Tải bản đầy đủ

VIẾT PHẦN MỀM QUẢN lý hộ KHẨU BẰNG C PHẦN 1

MÃ VIẾT PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘ KHẨU
BẰNG C#
1. mã phần nhập dữ liệu

using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Data;
System.Data.OleDb;

System.IO;
System.Drawing;
System.Linq;
System.Text;
System.Media;
System.Windows.Forms;


namespace vidu5
{
public partial class nhaplieu : Form
{
public OleDbConnection mycon;
public OleDbDataAdapter myda;
public DataSet myds;
public DataTable mydt;
DataTable dtt;
DataView dw;
OleDbDataAdapter da;
Data dt = new Data();
int t, u;
public nhaplieu()
{
InitializeComponent();
}
private void nhaplieu_Load(object sender, EventArgs e)
{
dt.ketnoi();
hien();
Demdong();
hiennhap(false);
hienbutton(true);
this.CenterToScreen();// canh giữa màn hình
tim();
}
//code không cho form di
chuyen================================
====================================
========
protected override void WndProc(ref Message m)


{


const int WM_NCLBUTTONDOWN = 161;
const int WM_SYSCOMMAND = 274;
const int HTCAPTION = 2;
const int SC_MOVE = 61456;
if ((m.Msg == WM_SYSCOMMAND) &&
(m.WParam.ToInt32() == SC_MOVE))
{
return;
}
if ((m.Msg == WM_NCLBUTTONDOWN) &&
(m.WParam.ToInt32() == HTCAPTION))
{
return;
}
base.WndProc(ref m);
}
//====================================
private void Demdong()
{
//Nếu tồn tại dữ liệu trong datagridview (trừ dòng
trống ra nhe)
if (dtgcutru.RowCount > 0)
{
int iCount = -1;
for (int i = 0; i <= dtgcutru.RowCount - 1; i++)
iCount++;
this.LB_TONG.Text = iCount.ToString();
int iDem = 0;
for (int i = 0; i <= dtgcutru.RowCount - 1; i++)
iDem++;
this.txtstt.Text = iDem.ToString();
}
else
{ MessageBox.Show("Không tìm được tên trong danh
sách"); }
}


//====================================
============
private void lammoi()
{
txtstt.Clear();
txtsonha.Clear();
txthoten.Clear();
txtqhch.Clear();
txtnoisinh.Clear();
txtdantoc.Clear();
txttongiao.Clear();
txtnghenghiep.Clear();
txtcmnd.Clear();
}
//==================================
private void hiennhap(bool edit)
{
txtstt.Enabled = edit;
}
//=================================
private void hienbutton(bool edit)
{
btnthem.Visible = edit;
btnsua.Visible = edit;
btnxoa.Visible = edit;
btnluu.Visible = !edit;
btnhuy.Visible = !edit;
}
//==============================
private void hien()
{
dt.datagrid("SELECT * FROM tblcutru");
this.dtgcutru.DataSource = dt.mydt;


this.dtgcutru.AutoGenerateColumns = false;
}
//===============================
private void btnthem_Click_1(object sender, EventArgs
e)
{
lammoi();
hiennhap(true);
hienbutton(false);
txtsonha.Focus();
Demdong();
t = 0;
}
private void btnluu_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
if (txtstt.TextLength == 0 || txtsonha.TextLength ==
0 || txthoten.TextLength == 0 || txtqhch.TextLength == 0 ||
txtnoisinh.TextLength == 0 || txtdantoc.TextLength == 0 ||
txttongiao.TextLength == 0 || txtnghenghiep.TextLength ==
0)
{
MessageBox.Show("THÔNG TIN KHÔNG ĐƯỢC BỎ
TRỐNG");
}
else
{
try
{


if (t == 0)
{
dt.command("INSERT INTO
tblcutru(stt,sonha,ap,hoten,qhch,namsinh,gioitinh,noisinh,da
ntoc,tongiao,nghenghiep,cmnd)" +
"VALUES('" + txtstt.Text + "','" +
txtsonha.Text + "','" + cbbap.Text + "','" + txthoten.Text +
"','" + txtqhch.Text + "','" +
dtnamsinh.Value.ToShortDateString() + "', '" +
cbbgioitinh.Text + "','" + txtnoisinh.Text + "','" +
txtdantoc.Text + "','" + txttongiao.Text + "','" +
txtnghenghiep.Text + "','" + txtcmnd.Text + "')");
dt.xoamyds();
hien();
Demdong();
hienbutton(true);
hiennhap(false);
}
else if (t == 1)
{
dt.command("UPDATE tblcutru SET stt='" +
txtstt.Text + "',sonha='" + txtsonha.Text + "',ap='" +
cbbap.Text + "',hoten='" + txthoten.Text + "',qhch='" +
txtqhch.Text + "',namsinh='" +
dtnamsinh.Value.ToShortDateString() + "',gioitinh='" +
cbbgioitinh.Text + "', noisinh='" + txtnoisinh.Text + "',
dantoc='" + txtdantoc.Text + "', tongiao='" + txttongiao.Text
+ "', nghenghiep='" + txtnghenghiep.Text + "', cmnd='" +
txtcmnd.Text + "' WHERE stt='" + txtstt.Text + "' ");
dt.xoamyds();
hien();
hienbutton(true);
hiennhap(false);
t = -1;
}


}
catch
{
MessageBox.Show("Số thứ tự " + txtstt.Text + "
đã tồn tại, nhập lại số khác");
}
}
}
private void btnxoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (u != 1)
MessageBox.Show("Chưa chọn dữ liệu!", "Thông
báo", MessageBoxButtons.OKCancel,
MessageBoxIcon.Warning);
else if (MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa
không?", "Thông báo", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
{
dt.command("DELETE FROM tblcutru WHERE stt='"
+ txtstt.Text + "' ");
dt.xoamyds();
hien();
Demdong();
lammoi();
}
}
private void btnsua_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
hienbutton(false);
hiennhap(true);
txtstt.Enabled = false;


t = 1;
}
private void btnhuy_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
lammoi();
hiennhap(false);
hienbutton(true);
}
private void btnthoat_Click(object sender, EventArgs e)
{
this.Close();
Form1 nhaplieu = new Form1();
nhaplieu.Show();
}
// vô hiệu hóa nút
X==========================
private const int CP_NOCLOSE_BUTTON = 0x200;
protected override CreateParams CreateParams
{
get
{
CreateParams myCp = base.CreateParams;
myCp.ClassStyle = myCp.ClassStyle |
CP_NOCLOSE_BUTTON;
return myCp;
}
}
private void dtgcutru_CellContentClick_1(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
{
try
{
if (t == 0 || t == 1)
u = 1;
int row = e.RowIndex;
txtstt.Text = dt.mydt.Rows[row]["stt"].ToString();


txtsonha.Text = dt.mydt.Rows[row]
["sonha"].ToString();
cbbap.Text = dt.mydt.Rows[row]["ap"].ToString();
txthoten.Text = dt.mydt.Rows[row]
["hoten"].ToString();
txtqhch.Text = dt.mydt.Rows[row]
["qhch"].ToString();
dtnamsinh.Text = dt.mydt.Rows[row]
["namsinh"].ToString();
cbbgioitinh.Text = dt.mydt.Rows[row]
["gioitinh"].ToString();
txtnoisinh.Text = dt.mydt.Rows[row]
["noisinh"].ToString();
txtdantoc.Text = dt.mydt.Rows[row]
["dantoc"].ToString();
txttongiao.Text = dt.mydt.Rows[row]
["tongiao"].ToString();
txtnghenghiep.Text = dt.mydt.Rows[row]
["nghenghiep"].ToString();
txtcmnd.Text = dt.mydt.Rows[row]
["cmnd"].ToString();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show(ex.Message);
}
}

//====================================
====================================
=====
#region Enter xuống dòng


private void txtsonha_KeyPress_1(object sender,
KeyPressEventArgs e)
{
if (e.KeyChar == 13)
{
cbbap.Focus();
}
}
private void cbbap_KeyPress(object sender,
KeyPressEventArgs e)
{
if (e.KeyChar == 13)
{
txthoten.Focus();
}
}
private void txthoten_KeyPress(object sender,
KeyPressEventArgs e)
{
e.KeyChar =
char.Parse(e.KeyChar.ToString().ToUpper());
if (e.KeyChar == 13)
{
txtqhch.Focus();
}
}
private void txtqhch_KeyPress(object sender,
KeyPressEventArgs e)
{
if (e.KeyChar == 13)
{
dtnamsinh.Focus();
}
}


private void cbbgioitinh_KeyPress_1(object sender,
KeyPressEventArgs e)
{
if (e.KeyChar == 13)
{
txtnoisinh.Focus();
}
}
private void txtnoisinh_KeyPress(object sender,
KeyPressEventArgs e)
{
if (e.KeyChar == 13)
{
txtdantoc.Focus();
}
}
private void txtdantoc_KeyPress(object sender,
KeyPressEventArgs e)
{
if (e.KeyChar == 13)
{
txttongiao.Focus();
}
}
private void txttongiao_KeyPress(object sender,
KeyPressEventArgs e)
{
if (e.KeyChar == 13)
{
txtnghenghiep.Focus();
}
}
private void txtnghenghiep_KeyPress_1(object sender,
KeyPressEventArgs e)
{


if (e.KeyChar == 13)
{
txtcmnd.Focus();
}
}
private void txtcmnd_KeyPress(object sender,
KeyPressEventArgs e)
{
if (e.KeyChar == 13)
{
button1.Focus();
}
}
private void btnluu_KeyPress(object sender,
KeyPressEventArgs e)
{
if (e.KeyChar == 13)
{
btnluu.Focus();
}
}
private void dtnamsinh_KeyPress(object sender,
KeyPressEventArgs e)
{
if (e.KeyChar == 13)
{
cbbgioitinh.Focus();
}
}
private void btnthem_KeyPress(object sender,
KeyPressEventArgs e)
{
if (e.KeyChar == 13)
{
btnthem.Focus();
}


}
#endregion
//====================================
==
#region các mennu
private void lPAToolStripMenuItem_Click_1(object
sender, EventArgs e)
{
LPA nhaplieu = new LPA();
nhaplieu.Show();
}
private void lAAToolStripMenuItem_Click_1(object
sender, EventArgs e)
{
LAA nhaplieu = new LAA();
nhaplieu.Show();
}
private void lTToolStripMenuItem_Click_1(object sender,
EventArgs e)
{
LT nhaplieu = new LT();
nhaplieu.Show();
}
private void aPToolStripMenuItem_Click_1(object
sender, EventArgs e)
{
AP nhaplieu = new AP();
nhaplieu.Show();
}


private void tDToolStripMenuItem_Click_1(object
sender, EventArgs e)
{
TD nhaplieu = new TD();
nhaplieu.Show();
}
private void pĐToolStripMenuItem_Click_1(object
sender, EventArgs e)
{
PĐ nhaplieu = new PĐ();
nhaplieu.Show();
}
private void
tÌMTHEOHỌTÊNToolStripMenuItem_Click_1(object sender,
EventArgs e)
{
frmtim nhaplieu = new frmtim();
nhaplieu.Show();
}
private void
tÌMTHEOSỐNHÀToolStripMenuItem_Click_1(object sender,
EventArgs e)
{
frmtim_sonha nhaplieu = new frmtim_sonha();
nhaplieu.Show();
}
private void
sAOLƯUDLToolStripMenuItem_Click_1(object sender,
EventArgs e)
{
string dbFileName = "cutru.mdb";
string CurrentDatabasePath =
Path.Combine(Environment.CurrentDirectory, dbFileName);
string backTimeStamp =
Path.GetFileNameWithoutExtension(dbFileName) + "_" +


DateTime.Now.Year.ToString("yyyy-MM-dd") +
Path.GetExtension(dbFileName);
string destFileName = backTimeStamp +
dbFileName;
FolderBrowserDialog fbd = new
FolderBrowserDialog();
if (fbd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
string PathtobackUp = fbd.SelectedPath.ToString();
destFileName = Path.Combine(PathtobackUp,
destFileName);
File.Copy(CurrentDatabasePath, destFileName,
true);
MessageBox.Show("successful Backup! ");
}
}
private void tÁCGIẢToolStripMenuItem_Click_1(object
sender, EventArgs e)
{
Thongtintacgia nhaplieu = new Thongtintacgia();
nhaplieu.Show();
}
#endregion
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (txtsonha.TextLength == 0 || txthoten.TextLength
== 0)
{
MessageBox.Show("CHƯA CÓ TÊN ĐỂ KIỂM TRA");
}
else
{
try
{


kiemtratrungdulieu();
}
catch
{}
}
}
public void kiemtratrungdulieu()
{
for (int i = 0; i < dtgcutru.Rows.Count - 1; i++)
{
if (txtsonha.Text ==
dtgcutru.Rows[i].Cells[1].Value.ToString() & cbbap.Text ==
dtgcutru.Rows[i].Cells[2].Value.ToString() & txthoten.Text ==
dtgcutru.Rows[i].Cells[3].Value.ToString())
{
MessageBox.Show("HỌ VÀ TÊN: " +
txthoten.Text +" ĐÃ CÓ TRONG TÀNG THƯ, ĐỀ NGHỊ XEM
LẠI!");
}
}
}
private void
tÌMTHEONĂMSINHToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
{
timnamsinh nhaplieu = new timnamsinh();
nhaplieu.Show();
}
private void tim()
{


OleDbConnection con = new
OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=cutru.mdb");
da = new OleDbDataAdapter("select * from tblcutru",
con);
dtt = new DataTable("tblcutru");
da.Fill(dtt);
dw = new DataView(dtt);
dtgcutru.DataSource = dw;
string timhoten = txthoten.Text;
dw.RowFilter = "hoten like'" + txthoten.Text + "%' ";
dtgcutru.DataSource = dw;
}

}

}

2. Phần kết nối C# với access2003
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Data;
System.Data.OleDb;
System.Windows.Forms;

namespace vidu5
{
#region "Access"
class Data
{
public OleDbConnection mycon;
public OleDbDataAdapter myda;
public DataSet myds;
public DataTable mydt;
private OleDbCommand mycom;
public void ketnoi()


{
try
{
mycon = new
OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data
Source=cutru.mdb");
mycon.Open();
}
catch (Exception ex)
{
MessageBox.Show (ex.Message);
}
}
public void ngatketnoi()
{
mycon.Close();
}
public void command(string luusql)
{
mycom = new OleDbCommand(luusql, mycon);
mycom.ExecuteNonQuery();
}
public void xoamyds()
{
myds.Clear();
}
public DataTable taobang(string sql)
{
DataTable mydt = new DataTable();
OleDbDataAdapter myda = new OleDbDataAdapter();
myda.Fill(mydt);
return (mydt);
}
public void datagrid(string all)
{
myda = new OleDbDataAdapter(all, mycon);
myds = new DataSet();
myda.Fill(myds, "tblcutru");


mydt = myds.Tables["tblcutru"];
}
}
#endregion
}Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×