Tải bản đầy đủ

Unit 1 bai tap tieng anh 6

Unit 1 - GREETINGS
I. Em hay hoan thanh nhfing cau sau theo mau dirori day.
Vi du :
morning / I / Tarn / this / Mai.
Good morning. I'm Tarn. This is Mai.
1. afternoon / name / Peter./ this / Mary.
2. Hi /1 / Jane / this / David.
3. evening / Long / this / Vinh.
4. Hello / Nobita / this / Suka.
5. morning / name / Hai / this / Hung.
II. Em hay sap xep nh&ng chS cai cho dtfoi day thanh nhOrng tir da hoc.
Vidu:
OWH
-» how
l.HKTASN
6.IHGTE
2. FOTANOREN
7. BOGDEYO
3.TEHTREIN
8. GNTIH
4. ELOHL

9. DOTYA
5.NIFE
10.AREY
III. Em hay dien vao mdi ch6 trong mot t£r thich hop de hoan thanh hai doan hoi thoai sau.
I) Minh
,________evening. Van.
Van
:
Hi. Minn.__________ you?
Minh
:_____________fine, thank ______.__________?
Van
:
Fine.
. Goodbye.
Minh

:

Mai
:
Mr. Cuong :
Mai
:
Mr. Cuong :
Trang
:

____.

Good_____,_____ Cuong.
Good morning, Mai.
Mr. Cuong,__________Trang.
_____, Trang. How__________you ?
_____ eleven

IV. Em hay thirc hien nhurng phep tinh sau va viet ket qua bang chur so.
Vi du :
one + two = three.
1. nineteen - thirteen =_________________


2.
3.
4.
5.

four x three =

(seventeen - two) + five =
six + eleven =
(six + ten) - eight =

V. Em hay hoan thanh nhirng cau dudi day theo mill.
Vidu:
I/6/old/how/I/7.
a. I’m six years old. How old are you ?
b. I am seven.
l)I.-9/old/how/l/12.
a…………………………….
b…………………………………


2) We/ 1 4 / old/how/1/8.
a………………………………..
b……………………………..
3)I/16/old/how/I/20.
a…………………………………..
b……………………………..

4) 1 / 1 9 /old/how/we/ 17.
a…………………………………….
b………………………………………………………
5) We/5/old/how/we/ 1 1 .
a…………………………………..
b…………………………………………..
VI. Em hay tim 16i sai a nhfirng cau sau roi sijra lai cho dung.
Vi du :
I are Minh. -> I am Minh.
1. How old you are ?
2. I'm fiveteen years old.
3. My name are Linh.
4. We am fine, thank you.
5. I'm Hanh, and this Phuong is.
VII. Em hay sap xep nhumg cau sau thanh mot bai hoi thoai hop li gifla Mrs. Brown, Hoa
va Thanh.
Mrs. Brown : Hello, children. How are you ?
Mrs. Brown : Fine, thanks.
Mrs. Brown : Oh. Hi, Thanh. How old are you ?
Mrs. Brown : Bye, children.
Hoa
: Good afternoon, Mrs. Brown.
HM
I'm fine, thank you. And you ?
Hoa
Mrs. Brown, this is Thanh.
Thanh
I'm ten years old.
Hoa and Thanh :Goodbye, Mrs. Brown.
VIII. Em hay s*p xep nh&ng id va dau cau sau thanh cau co nghia, nh viet hoa chQ" cai dau
cau.
Vi du :
Mom / night / , / good/. Good night, Mom.
1. thank / are / you / fine / , / we/.
2. old /1 / years / fourteen / am/.
3. today / how / ? / you / are /
4. is / name / you / ? / my / . /1 / and / Tom /
5. this / evening / Miss / , / Hung / good / . / Hoa / is /.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×