Tải bản đầy đủ

luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ
Kính gửi: - Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam
- Viện Đào tạo sau đại học
Họ và Tên học viên: Bùi Thị Phương Loan - Sinh ngày: 17/12/1976.
Mã học viên: 0584040048
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

- Lớp: Quản lý kinh tế K5-02

Khóa: 05 (2017-2018)
Đơn vị công tác: Ban Tổ chức huyện ủy huyện Thủy Nguyên
Chức vụ: ……………..
Đề tài đã nhận: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại huyện Thủy
Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Người hướng dẫn: TS. Bùi Thị Hồng Việt
Trong quá trình thực hiện đề tài, với sự góp ý của Giáo viên hướng dẫn và để
hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp tôi xin điều chỉnh tên đề tài so với đề tài trước đã nhận
như sau:

Đề tài xin điều chỉnh: Năng lực của đội ngũ công chức địa chính cấp xã trên
địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Nay tôi viết đơn này xin Hiệu trưởng, Trưởng khoa sau đại học và trưởng khoa
chuyên ngành tạo điều kiện cho tôi được đổi đề tài tốt nghiệp. Tôi xin hoàn thành luận
văn đúng thời gian quy định.
Tôi xin chân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018
Ý kiến của giáo viên hường dẫn
Người làm đơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×