Tải bản đầy đủ

Sử dụng câu hỏi, bài tập nhằm phát huy tính tích cực của HS trong dạy học các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại ở trường THPT (Khóa luận tốt nghiệp)

BẢNG KÍ HIỆU CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
CHỨ CÁI VIẾT TẮT

NGHĨA LÀ

BTLS

Bài tập lịch sử

CM

Cách mạng

CMTS

Cách mạng tư sản

CH, BT

Câu hỏi, bài tập


DHLS

Dạy học lịch sử

GV

Giáo viên

HS

Học sinh

NXB

Nhà xuất bản

PPDH

Phương pháp dạy học

SGK

Sách giáo khoa

THCS

Trung học cơ sở

THPT

Trung học phổ thông

XHCN

Xã hội chủ nghĩa


MỤC LỤC
MỤC LỤC .......................................................................................................................2
MỞ ĐẦU .........................................................................................................................1


1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu ...........................................................................................3
3. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................5
4. Nội dung nghiên cứu ...................................................................................................5
5. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu ............................................................6
5.1. Đối tượng nghiên cứu ...............................................................................................6
5.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................................6
5.3. Phương pháp nghiên cứu ..........................................................................................6
6. Đóng góp của đề tài .....................................................................................................7
7. Giả thuyết khoa học .....................................................................................................7
8. Cấu trúc khóa luận .......................................................................................................7
NỘI DUNG......................................................................................................................8
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT .......................................................8
1.1. Cơ sở lý luận về câu hỏi, bài tập trong DHLS ở trường THPT................................8
1.1.1. Khái niệm về câu hỏi, bài tập ................................................................................8
1.1.2. Cơ sở phân loại câu hỏi, bài tập ..........................................................................11
1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của câu hỏi, bài tập ....................................................................17
1.2. Cơ sở thực tiễn ........................................................................................................20
1.2.1. Đối với giáo viên .................................................................................................20
1.2.2. Đối với học sinh ..................................................................................................22
1.3. Yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học lịch sử hiện nay .......................................23
1.4. Khái quát về chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử mới..........................28
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP NHẰM PHÁT
HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CÁC CUỘC CÁCH MẠNG
TƯ SẢN THỜI CẬN ĐẠI Ở TRƯỜNG THPT............................................................31
2.1. Cơ sở để xác định câu hỏi, bài tập lịch sử trong dạy học các cuộc cách mạng tư
sản thời cận đại trường THPT .......................................................................................31


2.1.1. Vị trí, mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản trong lịch sử thế giới thời cận đại
.......................................................................................................................................31
2.1.2. Nội dung các cuộc cách mạng tư sản trong phần lịch sử thế giới thời cận đại ...35
2.1.3. Đặc điểm tâm lí và trình độ nhận thức của học sinh THPT ................................35
2.1.3.1. Về mặt tâm lý ...................................................................................................36
2.1.3.2. Về trình độ nhận thức .......................................................................................36
2.1.4. Yêu cầu khi thiết kế câu hỏi, bài tập lịch sử cho HS ...........................................37
2.2. Hệ thống câu hỏi, bài tập phát huy tính tích cực học sinh trong dạy học các cuộc
cách mạng tư sản thời cận đại........................................................................................39
2.2.1. Câu hỏi, bài tập nhận biết lịch sử ........................................................................39
2.2.2. Câu hỏi, bài tập nhận thức lịch sử .......................................................................40
2.3. Phương pháp sử dụng câu hỏi, bài tập nhằm phát huy tính tích cực học sinh trong
dạy học các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại ở trường THPT .................................45
2.3.1. Sử dụng trong bài nghiên cứu kiến thức mới ......................................................45
2.3.1.1. Định hướng hoạt động nhận thức cho HS ........................................................45
2.3.1.2. Củng cố hoá việc hình thành kiến thức của HS................................................46
2.3.2. Sử dụng trong hướng dẫn HS tự học ...................................................................47
2.3.3. Sử dụng trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ..........................49
2.3.4. Sử dụng trong hoạt động ngoại khoá ...................................................................53
2.4. Thực nghiệm sư phạm ............................................................................................54
2.4.1. Mục đích, yêu cầu thực nghiệm ..........................................................................54
2.4.2. Đối tượng, GV và địa bàn thực nghiệm sư phạm ................................................54
2.4.3. Nội dung và phương pháp thực nghiệm sư phạm ...............................................55
2.4.4. Kết quả thực nghiệm............................................................................................55
KẾT LUẬN ...................................................................................................................61
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................63


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đổi mới dạy học nói chung và đổi mới dạy học lịch sử nói riêng là một quá trình
được thực hiện thường xuyên và kiên trì, trong đó có nhiều yếu tố quan hệ chặt chẽ với
nhau. Dạy như thế nào, học như thế nào để đạt được hiệu quả học tập tốt nhất là điều
mong muốn của tất cả thầy, cô giáo chúng ta. Muốn thế phải đổi mới phương pháp,
biện pháp dạy và học. Người GV phải tổ chức một cách linh hoạt các hoạt động của
HS từ khâu đầu tiên đến khâu kết thúc giờ học, từ cách ổn định lớp, kiểm tra bài cũ
đến cách học bài mới, củng cố, dặn dò. Những hoạt động đó giúp HS lĩnh hội kiến
thức một cách tự giác, chủ động, tích cực, sáng tạo và ngày càng yêu thích, say mê
môn học.
Vậy làm thế nào để phát huy tính tích cực của HS trong dạy học lịch sử? Có rất
nhiều biện pháp, ví như: Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan, phương pháp hướng
dẫn HS ghi nhớ sự kiện lịch sử, nắm vững và sử dụng sách giáo khoa, vở bài tập, tiến
hành công tác ngoại khoá. Nhưng việc sử dụng hệ thống câu hỏi trong dạy học nói
chung, dạy học lịch sử nói riêng là một trong những phương pháp rất quan trọng, rất
có ưu thế để phát triển tư duy của HS. Quá trình hoạt động chung, thống nhất giữa
thầy và trò sẽ làm cho HS nắm vững hơn những tri thức, hình thành kĩ năng, kĩ xảo và
bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, hình thành nhân cách cho các em. Mặt khác nhằm giảm
bớt số lượng HS học yếu kém môn Lịch sử trong nhà trường và phát huy hết năng lực
của HS khá giỏi; giúp các em nắm chắc được kiến thức bài học và hiểu sâu hơn các sự
kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử.
Nghiên cứu vấn đề sử dụng CH, BT nhằm phát huy tính tích cực của HS trong
dạy học các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại ở trường THPT (lớp 10 - THPT) là
một đề tài khá hấp dẫn.
Nội dung lịch sử thế giới thời cận đại được đưa vào giảng dạy ở lớp 10 - THPT
với yêu cầu cung cấp những kiến thức cơ bản và tương đối đầy đủ của thời kì lịch sử
thế giới thời cận đại với nội dung là sự chuyển biến từ chế độ phong kiến sang chế độ
TBCN, sự xác lập phương thức sản xuất TBCN trên phạm vi toàn thế gới. Những hiểu
biết về thời kì này giúp HS củng cố và nâng cao kiến thức cơ bản mà các em đã học ở
cấp THCS, giúp HS nhận thức được rằng lịch sử thế giới diễn biến theo một thể thống
nhất, có mối liên hệ khăng khít giữa các quốc gia, các khu vực và các châu lục. Tuy

1


nhiên, chúng ta cần hiểu rằng việc tìm hiểu những kiến thức xa với hiện tại càng trở
nên khó khăn, khiến HS rất dễ mơ hồ, nhất là đối với những nội dung của lịch sử thế
giới thời cận đại. Điều này dẫn đến tình trạng phổ biến trong HS là chỉ học thuộc lòng,
học vẹt, phụ thuộc hoàn toàn sách giáo khoa để giải quyết các CH, BT của GV đặt ra,
HS thường trả lời câu hỏi GV đặt ra thông qua việc nhìn SGK và nhắc lại, chưa có sự
độc lập tư duy. Nhiều khi HS chỉ trả lời được những câu hỏi dễ, đơn giản (như trình
bày) còn một số câu hỏi tổng hợp, phân tích, giải thích, so sánh thì còn rất lúng túng
khi trả lời hoặc trả lời chỉ mang tính chất chung chung hay đưa ra những kết luận, đánh
giá chung chung, không đứng vững trên cơ sở sự kiện, chưa nhận thức đầy đủ bản chất
lịch sử. Tinh thần, thái độ học tập của các em chưa tích cực, chủ động, sáng tạo. Từ
đó, phụ huynh và HS thường có xu hướng coi nhẹ, hoặc chỉ học đối phó môn Lịch sử,
xem Lịch sử là môn học phụ. Một số GV có thái độ chán nản trong giảng dạy môn
học.Chưa thực sự thay đổi hoàn toàn phương pháp dạy học cho phù hợp với từng tiết
dạy, chưa phát huy tính tích cực trong họat động của HS, tạo điều kiện cho các em suy
nghĩ, chiếm lĩnh và nắm vững kiến thức. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến
sự giảm sút chất lượng dạy - học Lịch sử.
Vì vậy, để cải thiện tình hình này, cần sử dụng các phương tiện và phương pháp
dạy học phù hợp nhằm phát huy tính tích cực học tập của HS. Một trong những
phương pháp hiệu quả là sử dụng các CH, BT lịch sử trong quá trình dạy học. Đối với
phần lịch sử thế giới thời cận đại, việc sử dụng CH, BT một cách đúng đắn không chỉ
giúp HS hiểu sâu sắc những sự kiện đã lĩnh hội, củng cố những biểu tượng đã tiếp
nhận được mà quan trọng hơn là hình thành một cách vững chắc các khái niệm lịch sử,
rút ra các quy luật vận động và bài học quan trọng của thời kì này. Điều này giúp hạn
chế được việc mơ hồ trong nhận thức, nguồn gốc của các hiện tượng lịch sử, tô hồng,
bôi đen, huyền thoại hoặc hiện đại hóa lịch sử. Do vậy, sử dụng CH, BT lịch sử nhằm
phát huy tính tích cực HS sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hình thành tri thức lịch sử,
bồi dưỡng tư tưởng tình cảm, hình thành nhân cách, phát triển tư duy, rèn luyện các kỹ
năng thực hành bộ môn cho HS.
Tuy nhiên, việc sử dụng CH, BT trong DHLS nói chung và DHLS thế giới thời
cận đại nói riêng ở THPT hiện nay còn tồn tại một số hạn chế như: GV chưa phân biệt
được một cách rõ ràng thế nào là câu hỏi, bài tập thông thường và bài tập nhận thức
lịch sử; GV chỉ phụ thuộc vào việc sử dụng các CH, BT có sẵn trong sách giáo khoa

2


hoặc một số câu hỏi GV đặt ra hơi khó, HS không trả lời được nhưng lại không có hệ
thống câu hỏi gợi mở nên nhiều khi GV tự trả lời thay cho HS, vấn đề này được thể hiện
rất rõ trong họat động thảo luận nhóm, GV chỉ biết nêu ra câu hỏi nhưng lại không
hướng dẫn HS rả lời câu hỏi đó như thế nào và có hệ hống câu hỏi gợi mở vấn đề.
Do vậy, để có thể sử dụng hiệu quả các CH, BT trong DHLS thế giới thời cận đại
cần phải nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc sử dụng CH, BT trong dạy
học lịch sử. Đặc biệt cần nắm vững lý thuyết cũng như các kĩ năng và phương pháp
cần thiết trong việc sử dụng các CH, BT lịch sử. Tăng cường hơn nữa kỹ năng thực
hành và khả năng sử dụng CH, BT trong quá trình dạy học, từ đó phát huy được tính
tích cực cho HS. Đây chính là một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu
quả bài học và thực hiện yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và chương trình giáo
dục phổ thông Việt Nam trong thời đại mới.
Xuất phát từ Lý do trên, tôi quyết định chọn và giải quyết vấn đề “Sử dụng CH,
BT nhằm phát huy tính tích cực của HS trong dạy học các cuộc cách mạng tư sản thời
cận đại ở trường THPT” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Nghiên cứu đề tài
còn giúp chính tác giả bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học sư phạm
ứng dụng - một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của người GV phổ thông.
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
Liên quan đến đề tài đã có một số công trình đề cập sơ lược tới vấn đề thiết kế,
sử dụng CH, BT trong dạy học nhằm phát huy tính tích cực HS, có nhiều công trình
nghiên cứu đề cấp đến các vấn đề sau:
I.F. Kharlamop đã đề cập đến những biện pháp để phát huy tính tích cực HS
nhằm nâng cao hiệu quả bài học trong “Phát huy tính tích cực của HS như thế nào”,
qua đó ghi nhớ kiến thức một cách sâu sắc qua việc nghiên cứu tài liệu học tập. Theo
tác giả, mặc dù “trình bày súc tích đến đâu đi chăng nữa, người GV cũng không thể
làm sáng tỏ ngay tức khắc được mọi chi tiết muôn hình muôn vẻ trong tài liệu học
tập”. Chính vì lẽ đó mà GV phải thường xuyên củng cố một cách dần dần, từ từ nhưng
vững chắc cho HS nắm vững kiến thức thông qua nhiều hình thức khác nhau, trong đó
CH, BT đóng vai trò vô cùng quan trọng [13; 37-50].
Theo I.Ia Lécne trong cuốn “Dạy học nêu vấn đề” cũng đã đi sâu trình bày về
CH, BT nhận thức và thông qua loại bài tập này nhằm phát huy tính tích cực học tập
của HS [14; 10-50].

3


Tác giả N.G. Đai ri trong “Chuẩn bị giờ học lịch sử như thế nào?” đã đưa ra những
biện pháp để nâng cao hiệu quả bài học lịch sử theo hướng phát huy óc suy nghĩ độc lập
và tính tích cực hoạt động nhận thức của HS. Trong đó việc sử dụng các CH, BT, đặc biệt
câu hỏi, bài tập logic, tư duy trong DHLS là biện pháp hữu ích nhất [8; 30-35].
Tác giả Nguyễn Thị Côi trong công trình “Các con đường, biện pháp nâng cao
hiệu quả DHLS ở trường phổ thông” đã đưa ra nhiều biện pháp sư phạm nhằm nâng
cao hiệu quả của bài học lịch sử. Trong đó tác giả đã đề cập đến việc sử dụng các câu
hỏi, bài tập lịch sử như thế nào để phát triển tính tích cực, độc lập trong nhận thức đặc
biệt là trong tư duy HS [4; 90-130].
Trong cuốn “Bài tập nhận thức trong DHLS ở trường THPT” của tác giả Trần
Vĩnh Tường và các cộng sự có trình bày các vấn đề lý luận, hệ thống bài tập nhận thức
và phương pháp sử dụng chủ yếu thuộc phần lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại
và trung đại của lịch sử lớp 10 – THPT, nhưng tên cuốn sách thì bao hàm cả lịch sử
THPT. Do đó tác giả vẫn chưa giải quyết thỏa đáng nội dung và phương pháp sử dụng
bài tập nhận thức cho các phần còn lại trong việc DHLS ở THPT [34; 2-30].
Các tác giả như: Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Nguyễn Thị Côi trong
“Phương pháp DHLS”, tập 2, đã đề cập tới những vấn đề phát huy tính tích cực học
tập của HS trong đó bắt đầu bằng tạo hứng thú thông qua sử dụng câu hỏi và các kỹ
thuật sử dụng câu hỏi trong giờ học lịch sử [22; 50].
Đặc biệt hai công trình: Luận văn Thạc sĩ của tác giả Mai Thị Hà “Thiết kế và sử
dụng BT nhằm phát huy tính tích cực của HS trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ 1919
đến 1945 (lớp 12 – THPT – chương trình Chuẩn)” [10] và Luận án tiến sĩ của tác giả
Trần Quốc Tuấn “Bài tập trong dạy học lịch sử ở trường THPT” [32] đã đề cập khá
đầy đủ về những vấn đề lý luận và một số nguyên tắc, phương pháp sử dụng CH, BT
nhằm phát huy tính tích cực HS. Tuy nhiên vẫn chưa có tác giả nào đi sâu nghiên cứu
phương pháp sử dụng câu hỏi, bài tập trong DHLS phần lịch sử thế giới cận đại.
Khái quát lại, các công trình nêu trên đã giải quyết những vấn đề quan trọng sau
đây:
Thứ nhất, giải quyết được một số vấn đề lý luận về sử dụng câu hỏi, bài tập nói
chung và các biện pháp sử dụng câu hỏi, bài tập trong DHLS ở trường THPT.
Thứ hai, đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm nâng cao hiệu quả việc DHLS
ở trường THPT.

4


Những kết quả nghiên cứu trên được chúng tôi kế thừa, làm cơ sở lý luận và thực
tiễn cho việc nghiên cứu và giải quyết các nhiệm vụ do đề tài của mình đặt ra.
Tuy nhiên, bên cạnh những vấn đề lý luận chung đã được giải quyết một cách
khá thỏa đáng, thì các công trình nghiên cứu trên chủ yếu mới chỉ trình bày quan điểm
của mình về vai trò và khẳng định tầm quan trọng của câu hỏi, bài tập trong dạy học
cũng như trong học tập môn Lịch sử. Về cơ bản, vẫn chưa có tác giả nào đi sâu nghiên
cứu phương pháp sử dụng câu hỏi, bài tập trong DHLS phần lịch sử thế giới cận đại.
Chính vì vậy, việc thiết kế và sử dụng các phương pháp sư phạm để phát huy tính
tích cực học tập HS trong DHLS thế giới cận đại ở trường THPT là một khoảng trống
cần được tiếp tục đi sâu nghiên cứu.
3. Mục tiêu nghiên cứu
Tiến hành đề tài này chúng tôi nhằm đạt được các mục tiêu sau đây:
- Nghiên cứu được lý luận và thực tiễn sử dụng CH, BT trong dạy học lịch sử,
khẳng định quan niệm đúng đắn, khoa học về sự cần thiết của việc sử dụng CH, BT
lịch sử nhằm phát huy tính tích cực của HS trong dạy học các cuộc cách mạng tư sản
thời cận đại ở trường THPT.
- Thiết kế và xác định được các phương pháp sử dụng CH, BT lịch sử thích hợp
nhằm phát huy tính tích cực của HS trong dạy học các cuộc cách mạng tư sản thời cận
đại ở trường THPT.
- Thực nghiệm được tính khả thi của các phương pháp sử dụng CH, BT lịch sử
nhằm phát huy tính tích cực của HS trong dạy học các cuộc cách mạng tư sản thời cận
đại ở trường THPT.
Từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy - học khóa trình và bộ môn Lịch sử ở
trường THPT.
4. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu, tổng quan tư liệu thứ cấp, xử lý dữ liệu và viết báo cáo về lý luận,
thực tiễn sử dụng CH, BT lịch sử, nhằm khẳng định quan niệm đúng đắn, khoa học về
sự cần thiết của việc sử dụngCH, BT nhằm phát huy tính tích cực của HS trong dạy
học các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại ở trường THPT.
- Thực hiện nghiên cứu phân bố nội dung chương trình, sách giáo khoa lịch sử
lớp 10 - THPT. Phân tích sự phù hợp và xác định các dạng CH, BT phù hợp cho từng
bài học. Qua đó xác định được các phương pháp sử dụng CH, BT lịch sử thích hợp

5


nhằm phát huy tính tích cực của HS trong dạy học các cuộc cách mạng tư sản thời cận
đại ở trường THPT.
- Thực nghiệm được tính khả thi của các phương pháp sử dụng CH, BT lịch sử
mà đề tài đề xuất. Trên cơ sở lựa chọn một số trường THPT làm địa bàn thực nghiệm,
xây dựng quy trình thực nghiệm, xử lý kết quả thực nghiệm và viết báo cáo.
5. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu
5.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là phương pháp sử dụng CH, BT lịch sử nhằm
phát huy tính tích cực của HS trong dạy học các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại ở
trường THPT.
5.2. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài giới hạn vào việc tìm hiểu những vấn đề liên quan đến việc hình thành kỹ
năng sử dụng CH, BT lịch sử nhằm phát huy tính tích cực của HS trong dạy học các
cuộc cách mạng tư sản thời cận đại ở trường THPT.
Để chứng minh tính khả thi của những biện pháp đưa ra, chúng tôi tiếp tục tiến
hành điều tra, thực nghiệm sư phạm qua một số bài học cụ thể tại lớp 10 - THPT, kết
hợp với tìm hiểu, quan sát, tham khảo ý kiến, thu thập thông tin trong quá trình thực
tập sư phạm ở trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Bình.
5.3. Phương pháp nghiên cứu
- Cơ sở phương pháp luận là quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về giáo dục và giáo dục
lịch sử.
- Phương pháp nghiên cứu:
+ Nghiên cứu tài liệu.
+ Phương pháp điều tra: Dự giờ, quan sát, điều tra, phỏng vấn.
+ Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm
định tính khả thi của đề tài qua một số tiết dạy để đánh giá hiệu quả của đề tài. Thông
qua việc áp dụng các hình thức, biện pháp sử dụng các dạng CH, BT. Trên cơ sở kết
quả thực nghiệm, tiến hành đối chiếu với lý luận để rút ra kết luận khoa học và xác
định tính khả thi của đề tài.

6


+ Phương pháp toán học thống kê: Sử dụng phương pháp để xử lý số liệu đã thu
thập được trong điều tra và thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu
của đề tài theo định tính và định lượng.
6. Đóng góp của đề tài
Đề tài có những đóng góp chủ yếu sau đây:
- Khẳng định được vai trò, ý nghĩa của việc sử dụng CH, BT trong việc phát huy
tính tích cực học tập HS và góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Lịch sử ở THPT.
- Làm rõ thực trạng sử dụng CH, BT trong học tập Lịch sử của HS ở lớp 10
THPT hiện nay một cách chính xác, khách quan.
- Đề xuất các phương pháp sư phạm có tính khả thi trong việc sử dụng CH, BT
khi dạy học các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại ở trường THPT, qua đó, có thể áp
dụng vào thực tiễn DHLS ở trường phổ thông để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn
và góp phần đổi mới phương pháp dạy học.
7. Giả thuyết khoa học
Nếu vận dụng những biện pháp sử dụng CH, BT lịch sử mà đề tài đề xuất một
cách khoa học, linh hoạt sẽ góp phần vào nâng cao chất lượng dạy học phần Lịch sử
thế giới thời cận đại ở lớp 10 THPT.
8. Cấu trúc khóa luận
Ngoài các mục Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, nội dung chính
của khóa luận được trình bày trong 02 chương:
- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về CH, BT trong DHLS ở trường phổ
thông.
- Chương 2: Phương pháp sử dụng CH, BT nhằm phát huy tính tích cực HS trong
DHLS thế giới thời cận đại ở lớp 10 THPT.

7


Khóa luận đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×