Tải bản đầy đủ

Unit 2 AT SCHOOL tieng anh 6

Unit 2 AT SCHOOL
I. Em hay hoan thanh nhurng cau dirdrt day theo mau.

Vi du :

where / live /1 / Vietnam
Where do you live ?
– I live in Vietnam.

1. where / live / we / house.
2.

where / live /I / town.

3.

where / live /I / Hang Dao Street.

4.

where / live / we / flat.


5.

where / live /I / 173 Oxford Street.

II. Em hay dien am, is hoac are vao m6i ch6 thanh cac cau sau.
1. I _______ a teacher.
2. _______that your student ?
3. This _______ my classroom.
4.

We _______ fine, thank you.

5. What _______ this ?
6. My name _______ John.
7. How old _______ you ?


8.________you twelve years old ?
9. Hello, Mrs. Quyen. This_______Phong.
10. What_______your name ?

III. Em hay dien vao nhurng chtir cai con thieu de tao thanh nhfing tii co
nghla.
Vi du :

_E_K

->

DESK

1.

_R_S_R

2.

W_____D _ W


7. W____T _

3.

_O_R_

8. S___D____T

4.

B_____K__T

9. C______K

5.C

S

R

6. _L____E

O_

1O.TL_Q_C-_J_R

V. Em hay hoan thanh nhurng cau sau theo m&u diroi
day.
Vi du :

what / this / pen
What is this ? - It's a pen.

1.

what / that / bag.

2.

what / this / table.

3.

what / this / ink-pot.

4.

what / that / ball-point pen.

5.

what / this / computer.

VI. Em hay dat cau hoi de hoan thanh bai hoi thoai sau giua mot
ngum phong van (interviewer) va Loan.
Interviewer : Now, just a few questions. (1).......................................
Loan

: I'm fine, thank you.

Interviewer : (2)......................................................................................


Loan

: I'm Loan.

Interviewer : (3)......................................................................................
Loan

: L-O-A-N.

Interviewer : Thank you. (4)........................................................
Loan

: On Thang Long Street.

Interviewer : And (5)...............................................................
Loan

: I'm nineteen years old.

VII. Em hay chon mot dap an dung de hoan thanh m6i cau sau.
Vi du : "How are you ?" - ".............."
A. I'm five.

B. I'm Peter.

C. I'm fine.

B. your

C. we

Chon cau C "I'm fine."
1. Close...........book.
A. you

2. "..............do you live ?"
A. Where

- "In Hanoi".
B. What

C How.

3. I am............years old.
A. threeteen

B. thirteen

C. tenthree

4. This is............English book.
A. an

B. you

C. a

5.".........................................?" - "R-O-S-E, Rose."
A. What's your name B. What's this C. How do you spell your name?
VIII. Em hdy dien mot tic vdo mdi chd trong dehodn thdnh doan
vdn sau.
Hello. My (1)________is Nam. I'm (2)________student. I am nineteen
(3)._______old. I (4)_________at 173 Hung Vuong Street. This is IT ..


school (5)________ that is my classroom.
2. Dua vdo npi dung doan vdn tren em hdy viet ve ban thdn minh.

IX. Em hay ghep mot cau hoi a cot A voi cau tra loi thich hap a cot B.

IX. Em hay ghep mot cau hoi a cot A voi cau tra 161 thich hap a
coi

1.

Where do you live, Minh ?

a. My name is Viet.

2.

How do you spell your name ?

b. It's a ruler.

3.

What's your name ?

c. I live in Ho Chi Minh City

4.

How old are you ?

d. A-L-I-C-E, Alice.

5.

What's that ?

e. I'm six.

X. Em hay sap xep nhflrng tir sau thanh cau co nghia, viet hoa
chfir cai dau cau.
Vi du :

is / name / your / what ? What is your name ?

1.

pen / an / that / a / eraser / or / is ?

2.

house / Street / in / we / Thong Nhat / live / on / a.

3.

your / do / name / spell / you / how ?

4.

down / book / and / open / sit / your.

5.

teacher / name / am / Nobel /my HI is / a / and.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×