Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 20: Hợp kim sắt: gang, thép

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

BÀI 20: HỢP KIM SẮT : GANG, THÉP.
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: HS biết được:
- Gang là gì? Thép là gì? Tính chất và 1 số ứng dụng của gang và thép
- Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất gang
- Nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất thép
2. Kỹ năng:
- Biết đọc và tóm tắt các kiến thức từ SGK.
- Biết sử dụng các kiến thức thực tế về gang, thép…để rút ra ứng dụng của gang
và thép.
- Quan sát sơ đồ, hình ảnh để rút ra được nhận xét về phương pháp luyện gang,
thép.
- Viết được các PTHH chính xảy ra trong quá trình sản xuất gang.
- Viết được các PTHH chính xảy ra trong quá trình sản xuất thép.
3. Thái đô: vận dụng những hiểu biết vào thực tế cuộc sống, từ đó dẫn đến ham
học hỏi, yêu thích bộ môn.
II. CHUẨN BI:
1. Giáo viên: Bảng phụ
2. Học sinh: một số mẫu vật gang, thép.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp học.
2. Bài cu: Nêu tính chất hóa học của sắt, viết các PTHH chứng minh.
3. Bài mới:
Hoạt đông của GV

Hoạt đông của HS

Nôi dung


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

Hoạt đông 1: I. HỢP KIM CỦA SẮT:
- Giới thiệu về hợp kim.
Hợp kim của Sắt có nhiều
ứng dụng là gang và thép.

- Nghe giảng và ghi bài

- Hợp kim là chất rắn thu
được sau khi làm nguội
hỗn hợp nóng chảy của
nhiều kim loại khác nhau
hoặc của kim loại và phi
kim.
1. Gang là gì?

- Thuyết trình về gang và
thép.

- Nghe giảng và ghi bài

- Gang là hợp kim của sắt
với cácbon, trong đó hàm
lượng cácbon chiếm từ 25%, ngoài ra còn có 1 số
nguyê tố khác như Si, Mn,
S...
- Có 2 loại gang:
+ Gang trắng: dùng để


luyện thép

- Yêu cầu HS vận dụng thực
tế cho biết ứng dụng của
gang.

- Trả lời.
- Nghe giảng và ghi bài.

- Nhận xét, bổ sung.

- Yêu cầu HS vận dụng thực
tế cho biết ứng dụng của
thép.

- Trả lời.

+ Gang xám: dung để
đúc bệ máy, ống dẫn
nước…
2 Thép là gì?
- Thép là hợp kim của sắt
với cácbon và 1 số nguyên
tố khác, trong đó hàm
lượng cácbon chiếm dưới
2%
- Thép dùng để chế tạo
nhiều chi tiết máy, vật


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

- Nhận xét, bổ sung.

- Nghe giảng và ghi bài.

dụng, dụng cụ lao động..

Hoạt đông 2: II. SẢN XUẤT GANG, THÉP:
1. Sản xuất gang như thế nào?
- Yêu cầu HS tìm hiểu SGK, - Thảo luận nhóm trả lời. a. Nguyên liệu sản xuất
theo dõi hình vẽ 2.16 thảo
gang:
luận nhóm trả lời các câu
- Quặng sắt trong tự
hỏi sau:
nhiêngồm quặng manhetit
a. Nguyên liệu để sản xuất
( chứa Fe3O4) và hemantit
gang?
(chứa Fe2O3)
b. Nguyên tắc để sản xuất
gang?

- Than cốc, không khí giàu
Oxi và 1 số chất phụ gia
khác như đá vôi CaCO3.

c. Quá trình sản xuất gang
trong lò cao(viết các ptpứ
chính xảy ra trong quá trình
sản xuất gang)?
- Yêu cầu các nhóm báo cáo
kết quả, các nhóm khác
nhận xét, bổ sung.

- Báo cáo kết quả

b. Nguyên tắc sản xuất
gang: dùng cacbon oxit
khử oxit sắt ở nhiệt độ cao
trong lò luyện kim.

- Các nhóm khác nhận
xét, bổ sung.

c. Quá trình sản xuất
gang trong lò cao:

- Bổ sung,củng cố.

- Nghe giảng và ghi bài

- Quặng, than cốc, đá vôi
được đưa vào miệng lò
C + O2
C + CO2

t0

CO2
t0

2CO

- Khí CO khử oxit sắt
trong quặng thành sắt.
3CO + Fe2O3
+2Fe

t0 cao

3CO2-


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

- Đá vôi bị phân hủy thành
CaO. CaO kết hợp với các
oxit SiO2 ..có trong quặng
tạo thành xỉ và được đưa
ra ngoài
CaO + SiO2
CaSiO3

t0

- Khí tạo thành được thoát
ra ở phía trên gần miệng
lò.
2. Sản xuất thép như thế nào?
- Yêu cầu HS thảo luận
- Thảo luận nhóm trả lời. a. Nguyên liệu sản xuất
nhóm trả lời các câu hỏi sau:
thép: nguyên liệu chính là
gang, sắt phế liệu và khí
a. Nguyên liệu để sản xuất
Oxi.
thép?
b. Nguyên tắc sản xuất
b. Nguyên tắc để sản xuất
thép: Oxi hóa 1 số kim
thép?
loại, phi kim để loại ra
khỏi gang phần lớn các
c. Quá trình sản xuất thép?
nguyên tố cacbon, silic,
- Yêu cầu các nhóm báo cáo - Báo cáo kết quả
mangan…
kết quả, các nhóm khác
- Các nhóm khác nhận
c. Quá trình sản xuất
nhận xét, bổ sung.
xét, bổ sung.
thép:
- Bổ sung,củng cố.
- Nghe giảng và ghi bài
- Thổi khí Oxi vào lò đựng
gang nóng chảy ở nhiệt độ
cao.
- Khí Oxi oxi hóa sắt
thành oxit sắt FeO.Sau đó
FeO sẽ oxi hóa 1 số
nguyên tố trong gang như


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

C, Mn, Si, S, P…thu được
thép.
VD:FeO +C
CO
Hoạt đông 3: CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
- Yêu cầu HS nhắc lại nội
dung bài học
- Hướng dẫn HS làm bài tập
6 SGK trang 63.
- Dặn HS về nhà học bài,
làm các bài tập 1,2,3,4,5
trong SGK và chuẩn bị bài
mới.

- Nhắc lại

- Nghe hướng dẫn và
làm bài tập
- Nghe và ghi nhớ

t0

Fe +Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×