦA NỮ CÔNG VÀ PHONG TRÀO NỮ CÁN BỘ CÔNG
CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC
(tham khảo)

1. Tham luận: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Nói không với tiêu
cực” là động lực để xây dựng phát triển Nhà trường
2. Tham luận: Vai trò, vị trí của người phụ nữ trong xã hội hiện đại và tác động
phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích
cực học tập xây dựng gia đình hạnh phúc” trong việc xây dựng gia đình thời kỳ CNH
- HĐH đất nước.
3. Tham luận: Xây dựng phong trào thi đua “Hai giỏi” trong nữ CBVC, LĐ.
4. Tham luận: Tổ chức các phong trào thi đua trong nữ CBCCVC, LĐ Trường
………….
5. Tham luận: Tổ chức hoạt động của Ban Nữ công Trường…………….

1


Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Nói không với tiêu cực”
là động lực để xây dựng phát triển nhà trường
Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí.
Giảng dạy và học tập là hai hoạt động trung tâm, quan trọng bậc nhất đối với mỗi
trường học. Dạy tốt, học tốt vừa là nhiệm vụ, vừa là mục tiêu phấn đấu của thầy và trò
nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ kỹ thuật vừa "hồng vừa chuyên" đáp ứng yêu
cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
Nhận thức sâu sắc, đào tạo không đạt chất lượng, không đáp ứng nhu cầu xã hội
là lãng phí nguồn lực của xã hội và của chính người học, ảnh hưởng xấu đến danh dự,
thương hiệu, đến sự sống còn của Nhà trường. Do vậy, phong trào thi đua "Dạy tốt, học
tốt", "Nói không với tiêu cực" luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đoàn thể
trong Nhà trường quan tâm, coi đây là động lực qua trọng để xây dựng phát triển đơn vị.
Phong trào này được triển khai sâu rộng, luôn được coi là phong trào thi đua trọng tâm,
với các nội dung chính là:
- Xây dựng nền nếp, kỷ cương dạy và học, xây dựng kỷ luật học đường, tăng
cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức trong CBVCLĐ và HSSV;
- Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo theo hướng "chuẩn hoá" đáp ứng yêu
cầu nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo
đức, tự học và sáng tạo;
- Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng trang bị cho
sinh viên cách học, phát huy tính chủ động sáng tạo của sinh viên; nâng cao kiến thức,
đặc biệt là kỹ năng nghề nghiệp và phương pháp làm việc cho sinh viên;
- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ; biên soạn giáo trình, bài giảng và tài
liệu tham khảo.
Đối với khối cán bộ giảng dạy, với nhận thức “có thầy giỏi mới có trò giỏi” cho
nên trong những năm qua, trường ....................... luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBVC, nhất là đội ngũ giáo viên
trẻ.
Thực hiện Đề án “Quản lý, bồi dưỡng cán bộ trẻ”, đến nay Nhà trường đã tạo
điều kiện và cử hàng trăm lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước.
2


Công đoàn các cấp trong trường đã tuyên truyền, giải thích để thống nhất nhận
thức tầm quan trọng của công tác đào tạo cán bộ trong đơn vị, đề xuất với chính quyền
có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ đi học, nhất là đối với số cán bộ được cử đi
đào tạo nghiên cứu sinh (NCS) trong nước. Nhận thức rõ trách nhiệm của mình đi học
vừa là quyền lợi đồng thời là nghĩa vụ, trách nhiệm đối với cơ quan nên những CBVC
được cử đi học đã cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chương trình đào tạo,
nghiên cứu.
Tổ chức thăm lớp dự giờ là một trong những hoạt động trọng tâm của Công đoàn
khối đào tạo. Để tạo điều kiện cho các giảng viên trao đổi phương pháp, kinh nghiệm


giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn, trong mỗi học kỳ của năm học, Công đoàn
các khoa chủ động lập kế hoạch phối hợp với các bộ môn tổ chức dự giờ đối với đại đa
số các giảng viên, nhất là các giảng viên trẻ mới bước vào nghề và các giảng viên có
kinh nghiệm, có kiến thức chuyên môn vững, phương pháp giảng dạy tốt. Kết thúc mỗi
buổi dự giờ đều tổ chức trao đổi, thảo luận, nhận xét, đánh giá đúc rút kinh nghiệm cả
về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, tư thế tác phong và phương pháp giảng dạy, qua
đó có tác dụng tích cực đối với cả người đi dự giờ và người được dự giờ. Hoạt động sư
phạm này được duy trì thường xuyên tại Trường ………… đã góp phần tích cực tạo ra
không khí thi đua sôi nổi trong đội ngũ nhà giáo. Ngoài ra, kết quả dự giờ là một kênh
thông tin quan trọng để bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm học.
Ngoài ra, Công đoàn cùng với chuyên môn hàng năm tổ chức Hội thi Giáo viên
dạy giỏi khối trung học chuyên nghiệp. Hội thi nhằm đánh giá phân loại, kiện toàn đội
ngũ giáo viên; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và sư phạm cho giáo viên trẻ; trao đổi
kinh nghiệm giảng dạy giữa các khoa chuyên môn và chọn giáo viên dạy giỏi tiêu biểu
tham gia hội giảng cấp tỉnh và cấp toàn quốc. Hội thi được tiến hành từ tổ bộ môn, đến
cấp khoa, cấp trường.
Đối với giảng viên trường …….., ngoài phương pháp giảng dạy, muốn nâng cao
chất lượng bài giảng, chất lượng đào tạo thì phải nghiên cứu khoa học (NCKH). Có
nghiên cứu khoa học thì mới nâng cao trình độ, cập nhật được thông tin, tri thức mới
vào bài giảng, nhất là các môn chuyên ngành. Nghiên cứu khoa học công nghệ là nhiệm
vụ trọng tâm thứ hai sau nhiệm vụ đào tạo của nhà trường đại học.
Kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ đã được cập nhật vào bài
giảng, giáo trình của trường, đưa nhà trường ngày càng gần với thực tiễn hơn, đáp ứng
nhu cầu xã hội tốt hơn.
3


Đối với phong trào thi đua của khối HSSV, nhà trường phát động thi đua theo
từng đợt, căn cứ vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Mỗi đợt thi đua, đều có
tiêu chí khen thưởnảyiêng theo đặc thù của mỗi đợt, nhưng với chung một mục đích là
tạo động lực cho HSSV phấn đấu vươn lên học tập tốt, rèn luyện tốt vì ngày mai lập
thân, lập nghiệp.
Đối với HSSV, trước hết phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn
luyện tác phong, đạo đức, lối sống - sống có lý tưởng, có hoài bão, khát vọng.
Nhiều khoa trong trường, phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức
các diễn đàn để sinh viên trao đổi, trả lời các câu hỏi: "Học cho ai? Học để làm gì? Làm
thế nào để học tốt?" và gần đây là cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử"
đã được triển khai rộng rãi trong HSSV để họ nhận thức rõ tiêu cực trong thi cử, trong
đào tạo là tự huỷ hoại tương lai của chính mình, vì vậy hãy nói không với tiêu cực trong
đào tạo.
Nhà trường duy trì tổ chức tốt tuần giáo dục công dân đầu năm học và các hoạt
động sinh hoạt chính trị đầu khóa học. Ban chủ nhiệm và Công đoàn các khoa tổ chức
các buổi giao lưu, gặp mặt giữa giáo viên, sinh viên cũ với sinh viên khoá mới để giúp
họ sớm làm quen, hoà nhập vào cuộc sống học tập, rèn luyện trong môi trường mới. Tại
buổi giao lưu này, nhiều khoa đã mời một số sinh viên đã tốt nghiệp thành đạt trong sự
nghiệp về gặp gỡ, giao lưu, có tác dụng rất tốt đến tư tưởng, đến việc học tập, rèn luyện
của sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Tất cả những hoạt động này đều nhằm mục
đích giúp sinh viên có động cơ, hoài bão phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn trong
học tập, rèn luyện. Ngoài ra, hàng năm Nhà trường phối hợp với Công đoàn, Đoàn
thanh niên tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với HSSV để lắng nghe
tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của HSSV đối với nhà trường. Sau đối thoại, tất cả các ý
kiến đóng góp của HSSV đều được nhà trường nghiêm túc nghiên cứu xem xét, giả
quyết đáp ứng nguyện vọng chính đáng của HSSV, tạo không khí dân chủ, tin tưởng, ổn
định trong Nhà trường.
Để tiếp sức cho phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” xuyên suốt các năm học,
các phong trào và các hoạt động chuyên môn khác cũng được triển khai, như phong trào
thi đua “Hai giỏi” trong nữ CBVC, LĐ, thực hiện cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương,
tình thương, trách nhiệm”, cuộc vận động ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”,... các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam hàng năm với những
hội thảo, hội nghị chuyên đề để nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm, tình
4


cảm của nhà giáo đối với sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ. Nhờ đó, một số biểu hiện chưa tốt
trong việc thực hiện nề nếp, kỷ cương dạy và học đã được hạn chế.
Nhìn chung, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và các phong trào thi đua
chuyên đề ở trường ……….. đã từng bước được đổi mới theo tinh thần Chỉ thị 35 và 39
của Bộ Chính trị, Luật thi đua khen thưởng, các hướng dẫn của Bộ ……. của Công đoàn
cấp trên. Nội dung thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường và lấy việc
xây dựng Trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc làm mục tiêu phấn đấu. Về hình thức, đã
triển khai bằng nhiều biện pháp, hình thức thi đua khá phong phú, đa dạng, hiệu quả của
phong trào thi đua từng bước được nâng lên.
Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, "Nói không với tiêu cực" đã góp phần
quan trọng vào việc nâng cao kết quả dạy và học của nhà trường, góp phần tạo ra sự
chuyển biến về chất lượng đào tạo, giúp nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chính trị, khẳng định vị thế là trường đầu ngành về đào tạo và nghiên cứu khoa học của
cả nước. 5 năm qua, Nhà trường đều được công nhận là Trường tiên tiến xuất sắc, đơn
vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới, Huân chương độc lập ……- đó là sự ghi nhận của
Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp xuất sắc của Nhà trường trong sự nghiệp
“trồng cây, trồng người”, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để đạt được
thành tích ấy, một phần là do Nhà trường đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước
nói chung, đặc biệt là phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, "Nói không với tiêu cực"
trong giáo giới và HSSV- chủ thể quan trọng nhất của Nhà trường.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, trong tổ chức và phát động
phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Nói không với tiêu cực” của nhà trường còn một
số tồn tại, hạn chế cần khắc phục:
- Đội ngũ CBVC hiện nay chưa đồng bộ, thiếu cán bộ chuyên môn đầu đàn, một
bộ phận giảng viên đều còn trẻ còn thiếu kinh nghiệm trong giảng dạy, một số ít chưa
thực sự tận tâm với nghề, chưa có hoài bão khát vọng vươn lên một cách mạnh mẽ để
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp cận những tri thức khoa học mới;
- Một số ít giáo viên còn chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tác dụng của
việc thi đua;
- Một bộ phận HSSV chưa có hoài bão, chưa có ý thức vươn lên;
- Phong trào thi đua đôi lúc còn trầm lắng; các biện pháp tổ chức thực hiện triển
khai phong trào thi đua chưa phong phú; hình thức tuyên truyền giáo dục chưa đa dạng;
điển hình người tốt, việc tốt chưa được biểu dương nhân rộng kịp thời.
5


6


THAM LUẬN
“Vai trò, vị trí của người phụ nữ trong xã hội hiện đại và tác động phong
trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực
học tập xây dựng gia đình hạnh phúc” trong việc xây dựng gia đình thời kỳ CNH
- HĐH đất nước”.

Kính thưa quý vị đại biểu!
Thưa toàn thể hội nghị!
Rất vinh dự được về dự hội nghị “Bình đẳng giới trong xã hội và xây dựng gia
đình bền vững” do Trường ……….. tổ chức, lời đầu tiên cho phép tôi kính gửi tới
quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, kính chúc Hội nghị hôm nay thành công tốt đẹp!
Kính thưa hội nghị!
Đời sống của mỗi cá nhân trong xã hội luôn được bắt đầu trước hết từ phạm vi
gia đình và trong suốt cuộc đời của họ. Mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, gia
đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt sẽ tạo điều kiện cho con người phát triển toàn
diện. Gia đình là môi trường sống đầu tiên và quan trọng nhất của mỗi con người,
tiếp mới đến xã hội, và ngay sau khi con người hòa nhập vào cuộc sống xã hội để
mưu sinh, để khẳng định mình thì gia đình vẫn luôn là môi trường không thể thiếu,
mà trong đó vai trò của người phụ nữ là hết sức quan trọng.
Trong lịch sử loài người, phụ nữ là đội ngũ đông đảo những người lao động
trong xã hội. Bằng sự tích cực, sáng tạo của mình, họ đã góp phần làm giàu cho xã
hội, làm phong phú cuộc sống con người. Ngày nay, người phụ nữ chịu sự tác động
rất lớn của xã hội và ngược lại. Hơn nữa, phụ nữ thời hiện đại càng không thể tách
rời với đời sống gia đình và xã hội, bởi chính tại môi trường này, người phụ nữ mới
thực sự thực hiện chức năng của mình.
Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!
Là một viên chức, đặc biệt là một người phụ nữ trong gia đình, tôi luôn nhận
thức được vai trò vị trí của mình trước mọi lĩnh vực, nhất là vai trò của người phụ nữ
trong giai đoạn hiện nay với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây
dựng gia đình hạnh phúc, thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Hôm nay
7


được sự cho phép của bản tổ chức hội nghị tôi xin mạnh dạn chia sẻ với quý vị đại
biểu cùng toàn thể hội nghị về một số vấn đề sau:
- Thứ nhất: Về vai trò vị trí của người phụ nữ trong xã hội hiện đại:
Có ý kiến cho rằng, phụ nữ ngày nay vất vả hơn phụ nữ ngày xưa nhiều. Bởi vì
ngày nay phụ nữ phải vừa đảm đương công việc xã hội vừa phải làm nhiệm vụ của
các bà, các mẹ ngày xưa. Theo tôi, dù trong thời kì nào và ở bất cứ cương vị nào,
người phụ nữ cũng phải thực hiện thiên chức của mình. Vì vậy, trong quá trình công
tác cũng như tổ chức cuộc sống gia đình, phụ nữ đều phải tỏ rõ năng lực của mình
mà trong đó yếu tố tự thân của mỗi người là hết sức quan trọng. Đặc biệt trong giai
đoạn hiện nay, đòi hỏi người phụ nữ phải không ngừng học tập, trau dồi kiến thức,
năng lực công tác cũng như kĩ năng tổ chức cuộc sống gia đình, kết hợp với sự tích
cực, chủ động, sáng tạo để có thể đảm đương được công việc xã hội, vừa duy trì
được mối quan hệ gia đình bền chặt, một tổ ấm hạnh phúc.
Trước sự phát triển không ngừng của xã hội, vị trí của người phụ nữ ngày càng
được nâng cao, càng có nhiều cơ hội để khẳng định mình. Ngày nay, hầu như chị em
chúng ta đã thoát ra khỏi cảnh đầu tắt mặt tối vì công việc bếp núc, giặt giũ vì nhờ có
sự hỗ trợ một phần của các thiết bị hiện đại, tạo điều kiện cho chị em có nhiều thời
gian hơn để thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị và tham gia các hoạt động xã hội.
Tuy nhiên, không vì thế mà làm mờ đi thiên chức của người mẹ, người vợ trong gia
đình. Tôi thiết nghĩ với điều kiện thuận lợi như trên, người phụ nữ cần phải phát huy
hơn nữa năng lực, trí tuệ để bắt kịp xu thế của thời đại.
- Thứ hai: Về tác động của của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc
nhà” gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước :
Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là một phong trào đã được Công
đoàn Nhà trường phát động và được sự hưởng ứng tích cực của CBVC, LĐ. Cùng
với chị em đồng nghiệp trong nhà trường, thời gian qua bản thân tôi đã có nhiều nỗ
lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng gia đình đầm ấm hạnh phúc.
Tuy nhiên, để làm tốt công việc tại cơ quan đơn vị và làm tròn thiên chức của người
phụ nữ trong gia đình là điều không đơn giản.Vậy phải làm thế nào để “Giỏi việc
trường” mà không có chút ảnh hưởng đến việc chăm sóc gia đình? Thực ra tại diễn
8


đàn hôm nay, tôi cũng không dám đưa ra cách này hay cách khác để khẳng định rằng
làm như thế sẽ tốt,sẽ “ vẹn cả đôi đường” mà chỉ muốn nói rằng: để dung hòa việc
trường - việc nhà đòi hỏi người phụ nữ phải biết sắp xếp khoa học, hợp lí trong từng
công việc, dù là việc nhà cũng phải có kế hoạch cụ thể, chứ không phải “đụng đến
đâu mới làm đến đó”. Mặt khác, điều này cũng có phần tùy thuộc vào điều kiện
công tác của mỗi người, mỗi gia đình, đặc biệt có sự hợp tác chia sẻ của các thành
viên trong gia đình, đó chính là điều kiện hỗ trợ tích cực cho chúng ta thực hiện tốt
mọi công việc.
Thực tế cho thấy, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị thì một
trong những điều cần thiết đó là lúc nào bạn cũng thấy yên tâm mỗi khi về đến nhà
và tìm thấy niềm vui ở đó. Có những lúc mệt mỏi, căng thẳng trong công việc nhưng
không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc sẽ giúp mọi người trở lại bình thường và lấy
lại tinh thần để tiếp tục công việc. Bởi gia đình luôn là bến đỗ an bình nhất, là tổ ấm
hạnh phúc nhất, là nơi chia sẻ niềm vui nỗi buồn, sự thành đạt hay thất bại. Một gia
đình đầm ấm hạnh phúc, đó chính là tính nhân văn, nét văn hóa, là vấn đề gia phong,
nề nếp của mỗi nhà mà mỗi thành viên cần phải noi theo, là bản lề để mỗi người
trưởng thành và gia nhập vào cộng đồng xã hội. Sự trân trọng, cởi mở, yêu thương,
đùm bọc nhau trong gia đình và đôi khi với chút hài hước là liều thuốc giảm stress
sau một ngày làm việc căng thẳng trở về. Vì vậy, để có được điều đó, vai trò của
người phụ nữ hết sức quan trọng, họ chính là trung tâm tình cảm, gắn kết mối quan
hệ của các thành viên trong gia đình.
Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị lời chúc sức
khỏe và thành đạt. Xin phép được kết thúc bài tham luận với câu danh ngôn sau:
“Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc, hạnh phúc là chìa
khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm thì bạn sẽ thành
công”!
Xin trân trọng cảm ơn!

9


TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA
TRONG NỮ CBVC, LĐ TRƯỜNG …………..
Kính thưa các quý vị đại biểu; thưa toàn thể Hội nghị!
Hôm nay, trong không khí tưng bừng Tổ chức các hoạt động dịp kỷ niệm 87
năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2017) và kỷ
niệm 07 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2017), được sự cho phép
của Ban tổ chức Hội nghị, tôi rất vinh dự được tham luận “Tổ chức các phong trào
thi đua trong nữ CBVC, LĐ Trường …..”. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin gửi tới các
quý vị đại biểu lời chào, lời kính chúc sức khoẻ, chúc hội nghị thành công tốt đẹp!
Kính thưa các đồng chí!
Trong những năm qua Nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được
giao, quy mô đào tạo ổn định; việc làm thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của
CBVC, LĐ và HSSV thường xuyên được quan tâm và cải thiện; nội bộ đoàn kết; cơ
sở vật chất ngày càng hoàn thiện, giữ vững vị thế là Trường đầu ngành về đào tạo
………của cả nước. Có được sự ổn định và phát triển liên tục như trên là do nhiều
nguyên nhân, trong đó có việc tổ chức các phong trào thi đua trong đơn vị, với sự
hoạt động tích cực của Ban nữ công Công đoàn Trường ………….
Căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Công đoàn Trường về tổ chức triển khai các
phong trào thi đua, Ban nữ công đã cụ thể hoá và hướng dẫn các tổ nữ công triển
khai thực hiện. Trong đó nổi bật là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nữ
CBVC, LĐ nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình
hạnh phúc”, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã được Công đoàn Trường
cụ thể hoá theo tiêu chuẩn phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị.
Trong nghiên cứu, giảng dạy với phong trào “Giỏi việc trường” và cuộc vận
động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Nói không với tiêu cực trong đào tạo”,
các nữ giảng viên vừa tham gia nghiên cứu khoa học, vừa phấn đấu học tập nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo nguồn nhân lực mới đáp ứng yêu cầu của sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
10


Trong nghiên cứu giảng dạy và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất,
nhiều chị đã chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Nhiều Công đoàn bộ phận và
nữ công các đơn vị đã tiến hành dự giờ, thăm lớp của nữ cán bộ giảng dạy. Các chị
đã cố gắng vươn lên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Ngoài ra đông đảo nữ CBVC, LĐ còn tham gia tích cực các phong trào và
hoạt động thể thao văn nghệ của nhà trường nhân dịp những ngày lễ lớn.
Từ những kết quả đạt được trong những năm qua của nữ CBVC, LĐ trong thời
kỳ đổi mới, chị em nữ CBVC, LĐ Trường ...... đã tự khẳng định được vai trò của
mình ở mọi vị trí, mọi lĩnh vực công tác, đóng góp vào những kết quả hoạt động của
Nhà trường trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Kính thưa các đồng chí!
Kết quả phong trào thi đua khen thưởng 5 năm qua từ 2012 đến nay đã có:
- Nữ CBVC, LĐ đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc: .. lượt người
- Nữ CBVC, LĐ đạt danh hiệu hai giỏi: .. lượt người
- Nữ CBVC, LĐ đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc: … lượt người
- Nữ CBVC, LĐ đạt danh hiệu cán bộ nữ công giỏi: ….. lượt người
- Nữ CBVC, LĐ đạt danh hiệu LĐTT: ……. lượt người
- Nữ CBVC, LĐ đạt danh hiệu CSTĐCS: ……..lượt người
- Nữ CBVC, LĐ được tặng Bằng khen CĐN, Tổng Liên đoàn, Bằng khen bộ,
chính phủ: …… lượt người
- Nữ CBVC, LĐ được cử tham gia các lớp nhận thức về Đảng: ……. người
- Nữ CBVC, LĐ được kết nạp Đảng: ….. người
- Nữ CBVC, LĐ được nhận xét chuyển đảng chính thức: … người
Có được những kết quả như trên, phong trào thi đua của nữ CBVC, LĐ Nhà
trường có những thuận lợi sau:
- Đảng uỷ, BGH và BCH Công đoàn đã tổ chức tốt công tác triển khai phát
động các phong trào thi đua đã được tổ chức thường xuyên, thu hút được đông đảo
nữ CBVC, LĐ tham gia, có tác dụng động viên nữ CBVC, LĐ nhà trường nêu cao
tinh thần yêu nước, đoàn kết, phát huy tiềm năng, sáng tạo và những phẩm chất tốt
đẹp của phụ nữ Việt Nam.

11


- Lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể đã đánh giá đúng vai trò của nữ
CBVC, LĐ trong sự phát triển chung của nhà trường hiện nay cũng như trong tương
lai; đã xây dựng được đội ngũ nữ CBVC, LĐ nhà trường có bản lĩnh chính trị vững
vàng, có năng lực và trình độ chuyên môn tốt, có đạo đức tác phong lối sống lành mạnh,
giản dị.
- Lãnh đạo Đảng, chuyên môn, công đoàn các cấp trong đơn vị và Ban vì sự
tiến bộ của phụ nữ của Nhà trường đã có sự quan tâm, tạo điều kiện để nữ CBVC,
LĐ tham gia vào tất cả các lĩnh vực của trường, thông qua hoạt động thực tiễn đội
ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành về nhiều mặt. Đời sống tinh thần, vật chất của
nữ CBVC, LĐ đã từng bước được cải thiện. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ
đã được thực hiện khá tốt, 100% cán bộ lãnh đạo nữ đều có trình độ đại học trở lên.
Tuy nhiên, trong phong trào thi đua của nữ CBVC, LĐ còn gặp một số khó
khăn như:
- Cấp ủy, chính quyền và công đoàn một số đơn vị trực thuộc chưa thực sự
quan tâm đến việc tổ chức các phong trào thi đua trong nữ CBVC, LĐ một cách
thường xuyên, liên tục, khoa học nên hạn chế đến kết quả thực hiện Nghị quyết.
- Công tác cán bộ nữ tuy đã được quan tâm song đội ngũ cán bộ lãnh đạo là nữ
còn chiếm tỷ lệ không cao, do còn thiếu những biện pháp cụ thể trong việc chăm lo
bồi dưỡng, quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ.
Cuối cùng nhân dịp này, một lần nữa cho phép tôi xin gửi tới quý vị đại biểu
lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc chị em nữ CBVC, LĐ nhà trường luôn công tác
tốt, hoàn thành vai trò, chức năng của mình. Chúc hội nghị tập huấn chuyên đề hôm
nay thành công tốt đẹp

12


BÁO CÁO THAM LUẬN
Xây dựng phong trào thi đua “Hai giỏi” trong nữ CBVC, LĐ

Kính thưa Hội nghị!
Thay mặt cho chị em nữ CBVC, LĐ Nhà trường, đây tôi xin trình bày tham
luận Xây dựng phong trào thi đua “Hai giỏi” trong nữ CBVC, LĐ Trường ……..
Như chúng ta đã biết, hiện nay đội ngũ nữ CBVC, LĐ chiếm gần …..% tổng số
CBVC, LĐ của Nhà trường. Nhiều chị em đã trở thành những cán bộ quản lý giỏi,
giảng viên giỏi, tham gia công tác quản lý trong hầu hết các lĩnh vực công tác của nhà
trường. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo là nữ chiếm tỷ lệ không nhỏ trong các đơn vị, tổ
chức.
Kính thưa Hội nghị!
Phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ CNVC, LĐ
của Trường …… với vai trò nòng cốt, tổ chức triển khai thực hiện của Ban nữ công.
Chúng tôi xác định rằng hai nhiệm vụ này có quan hệ qua lại với nhau một cách chặt
chẽ. Bởi vì, có một gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, thì
người cán bộ viên chức đó mới toàn tâm, toàn ý phục vụ tốt công việc của nhà
trường và ngược lại.
Đối với nhà trường, phong trào thi đua “Hai giỏi” chính là thi đua “Giỏi việc
trường, đảm việc nhà”, phòng trào thi đua đã được Công đoàn Trường cụ thể hoá theo
tiêu chuẩn phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị.
Đối với “Giỏi việc trường” thì vấn đề cần quan tâm nhất là nâng cao năng lực
công tác, tích cực tham gia nghiên cứu, giảng dạy, phục vụ để đảm bảo hoàn thành
kế hoạch của Nhà trường. Đối với mỗi đối tượng nữ CBVC khác nhau thì nội dung
“giỏi việc Trường” thể hiện khác nhau. Đối với nữ cán bộ giảng dạy, thì cần phải
hiểu nội dung giỏi việc trường là phải hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao,
không ngừng nâng cao nghiệp vụ sư phạm, phải thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng
nâng cao trình độ chuyên môn, đúc rút kinh nghiệm một cách có hiệu quả, chấp hành
tốt mọi chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của
Nhà trường. Phong trào giỏi việc trường được gắn với các cuộc vận động “Kỷ
cương, tình thương, trách nhiệm”, “Nói không với tiêu cực trong đào tạo”. Đối với
13


cán bộ phục vụ, “giỏi việc Trường” là phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, thường
xuyên áp dụng các sáng kiến trong công tác, phục vụ tốt, nhiệt tình trong công viêc.
Đối với tiêu chí “Đảm việc nhà” chúng tôi luôn quan niệm rằng “Một phụ nữ chỉ
được xem là thành đạt khi họ thành công trong công việc và có một gia đình hạnh
phúc”. Vì vậy, tổ chức cuộc sống gia đình yên ấm, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, hiếu
thảo với ông bà, cha mẹ phải luôn được chị em chú ý. Đảm việc nhà là điều kiện, yêu
cầu để chị em có một gia đình hạnh phúc và phấn đấu giỏi việc Trường.
Nhờ có phong trào thi đua nhiều chị em đã kiên trì phấn đấu để đạt các thành
tích trong công tác, đã tự khẳng định được vai trò của mình ở mọi vị trí, mọi lĩnh vực
công tác, đóng góp vào những kết quả hoạt động của Nhà trường trong sự nghiệp
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Nổi bật của nữ CBVC, LĐ nhà trường trong những năm qua là sự vượt qua
mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống đời thường để trở thành người nữ CBVC,
LĐ “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, nhiều chị đã đạt được các thành tích cao trong
công tác, nhận được nhiều bằng khen các cấp. Các chị đã cố gắng vươn lên học tập
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiều chị công việc bận, con nhỏ nhưng vẫn
khắc phục khó khăn để học tập, nghiên cứu, tham gia học sau đại học, các khoá học
ngắn hạn, tham gia hội thảo, làm tư vấn bên ngoài.
Với phong trào “Quản lý giỏi” nhiều chị em đã năng động sáng tạo trong quản
lý đơn vị, điều hành, chăm lo đời sống cho cán bộ lao động. Trên cương vị nhà quản
lý, các chị luôn thể hiện được bản lĩnh vững vàng, tinh thần nhiệt tình, tính trách
nhiệm, sự trung thực công tâm trong công tác được giao.
Trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhiều
chị đã chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Hàng năm, vào dịp 20/10 Ban nữ
công đã vận động chị em công bố các kết quả nghiên cứu của mình trên các Tạp chí.
Các hoạt động đã đi vào nề nếp tạo không khí thi đua trong chị em.
Bên cạnh đó, Nữ CBVC, LĐ còn tham gia tích cực các phong trào và hoạt
động thể thao văn nghệ của nhà trường nhân dịp những ngày lễ lớn để vừa nâng cao
sức khoẻ, vừa giúp phát triển các hoạt động phong trào trong nhà trường.
Kính thưa hội nghị!

14


Để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong nữ
CBVC, LĐ, Ban nữ công nhà trường kiến nghị một số nội dung sau:
- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục và thực hiện tốt Hướng dẫn của Tổng Liên
đoàn LĐVN về hướng dẫn phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong
nữ CBVC, LĐ nhà trường.
- Nghiên cứu điều chỉnh cơ chế, quy trình xem xét, bổ nhiệm, giới thiệu ứng
cử theo hướng kết hợp giữa chọn và cử để cán bộ nữ có thêm nhiều cơ hội được chú
trọng đề bạt.
- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo để phụ nữ có thể tham gia học tập, nâng
cao năng lực, trình độ; chỉ đạo đồng bộ hệ thống chính sách và dịch vụ xã hội đối với
phụ nữ như: chính sách thu nhập, BHXH, tạo ra mạng lưới an sinh xã hội và các
chính sách phúc lợi xã hội khác nhau như y tế, giáo dục, nhà trẻ.
- Tổ chức Công đoàn cần đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của phong
trào cho phù hợp với tâm lý và năng lực của nữ; gắn kết phong trào với các cuộc vận
động lớn trong ngành, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến mà
cũng để rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục nghiên cứu và chỉ đạo
phong trào ngày càng có hiệu quả hơn.
Cuối cùng, cho phép tôi gửi tới quý vị đại biểu, toàn thể nữ CBVC, LĐ nhà
trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác./.

15


TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN NỮ CÔNG TRƯỜNG ……………….
Kính thưa quý vị đại biểu
Thưa toàn thể các đồng chí dự hội nghị!
Công tác nữ công và chính sách bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ của Nhà
trường luôn được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám hiệu
và Ban chấp hành Công đoàn Trường. Nhằm thực hiện kế hoạch bình đẳng giới giai
đoạn 2016-2020 của Nhà trường, cho phép tôi thay mặt Ban nữ công gửi tới quý vị
đại biểu dự hội nghị, gửi tới lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu và BCH Công đoàn
Trường lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc cho nữ CBVC, LĐ của Nhà trường luôn
mạnh khỏe thực hiện tốt vai trò xã hội và vai trò trong gia đình của mình.
Đội ngũ nữ CBVC, LĐ những năm qua không ngừng tăng về số lượng và chất
lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường. Số nữ CBVC, LĐ hiện
nay chiếm hơn …% tổng số CBVC, LĐ của Nhà trường, trong đó có …. PGS, ….. Tiến
sỹ, ……. Thạc sỹ. Nhiều chị em đã trở thành những cán bộ quản lý giỏi, giảng viên giỏi,
tham gia công tác quản lý trong hầu hết các lĩnh vực công tác của nhà trường. Năm

20……, phong trào thi đua của nữ CBVC, LĐ nói chung và hoạt động của Ban nữ
công, các tiểu ban và tổ nữ công trực thuộc đã tổ chức được các phong trào cụ thể
như sau:
- Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao năng lực cán
bộ nữ. Ban nữ công trường đã xây dựng chương trình hoạt động cụ thể và được triển
khai đến các tổ nữ công để thực hiện, hoạt động tuyên truyền giáo dục được triển
khai một cách nề nếp. Luôn cập nhật phổ biến các văn bản chính sách mới và các vấn
đề liên quan đến giới, chế độ chính sách mới liên quan đến lao động nữ và trẻ em
nhằm giúp chị em có hiểu biết để tham gia và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình,
góp phần vào thực hiện bình đẳng giới trong Nhà trường. Qua đó nâng cao trình độ
chuyên môn, kinh nghiệm công tác và mở rộng hiểu biết.
- Nhiều nữ CBVC, LĐ đã phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt công việc được
giao, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, được Nhà trường bổ
nhiệm, đưa vào nguồn quy hoạch cán bộ. Ban nữ công tổ chức tốt hội nghị tập huấn
về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.
16


- Ban Nữ công (tiểu ban TNNĐ) đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn
vị tổ chức tốt nhiều hoạt động hè bổ ích cho các cháu là con em CBVC, LĐ của Nhà
trường nhân dịp 1-6 và rằm trung thu. Thực hiện nhiệm vụ của Ban giám hiệu và
Công đoàn Nhà trường giao, Ban nữ công luôn quan tâm tới việc giám sát hoạt động
của cơ sở Mầm non, giúp các cán bộ trẻ yên tâm công tác hơn.
- Nữ CBVC, LĐ nhà trường tích cực tham gia vào các phong trào và hoạt
động thể thao văn nghệ nhân dịp những ngày lễ lớn, giải thể thao được tổ chức trong
trường. Ban nữ công tổ chức cho nữ cán bộ nhà trường giao lưu trao đổi học thuật và
thi đấu bóng chuyền với ………….. góp phần tăng cường mối quan hệ, đoàn kết
giữa hai đơn vị.
Kính thưa toàn thể các đồng chí!
Có được những thành tích như trên, hoạt động nữ công và chế độ cho nữ
CBVC, LĐ có sự quan tâm thường xuyên chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng
ủy, Ban Giám hiệu và BCH Công đoàn Trường. Kính mong trong thời gian tới và
những năm tiếp theo các đồng chí tiếp tục quan tâm đến phong trào nữ công và quan
tâm đến đội ngũ nữ CBVC, LĐ của Nhà trường.
Ban nữ công, các tiểu ban và tổ nữ công phải thường xuyên đổi mới phương
thức hoạt động, tích cực chủ động tham gia, động viên nữ CBVC, LĐ nhà trường
trong hoạt động phong trào, nâng cao trình độ chuyên môn và thực hiện tốt chức
năng gia đình. Nữ CBVC, LĐ phát huy hơn nữ vai trò, phẩm chất của người phụ nữ
Việt Nam xứng đáng với 8 chữ vàng: "Cần cù, bất khuất, trung hậu, đảm đang" mà
chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng.
Từ nội dung Hội nghị tập huấn chuyên đề này, đề nghị các tổ trưởng nữ công
căn cứ hướng dẫn của Ban nữ công triển khai các hoạt động chào mừng phù hợp với
điều kiện cụ thể tại đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ khác trong năm
20……..
Cuối cùng cho phép tôi, một lần nữa cám ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu
và đông đủ nữ CBVC, LĐ của nhà trường tham dự hội nghị này, chúc sức khỏe và
thành đạt.

17


18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×